Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)

Stáhnout

Předloha CEZd_ME_0088_r00 verze 170904
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 170904
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky CEZd_ME_0088_r00 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 170904

 • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.61. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
  • V tiskovém výstupu Situace – geoschéma DSPS se prvky ve stavu PŮVODNÍ a MĚNĚNÝ tisknou šedou barvou.
 • Pomocí funkce Změnit původní prvek na jiný lze změnit spojnice tras, např. neměřenou spojnici na měřenou, spojnice nadzemního vedení na spojnici nadzemního izolovaného vedení apod.
 • Při rozdělení linie jsou zachovány původní relace i u nově vytvořené části linie.
 • Ve zrušeném stavu se obnovují popisné informace i u nově vytvořených částí rozdělených linií.
 • Kontroly
  • V souvislosti s úpravou kontrol na Geoportálu byla upravena kontrola fotodokumentace. Nyní se zohledňuje stav prvků Rozvodna ve staniciRozvaděč nn uvnitř detailu Distribuční stanice.
  • U měněné skříně s novým detailem není hlášena chyba umístění detailu.
  • Opravena chyba, kdy samostatná kontrola relace neodhalila některé chybějící relace.
  • Ve výkresech polohopisu GEOREAL se nekontroluje vrstva č. 59.

Seznam změn ve verzi 170816

 • Zapracovány změny na portálu ČEZu z 11.7.2017. Upravena struktura vytvářeného souboru XML, který se předává na portál.
 • V názvu vývodu nn může být za SJZ rozpojovací skříně za znakem "+" libovolný text začínající písmenem (např. R20+č.p.1 nebo R20+R1)
 • Kontroly
  • Před spuštěním kontrol se zaokrouhlují souřadnice i ve výkresech s rušenými prvky. Zaokrouhlení probíhá s přesností na čtyři desetinná místa.
  • Není hlášena duplicitní buňka u nosných závěsů umístěných na trafostanici
  • Není hlášena chyba volného konce u spojnice ukončené na obvodu budovy polohopisu správce JDTM
 • Polohopis GEOREAL
  • U prvku Hranice dopravní plochy zpevněné - neurčeno nastavena tloušťka linie na 1
  • U popisů bodů nastavena barva č. 0
  • U výšky identických bodů změněno zarovnání textu na střed dole
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • U výšky identického bodu nastaven font č. 3

Seznam změn ve verzi 170803

 • Úpravy ve změnách stavu prvků
  • Ve zrušeném stavu je možné upravit polohu rušených prvků
  • Lze přesouvat prvky ze zrušeného stavu do měněného
 • Opravy chyb předchozí verze
  • V názvech vývodů nn není vyžadována mezera za texty "č.p.", "č.e" a "p.č.".
  • Kontrola UP nehlásí chybu u převazbených vývodů rozpojovacích skříní
 • Výška a šířka textů čísel identických bodů polohopisu Geovap změněna z 0.7 na 0.75.

Seznam změn ve verzi 170801

 • Změny v souvislosti s aktualizací ČEZd_ME_0088 (DSO_ME_0139)
  • Předlohy RDF byly přejmenovány na ČEZd_ME_0088.
   Při vytváření nového projektu vyberte novou předlohu, podle které se projekt vytvoří.
   Při aktualizaci staršího projektu se objeví upozornění, že projekt byl vytvořen podle předlohy s jiným názvem. V aktualizaci projektu můžete pokračovat. Rozdíl v názvech předloh aktualizaci projektu nijak neovlivní.
  • Odstraněna předloha, vzorová zakázka, projekt s příklady ZDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.60. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty. V rámci aktualizace projektu se mimo jiné provedou i požadované úpravy v jednopólovém schématu (viz níže).
   • Detaily
    • Nový prvek Evidence SF6
    • Upraveny požadované formáty názvů vývodů nn
     • Za SJZ rozpojovací skříně může být buď číslo nebo libovolný text za pomlčkou (R99 12478, R99999 - místní popis, R1 - přes č.p.99)
     • U SJZ stanice již není povinně vyžadováno číslo vývodu
     • Za SJZ stanice může být libovolný text za pomlčkou (LN_1234 ANB - popis, LN_1234 ANB 01 - popis)
      Místo SJZ stanice lze zadat i SJZ transformovny ve formátu AB_CDEF (např. CL_CLDU). Automatickou kontrolou Geoportálu však takto označený vývod neprojde. Je potřeba zažádat o výjimku.
   • Jednopólové schéma
    • Značky všech PB mají menší velikost
    • U nových PB se nevyplňuje VýškaTahové namáhání. V popisu ve výkresu se zobrazuje jen SJZ podpěrného bodu.
 • Do nabídky ČEZ PD/DSPS byla přidána funkce Změnit původní prvek na jiný. U prvků načtených z Geoportálu umožňuje změnit:
  • způsob ovládání rozvoden ve stanici (elektrické, kombinované, ruční, vzduchové)
  • typ transformátoru (dvouvinuťový, třívinuťový...)
  • přípojkovou skříň na rozpojovací a naopak
  • koncovku vn na záslepku vn
  • úsečník bez dálkového ovládání na dálkově ovládaný
  • nenatírané PB vn na PB trafostanice
 • Ve zrušeném stavu se neobnovuje poloha zrušených prvků. Je tak možné splnit požadavek popsaný v DSO_MP_0031_r01_z1, kapitola 3.2.4 Změna polohy rušených prvků. V souvislosti s tímto požadavkem se kontroluje i umístění vybraných značek ve zrušeném stavu.
 • Při spuštění funkcí Zkontrolovat všePředání dat na Geoportál se testuje dostupnost novějších předloh. Podmínkou je, aby počítač měl přístup k internetu.
 • U kontrol DSPS je nastaven výchozí typ zakázky DSPS s JS a GZ - stavba, u které existuje PD ve formátu RDF
 • Ve vzorovém detailu stožárové DTS, 1 trafo, svodič na PS k přívodu nebyla vyplněna hodnota Zpřesněný = Ne u linií pro pozice primár a sekundár
 • Upozornění na další změny v ČEZd_ME_0088
  • Rozteče nadzemních vedení u vícepotahů dle skutečnosti (viz. ČEZd_ME_0088r00, kapitola 4.5.2.2). Pokud u stávajících prvků rozteče neodpovídají novým požadavkům, nemusí se upravovat.
  • V seznamech souřadnic správců JDTM musí řádky nereprezentující bod začínat znakem #

Seznam změn ve verzi 170703

 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.58. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • U stanic byl změněn rozsah položky Počet kabelů nad 100m. Nově může být zadána maximálně hodnota 99.
  • Skříň nn na sloupu lze umístit na všechny druhy PB. Dříve jen na PB nn.
  • Ze schémat dálkově ovládaných úsečníků a recloseru byly odstraněny proudové spoje. V souvislosti s tím bylo upraveno nastavení kontrol, aby nebyly hlášeny chyby volných konců na liniích pro pozice bez proudových spojů.
  • Kontrola fotodokumentace nehlásí nadbytečné fotografie u dálkově ovládaných úsečníků.
  • Pokud je úsečník umístěn do 4 m od PB, nemusí být na PB umístěna konzola.
  • Do kategorie Polohopis ČEZ byla přidána Pomocná konstrukční kresba (nepředávaná).
  • Nejsou kontrolovány geodetické body ve výkresech s původními prvky správců polohopisů JDTM.
  • Není hlášena chyba při umístění výstražné tabulky na DB 35 kV.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.13 16
  • Zvětšen rozsah položky pro název vývodu nn z 32 znaků na 40 znaků.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2017 GISoft