Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Kontrola a oprava čárové kresby

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaKontrola a vytvoření topologicky čisté kresby
Demo režimAno. Pracuje pouze s výkresy do 100 prvků a není podporován dávkový režim.

Kvalita dat určuje kvalitu celého informačního systému nebo projektu. Kvalitní vektorová grafická data by měla být tzv. topologicky čistá. Ať již to jsou hranice ploch nebo segmenty liniových objektů, měly by na sebe měly přesně navazovat a v místě dotyku by neměla být žádná z čar průběžná. Rovněž by se neměly vyskytovat duplicitní čáry.

Teoreticky lze topologicky čistá data vytvořit bezchybnou digitalizací. Takového stavu dosáhnout v praxi je však téměř nemožné. Grafická data, která jsou přímým výstupem digitalizace nebo konstrukce mohou sice vypadat opticky v pořádku, ale při bližším pohledu zjistíte, že kresba obsahuje množství prohřešků. V tomto stavu vyhoví, pokud je využívána jako referenční grafická informace, ale naprosto nebude vyhovovat, pokud má být dále využita např. pokud má představovat skutečné objekty informačního systému.

Vždy tedy přichází na řadu kontrola. Kontrolu a začištění dat je možné provést samozřejmě manuálně, to je ale zdlouhavá, náročná a nezáživná procedura. Podstatně lepším a levnějším způsobem je použít programu, který během několika minut dokáže najít a odstranit i chyby, které jsou pouhým okem nepostřehnutelné. Mít k dispozici nástroj pro kontrolu a opravu grafických dat není nutností jen pro dodavatele dat, ale i pro uživatele, kteří do grafických dat aktivně zasahují nebo přebírají data z různých zdrojů případně od více dodavatelů. Takovým nástrojem je program Kontrola a oprava čárové kresby.

Program Kontrola a oprava čárové kresby hledá a případně odstraňuje přímo ve vektorovém mapovém souboru všechny typy chyb čárové kresby. Za chyby jsou považovány duplicitní čáry, nedotažené nebo přetažené čáry, průsečíky čar, volné konce, krátké čáry a případně bodové čáry.

Program může pracovat ve dvou základních režimech - kontrol a oprav. V režimu kontroly se všechna chybná místa ve výkresu pouze označí; v režimu opravy se chyby bezprostředně opravují a označují se pouze ty situace, které nelze jednoznačně vyřešit. Označená místa můžete po ukončení zpracování snadno a rychle prohlížet a zbylé chyby opravit podle vlastního uvážení. V nastavení lze určit chování programu ve speciálních případech, například pro kontrolu vedení inženýrské sítě se nebude považovat za chybu, když linie bude navazovat na druhou v jejím lomovém bodě (aniž by byla druhá linie přerušena) a volné konce, na nichž je umístěna značka, nejsou považovány za chybné.

Program může pracovat i dávkově. V tomto případě se zadává seznam mapových souborů (výkresů) pro zpracování, přičemž požadované parametry začištění je možné zadat u každého samostatně. Program pak bude jednotlivé mapové soubory zpracovávat postupně.

Základní funkcí programu je vyhledat a odstranit následující typy chyb:

  • nedotažená čára - je-li nejkratší vzdálenost konce jedné čáry od druhé menší než zadaná tolerance
  • volný konec - je-li nejkratší vzdálenost konce jedné čáry od druhé větší než zadaná tolerance (za volný konec se volitelně nepovažují situace, kdy je na konci čáry umístěna značka nebo vrchol jiné čáry v nezačišťované vrstvě)
  • přetažená čára - kříží-li jedna čára druhou o vzdálenost menší než je zadaná tolerance
  • křížení - kříží-li jedna čára druhou o vzdálenost větší než je zadaná tolerance
  • duplicita - vyskytují-li se v mapovém souboru překrývající se čáry nebo segmenty
  • krátká čára - čára kratší než zadaná délka
  • bodová čára - čára s nulovou délkou

Pokud se programem Kontrola a oprava čárové kresby zpracovávají hraniční čáry ploch, může na jeho výsledky přímo navázat program Tvorba ploch, který na vstupu předpokládá topologicky čistá data.

Program je možné provozovat samostatně (je dodáván v balíku GeoTools) nebo jako volitelný modul programu MGEO.

Související stránky

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft