Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Seznam změn v předloze ČEZd_ME_0088 (celý)

Seznam změn ve verzi 200702

 • V PD opravena chyba ve funkci pro nastavení hodnoty atributu Zpřesněný

Seznam změn ve verzi 200701

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01z3
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.81. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Z datového modelu byl definitivně odstraněn prvek Armatura, který se před rokem přestal používat.
  • Na liniích inženýrských sítí ČEZd (vodovod, kanalizace, plyn ...) mohou být v DSPS umístěny geodetické body trasy.
 • Původní rozdělenou linii je možné změnit na jinou.
 • U objektů PTP na vývodech rozvaděčů NN je v PD nastavena výchozí hodnota Zpřesněný = Ne.
 • Není hlášena chyba u zrušené konzoly na průběžné trafostanici.

Seznam změn ve verzi 200601

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01z3
  • Upraveny vzory schémat v kategorii JS
   • upraveny přívody VN u stožárových DTS
   • ve schématech OTS byly vizuálně odděleny cizí kobky rozvaděčů VN od kobek ve vlastnictví ČEZd
 • U objektů napěťové hladiny NN byly nastaveny výchozí hodnoty provozního a instalovaného napětí na 0,4 kV.
 • Byla zrychlena kontrola umístění značek.

Seznam změn ve verzi 200512

 • Oprava verze 200505. V kategorii JS se Schémata DTS stožárové - stávající umisťovala jako "nová".

Seznam změn ve verzi 200505

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01z2
  • Upraveno rozmezí vzdáleností pro umístění kotevních závěsů od lomového bodu vedení
   • VN - 3 až 6 m (dříve 2,5 až 6 m)
   • VVN - 5 až 9 m (dříve 4,5 až 9 m)
  • Nové vzory detailů trafostanic a skříní
   • rozvaděče TS s prvky PTP na vývodech
   • odběratelské TS, které nejsou ve vlastnictví ČEZd
   • rozpojovací skříně SRx07, SRx08
 • Kontroly
  • Duplicita SJZ kondenzátorů je posuzována v rámci kobky nebo rozvaděče nikoliv v rámci celé TS.
  • Na prvku DTM Budova může být kromě bodu polohopisu a oměrkového bodu umístěn i Bod trasy.

Seznam změn ve verzi 200312

 • Opravena chyba předchozí verze, kdy se při umístění vzoru detailu v PD nenastavila výchozí hodnota Vlastnictví: Vlastní - ČEZ Distribuce.

Seznam změn ve verzi 200302

 • Kontrola souladu popisů GSxJS kontroluje soulad nastavených typů skříní a PB.
 • ZIP soubor pro předání na Geoportál lze vytvořit i bez povinného seznamu souřadnic správce JDTM. Objeví se upozornění na chybějící soubor a ZIP se vytvoří.
 • Ve výkresu JS nastavena mřížka pro snadnější kreslení pravoúhlých schémat. Mřížka již takto byla nastavena v předchozích verzích.
 • U skříní změněn popis atributu z Umístěna na PB na Umístěna na sloupu.

Seznam změn ve verzi 200106

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.80. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Rozměry stání traf [mm] je možné zadat až pěticiferným číslem.
 • V kategorii Geoschéma přidán objekt Uživatelská kresba pro umisťování uživatelských vzorů kresby.
 • Ve vzorových tiskových rámech byly sjednoceny velikosti a zarovnání textů v popisovém poli.
 • V záhlaví textového seznamu souřadnic upraveno zarovnání textů.

Seznam změn ve verzi 191204

 • Oprava chyby exportu dat do XML souboru, která může nastat u staveb vytvořených na datech vydaných z Geoportálu po prosincové aktualizaci Geoportálu.

Seznam změn ve verzi 191202

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.79. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • U níže uvedených prvků kategorie Geoschéma změněna požadovaná přesnost kresby v DSPS z 2 na 3 desetinná místa
   • Optický rozváděč
   • Metalická spojka
   • Optická spojka
   • HDPE spojka
   • Kabelová komora
   • HDPE trubka
  • Kontroly
   • Na HPDE spojce již není vyžadován konec sdělovacího vedení, ale konec HDPE trubky
   • Není kontrolována relace Kabelová komora x Sděl. vedení
   • Jsou kontrolovány duplicity SJZ u vývodů NN v rozvaděči
   • U nového prvku Kobka s hodnotou SJZ OSTxx není povolena hodnota atributu Izolační médium: SF6
   • Značky Náhradní ukončení nesmí být natočeny
 • V kategoriích DetailyJednopólové schéma byly přidány nové vzory schémat
 • Byla přidána možnost vytvoření vlastních uživatelských vzorů schémat. Podrobnější popis naleznete na stránce Vytvoření vlastních vzorů schémat.
 • Atribut Provozní stav u pojistkových spodků / odpínačů je nyní skrytý. Jeho hodnota se nastavuje automaticky podle hodnoty jmenovitého proudu pojistky (0 A -> vypnuto, ostatní hodnoty -> zapnuto).

Seznam změn ve verzi 191001

 • Upraveno nastavení kontroly bodů na rozhraní mezi novým a stávajícím polohopisem ČEZd.

Seznam změn ve verzi 190909

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.78. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  Změna čísla verze datového modelu řeší problémy s předáváním dokumentace na Geoportál, které se objevovaly po aktualizaci Geoportálu na začátku měsíce, kdy byly provedeny změny ve formátu předávaných dat bez změny čísla verze datového modelu.
 • Do projektu je možné načítat data exportovaná z Geoportálu i ve formátu podle starších verzí DM. Při změně verze DM tak již není nutné žádat o nový export dat v aktuálním formátu.

Seznam změn ve verzi 190904

 • Opraveno vytváření "prázdných" textů do výstupního souboru RDF XML. "Prázdné" texty (textové prvky, které neobsahují žádný text) se mohou vyskytovat v původní kresbě polohopisu exportované z Geoportálu.

Seznam změn ve verzi 190903

 • Během aktualizace starších projektů se upravuje struktura dat načtených z Geoportálu (změna názvu prvku P_SBO_Point na P_SBO_POINT), aby nebyla novou kontrolou Geoportálu hlášena chyba, že chybí prvek P_SBO_POINT.

Seznam změn ve verzi 190902

 • Není vyžadována relace spojnice NET x HDPE trubka

Seznam změn ve verzi 190801

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.77. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Zrušeny relace na prvek Armatura
 • V souvislosti se zrušením prvku Armatura je kontrolováno, zda se tento prvek vyskytuje ve stavu NOVÝ. Pokud ano, odstraňte jej.
 • Při tisku GZ (geodetického zaměření skutečného stavu) nejsou zobrazovány původní body exportované z Geoportálu.

Seznam změn ve verzi 190703

 • Opravena chyba předchozí verze, kdy byly hlášeny chyby souladu SJZ mezi GS a JS u podpěrných bodů VVN.

Seznam změn ve verzi 190701

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.76. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Zrušen prvek Armatura
  • U sdělovacích vedení změněna požadovaná přesnost kresby z cm na mm
 • Kontroly
  • U geodetického bodu je popis výška povinný, jen pokud je výška zadaná v negrafických atributech bodu
  • V rámci celkové kontroly projektu se v polohopisu ČEZ mění úsečky na lomené čáry
  • Není hlášena chyba
   • relace HDPE x spojnice u sdělovacího vedení SDOK
   • nadzemních bodů trasy na spojnicích venk. vedení NET
   • volných konců na Vedení do 10 kV kabelové v JS
 • U nových vedení VVN se nevynáší "prázdný" popis číslo linky

Seznam změn ve verzi 190604

 • Opraven problém předchozí verze v řazení číselníkových hodnot.

Seznam změn ve verzi 190603

 • Funkce Manipulace a úpravy > Rozdělit prvek podporuje rozdělení útvaru na dva samostatné útvary (např. rozdělení chráničky). Pro rozdělení útvaru je nutné zapnout přepínač v parametrech funkce.
 • Kontrola relací nehlásí chybu relace mezi prvky Optická spojkaKZL
 • V JS není hlášena chyba volného konce na stávající přípojnici
 • Poznámky nadzemním bodům trasy se doplňují i v případě, že jsou umístěny na neměřených spojnicích
 • Upraveny seznamy objektů pro rozlišení a kontrolu bodů

Seznam změn ve verzi 190503

 • Na koncích nových spojnic může být opět identický bod
 • U nadzemních bodů trasy není vyžadován DTM sloup
 • Ve výkresech *_BODY_* opraveno pojmenování vrstev Bod nadzemní trasy - výškaBod nadzemní trasy - číslo
 • Opravena kontrola vyplnění hodnot v atributu Význam bodu

Seznam změn ve verzi 190401

 • Kontroly
  • V DSPS je pod novými PB vyžadován Bod nadzemní trasy
  • V PD nejsou hlášeny chyby duplicit mezi projektovanými a ostatními spojnicemi
  • Opravena kontrola relace HDPE x Spojnice
  • Kontrolují se minimální vzdálenosti vrcholů stávajících vedení od nových a měněných vedení
 • V projektech vytvořených podle této nebo novější předlohy je ve funkci Výstup bodů přednastaven výchozí název textového seznamu souřadnic sezsou_<číslo stavby>.txt

Seznam změn ve verzi 190304

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.75. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Body
   • Přidán prvek Bod nadzemní trasy. Umisťuje se na PB místo bodu polohopisu. Při přejímce dat na Geoportálu není zatím tento způsob zákresu kontrolován.
 • Kontroly
  • Umístění značky Evidence SF6 se kontroluje v závislosti na hodnotě atributu Izolační médium
  • Jsou hlášeny chyby na koncích propojovacích vedení v detailech a JS, pokud navazující prvek má jinou napěťovou hladinu
  • Pokud u měněných PB v DSPS není geodetický bod, zobrazí se místo chyby pouze "varování".
  • Souřadnice zrušených prvků se nezaokrouhlují, pokud jsou umístěny na stávajícím prvku.
 • Do nabídky ČEZ - PD/DSPS přidána možnost povolit/zakázat úpravu SJZ u měněných prvků

Seznam změn ve verzi 190214

 • Opravena chyba v zakládacím výkrese detailů PD, která mohla způsobit problémy při změně stavu prvků detailů PD. Pokud u rozpracovaných projektů PD narazíte na problémy se změnou stavu prvků detailů nebo pojmenováním vrstev, kontaktujte technickou podporu GISoft (podpora [zavináč] gisoft [tečka] cz)
 • U prvku Evidence SF6 se u atributů Obsah SF6 v oddílu * kontroluje formát zadaných hodnot
 • U prvků Evidence SF6 umístěných na prvku Rozvodna ve stanici nebo Kobka již není hlášena chyba duplicitních značek

Seznam změn ve verzi 190127

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.74. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!'''
   • Geoschéma
    • U prvků Spojka * odstraněn atribut Přesnost zákresu
    • U prvku HDPE trubka odstraněn atribut Délka [m]
   • GZ - Spojnice trasy
    • Přidány prvky inženýrských sítí ve stanicích
   • Detaily
    • U prvku Odpínač - pozice přidány atributy Množství zhášecího média [kg]Hermetizace
    • U prvku Vypínač - pozice přejmenován atribut Množství provozní kapaliny [kg] na Množství zhášecího média [kg]
    • Prvek Měnič přejmenován na Měnič - usměrňovač
    • Přidán prvek Měnič - ostatní
    • U prvku Evidence SF6 přidán atribut Zpřesněný
  • Kontroly
   • Je vyžadována relace Inženýrské sítě x Stanice
 • Zrušené prvky se zaokrouhlují s přesností na tři desetinná místa

Seznam změn ve verzi 190102

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.73. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Prvky typu útvar mohou být zakresleny také jako útvar s dírou uvnitř (typ prvku buňka)
 • Kontroly
  • Na lomovém bodu ohraničení stanice v JS může být umístěna značka uzemnění
  • Na značce kabelového ukončení není vyžadováno sdělovací kabelové vedení
  • Povolena duplicita značek Armatura
  • Opravena kontrola duplicit ohraničení stanice a rozvodny
 • V DSPS se lomové body spojnic zaokrouhlují s přesností na tři desetinná místa
 • U způsobu zobrazení Rozlišit prvky podle stavu se prvky beze stavu (polohopis) zobrazují jednou barvou.

Seznam změn ve verzi 181206

 • V rámci celkové kontroly dokumentace (Zkontrolovat vše) se souřadnice všech prvků ve stavech NOVÝ a MĚNĚNÝ zaokrouhlují na požadovanou přesnost kromě značek, vrcholů linií a útvarů, které navazují na kresbu ve stavu PŮVODNÍ.
 • V souvislosti s nedokumentovanou změnou kontrolních nástrojů Geoportálu bylo měřítko výkresů polohopisů JDTM změněno z 1:1000 na 1:500. U rozpracovaných projektů proběhne změna měřítka automaticky během aktualizace projektu.

Seznam změn ve verzi 181203

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.72. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!'''
  • U nových prvků, u kterých byla doposud vyžadována přesnost souřadnic na 4 desetinná místa, je nyní vyžadována přesnost souřadnic na 3 desetinná místa.
   Nastavení požadované přesnosti prvků probíhá v rámci celkové kontroly dokumentace (Kontroly > Zkontrolovat vše). Původní kresba exportovaná z Geoportálu však může být stále umístěna s přesností na 4 desetinná místa. V místech napojení nových prvků na stávající prvky proto mohou být po kontrole hlášeny chyby volných konců.
   Pokud nová kresba navazuje na prvek ve stavu MĚNĚNÝ, můžete v místě napojení buď zpřesnit kresbu ve stavu MĚNĚNÝ nebo upravit napojení nového prvku na MĚNĚNÝ.
   Pokud nová kresba navazuje na prvek ve stavu PŮVODNÍ, upravte napojení nového prvku na PŮVODNÍ.
   Po úpravě napojení nového prvku již znovu nespouštějte celkovou kontrolu dokumentace, aby nedošlo k opětovnému zaokrouhlení souřadnic nových prvků.
  • Změny v negrafických atributech prvků
   • HDPE trubka
    • V PD odstraněn atribut Výrobce
    • Přidány atributy BarvaKalibrace
   • Elektrická zabezpečovací signalizace - přidán atribut Druh zabezpečení
   • HDO - pozice- přidán atribut Provedení HDO
   • Kobka - přidán atribut Izolační medium
   • Měnič - přidán atribut Typ regulace
   • Pomocný rozvaděč - přidán atribut Druh pomocného rozvaděče
   • Speciální zařízení- přidány atributy Provedení speciálního zařízení, Pohon speciálního zařízeníPojezdová dráha
  • Nejsou požadovány relace Armatura x PB
 • Detaily stanic a skříní byly aktualizovány podle nových vzorů z příloh č. 3 a 22 ČEZd_ME_0088.
  • Prvky detailů jsou umístěny s přesností na 3 desetinná místa
  • U prvku PTP pozice - do 1 kV změněna hodnota SZJ z TA1 na TA99
 • U pojistkových odpínačů a spodků jsou hodnoty ZapnutoVypnuto filtrovány v závislosti na hodnotě proudu pojistky.
 • U DSPS v oblasti s polohopisem GEOREAL je vyžadován akceptační protokol pojmenovaný *_Akceptacni_protokol.pdf.
 • Projekty ČEZ pravidla PD RDFČEZ pravidla DSPS RDF byly aktualizovány podle vzorů z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088.
 • Kontrola duplicit SJZ upravena tak, aby bylo možné umístit na sebe tři prvky Odpojovač - pozice, Odpojovač - pozice s uzemňovačem, Reaktor - pozice, Svodič - pozice nebo Uzemňovač - pozice s různými hodnotami atributu Fáze.

Seznam změn ve verzi 181019

 • Oprava kontroly pojmenování "ref" výkresů polohopisů GEOREAL.
 • Oprava vytváření objektů Vývod nnVývod nn uvnitř pomocí nástroje Vytvořit / změnit objekty....

Seznam změn ve verzi 181017

 • Oprava aktualizace projektů s uživatelskými rozšířeními datového modelu.

Seznam změn ve verzi 181016

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.70. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
 • Polohopis GEOREAL - Plzeňský kraj
  V souvislosti s aktualizací datového modelu ÚMPS DTM Plzeňského kraje byla přidána kategorie výkresů Polohopis GEOREAL - Plzeňský kraj. Výkresy polohopisu GEOREAL Plzeňského kraje se pojmenovávají CZAK_umps_pk_akt.dgnCZAK_umps_pk_ref.dgn, kde CZAK je číslo zakázky.
  Výkresy polohopisu GEOREAL vytvořené podle pravidel dosavadního datového modelu můžete převést do struktury datového modelu Plzeňského kraje tak, že po aktualizaci projektu přesunete výkres z kategorie Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Liberec do kategorie Polohopis GEOREAL - Plzeňský kraj, do názvu výkresu doplníte _pk a následně spustíte ČEZ - DSPS > GEOREAL - převod do struktury PK.

Seznam změn ve verzi 181005

 • Oprava generování výstupního XML souboru v projektech s duplicitními GIS Id.
 • Při aktualizaci projektu se nezobrazuje upozornění na chybějící soubor.

Seznam změn ve verzi 181003

 • Oprava generování původních prvků změněných na jiné (např. úsečník bez DO na úsečník s DO) do výstupního XML souboru.

Seznam změn ve verzi 180927

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.69. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!'''
  • U prvku PB VN přidán atribut Tlumiče vibrací
  • U sdělovacích optických vedení se počet vláken vybírá z číselníku
  • U prvku Vývod nn uvnitř je názvu vývodu povolen text svodič
  • Nově jsou vyžadovány relace
   • Spojnice * + NET x HDPE spojka
   • Spojnice NET x HDPE spojka
   • Kabelové ukončení x Kabelový závěr
   • Kabelové ukončení x Optický rozvaděč
  • Armatura NET může být duplicitní se závěsem
 • U nových svodů se kontroluje, zda je zadaná délka větší než 0
 • V kobkách stanic mohou mít vypínače duplicitní označení SJZ, pokud se liší hodnota atributu Fáze
 • V tisku JS upravena barva poznámkového textu
 • Přidána definice formátu vstupního seznamu souřadnic pro načtení bodů kódovaného měření.

Seznam změn ve verzi 180903

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.68. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • U prvku Chránička přidán atribut Poznámka
  • U prvku Armatura odstraněn atribut Vazba na PB
  • Přidána relace Armatura x PB
 • Duplicitní hodnoty SJZ se kontrolují i u zařízení v kobkách a rozvodnách stanic.
 • Při načítání bodů kódovaného měření se vytvoří správné typy bodů
 • Upraveny offsety u popisů geodetických bodů KódNové číslo bodu

Seznam změn ve verzi 180802

 • Vzory detailů rozpojovacích skříní dány do souladu se vzory z přílohy č. 3 ČEZd_ME_0088r01.

Seznam změn ve verzi 180801

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.67. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
  • U prvků Zemní lano vnZemní lano vvn odstraněn atribut Číslo evidenčního celku
  • U prvků HDPEHDPE spojka přidán atribut Vlastnictví
  • U prvku Kabelová komora
   • přidány atributy OznačníkVlastnictví
   • hodnota atributu Výrobce se vybírá z číselníku
  • U prvku Kabelové ukončení nahrazen atribut Název objektu atributem Název. Hodnota se nevybírá z číselníku, je možné zadat libovolný název.
  • U prvku Armatura
   • přidány atributy pro typ a výrobce spirálové svorky a ochranné spirály
   • přidán atribut Vlastnictví
  • Nejsou vyžadovány relace HDPE spojka x HDPEHDPE x Spojnice
 • V tiskových výstupech opraveno nastavení změn barev

Seznam změn ve verzi 180702

 • V názvu vývodu může být před nebo za číslem popisným nebo evidenčním velké písmeno (např. č.p.1A, č.e.A1, č.e.A1A-místní popis)
 • Kontroly
  • Není hlášena chyba při umístění geodetického bodu na konec neměřené spojnice
  • Není hlášena chyba vrstev při umístění značky Přechod do kolektoru
  • Není hlášena chyba symbologie u šraf zakreslených lomenou čarou

Seznam změn ve verzi 180606

 • V rámci aktualizace číselníků ČEZd proběhla větší změna v položkách typů chrániček. Do projektů vytvořených před aktualizací číselníků (5.6.2018) načtěte novější číselníky z Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
 • Kontrola umístění detailu nově hlásí chybu, pokud je kobka "OST" umístěna uvnitř detailu rozvodny.
 • Chybějící relace "HDPE x Sděl. vedení podzemní" je nyní hlášena pouze jako "varování".
 • Opravy
  • V rámci změny původního prvku na jiný již nedochází ke smazání atributu SJZ.
  • V názvu vývodu lze zadat za pomlčkou malé písmeno s diakritikou (např. R72-č.p.123)
  • Opraveno nastavení kontroly volných konců sdělovacích vedení a Propojovací vedení - detail
  • Opraveno nastavení kontroly relací sdělovacích vedení
  • Nejsou hlášeny chyby křížení vedení v GS

Seznam změn ve verzi 180504

 • Oprava umožňuje zadat nebo změnit hodnoty SJZ v Jednopólových schématech (stanice, skříně, zařízení, PB).
 • Aktualizujte si rozpracované projekty.

Seznam změn ve verzi 180502

 • Kontroly
  • V DSPS jsou relace vyžadovány i u měněných vedení.
  • Opravena kontrola duplicit anotací svodů
 • Do nabídky ČEZ PD/DSPS přidána funkce Změnit číslo stavby....
 • U měněných prvků je zakázána úprava hodnot SJZ (kromě SJZ evidenčního celku a SJZ skříní). Prvek se změněnou hodnotou SJZ neprojde kontrolou Geoportálu.
 • Položka "Nestandardní hodnota" se v seznamech položek zobrazuje vždy, nezávisle na filtrování číselníků definovaném v CEZRDF_CodeLists.xml. Nesprávné nastavení filtrování v číselnících způsobuje to, že v seznamech materiálů nejsou dostupné všechny očekávané položky. Aby se změna projevila v dříve vytvořených projektech, je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Nově vytvořené výkresy mají pojmenované vrstvy
 • Vzorové projekty ČEZ pravidla DSPS RDFČEZ pravidla PD RDF obsahují opravené příklady z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088r01z1 se správně zakreslenými prvky HDPE.

Seznam změn ve verzi 180416

 • Oprava generovaní nevalidních XML pro předání na Geoportál. Problém vyřešíte aktualizací stávajících projektů podle předlohy verze 180416.

Seznam změn ve verzi 180412

 • Pokud byl jeden projekt aktualizován předlohou verze 180411 vícekrát, nebyl výsledný XML soubor pro předání na Geoportál validní. Problém vyřešíte aktualizací projektu podle předlohy verze 180412.

Seznam změn ve verzi 180411

 • Změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.66. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. Po aktualizaci projektu je rovněž nutné načíst aktuální číselníky CEZRDF_CodeLists.xml. Jsou k dispozici ke stažení na Geoportálu (Úložiště dat > Data > Dokumentace sítě > Soubory DDPP = Aktuální číselníky). POZOR! Nežádejte o nová data aktuálně řešené stavby, pouze stáhněte nové číselníky!
  • Geoschéma
   • U prvku PB položky "Značení (s číslem PB)" a "Značení (tabulka se SJZ EC) nahrazeny položkou "Značení (tabulka s Úplným SJZ)"
   • U prvku Chránička
    • položka "Typ, rozměr" nahrazena položkami "Typ" a "Světlost (průměr)". Aby bylo možné vyplnit "Typ" chráničky, je nutné mít načteny aktuální číselníky (viz výše).
    • přidána položka "Přesnost zákresu"
   • Přidány nové prvky pro kreslení komunikačních zařízení (NET)
    Pokud je v jedné trase vedení vn i vedení NET, pak spojnice musí být zakreslena prvkem "Spojnice vn + NET"
  • Jednopólové schéma
   • U nových PB vrácen zpět popis "Výška/tahové namáhání". V rozpracovaných projektech je nutné po aktualizaci projektu všechny popisy nových PB ve výkresech JS odstranit a pak znovu vynést.
 • Kontroly
  • V nastavení kontrol byly zohledněny změny v ČEZd_ME_0088r01
  • Kontrola relací
   • Relace typu Detail kobky x KobkaDetail rozvodny x Rozvodna ve stanici nebo Rozvaděč NN jsou vyžadovány i ve stavu MĚNĚNÝ.
 • Vzorové projekty ČEZ pravidla DSPS RDFČEZ pravidla PD RDF s příklady z přílohy č. 15 ČEZd_ME_0088r01 obsahují nové příklady kreslení komunikačních zařízení.
  Upozornění: Prvek HPDE je v příkladech zakreslen značkou. Správně má být zakreslen linií.

Seznam změn ve verzi 180305

 • Přesnost kresby polohopisů GEOVAP změněna z cm na mm. Nastavení přesnosti je v souladu s požadavkem GEOVAP, aby nedocházelo k degradaci přesnosti původních prvků polohopisu zaměřených s přesností na mm.
 • Při tisku GZ a GS z nabídky ČEZ - DSPS > Tisk se vypínají vrstvy, které se nemají tisknout. Dříve se pro vypnutí vrstev musela nastavit správná "viditelnost" objektů v pohledech.

Seznam změn ve verzi 180301

 • Je možné změnit původní spojnice
  • VVN na VN
  • VN na VVN nebo NN
  • NN na VN
 • Kontrolují se
  • společné vrcholy na liniích TU
  • duplicitní popisy
 • Je podporován nový formát chybového protokolu Geoportálu (ErrorProtocol.xml), který umožňuje lépe filtrovat nalezené chyby.

Seznam změn ve verzi 180201

 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Relace Závěs x PBZávěs x Spojnice jsou vyžadovány u všech typů závěsů VN a VVN. Doposud byly vyžadovány jen u kotevních závěsů.
  • Je možné změnit
   • původní PB VVN na VN a naopak
   • původní PB VN na NN a naopak
 • Kontroly
  • Krátké úsečky a úsečky nulové délky se kontrolují i ve stavu ZRUŠENÝ.
  • Kontroluje se
   • nedovolené protínání vedení v lomových bodech
   • nedovolené protínání vedení s přípojnicemi nebo propojovacími vedeními v detailech
   • nedovolené protínání ohraničení detailů
   • nedovolené přiblížení lomových bodů spojnic k jiným spojnicím

Seznam změn ve verzi 180103

 • V kontrole duplicitních značek GS byla změněna hodnota minimální požadované vzdálenosti mezi dvěma značkami z 0,21 m na 0,01 m.
 • Opravena chyba předchozí verze 180102, kdy u značek se vztažným bodem mimo kresbu značky chyběla tečka ve vztažném bodě značky.
 • Do vzorového projektu ČEZ pravidla DSPS RDF byla přidána chybějící kresba polohopisu.

Seznam změn ve verzi 180102

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.65. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • K prvkům Závěs pro napěťové hladiny VN přidány varianty PK (polokotevní izolátorový závěs)
 • Ve vzorových detailech DTS pro kabelová vedení byly změněny názvy vývodů NN k transformátoru z přívod od T1 k RO ANA na T1.
 • Kontroly
  • Kontrola UP hlásí chybu v případě, kdy je jeden zrušený vývod NN převazben na více nových nebo měněných vývodů NN
  • Kontrola fotodokumentace vypisuje názvy chybějících snímků
  • Není hlášena chyba u konzoly umístěné na průběžné trafostanici

Seznam změn ve verzi 171211

 • V DSPS s GZ, ve kterých se předává aktualizační výkres polohopisu správce JDTM, je při vytváření ZIP souboru pro předání na Geoportál vyžadován akceptační protokol správce JDTM. Protokol musí být uložen ve složce SOUVISEJICI_DOKUMENTY ve formátu PDF a v názvu souboru musí být slovo "akceptace".
 • Kontrola fotodokumentace nevyžaduje fotografie u měněných částí stanic, které jsou v měněném stavu jen z důvodu zpřesnění polohy. Je vyžadována pouze u "skutečně" měněných částí stanic.
  Změna v rozlišování měněných prvků od "skutečně" měněných prvků byla provedena jen v detailech stanic. U rozpojovacích skříní a dálkově ovládaných úsečníků, které jsou v měněném stavu jen z důvodu zpřesnění polohy, je kontrolou Geoportálu fotodokumentace stále vyžadována. Ta však v tomto případě nemusí být součástí předávaných dat a při přejímce dat na Geoportálu je možné zažádat o výjimku.
  Stále je také nutné přesunout do měněného stavu i ohraničení detailu, ve kterém změna probíhá.

Seznam změn ve verzi 171204

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.64. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Prvek Transformátor - přístroj dvouvinuťový přejmenován na Transformátor - přístroj dvouvinuťový do NN
  • Přidán prvek Transformátor - přístroj dvouvinuťový do VVN nebo VN
  • Maximální délka názvu vývodu nn rozšířena na 80 znaků
 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Změna zákresu úsečníků
   Místo 3 m linie pro pozice se zakresluje svod VN (úsečník je stále mezi liniemi pro pozice). Použití je znázorněno v aktualizovaných příkladech
   • ČEZ pravidla PD RDF (obr. 3.08, 3.09, 3.10, 3.12, 3.18, 4.01, 5.03, 5.07)
   • ČEZ pravidla DSPS RDF (obr. 3.06, 3.09, 3.10, 3.12, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22, 4.01)
   • pod rámečky příkladů jsou přidána Pravidla pro zákres TU Vedení VN svod
  • Změna pravidel pro názvy vývodů
   Z Geoportálu by se mělo vracet méně chyb v názvech vývodů. Chyby budou hlášeny při zadání
   • SJZ transformovny (např. DC_DCCH),
   • SJZ PB s dodatečným rozlišením (např. PB12A).
   Mezi hlavní změny patří
   • rezerva s malým "r" (rezerva; rezerva nevybavená)
   • "pomlčka" bez mezer před a za; text za pomlčkou může začínat pouze malým písmenem (R99999-místní popis; R1–přes č.p.1)
   • odstraněna mezera za PB, č.p., č.e., p.č. (PB151, č.p.1, p.č.123/1)
   Podrobný popis pravidel je uveden v dokumentu RDF_definice_prvku_r00_1_64.xlsx, list názvy vývodů, který byl zveřejněn v příloze informačního mailu ČEZ Distribuce.
 • Kontroly
  • Byly zohledněny výše uvedené změny v ČEZd_ME_0088
  • Kontrola fotodokumentace
   Kontrola Geoportálu nyní nevyžaduje fotodokumentaci u měněných částí stanic, které byly pouze přesunuty z důvodů zpřesnění polohy. Je vyžadována pouze u "skutečně" měněných částí stanic.
   Kontrola fotodokumentace v produktech GISoft bude upravena během několika dní. Prozatím u zpřesněných objektů chybu ignorujte.
  • Pomocí funkce Změnit původní prvek na jiný je možné změnit linii TU v GS na jinou napěťovou hladinu
  • Kontrola polohopisů správců JDTM nevyžaduje geodetické body
  • Byla opravena tolerance v kontrole napojení projektované spojnice na hranu původní spojnice.

Seznam změn ve verzi 171109

 • Kontroly
  • V DSPS přidána kontrola, zda je v daném území vytvořen správný typ polohopisu.
  • V kontrole značek umístěných na propojovacích vedeních se kontroluje shoda provozního napětí.
  • Opraveno nastavení kontrol u prvků
   • Jiný objekt
   • Geoschéma - svody VN
   • spojnice kabelového vedení ukončená na lomovém bodě stávající budovy polohopisu GEOVAP
 • Byly prověřeny změny v protokolu chyb Geoportálu (ErrorProtocol.xml), a proto se již nezobrazuje upozornění na rozdílnou verzi protokolu.

Seznam změn ve verzi 171102

 • Oprava otevření dialogového okna pro načtení dat PD do projektu DSPS.

Seznam změn ve verzi 171101

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.63. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • Maximální délka názvu vývodu nn omezena na 40 znaků.
 • Změny v ČEZd_ME_0088
  • Změna zákresu staničních úsečníků a recloserů (viz ČEZ pravidla DSPS/PD RDF, příklady 2.08, 5.08, 1.13, 2.15, 3.19, 3.21, 3.25, 3.33, 3.36)
  • Z důvodu omezených možností kontrolních nástrojů Geoportálu byly v Metodice změněny podmínky pro předávání výkresů polohopisů správců JDTM. Výkresům polohopisů správců JDTM, které se standardně vytvářejí v měřítku 1:500, se musí ve Správci výkresů nastavit měřítko 1:1000. V rozpracovaných projektech nejsou nutné žádné změny, potřebné úpravy se provedou v rámci aktualizace projektu.
 • V souvislosti s úpravou kontrol na Geoportálu byla upravena kontrola fotodokumentace.
  • Požadavek na snímky stanic nyní ovlivňuje stav ohraničení detailů rozvoden místo stavu prvků Rozvodna ve staniciRozvaděč nn.
  • Požadavek na snímky úsečníků ovlivňuje stav prvku Úsečník - přístroj.
 • Neexportují se čísla a výšky geodetických bodů polohopisu GEOREAL.
 • Nekontroluje se vzdálenost prvku Úsečník - přístroj od PB VN.
 • Nejsou hlášeny nadbytečné fotografie rozvaděčů nn u nové DTS s původním transformátorem.
 • Byly prověřeny změny v protokolu chyb Geoportálu (ErrorProtocol.xml), a proto se již nezobrazuje upozornění na rozdílnou verzi protokolu.

Seznam změn ve verzi 171002

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.62. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • V názvu vývodu v jednopólovém schématu lze zadat libovolný text za názvem Rezerva, např. Rezerva nevybavená.
  • Polohopisy správců JDTM se tiskou pozměněnými barvami.
 • Závěsné kabely VN se nově zakreslují pomocí objektu Vedení * kV venkovní izolované - ZK.
 • Kontroly
  • V názvu vývodu lze zadat číslo vývodu rozpojovací skříně i v případě názvu s textem za pomlčkou nebo znakem + (např. R157 02 - přes č.p. 217 nebo R20 01+č.p.1). Kontrola Geoportálu v těchto případech oznámí nekritickou chybu a musí se zažádat o výjimku.
  • Měněné PB se zaokrouhlují s přesností na čtyři desetinná místa. Doposud se podle požadavků Metodiky zaokrouhlovaly s přesností na dvě desetinná místa. U původních geodeticky nezaměřovaných PB by však bylo nutné zpřesňovat veškerou navazující kresbu. Přesnost měněných geodeticky nezaměřovaných PB nemusí odpovídat požadavkům kontrol Geoportálu. Na Geoportálu lze v těchto případech zažádat o výjimku.
  • U trafostanic není duplicitně vyžadován protokol uzemnění pro trafostanici a pro PB.
  • U polohopisu GEOVAP - střední a východní Čechy se kontroluje natočení značek.

Seznam změn ve verzi 170904

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.61. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • V tiskovém výstupu Situace – geoschéma DSPS se prvky ve stavu PŮVODNÍ a MĚNĚNÝ tisknou šedou barvou.
 • Pomocí funkce Změnit původní prvek na jiný lze změnit spojnice tras, např. neměřenou spojnici na měřenou, spojnice nadzemního vedení na spojnici nadzemního izolovaného vedení apod.
 • Při rozdělení linie jsou zachovány původní relace i u nově vytvořené části linie.
 • Ve zrušeném stavu se obnovují popisné informace i u nově vytvořených částí rozdělených linií.
 • Kontroly
  • V souvislosti s úpravou kontrol na Geoportálu byla upravena kontrola fotodokumentace. Nyní se zohledňuje stav prvků Rozvodna ve staniciRozvaděč nn uvnitř detailu Distribuční stanice.
  • U měněné skříně s novým detailem není hlášena chyba umístění detailu.
  • Opravena chyba, kdy samostatná kontrola relace neodhalila některé chybějící relace.
  • Ve výkresech polohopisu GEOREAL se nekontroluje vrstva č. 59.

Seznam změn ve verzi 170816

 • Zapracovány změny na portálu ČEZu z 11.7.2017. Upravena struktura vytvářeného souboru XML, který se předává na portál.
 • V názvu vývodu nn může být za SJZ rozpojovací skříně za znakem "+" libovolný text začínající písmenem (např. R20+č.p.1 nebo R20+R1)
 • Kontroly
  • Před spuštěním kontrol se zaokrouhlují souřadnice i ve výkresech s rušenými prvky. Zaokrouhlení probíhá s přesností na čtyři desetinná místa.
  • Není hlášena duplicitní buňka u nosných závěsů umístěných na trafostanici
  • Není hlášena chyba volného konce u spojnice ukončené na obvodu budovy polohopisu správce JDTM
 • Polohopis GEOREAL
  • U prvku Hranice dopravní plochy zpevněné - neurčeno nastavena tloušťka linie na 1
  • U popisů bodů nastavena barva č. 0
  • U výšky identických bodů změněno zarovnání textu na střed dole
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • U výšky identického bodu nastaven font č. 3

Seznam změn ve verzi 170803

 • Úpravy ve změnách stavu prvků
  • Ve zrušeném stavu je možné upravit polohu rušených prvků
  • Lze přesouvat prvky ze zrušeného stavu do měněného
 • Opravy chyb předchozí verze
  • V názvech vývodů nn není vyžadována mezera za texty "č.p.", "č.e" a "p.č.".
  • Kontrola UP nehlásí chybu u převazbených vývodů rozpojovacích skříní
 • Výška a šířka textů čísel identických bodů polohopisu Geovap změněna z 0.7 na 0.75.

Seznam změn ve verzi 170801

 • Změny v souvislosti s aktualizací ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)
  • Předlohy RDF byly přejmenovány na ČEZd_ME_0088.
   Při vytváření nového projektu vyberte novou předlohu, podle které se projekt vytvoří.
   Při aktualizaci staršího projektu se objeví upozornění, že projekt byl vytvořen podle předlohy s jiným názvem. V aktualizaci projektu můžete pokračovat. Rozdíl v názvech předloh aktualizaci projektu nijak neovlivní.
  • Odstraněna předloha, vzorová zakázka, projekt s příklady ZDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.60. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. V rámci aktualizace projektu se mimo jiné provedou i požadované úpravy v jednopólovém schématu (viz níže).
   • Detaily
    • Nový prvek Evidence SF6
    • Upraveny požadované formáty názvů vývodů nn
     • Za SJZ rozpojovací skříně může být buď číslo nebo libovolný text za pomlčkou (R99 12478, R99999 - místní popis, R1 - přes č.p.99)
     • U SJZ stanice již není povinně vyžadováno číslo vývodu
     • Za SJZ stanice může být libovolný text za pomlčkou (LN_1234 ANB - popis, LN_1234 ANB 01 - popis)
      Místo SJZ stanice lze zadat i SJZ transformovny ve formátu AB_CDEF (např. CL_CLDU). Automatickou kontrolou Geoportálu však takto označený vývod neprojde. Je potřeba zažádat o výjimku.
   • Jednopólové schéma
    • Značky všech PB mají menší velikost
    • U nových PB se nevyplňuje VýškaTahové namáhání. V popisu ve výkresu se zobrazuje jen SJZ podpěrného bodu.
 • Do nabídky ČEZ PD/DSPS byla přidána funkce Změnit původní prvek na jiný. U prvků načtených z Geoportálu umožňuje změnit:
  • způsob ovládání rozvoden ve stanici (elektrické, kombinované, ruční, vzduchové)
  • typ transformátoru (dvouvinuťový, třívinuťový...)
  • přípojkovou skříň na rozpojovací a naopak
  • koncovku vn na záslepku vn
  • úsečník bez dálkového ovládání na dálkově ovládaný
  • nenatírané PB vn na PB trafostanice
 • Ve zrušeném stavu se neobnovuje poloha zrušených prvků. Je tak možné splnit požadavek popsaný v DSO_MP_0031_r01_z1, kapitola 3.2.4 Změna polohy rušených prvků. V souvislosti s tímto požadavkem se kontroluje i umístění vybraných značek ve zrušeném stavu.
 • Při spuštění funkcí Zkontrolovat všePředání dat na Geoportál se testuje dostupnost novějších předloh. Podmínkou je, aby počítač měl přístup k internetu.
 • U kontrol DSPS je nastaven výchozí typ zakázky DSPS s JS a GZ - stavba, u které existuje PD ve formátu RDF
 • Ve vzorovém detailu stožárové DTS, 1 trafo, svodič na PS k přívodu nebyla vyplněna hodnota Zpřesněný = Ne u linií pro pozice primár a sekundár
 • Upozornění na další změny v ČEZd_ME_0088
  • Rozteče nadzemních vedení u vícepotahů dle skutečnosti (viz. ČEZd_ME_0088r00, kapitola 4.5.2.2). Pokud u stávajících prvků rozteče neodpovídají novým požadavkům, nemusí se upravovat.
  • V seznamech souřadnic správců JDTM musí řádky nereprezentující bod začínat znakem #

Seznam změn ve verzi 170703

 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.58. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • U stanic byl změněn rozsah položky Počet kabelů nad 100m. Nově může být zadána maximálně hodnota 99.
  • Skříň nn na sloupu lze umístit na všechny druhy PB. Dříve jen na PB nn.
  • Ze schémat dálkově ovládaných úsečníků a recloseru byly odstraněny proudové spoje. V souvislosti s tím bylo upraveno nastavení kontrol, aby nebyly hlášeny chyby volných konců na liniích pro pozice bez proudových spojů.
  • Kontrola fotodokumentace nehlásí nadbytečné fotografie u dálkově ovládaných úsečníků.
  • Pokud je úsečník umístěn do 4 m od PB, nemusí být na PB umístěna konzola.
  • Do kategorie Polohopis ČEZ byla přidána Pomocná konstrukční kresba (nepředávaná).
  • Nejsou kontrolovány geodetické body ve výkresech s původními prvky správců polohopisů JDTM.
  • Není hlášena chyba při umístění výstražné tabulky na DB 35 kV.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.13 16
  • Zvětšen rozsah položky pro název vývodu nn z 32 znaků na 40 znaků.

Seznam změn ve verzi 170614

 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.57. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Linie pro pozice mohou být úsečky nebo lomené čáry se dvěma vrcholy.
  • U nových prvků PD nelze změnit výchozí hodnotu Zpřesněný = Ne. Jiná hodnota není dovolena.
  • Kontroly
   • Opravena chyba předchozí verze, kdy byl hlášen volný konec u napojení projektované spojnice na hranu původní spojnice.
   • Nebyla automaticky vytvářena ani nalezena chybějící relace "Pojistkový spodek - pozice se svodičem x Svodič - pozice".

Seznam změn ve verzi 170601

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.06.01 a novější.
 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.56. Změny nemají vliv na vytváření dokumentace v produktech MGEO nebo SPIDER-EN.
  • Do nabídky ČEZ - PD/DSPS byla přidána možnost Barevně rozlišit (prvky) podle hodnot....
   Barevné rozlišení podle hodnot SJZ evidenčního celkuBarevné rozlišení podle hodnot provozního napětí
   Barevné rozlišení podle hodnot SJZ evidenčního celkuBarevné rozlišení podle hodnot provozního napětí
  • V zakládacím výkrese kategorie Jednopólové schéma (PD) bylo změněno nastavení hlavní mřížky z 0.01 na 0.04. Umožňuje snadnější kreslení pravoúhlých schémat.
  • V číselníku názvů obcí se zobrazují jen obce, které jsou uvedeny v polygonech Provozní lokalita
  • Kontroly
   • Nová kontrola provozní lokality zkontroluje, zda je u stanic v geoschématu zadán stejný název obce jako u polygonu ''Provozní lokalita, ve kterém je stanice umístěna.
   • Nová kontrola bodů vyhledá v DSPS nově zakreslené geodeticky zaměřované prvky, pod kterými chybí geodetické body.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.12 16
© Copyright 1995-2020 GISoft