Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Předloha ČEZ DSO_ME_0139

Stáhnout

Předloha ČEZ DSO_ME_0139r10 verze 170703
Verze odpovídá datu sestavení instalačního souboru.

Instalace obsahuje:

 • Předloha pro zpracování DSPS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Verze: 170703
 • Podpůrné soubory potřebné pro zpracování DSPS a PDS podle metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • zakládací výkresy
  • knihovny značek
  • knihovny stylů čar
  • mapové rámy
 • Ukázkové projekty s výkresy z příloh metodiky DSO_ME_0139r10 ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ pravidla DSPS - příloha č. 15
  • ČEZ pravidla PDS - příloha č. 15
  • ČEZ vzorová zakázka DSPS - příloha č. 16
  • ČEZ vzorová zakázka PD - příloha č. 23

Seznam změn ve verzi 170703

 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.58. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • U stanic byl změněn rozsah položky Počet kabelů nad 100m. Nově může být zadána maximálně hodnota 99.
  • Skříň nn na sloupu lze umístit na všechny druhy PB. Dříve jen na PB nn.
  • Ze schémat dálkově ovládaných úsečníků a recloseru byly odstraněny proudové spoje. V souvislosti s tím bylo upraveno nastavení kontrol, aby nebyly hlášeny chyby volných konců na liniích pro pozice bez proudových spojů.
  • Kontrola fotodokumentace nehlásí nadbytečné fotografie u dálkově ovládaných úsečníků.
  • Pokud je úsečník umístěn do 4 m od PB, nemusí být na PB umístěna konzola.
  • Do kategorie Polohopis ČEZ byla přidána Pomocná konstrukční kresba (nepředávaná).
  • Nejsou kontrolovány geodetické body ve výkresech s původními prvky správců polohopisů JDTM.
  • Není hlášena chyba při umístění výstražné tabulky na DB 35 kV.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.13 16
  • Zvětšen rozsah položky pro název vývodu nn z 32 znaků na 40 znaků.

Seznam změn ve verzi 170614

 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.57. Abyste mohli předat dokumentaci prostřednictvím Geoportálu, aktualizujte rozpracované projekty.
   • Linie pro pozice mohou být úsečky nebo lomené čáry se dvěma vrcholy.
  • U nových prvků PD nelze změnit výchozí hodnotu Zpřesněný = Ne. Jiná hodnota není dovolena.
  • Kontroly
   • Opravena chyba předchozí verze, kdy byl hlášen volný konec u napojení projektované spojnice na hranu původní spojnice.
   • Nebyla automaticky vytvářena ani nalezena chybějící relace "Pojistkový spodek - pozice se svodičem x Svodič - pozice".

Seznam změn ve verzi 170601

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.06.01 a novější.
 • RDF
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.56. Změny nemají vliv na vytváření dokumentace v produktech MGEO nebo SPIDER-EN.
  • Do nabídky ČEZ - PD/DSPS byla přidána možnost Barevně rozlišit (prvky) podle hodnot....
   Barevné rozlišení podle hodnot SJZ evidenčního celkuBarevné rozlišení podle hodnot provozního napětí
   Barevné rozlišení podle hodnot SJZ evidenčního celkuBarevné rozlišení podle hodnot provozního napětí
  • V zakládacím výkrese kategorie Jednopólové schéma (PD) bylo změněno nastavení hlavní mřížky z 0.01 na 0.04. Umožňuje snadnější kreslení pravoúhlých schémat.
  • V číselníku názvů obcí se zobrazují jen obce, které jsou uvedeny v polygonech Provozní lokalita
  • Kontroly
   • Nová kontrola provozní lokality zkontroluje, zda je u stanic v geoschématu zadán stejný název obce jako u polygonu ''Provozní lokalita, ve kterém je stanice umístěna.
   • Nová kontrola bodů vyhledá v DSPS nově zakreslené geodeticky zaměřované prvky, pod kterými chybí geodetické body.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.12 16

Seznam změn ve verzi 170503

 • RDF
  • Upozornění Při načítání číselníků (CEZRDF_CodeLists.xml) se mohou vyskytnout tyto problémy, které nejsou způsobeny naší ani Vaší chybou.
   • Pokud budete načítat číselníky exportované z Geoportálu v dubnu 2017, objeví se upozornění:
    V datovém modelu neexistuje číselník 'K_PRESNOST_DSPS1'.
    Z Geoportálu byl v dubnu nedopatřením exportován číselník, který neměl být exportován. Chybové hlášení můžete ignorovat, nebude to mít vliv na předávaná data.
   • Pokud budete načítat číselníky exportované z Geoportálu v tomto měsíci, mohou se objevit tato upozornění:
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '002177'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '003330'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '001378'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '3660'.
    V číselníku 'K_OBEC' je ve sloupci 'Code' duplicitní hodnota '001097'.
    U prvku Provozní lokalita se může zobrazovat nesprávná hodnota u atributu Název Státní obce. Chybové hlášení můžete ignorovat, nebude to mít vliv na předávaná data.
  • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.55
   • Přidány prvky Spojnice * kabelového vedení - interní GPS - po vytýčení
   • Prvek Provozní obec přejmenován na Provozní lokalita. Hranice "provozní lokality" by měla být exportována z Geoportálu. Součástí popisných informací prvku by měl být název okresu, obce, lokality a REAS.
   • Po aktualizaci rozpracovaných projektů je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
  • Vzory detailů
   • Opraveno umístění značky kobky na ohraničení detailu transformátoru kabelových DTS
   • Opraveny linie pro pozice u transformátoru stožárové DTS - 1 trafo + svodič na PS k přívodu
  • Kontroly
   • Uvnitř nových detailů stanic a rozvoden mohou být kromě původních prvků Trafostanice - přístroj také prvky MěřeníVývod nn uvnitř.
   • Byla přidána kontrola duplicitních geodetických bodů
   • Není hlášena chyba při umístění geodetického bodu na kolektor
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.11 16

Seznam změn ve verzi 170405

 • Předlohy lze používat s produkty MGEO nebo SPIDER-EN 17.04.03 a novější. Po aktualizaci rozpracovaných projektů je nutné znovu načíst číselníky ze souboru CEZRDF_CodeLists.xml.
 • RDF
  • Byly provedeny změny v souvislosti s vydáním DSO_ME_0139r10z1
   • Číslo verze datového modelu bylo změněno na 1.54
   • Přidána varianta PB vn - OSE
   • Přidána varianta PB nn - na stavebních objektech - Střešník s praporcovou konzolou
   • Přidán způsob zaměření spojnic - Zaměřeno 3. tř. přesnosti - interní GPS
   • Název vývodu u prvku Vývod nn uvnitř může být "Rezerva *" (např. "Rezerva + odběratel č.p.1")
   • Byly upraveny rozměry některých vzorových schémat detailů. V rozpracovaných projektech mohou zůstat detaily vytvořené ze starších vzorů.
  • Do nabídky ČEZ - PD/DSPS > Relace byla přidána funkce Vytvořit a zkontrolovat relace. V PD se pomocí této funkce vytvoří téměř všechny relace. V DSPS se nevytváří relace na spojnice tras. Prvky, u nichž se nepodaří vytvořit relace, jsou ihned lokalizovány, aby bylo možné chybějící relace doplnit ručně.
  • Do nabídky ČEZ - PD byly přidány funkce
   • U měněných prvků nastavit "Zpřesněný=Ne", pokud není nastaveno
   • U měněných prvků nastavit "Zpřesněný=Ano", pokud není nastaveno
   Funkce doplní požadované hodnoty pouze u měněných prvků, které byly změněny z původního stavu, a nemají nastavenu žádnou hodnotu v položce "Zpřesněný".
  • Položky Provozní napětíPřesnost jsou nyní filtrovány tak, aby nebylo možné zadat neplatné hodnoty.
  • V seznamu objektů pro kreslení byly skryty typy spojnic, které se nemohou vyskytovat ve stavu NOVÝ.
  • Při načítání geodetických bodů se do výkresů nevynášejí nulové výšky.
  • Kontroly
   • Záslepku lze umístit na konec kabelového vedení.
   • Novou spojku lze umístit na jeden konec nového kabelového vedení. Zároveň však musí být na spojce umístěno i Náhradní ukončení.
   • V DSPS se kontroluje pojmenování výkresů polohopisů GEOVAP.
   • Kontrola volných konců částečně měřených linií odhalí, pokud je na neměřeném konci linie umístěn další prvek.
   • V souhrnném protokolu kontrol nebyly zobrazovány chyby velikosti fotografií a informace o nadbytečných fotografiích.
 • ZDF
  • Byly aktualizovány předepsané číselníky pro popiskové texty DSPS
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo upraveno podle verze CEZ Distribuce-r10_10.0.10 16

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2017 GISoft