Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 16

1. Verze 16.06.01

 • Práce s popisnými informacemi
  • Databáze projektu může být uložena ve formátu SQLite, což přináší mnoho výhod:
   • Databáze je menší, běžně je její velikost třetinová oproti odpovídající databázi MS Access
   • Je rychlejší, např. u importu výměnného formátu VFK lze pozorovat zrychlení databázové části importu o více než 70%. Nárůst rychlosti však nelze paušalizovat, záleží na typu operace.
   • Má méně omezení - jako příklad lze uvést omezení velikosti: databáze MS Access má maximální velikost 2GB (pokud importujete např. velké soubory ve výměnném formátu VFK, lze na tento limit narazit), velikost databáze SQLite je prakticky neomezena.
   • Má více možností - jako příklad využití jedné z možností dostupné v této verzi programu lze uvést možnost práce s popisnými informacemi uloženými u prvků ve výkresu jako se skutečnými databázovými tabulkami. Díky tomu byly v projektech s tímto uložením popisných informací některé dříve nedostupné funkce povoleny, např. vyhledávání, nově lze i provádět hromadné změny v tabulkovém zobrazení - viz dále.
   • Práce s projektem v databázi SQLite je nezávislá na stavu systémových ODBC ovladačů - méně práce pro naši technickou podporu
  • Přechod na databázi SQLite je jednoduchý a ve většině případů transparentní.
   • Pokud využíváte námi dodávané předlohy, není třeba dělat vůbec nic. Nový projekt založíte stejně jako doposud a použitá databáze vás ani nemusí zajímat. Při aktualizaci existujícího projektu na novou verzi předlohy s databází SQLite dojde ke změně typu databáze aniž si něčeho všimnete.
   • Pokud pracujete s jinými projekty nebo předlohami, databázi můžete změnit ve Správci projektů. Vyberte otevřený projekt, stiskněte tlačítko Informace a změňte Typ databáze na SQLite. Změnu zatím nedoporučujeme v případě, že používáte Správce tabulek pro úpravu obsahu nebo definice popisných informací. Správce tabulek bude podporovat databázi SQLite až v některé z příštích verzí.
  • K dispozici je nová funkce pro hromadné úpravy popisných informací (Nástroje > Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce...).
   • Výběr objektů pro úpravy můžete provést pomocí výběrové množiny nebo ohrady (např. všechny lampy na nástupišti). Pokud dopředu nevyberete nic, nabídne se seznam tříd objektů nebo tabulek a po potvrzení se načtou záznamy všech objektů dané třídy nebo záznamy všech objektů s danou tabulkou.
   • Nástroj umožňuje provádět hromadné úpravy i v podřízených tabulkách. Je-li např. v podřízených tabulkách uložena výbava / materiál objektů, lze tak snadno provést hromadné naplnění typizované výbavy nebo hromadnou změnu typu materiálu.
   • Po provedení změn dojde ve všech dotčených výkresech k aktualizaci popisů a vzhledu objektů závislého na hodnotách popisných informací.
   • Tabulkové zobrazení a úpravy jsou možné i pokud jsou popisné informace uloženy přímo u prvků ve výkresu, za předpokladu, že databáze projektu je ve formátu SQLite.
 • Nové možnosti nastavení datového modelu a jejich využití
  • Pro kategorii se nyní nastavuje typ:
   • Běžná - stejné použití jako doposud
   • Běžná s podporou stavů - popsáno níže v odstavci Podpora stavů
   • Podkladové mapy - určeno pro výkresy, které jsou součástí projektu pouze jako podklad, do kterých se nijak nezasahuje ani k nim nejsou připojeny popisné informace. Při otevírání projektu a při připojení výkresů do projektu se neprovádějí žádné kontroly, případné databázové vazby se ignorují. Rovněž v nastavení tříd objektu takové kategorie není možné nastavit připojení na popisné informace.
  • V kategorii lze přesněji určit, v jakých měřítkách se mají vytvářet výkresy dané kategorie a předejít tak chybám. Lze zadat výčet měřítek, určit zda je tento výčet doporučený (při vytvoření výkresu bude možné zadat z klávesnice jiné měřítko) nebo jsou to jen povolená měřítka (nelze zadat jiné) a případně, které měřítko je pro danou kategorii výchozí (není-li nastaveno, použije se naposledy použité). Pokud nejsou měřítka pro kategorii nastavena, při vytvoření výkresu se nabízí seznam standardních měřítek jako doposud.
  • Odkazové čáry
   • Pro popis lze nastavit odkazovou čáru.
    Pokud je pro popis nadefinována odkazová čára, pak po umístění popisu pokračuje umístění odkazové čáry. Odkazovou čáru můžete nakreslit jako jednoduchou linii nebo lomenou čáru, pouze v případě, že je pro třídu objektu odkazové čáry povolen jen typ prvku úsečka, pak je možný jen jeden segment. Nechcete-li odkazovou čáru v konkrétním případě umístit, pak jednoduše stiskněte přerušovací tlačítko.
    Odkazové čáry jsou s popisy provázány jednosměrně. Pokud odstraníte popisovaný objekt, odstraní se všechny jeho popisy včetně odkazových čar. Pokud odstraníte popis, odstraní se i odkazová čára. Pokud odstraníte odkazovou čáru, popis zůstane.
    V nastavení lze určit, jakým způsobem bude odkazová čára na popis napojena, např. jen ve vztažném bodě nebo v rohových bodech, aby nekřížila popis. Toto nastavení je respektováno i při pozdějších posunech popisů.
   • Je-li v exportu výkresu nastaveno Spojit objekty a popisy do gr. skupiny, týká se to i odkazových čar.
  • U sloupce (pole) lze nastavit, že má být povinný Jen pro kontroly. To je užitečné pro případy, kdy určité pole musí být vyplněno a kontrola před předáním dat by měla nevyplněné pole odhalit, ale na druhé straně v době kreslení hodnota pole ještě není známa a mělo by být umožněno formulář potvrdit bez zadané hodnoty.
  • V souvislosti s novým tabulkovým zobrazením popsaným výše je možné nastavit:
   • u sloupce (pole), zda má být v tabulkovém zobrazení skryt
   • u sloupce typu Ano/Ne, zda má být zobrazen pomocí přepínače
   • u podřízené tabulky formátovací soubor, který srozumitelně popisuje nadřazený záznam namísto číselného identifikátoru
  • V definici třídy objektů lze nastavit pro objekt počet desetinných míst, na které se mají souřadnice objektu zaokrouhlit. Touto hodnotou se řídí funkce Zaokrouhlit souřadnice prvků, pokud je přesnost nastavena na Dle datového modelu.
  • U značkových objektů existuje možnost určit, že velikost značky má být nezávislá na měřítku výkresu. Využití najde u značek, jejichž rozměry odpovídají reálným rozměrům objektu, např. standardizovaný domek pro uložení technologie.
  • Ve variantách tříd objektů je možné nastavit Varianta třídy objektu není určena pro kreslení. Toho lze využít v případě, že se jedná o již nepoužívanou variantu, která se ale v datech může vyskytovat nebo o variantu, která se má při kontrolách vyhodnocovat jako správná, ale nemá se kreslit.
  • Po otevření existujících projektů dojde automaticky k aktualizaci na novější verzi podporující výšeuvedené a další vlastnosti, převedený projekt již ale není možné otevřít ve starší verzi programu.
 • Podpora stavů
  • Všechny nebo vybrané kategorie projektu mohou být nastaveny s podporou stavů. To znamená, že data vytvořená a upravená v těchto kategoriích slouží k aktualizaci dat v jiném úložišti. Data ve stávajícím stavu mohou být načtena přímo ze serveru, z výměnného formátu nebo jiným způsobem. Při práci jsou rozlišovány stavy, aby po provedených změnách bylo jednoznačně odlišeno, k jakým změnám došlo (které objekty jsou stávající, nové, měněné a zrušené) a aby se později tyto změny daly zopakovat v jiném úložišti.
   Jednotlivé stavy jsou uloženy v samostatných výkresech, které se liší koncovou částí v názvu souboru. Standardně se pracuje s těmito názvy:
   • _s.dgn - stávající objekty
   • _n.dgn - nové objekty
   • _m.dgn - měněné / modifikované objekty
   • _z.dgn - zrušené objekty
   V jednotlivých typech výkresů jsou povoleny jen určité operace:
   • ve stávajícím je zakázáno vše kromě přesunu do stavu měněný nebo zrušený
   • ve měněném je povolena jen úprava existujících objektů, nelze nakreslit nový
   • ve zrušeném je zakázáno vše kromě přesunu do měněného
   • novém je povoleno vše
   Změna stavu se provádí pomocí funkcí v novém panelu Změny stavu dostupného z hlavního panelu nástrojů nebo z nabídky Nástroje > Panely nástrojů.
   • Stav můžete změnit interaktivně u jednotlivých objektů nebo hromadně pro více objektů ve výběrové množině.
   • Pokud provedete změnu stavu a cílový výkres zatím neexistuje, pak se automaticky vytvoří.
   • Chcete-li změnit stávající objekt, změňte jeho stav na měněný. Současně dojde k aktivaci tohoto výkresu a následně můžete provést požadovanou změnu.
   • Při změně stavu na Zrušený objekt vizuálně zmizí, ve skutečnosti je přesunut do výkresu pro zrušené objekty, který je standardně vypnut. Zapnout jej můžete přepínačem ve Správci výkresů.
   • Chcete-li nakreslit nový objekt, dojde automaticky k aktivaci výkresu se stavem nový.
   Panelu změny vzhledu je k dispozici nové nastavení, pomocí něhož můžete Rozlišit prvky podle stavu. Při výchozím nastavení je stávající kresba zobrazena jako šedá, měněná jako žlutá, zrušená jako červená a nová jako bílá.
 • Správce výkresů
  • Vedle výkresů z běžných kategorií, kde připojování výkresů není nutně v režii aplikace, se zobrazují přepínače, pomocí kterých můžete zapínat a vypínat jednotlivé výkresy a tudíž ovlivňovat jejich viditelnost. Vypnutím přepínače dojde k odpojení výkresu a vypnutí jeho zobrazení, zapnutím přepínače dojde obvykle k připojení výkresu a jeho zobrazení. Pokud není v dané kategorii zapnuta viditelnost žádné třídy objektu, dojde k připojení výkresu a zobrazení až po zapnutí viditelnosti alespoň jedné třídy objektu. Skutečný stav, zda je výkres otevřen, je zobrazen ve vedlejším sloupci jako doposud.
  • V této souvislosti byla z dialogového okna odstraněna ikona Připojit výkres(y) jako referenční. Funkce pro připojení a odpojení výkresu v kontextové nabídce mají stejnou funkčnost jako přepínače, využijete je, pokud budete potřebovat v jednom kroku připojit nebo odpojit více výkresů.
  • Funkce Spojit do aktivního výkresu dostupná z kontextové nabídky umožňuje nyní spojit více výkresů najednou.
  • Lze odstranit a přejmenovat i aktivní výkres.
 • Ve Správci projektů lze z kontextové nabídky vybrat způsob řazení projektů. Kromě standardního řazení podle názvu projektu lze vybrat např. řazení podle času posledního použití projektu nebo podle verze projektu.
 • Export do geoformátů
  • Výkresy je možné vyexportovat do serverové geodatabáze PostGIS. Pro tento export platí totéž jako pro export do souborové geodatabáze - při výchozím nastavení je zachována CADovská symbologie, což znamená, že pokud jsou data dále publikována, např. pomocí GISoft Mapserveru, nemusí být strukturovaná, nemusí se předem začišťovat, na serveru se nemusí nic nastavovat, ve webovém prohlížeči se zobrazí tak, jak jsou.
   V instalaci MGEO je pouze jednosměrná spolupráce s PostGISem v rámci Exportu do geoformátů, pokud vás zajímá obousměrná komunikace, kontaktujte nás. Tu vzhledem k náročnosti převodů CAD ↔ GIS řešíme projektovým způsobem, protože je potřeba provést analýzu dat, na základě níž se pak připraví konkrétní konfigurace a postupy.
  • Geoprohlížeč umožňuje zobrazit současně data z více geodatabází. Např. poté, co se po exportu zobrazí data ze serverové databáze PostGIS, můžete jednoduše přetažením přidat k zobrazení jednu nebo více lokálních geodatabází. Při nájezdu na objekt se v bublinové nápovědě zobrazuje, odkud objekt pochází.
 • Kontrola a oprava duplicitních prvků
  • Duplicity umožňují ignorovat povolené duplicity značek.
  • Při kontrole duplicit bodových prvků (značky, texty) se označují oba duplicitní prvky.
 • Kontrola a změna symbologie
  • Byly zohledněny změny popsané výše - kontrola v závislosti na stavu (např. prvek je povolen ve stavu měněném, ale zakázán ve stavu novém), měřítko značky nezávislé na měřítku výkresu a možnost přesunu odkazové čáry spolu s přesunem popisu.
 • Práce s geodetickými body
  • Při exportu bodů je u nepovinných sloupců exportována číselníková hodnota.
  • Doposud se při importu seznamu souřadnic s kódy vždy doplňovaly poznámky na základě kódů. Pokud však vstupní seznam souřadnic obsahoval kódy i poznámky, pak se sloučila poznámka ze seznamu souřadnic a poznámka podle kódu, což bylo nežádoucí. Proto vznikl nový přepínač, kterým lze doplňování poznámek podle kódů vypnout.
 • Interaktivní příkazy programu MGEO byly upraveny tak, aby nastavení mřížky ve výkresu mělo vliv jen na kreslení a ne na výběr prvků.
 • Funkce pro kreslení schodů ve 3D výkresech umisťuje prvky ve 3D souřadnicích.
 • Porovnání výkresů jsou nyní ignorovány rozdíly v několika interních vlastnostech prvků, kvůli kterým byly prvky označeny jako odlišné, přestože jsou tyto rozdíly z praktického pohledu nevýznamné (nejsou běžnými prostředky zjistitelné ani upravitelné).
 • Následující nástroje byly rozšířeny o možnost spuštění v dávce:
  • Export výkresů
  • Kontrola geodetických bodů
 • Instalace zahrnuje již dříve provedené úpravy, které byly dostupné samostatně.
  • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.1.
  • Aplikace byla upravena pro běh v prostředí Bentley Map a Bentley Map PowerView SELECTseries 4. V této verzi se objevila programová komponenta, která je v konfliktu s předchozí verzí MGEO.
 • Byly upraveny zakládací výkresy ve formátu V8, aby nastavení geografického souřadnicového systému S-JSTK bylo použitelné ve starších i novějších produktech Bentley Systems (s výkresy vytvořenými podle dříve dodávaných zakládacích výkresů se v novějších produktech Bentley Systems při připojení WMS nezobrazovala data).
 • Mapové rámy pro tisky byly doplněny o nové formáty a byly sjednoceny názvy rozměrů rámů.

2. Verze 16.07.01

 • Proběhla revize dialogových oken s ohledem velikost písma, které může být zvětšeno na počítačích s obrazovkou s velkou hustotou bodů (s malými pixely). V předchozích verzích programu nebyly při zvětšeném písmu položky v některých dialogových oknech umístěny správně.
 • Bylo opraveno nastavení závislostí některých programových komponent, kvůli kterým se na některých počítačích aplikaci nepodařilo zavést.
 • Byl opraven problém při aktualizaci projektu v případě, že se v cestě na projekt vyskytovala tečka.

3. Verze 16.08.03

 • V panelu Změny stavu objektů je nová funkce pro změnu stavu na Původní, kterou můžete použít pro obnovení objektu do původní podoby. Po použití funkce dojde k nastavení stavu, tj. k přesunu do výkresu s původními objekty. V projektech, ve kterých se na serverové úložiště musí vracet i původní objekty (ČEZ), dojde ke kompletnímu obnovení geometrie a atributů až po vyvolání funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu 'Původní'.
 • Byl opraven problém - modul Klad mapových listů omylem vyžadoval licenci
 • Byl opraven problém v definici kódů, kdy se některé hodnoty nezobrazovaly správně nebo je nebylo možné nastavit.
 • Bylo opraveno / sjednoceno uložení hodnot typu datum v projektech s popisnými informacemi ve výkresu.

4. Verze 16.11.01

 • Kontrola a změna symbologie
  • Pokud se prvky kopírují / přesouvají do jiného výkresu, může být název cílového výkresu odvozen od názvu původního výkresu. Jedním souborem pravidel tak lze zpracovat sadu výkresů, z nichž z každého má vzniknout několik nových výkresů.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft