Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r09 verze 150504
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 150504
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r09 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 150504

 • V metodice došlo ke změně v požadovaném obsahu předávaných dat DSPS. V případě předávání polohopisů správců JDTM musí být spolu s výkresy vždy předány i příslušné textové seznamy souřadnic bodů:
  • *_umps_akt.txt (GEOREAL)
  • db_*_akt_body.txt (GEOVAP - střední a východní Čechy)
  • db_*_zkakt_body.txt (GEOVAP - Zlínský kraj)
  V adresářové struktuře stavby se soubory ukládají do složky geodet_zamereno stejně jako BODY_E_*txtBODY_P_*.txt.
 • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.03 15
  • V kontrolách čárové kresby byly upraveny limity objektů Propojovací vedení - síť na 3 mm a spojnic na 100 mm.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_05_04.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Značky, které se dle kreslicího klíče nemají natáčet, se do výkresu umístí vždy s úhlem natočení 0. U ostatních značek lze úhel natočení nastavit při umisťování do výkresu, a to buď interaktivně nebo podle jiného prvku ve výkresu.
 • Polohopis GEOVAP
  • Bod - identický se při interaktivním umístění do výkresu umístí jako úsečka nulové délky.

Seznam změn ve verzi 150410

 • Kontroly
  • Nová kontrola existence závěsu u PB VN a VVN.
  • Nastavení kontrol symbologie výkresu polohopisu GEOREAL bylo upraveno podle požadavků kontrolních nástrojů ČEZ.
   • Změny je možné provádět pouze do aktualizačního výkresu
   • Symbologii aktualizovaných prvků není možné měnit.
   • Rušené prvky ve vrstvě č. 60 se nekontrolují.
 • Polohopis GEOREALPolohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Pomocí funkce Body > Doplnit poznámky / kódy... lze hromadně doplnit poznámky bodů.
 • Jednopólové schéma zapojení
  • Opravena barva popisů stávajících vedení.

Seznam změn ve verzi 150403

 • Jednopólové schéma zapojení
  • Číslo barvy stávajících prvků bylo v metodice změněno z 80 na 176. Pokud budete aktualizovat dříve vytvořené projekty, proveďte změnu barev ve výkresu JS pomocí funkce z nabídky ČEZ > Aktualizovat barvy stávajících prvků JS.
 • Kategorie polohopisů
  • Pro snadné kreslení výškových šraf polohopisu byla nastavena funkce pro jejich generování.
  • Byly upraveny prefixy geodetických bodů
   • ČEZ pro Polohopis ČEZ
   • GR pro Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • GV pro Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
   • ZK pro Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj
  • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • Poznámky bodů lze hromadně doplnit pomocí funkce pro práci s body Doplnit poznámky / kódy
   • Byly přidány definice formátů vstupních a výstupních seznamů souřadnic GEOREAL.
   • Při exportu výkresu polohopisu GEOREAL z projektu jsou odstraňovány popisy geodeticky zaměřených bodů (čísla, výšky, kódy).
   • Byla upraveno zarovnání popisů geodetických bodů tak, aby se texty nepřekrývaly.
   • Byla opravena definice objektů ve vrstvě 20 Bodové prvky vodstva.
   • Kvůli různým tabulkám barev připojeným k zakládacímu výkresu a knihovně značek GEOREAL nemusí být značky během umisťování viditelné. Zobrazí se až po umístění do výkresu. Chcete-li vidět značky během umisťování, nastavte barvu pozadí pracovní plochy produktu Bentley Systems na bílou (Prostředí > Přednostní nastavení > Pohledy a okna > Černé pozadí -> Bílé).
  • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
   • Byl doplněn objekt 20 Bod výškový T
   • Název objektu Linie hlav.uz.plynu byl změněn na Linie hlav.uz.plynu (priska)
 • Nastavení kontrolních nástrojů
  • Nastavení bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.02 15
   • Nová kontrola duplicitních čísel výšek bodů polohopisu ČEZ
   • Nová kontrola povinně duplicitních podpěrných bodů v polohopisech GEOREAL, GEOVAP
  • Bylo opraveno nastavení kontrol volných konců linií pro pozice v detailech.
  • Bylo opraveno nastavení kontrol kotevních závěsů.
 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_04_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce

Seznam změn ve verzi 150312

 • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
  • Byly zapracovány změny v souvislosti s aktualizací datového modelu polohopisu GEOREAL z 11.3.2015.
 • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy
  • Byl doplněn objekt Bod identický.
 • Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj
  • Bylo změněno výchozí měřítko definic objektů z 1:1000 na 1:500.
 • Export výkresů
  • Bylo odstraněno nastavení pro export výkresů polohopisů GEOVAP ve formátu DGN V7. Pro export všech výkresů projektu je nyní opět jen jedno nastavení. Výkresy polohopisů GEOVAP budou vyexportovány do formátu DGN V7.
 • Kontroly
  • Byla odstraněna chyba kontrol vrstev výkresů, která nastala, pokud byl součástí projektu výkres správce polohopisu.

Seznam změn ve verzi 150309

V předlohách byly zapracovány změny související s novou metodikou DSO_ME_0139r09 ZDF. Rozpracované projekty vytvořené podle pravidel předchozí revize Metodiky je možné zaktualizovat. Musí se však dodatečně upravit pojmenování výkresů a odstranit a znovu vynést popisy objektů, u kterých došlo ke změnám (viz níže).

 • Polohopisy
  • Byla odstraněna kategorie Polohopis neměřený.
  • Kategorie Polohopis měřený byla přejmenována na Polohopis ČEZ.
  • Byly přidány kategorie
   • Polohopis GEOREAL - kraje K.Vary, Plzeň, Liberec
   • Polohopis GEOVAP - střední a východní Čechy - pro vytváření výkresů nově zaměřených prvků db_CZAK_akt.dgn.
   • Polohopis GEOVAP - Zlínský kraj - pro vytváření výkresů nově zaměřených prvků db_CZAK_zk_akt.dgn.
   • Polohopis GEOVAP - původní stav V7 - pro připojení výkresů se stávajícím stavem ÚMPS db_CZAK_s.dgn nebo CZAK&sbv.dgn.
    Nově vytvářené výkresy polohopisu GEOVAP db_CZAK_akt.dgndb_CZAK_zk_akt.dgn budou ve formátu DGN V8. Do požadovaného formátu DGN V7 budou převedeny během exportu výkresů z projektu.
 • Geoschéma - Vedení NN
  • Byl zrušen objekt Hranice stanice NN.
 • Geoschéma - Vedení NN (VN, VVN)
  • U objektů Zdroj NN (VN, VVN) byl zrušen popisek Číslo MS.
 • Geoschéma - Detaily
  • U objektů PTK, PTNPTP byl změněn prefix popisku Objem izolačního media [kg] na Množství izolačního media [kg],
  • U objektu Rozvodna ve stanici byl změněn prefix popisku Objem SF6 na skříň na Množství SF6 na skříň,
  • Mezi "schémata" byla přidána Schémata rozvoden VVN vytvořená podle vzorů z příloh č. 3 a 21 z DSO_ME_0139r09.
 • Jednopólové schéma zapojení
  • Popisek Směr vedení byl přesunut od objektů stávajících vedení k objektu Náhradní ukončení.
 • Export výkresů projektu
  • Bylo přidáno nastavení pro export výkresů polohopisů GEOVAP ve formátu DGN V7.
 • Byly aktualizovány ukázkové projekty ČEZ vzorová zakázka ...ČEZ pravidla ... z výkresů příloh DSO_ME_0139r09 ZDF.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r9_9.0.01 15.
 • Další informace ke změnám v DSO_ME_0139r09
  • Bylo upraveno pojmenování předávaných výkresů. Z názvu výkresu vypadlo "místo" a jsou ve formátu např. IE-12-8001235_n_n.dgn.
  • Prvky polohopisných kategorií neobsahují negrafické atributy, které se v budoucnu, kdy již bude platný pouze nový formát RDF, budou muset předávat ve formátu XML nebo DGN s XFM 2. Znamená to, že výkresy polohopisů bude možné předávat v běžném formátu DGN jako doposud.

Seznam změn ve verzi 150201

 • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty PDS a DSPS podle obsahu souboru CEZciselnikyPDSaDSPS_v_2015_02_01.xls, který je k dispozici ke stažení na portálu Standardy ČEZ Distribuce.
 • Nastavení kontrol bylo upraveno podle verze CEZ-r8_8.0.13 13.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2015 GISoft