Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 13

1. Verze 13.02.13

 • MGEO již v dřívějších verzích umožňovalo do výkresu vložit předdefinovanou sadu objektů, která se umisťuje stejně jako běžná značka, ale po potvrzení se do výkresu uloží rozložená na samostatné objekty. Tato funkce byla rozšířena o možnost předvyplnění popisných informací rozložených objektů.
 • Geoprohlížeč nyní zobrazuje i vyexportované shapefily resp. všechny shapefily v cílové složce.
 • Od této verze je podporován operační systém Windows 8.

2. Verze 13.02.25

 • Byl odstraněn problém ve funkci Kontrola a změna symbologie, kdy při změně symbologie značek mohlo dojít k nesprávnému nastavení měřítka změněné značky. Funkce se využívá na více místech, proto se stejný problém mohl vyskytnout i při exportu výkresů.

3. Verze 13.03.01

 • Byl odstraněn problém při umisťování předdefinovaných sad objektů s popisnými informacemi, kdy se některé popisy vynášely do výkresu dvakrát.

4. Verze 13.06.01

 • Tato verze přináší dvě novinky, které by měly přispět ke zlepšení kvality zpracovávaných dat z hlediska souladu symbologie s datovým modelem (směrnicí / metodikou). Nenahrazují stávající Kontroly symbologie, které byste měli nadále spouštět před předáním zakázek. Účelem je, abyste byli na nesoulady upozorněni při běžné práci aniž byste museli explicitně spouštět kontroly a mohli je řešit průběžně.
  • Průzkumníku výkresu jsou u projektových výkresů v seznamu červeně zvýrazněny prvky, u nichž některý z atributů v aktuálně zobrazených sloupcích není v souladu s nastavením datového modelu projektu.
  • Bylo vylepšeno dialogové okno Informace o objektu:
   • Po výběru prvku / objektu je provedena analýza a pokud je zjištěn nějaký nesoulad s datovým modelem, pak je nová záložka Symbologie zvýrazněna červeně a v seznamu vlastností prvků jsou stejnou barvou označeny vlastnosti, které nejsou v souladu. Nejčastěji jde o chybnou symbologii prvků, nesoulad ale může být způsoben i nesprávně nastaveným měřítkem výkresu, což způsobí rozdíly ve velikostech textů, značek a stylů čar nebo i nesprávným nastavením v datovém modelu.
   • Dialogové okno nově zobrazuje i informace o prvku / objektu ve výběrové množině. Typické využití této možnosti je toto: pokud je v Průzkumníku výkresu nebo v Exportu do geoformátů označen nějaký řádek červeně, potřebujeme zjistit, v čem konkrétně je problém. Poklepáním pošleme vybranou skupinu prvků do Prohlížení vybraných prvků, v něm zapneme Pomůcky > Přidávat aktuální prvek do výběrové množiny a otevřeme dialogové okno Informace o objektu. Poklepáním na další řádek zobrazíme podrobnosti o další skupině prvků s nesoulady.
 • V modulu Práce s daty KN z internetu
  • byly zohledněny změny na webu ČÚZK Nahlížení do KN
  • jakmile v budoucnu zjistíme, že na webu ČÚZK došlo ke změnám, které vyžadují úpravy v aplikaci, budete o tom při spuštění informováni
  • nově lze vyhledat budovu i podle ulice a čísla domovního / orientačního
 • Vedlejším produktem importu souboru ve výměnném formátu VFK je seznam souřadnic bodů. Nyní je kód kvality uveden u všech bodů.
 • Export do geoformátů
  • Byla přidána možnost Přehodit černou a bílou barvu pro export do systémů, které tuto inverzi neumí.
  • Nastavení bylo umístěno do nového rozbalovacího dialogu Možnosti, kde budou soustředěna podrobná nastavení a nastavení specifická pro vybraný cílový formát.
  • Pokud ze seznamu exportovaných prvků vyplyne nutnost provést před exportem ještě nějaké úpravy, můžete prvky poslat do výběrové množiny přímo z dialogového okna exportu.
 • Kromě výšeuvedených změn dialogové okno Informace o objektu zobrazuje i případné provázané objekty v jiných výkresech (jiné reprezentace objektu).
 • Nástroje Kontrola a oprava čárové kresby, Duplicity, Tvorba ploch umožňují zadat název protokolu bez cesty, což zajistí jeho uložení v projektové podsložce Rpt. Takto by měly být nastaveny protokoly v předlohách projektů.
 • Byl opraven problém, kdy import kódované kresby neuměl vytvořit objekty se stylem Podle vrstvy
 • Byl opraven posun objektu včetně popisu u projektů s popisnými informacemi uloženými ve výkresu.

5. Verze 13.10.01

 • Import dat KN ve výměnném formátu
  • Před importem je možné zvolit, zda se má načítat budoucí stav katastrální mapy, tzn. i dosud nezplatněné geometrické plány (pokud je soubor VFK obsahuje). Výsledkem je samostatný výkres <zadaný název>_b.dgn a odpovídající textový soubor se seznamem souřadnic.
  • Je podporován výměnný formát VFK verze 4.4.
 • Export do geoformátů
  • Byl zaveden nový režim Převod geometrie: Rozložit linie s už. styly, který umožňuje jednoduše nastavit export za účelem publikování dat pro webové prohlížeče, kdy se rozkládají linie a nevyplněné plochy s uživatelskými styly čar.
  • Byl přidán převod z a do souřadnicových systémů WGS 84 - UTM zóna 33N a 34N.
  • Při převodu mezi kartézskými souřadnicovými systémy (S-JTSK, Spherical Mercator, UTM) dochází i k transformaci dalších, s geometrií souvisejících vlastností kresby jako např. natočení textů a značek.
 • Kontrola a změna symbologie
  • Doposud bylo možné při změnách symbologie vybrat popisy pomocí výběru rodičovského objektu (klíčové slovo PARENTLABEL). Nyní je možné provést i podrobný výběr popisů v případech, kdy jeden objekt může mít více vzhledově různých popisů. V tomto případě už nelze použít tradiční dvouřádkové zpracování, proto bylo zavedeno třířádkové zpracování. Pokud se v prvním řádku vyskytuje klíčové slovo PARENT, které určuje parametry výběru rodičovského objektu, očekává se druhý řádek s klíčovým slovem LABEL, které určuje parametry výběru popisu a až třetí řádek určuje, jaká změna se má s popisem provést. Na stávající soubory CSV nemá toto rozšíření žádný vliv.
 • Duplicity
  • Pokud se u tolerance duplicit zadá hodnota 0, znamená to, že se za duplicitní budou považovat prvky se 100% duplicitou a prvky s rozdílem souřadnic menším než nejmenší tolerance, kterou je možné zadat v nastavení, tj. 6 desetinných míst.
 • Náhrada čar lomenými
  • Za odlišující se vlastnosti, kdy se linie nespojují, se považují i priorita a průhlednost.
  • Linie se spojují, pokud navazují přesně nebo pokud je jejich vzdálenost menší než nejmenší uživatelsky zjistitelný rozdíl, tj. rozdíl na šestém a dalším desetinném místě.
  • Pokud se ve zpracovávaných vrstvách nacházejí body (úsečky nulové délky), nepřevádějí se na lomené čáry, tzn. vypnutý přepínač Zachovat osamocené úsečky na ně nemá vliv.
  • Byl opraven problém, kdy se při zapnutém přepínači Útvary místo uzavř. lom. čar vytvářely z duplicitních čar útvary s méně než čtyřmi vrcholy. Stále však platí, že zpracovávané vrstvy je doporučeno předem zkontrolovat na duplicity.
 • Práce s daty KN na internetu
  • Do seznamu online podkladů bylo přidáno několik podob zobrazení věcných břemen.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft