Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 12

1. Verze 12.02.14

 • Nové možnosti popisů řeší požadavky, kdy objekt má být popsán několika samostatnými, ale souvisejícími popisy a přitom by se všechny takové popisy měly pohodlně vynášet, přesouvat a mazat v jednom kroku. Nyní mohou být v projektu pro každý objekt nadefinovány skupinové popisy. Jednotlivé popisy, ze kterých se skupina skládá, mohou být v různých vrstvách, s různou symbologií, z různým prostorovým rozmístěním vůči počátku skupiny, s různým natočením. Z pohledu používání se skupinové popisy chovají stejně jako dosavadní popisy, jejichž výsledkem je vždy jen jeden prvek.

 

Videoukazky./SkupinovyPopis.mp4

 • Je podporován výměnný formát VFK verze 4.1.

2. Verze 12.03.01

 • Skupinové popisy byly zohledněny i ve funkcích Kopírovat objekt / prvekNatočit značku / text.

3. Verze 12.06.01

 • Je podporován výměnný formát VFK verze 4.2.
 • Prohlížení vybraných prvků je možné zapnout automatické přidávání aktuálně prohlíženého prvku do výběrové množiny. Toho lze následně využít pomocí jakékoli funkce pracující s výběrovou množinou, např. pro zobrazení podrobných informací o prvku (v dialogu Informace o prvku), odstranění prvku apod.
 • Byla upravena funkce pro přidání výkresu do projektu s ohledem na zjištění rozsahu výkresu. Rozsah výkresu, kterého se využívá pro lokalizace, je vypočítán správně i v případech, že se ve výkresech vyskytují prvky s chybně nastaveným rozsahem.
 • Funkce pro Kreslení linií v režimu Paralelně nefungovala vždy správně s podkladovými mapami převedenými z formátu DWG. Důvodem bylo různé rozlišení pracovních jednotek aktivního a referenčního výkresu. Aktuální verze umožňuje sledovat linie i v těchto případech.
 • Byl opraven problém při posunu objektů s popisy ve výběrové množině nebo ohradě, kdy v některých případech mohlo dojít k dvojnásobnému posunu popisů oproti objektům.

4. Verze 12.07.01

 • V nabídce Nástroje najdete novou funkci pro kontrolu popisných informací objektů aktivního výkresu. Kontroluje chybějící nebo nadbytečné popisné informace, nesoulad číselníkových hodnot, chybějící nebo nadbytečné popisy a další chyby. Kontrola probíhá na základě nastavení jednotlivých tříd objektů datového modelu projektu. V této souvislosti bylo u popisů přidáno nastavení, zda má být konkrétní popis povinně vynesen, a pokud ano, zda jeden nebo alespoň jeden.
 • Viditelnost objektů v jednotlivých pohledech bývá v konkrétních projektech přednastavena, nejčastěji pomocí uložených skupin objektů. Např. v pohledu číslo 1 je zobrazena trasa vedení s podkladovým polohopisem, v pohledu číslo 2 schéma apod. Při lokalizaci objektů je žádoucí, aby se objekty zobrazily v pohledu, který je přednastaven pro zobrazení takových objektů, jinými slovy v pohledu, ve kterém je nastavena vhodná viditelnost objektů. Proto lze nyní v projektu pro každou kategorii nastavit, ve kterém pohledu a jak se mají lokalizovat objekty dané kategorie. Pokud je nastavení provedeno, má přednost před nastavením lokalizace prohlíženého seznamu.
 • Byla upravena funkce pro lokalizaci jiných reprezentací objektu:
  • Doposud se nabízely jen objekty s přímou vazbou, tj. se stejnými popisnými informacemi / stejným databázovým záznamem, nyní jsou uvedeny i související objekty na základě nepřímých vazeb. Např. po výběru kabelu ve schématu lze lokalizovat úseky trasy, ve kterých je kabel uložen, po výběru skříně / zařízení ve skříni lze lokalizovat adresu ve výkresu s trasou apod.
  • V seznamu se vždy zobrazují všechny reprezentace, včetně objektu, který vyberete, aby bylo možné se k němu vrátit
  • Použití funkce se zjednodušilo, ve většině případu stačí vybrat objekt, pokud je nalezena více než jedna další reprezentace, pak poklepáním vybrat požadovanou reprezentaci. Lokalizuje se v pohledu, který je určen pro zobrazení vybrané reprezentace (dle nastavení kategorie popsané v předchozím bodě).
 • U některých funkcí (nastavení viditelnosti po skupinách, vyhledání textů, kontrola popisných informací objektů) byla doplněna možnost ovlivnit jejich chování i parametry příkazového řádku, čehož je možné využít při dávkovém zpracování.

5. Verze 12.08.01

Tato verze byla vydána v souvislosti s vydáním nových verzí předloh. Nainstalujte ji, pokud to po vás bude vyžadovat instalace předlohy. Byly rozšířeny interní funkce, které se využívají s předdefinovaným nastavením v předlohách:

 • Kontrola návaznosti značek na linie
 • Vyhledání chybových míst vytvořených kontrolními nástroji společnosti ČEZ (načítá nový formát předávaného souboru).

6. Verze 12.09.01

 • V modulu Práce s daty KN z internetu byly zohledněny nedávné změny na webu ČÚZK. Všem, kteří používají tento modul, doporučujeme přejít na MGEO 12.09.01, protože starší verze modulu v kombinaci s novou verzí webové aplikace může v některých případech do seznamu uložit údaje do jiných polí.
 • V dialogu Viditelnost objektů - po objektech byly přidány přepínače KonstrukčníVzhled vrstev, což ve spojení s uložením vybraných objektů / vrstev a stavu přepínačů pod určitým názvem umožňuje rychlé nastavení vzhledu pro tisk a obnovení do původního stavu.
 • V kategoriích s ručním připojováním referenčních výkresů se nyní nezapínají globálně vypnuté / zmrazené vrstvy. Viditelnost vrstev v těchto kategoriích je tudíž kompletně ponechána na nastavení v dialozích MicroStationu.

7. Verze 12.10.01

 • Práce s geodetickými body
  • Pokud jsou v rámci kontroly geodetických bodů nalezeny osamocené nebo chybné body, lze je nyní v nástroji pro prohlížení vybraných prvků přidat do výběrové množiny (Pomůcky > Přidat všechny prohlížené prvky do výběrové množiny) a hromadně odstranit.
  • Z textových seznamů souřadnic geodetických bodů lze načítat i poznámky bez oddělovače (znaku označujícího začátek textu poznámky).

8. Verze 12.12.06

 • Nejvýznamnější novinkou této verze programu je Export do geoformátů. Umožňuje kvalitní převod dat v CAD formátech DGN, DWG, DXF (obecně čehokoli, co umí otevřít Bentley produkt) do některého z geoformátů (nebo také GISovských formátů) a tím rozšiřuje možnosti spolupráce s jinými systémy i možnosti zpracování zakázek.
  • Aktuálně lze převádět do těchto formátů:
   Geodatabáze SpatiaLiteOtevřená SQLite  databáze s prostorovým rozšířením SpatiaLite  vyhovující standardu Open Geospatial konsorcia i novějšímu standardu ISO SQL/MM. Tato geodatabáze bude hrát důležitou roli v naší budoucí nabídce, a to na desktopu, na serveru i pro výměnu dat. Na rozdíl od ostatních geoformátů, které se soustřeďují na surovou geometrii, lze využít jeho databázové povahy. Do jednoho souboru exportujeme vše, co je potřebné pro věrné zobrazení původních CAD dat (symbologii, definice fontů, symbolů apod.). Pro jeho zobrazení není nutné provádět žádné další kroky, žádná další nastavení.
   ShapefileTradiční, stále používaný formát
   GMLGeography Markup Language - výměnný formát s geometrií na bázi XML
   GPXVýměnný formát GPS; vybrané objekty můžete načíst do GPS nebo mobilu a lokalizovat v terénu
   GeoJSONJSON formát s geometrií, který lze využít např. pro publikování vybraných objektů na webu ve vektorové podobě (je podporován klientskými knihovnami ve webových prohlížečích, např. OpenLayers)
   CSVTextový formát umožňující další zpracování např. v Excelu, geometrie se převádí do tvaru WKT (Well Known Text)

   Tento seznam není konečný a bude se rozšiřovat o další formáty nebo databáze podle požadavků zákazníků.
  • Co lze exportovat
   • Data z projektů MGEO - vybrané vrstvy (třídy objektů), vybrané výkresy, vybranou oblast nebo celé projekty.
    Cílové geo vrstvy (layery) jsou navrhovány podle tříd objektů, přičemž funguje i rozpoznávání neobjektů na základě symbologie a mnohá další zpřesnění na základě informací zjištěných z datového modelu projektu.
   • Samostatné CAD výkresy - cílové geo vrstvy jsou navrhovány podle názvů vrstev DGN /DWG a druhu prvku
    Pozn.: Pokud budete exportovat výkresy ve formátu DWG, doporučujeme použít, pokud možno, nejnovější verzi Bentley platformy, nebo alespoň verzi V8i SELECTseries 1 - od této verze se podpora DWG výrazně zlepšila).
  • Při převodu lze data transformovat do jiného souřadnicového systému (WGS84, Google Spherical Mercator...).
  • Při exportu z projektů MGEO lze volitelně exportovat popisné informace objektů.
  • Data exportované geodatabáze SpatiaLite je možné před předáním zobrazit ve vestavěném geoprohlížeči. Ten bude v následujících verzích zobrazovat i další exportované formáty.

   Projekt MGEO vyexportovaný do geodatabáze SpatiaLite a zobrazený v geoprohlížeči
 • Průzkumník výkresu
  • Sloupec Název objektu je pokud možno vyplněn vždy. Obyčejné prvky (neobjekty) doposud nebyly uvedeny, nyní se název objektu rozpoznává na základě symbologie prvku a je zobrazen kurzívou. Není-li název uveden, znamená to, že symbologie prvku neodpovídá žádné třídě objektu.
  • Pro snazší orientaci byl vedle názvu projektového výkresu přidán i název kategorie.
  • Funkce Přejít na řádek odpovídající prvku ve výkresu (ikona s pipetou) byla změněna na Vybrat řádek odpovídající prvku ve výkresu a v kombinaci se stiskem klávesy Ctrl umožňuje postupně vybrat více řádků / prvků pro další zpracování.
 • Funkce Vytvořit / změnit objekty
  • Dialogové okno bylo přepracováno podle funkce Umístit objekt. To znamená, že pokud je nadefinován seznam pro kreslení s hierarchickou strukturou nebo jinak upraveným obsahem, uvidíte ho i při vytváření / změně objektů. Podobně jako při kreslení můžete třídy objektů vyhledávat.
  • Nově umožňuje vyplnit popisné informace objektů zadanými hodnotami, a to pro individuálně vybrané objekty i hromadně. Má-li mít objekt připojeny popisné informace, zobrazí se před vytvořením objektu formulář pro zadání výchozích hodnot. Hodnoty specifické pro objekt se pak zadají standardní cestou funkcí Upravit popisné informace.
  • Umožňuje objektovat prvky z referenčních výkresů - vybrané prvky jsou přesunuty do aktivního výkresu, je změněna jejich symbologie a jsou k nim případně připojeny popisné informace.
 • V nastavení programu je možné zadat jméno, organizaci a iniciály uživatele, které je možné následně využít např. jako výchozí hodnoty pro popisné informace objektů.
 • Je podporován výměnný formát VFK verze 4.3.
 • V modulu Práce s daty KN z internetu
  • byly zohledněny změny na webu ČÚZK Nahlížení do KN,
  • ze seznamu online podkladů byla odstraněna ortofotomapa ze serveru Cenia. Provozovatel službu ukončil.
 • Funkce Náhrada čar lomenými umožňuje ukončit spojování linií na značkách. Linie nyní mohou být spojovány od větvení k větvení nebo ke značce.
 • Ve funkcích modulu Práce s body byla opravena chyba, kdy funkce neumožňovaly vyhledat / vyexportovat body bez "nadbytečných" nul před číslem bodu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft