Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 11.x - seznam změn od verze 9.0

1. Verze 11.05.12

 • První změnou, které jste si asi povšimli, je číslo verze. Proč MGEO přechází z verze 9.0.5 na verzi 11.05.12? Nyní číslo verze vyjadřuje, ke kterému datu byla instalace sestavena, v tomto případě to bylo dne 12.5.2011. Tato změna ale není jen formální, zavedení nového číslování souvisí i se změnami v licencování, které umožňují zakoupení licence na budoucí verze, větší flexibilitu ve vydávání nových verzí atd.
 • Změny v podporovaných platformách Bentley Systems
  • MGEO nově pracuje i v prostředí tří produktů nové řady Bentley Map, a to Bentley Map PowerView V8i, Bentley Map V8iBentley Map Enterprise V8i. Tyto produkty zatím nejsou k dispozici v české verzi a není definitivně určena jejich cena.
  • Minimální verzí Bentley platforem, se kterou je možné tuto verzi MGEO provozovat, je XM Edition 08.09.03.48.
 • Byly přeorganizovány volitelné moduly. Některé splynuly do základního softwaru, některé splynuly s jinými funkčně souvisejícími moduly. Naopak se objeví nové volitelné moduly. V této verzi je to modul Popisné informace KN z internetu, který zajišťuje návaznost na aktuální data katastru nemovitostí ČR. Podrobnosti najdete na samostatné stránce.
  • Modul Vstup kódované kresby je od této verze standardní součástí modulu Práce s geodetickými body, není již samostatným volitelným modulem.
  • Modul Práce s popisnými informacemi KN je od této verze standardní součástí modulu Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM), není již samostatným volitelným modulem. V nabídce jej najdete pod novým názvem Popisné informace KN z VFK.
  • Moduly Mapové listyNáhrada čar lomenými jsou od této verze standardní součástí programu MGEO, nejsou již placenými volitelnými moduly.
 • Průzkumník výkresu
  • Místo typu prvku je možné zobrazit druh prvku, díky kterému je možné prvky lépe seskupit podle jejich využití. Druh prvku je užitečný v tom, že seskupuje reálné objekty bez ohledu na jejich interní reprezentaci v MicroStationu. Určitý druh objektu může být reprezentován v MicroStationu několika typy prvků - např. druh prvku Linie zahrnuje lomené čáry, úsečky (kromě úseček nulové délky), složené řetězce, křivky atd. Naopak jeden typ prvku může reprezentovat významově odlišné druhy prvků - např. typ prvku buňka může představovat typizovaný symbol (značku), seskupení prvků nebo plochu s děrami a podle toho se konkrétní buňka může zařadit do různých druhů prvků.
  • Nový sloupec Název objektu zobrazuje název třídy objektu. Mnohem rychleji se tak zorientujete bez ohledu na pojmenování vrstev. Sloupec můžete také použít místo sloupce Obj, který jen zobrazuje, zda jsou prvky v určité skupině objekty či nikoli.
  • Ve výběrovém seznamu Sloupce jsou připraveny další sady sloupců, např. Seskupení podle významu.
  • Je možné zobrazit přehled prvků nejen z aktivního, ale také z referenčních výkresů / modelů.
  • Pomocí funkce Přejít na řádek odpovídající prvku ve výkresu můžete vybrat i prvky v referenčním výkresu.
  • Seznam prvků je možné filtrovat podle ohrady. Na rozdíl od úplného seznamu se v seznamu zobrazí jen viditelné prvky odpovídající nastavení ohrady (jak je při práci s ohradou obvyklé).
  • Prvky odpovídající vybranému řádku je možné lokalizovat ve výkresu i poklepáním levého tlačítka myši.
 • Kontrola a změna symbologie (přejmenováno z Kontrola a změna atributů prvků)
  • Při procházení chybných prvků se zobrazuje nové okno, ve kterém jsou červeně označeny chybné atributy.
  • Seskupené chybné prvky jsou dostupné i ve filtru Prohlížení vybraných prvků, takže při procházení můžete vybrat jen prvky se shodnou chybou.
  • Seznam chybných prvků se standardně ukládá do souboru LVE (doposud byl výchozí volbou dočasný seznam).
  • Režim změn je nyní možné použít i pro zobjektování výkresů, které nevznikly v programu MGEO, tj. přiřazení identifikátoru objektu na základě symbologie prvku. Vytvoření souboru pravidel bylo rozšířeno o novou volbu Pro zobjektování. Při této volbě se vytvoří soubor pravidel tak, že výběrové řádky budou obsahovat symbologii prvků podle nastavení datového modelu a změnové řádky identifikátory objektů. Takové soubory pravidel je možné okamžitě použít pro zobjektování výkresů, které svou symbologií odpovídají datovému modelu. Pro zobjektování výkresů, které svou symbologií neodpovídají datovému modelu, je nutné soubor pravidel dále upravit podle konkrétních dat.
  • Soubor pravidel nabízí tyto nové možnosti:
   • je možné zadat čísla i názvy vrstev
   • je možné zadat barvy pomocí složek RGB
   • je možné zadat TrueType fonty
   • popisy je možné vybrat pomocí atributů popisovaných objektů. Tato možnost byla přidána pro případy, kdy je potřeba kopírovat nebo přesouvat objekty do jiného výkresu včetně souvisejících popisů, přičemž popisy nejsou svou symbologií rozlišitelné tak jako popisované objekty. Příklad: Liniové objekty v jedné vrstvě je potřeba zkopírovat do jiného výkresu, a to do různých vrstev na základě stylu linie, včetně popisů, u kterých je styl shodný.
   • v cílovém řádku je možné zadat identifikátor objektu, čehož je možné použít pro zobjektování (viz výše) nebo při převodu dat mezi projekty s odlišným datovým modelem, kdy se kromě identifikátoru objektu zadá i cílová symbologie.
   • při rozdělování prvků jednoho výkresu do několika výkresů je možné určit pro každý cílový výkres jiný zakládací výkres (jinými slovy klíčové slovo SEEDFILE je možné v souboru pravidel uvést vícekrát)
   • bylo zpřesněno nastavení sklonu a kurzívy
 • Prohlížení vybraných prvků
  • Pokud jeden seznam obsahuje výsledky zpracování různými nástroji (např. chyby symbologie, duplicity, chyby čárové kresby), pak se dialogové okno pro filtraci prvků rozšíří o další seznam, pomocí nějž se můžete jednodušeji přepínat mezi základními typy chyb zjištěnými jednotlivými nástroji.
  • Byl změněn způsob podbarvování značek a plošných prvků. Malé značky se podbarvují kolečkem (jako doposud), u velkých značek se podbarvuje kresba. U plošných prvků je možné zvolit, zda se podbarví plocha (jako doposud) nebo obrys.
  • Při otevření nebo aktivaci seznamu chyb vztaženému k výkresu se aktivuje příslušný výkres. Tím se zjednoduší postup opravy chyb.
  • Pro účely dávkového zpracování byl přidán příkaz, kterým lze ze souboru(ů) LVE zpětně vytvořit textový soubor s celkovým přehledem zjištěných chyb.
 • Kontrola a oprava čárové kresby
  • Kontrola volných konců:
   • Přibyly nové dvě možnosti: Konec čáry v počátku značky a ve vrcholu jiné čáry je v pořádkuKonec čáry v toleranci značky a ve vrcholu jiné čáry je v pořádku.
   • Existuje možnost zadávat navazující linie a koncové značky i v referenčních výkresech.
  • Byla přidána možnost volitelně neřešit dělení zpracovávaných prvků v křížení.
  • Byla přidána možnost Řešit jen krátké čáry (žádné jiné zpracování neprobíhá).
  • Byl kompletně přepracován vzhled dialogových oken a sjednocen s modulem Duplicity.
   • V hlavním dialogovém okně se už nepracuje s konfiguračními soubory, ale vybírají se pojmenované konfigurace ve výběrovém seznamu.
    Pozn.: Aby se v seznamu objevily vaše vlastní stávající konfigurace, musí se přejmenovat příslušné soubory z název.xml na název.clean.xml.
   • Dialogové okno s nastavením bylo vzhledem k množství voleb rozděleno do sekcí.
   • Zpracovávané vrstvy se nastavují pomocí výběrových seznamů a je možné zvolit, zda budou určeny názvem nebo číslem. Tato volba byla zavedena i do modulu Duplicity.
 • Práce s geodetickými body
  • Ve všech funkcích, kde se pro zpracování vybírá kresba pomocí objektů datového modelu, bylo vylepšeno rozpoznávání obyčejné kresby (neobjektů) podle její symbologie. Volby režimu Podle typu prvku a jejich vrstevPodle objektů byly v této souvislosti zrušeny.
  • Ve funkci Zadávat body pomocí čísel
   • dojde vždy k přesunu zadaného bodu do středu pohledu
   • je možné zadat Přírůstek čísla užitečný v případech, kdy je potřeba spojit každý x-tý bod (typicky při měření profilů)
  • Načítání seznamu souřadnic lze body omezit na body, jejichž číslo začíná určitou sekvencí, např. znakovým prefixem
 • Od této verze jsou umožněny trvalé uživatelské úpravy datového modelu v námi dodávaných předlohách nebo projektech na bázi těchto předloh. Pokud do takových projektů přidáte vlastní specifické nastavení (např. přidáte vlastní kategorie, třídy objektů, typy geodetických bodů, měřické kódy apod.), budou speciálně označeny a po aktualizaci projektu novou verzí námi dodávané předlohy zůstanou zachovány. Jinými slovy, rozpracované projekty můžete zaktualizovat tak, že do nich bude promítnuta nová verze naší předlohy (např. z důvodu nové verze směrnice) a zároveň zůstanou všechny vaše přídavky.
 • Vypnout objekt / vrstvu ukázáním - v dialogovém okně Parametry funkce je k dispozici tlačítko Zpět, kterým lze znovu zapnout viditelnost právě vypnuté vrstvy. Toho lze využít pro dočasné vypnutí vrstvy nebo v případě, že vyberete omylem jiný prvek.
 • Ve funkci pro kreslení značek byly vylepšeny nájezdy na linii. Pokud je zapnuto Umístit na linii, bod nájezdu se drží linie a současně se přichytává na vrcholy. Rozdělení linie je možné jen tehdy, pokud je linie explicitně vybrána.
 • Tisku mapových listů
  • lze hromadně umístit do každého rámu celkovou přehledku se zvýrazněním aktuálního mapového listu
  • jsou ořezávána i podkladová rastrová data
 • Do nastavení změn vzhledu byly přidány možnosti
  • rozlišit nezamknuté / zamknuté prvky
  • nastavit, zda bude mít jiný vzhled vliv i na tisk
 • Funkce pro kreslení terénních šraf mohou vybírat hranu / patu svahu i v referenčních výkresech.
 • V panelu Popisné informace je k dispozici nový nástroj pomocí nějž můžete obyčejný text změnit na textový popis svázaný s objektem.
 • Mnoho dalších drobných změn

2. Verze 11.07.08

 • Tisk mapových listů
  • Byla vytvořena nová funkce pro vytvoření kladu - na základě rámů mapových listů ve vybrané vrstvě umístí do výkresu klad odpovídající jednotlivým mapovým listům včetně jejich označení
  • Ve funkci pro vytvoření přehledky
   • lze určit symbologii jednotlivých prvků přehledky
   • velikost přehledky se určuje v jednotkách na papíru
   • ve značce rámu lze nadefinovat umístění přehledky (pokud není nadefinováno, umístí se v levém horním rohu mapového listu)
 • Popisné informace KN z internetu
  • V informacích o dotčené nemovitosti jsou obsažena nová odvozená pole pro označení vlastníka, označení dotčené nemovitosti a podílu, které obsahují odlišný text v závislosti na typu vlastníka, typu nemovitosti resp. podílu - to umožnilo zredukovat počet šablon
  • Lze vytvořit další typy dokumentů s jinak seskupenými dotčenými nemovitostmi - jeden dokument pro k.ú., jeden dokument pro LV
  • Bylo zjednodušeno vytváření dokumentů podle různých šablon. Vybírají pojmenované konfigurace, které zahrnují několik souvisejících podrobnějších nastavení (jméno šablony, tvar jména dokumentu, podsložku, způsob seskupení).
  • Seznam dotčených nemovitostí může být v dokumentu uveden i na jednom řádku
  • Při návrhu šablony dokumentu lze názvy dostupných polí vybrat ze seznamu
  • Do nabídky podkladových map byla přidána Katastrální mapa s definičními body a hranicemi parcel dle kvality
  • Součástí instalace je i ukázková šablona dokumentů
 • Náhrada značek
  • Byla přidána možnost Zachovat typ původní značky (bodová/grafická) užitečná v případech, kdy jsou bodové značky z knihovny umístěny ve výkresech jako grafické (z důvodu tisku v natočených pohledech) a je potřeba je nahradit jinou značkou nebo novější verzí značky z knihovny
  • Byly přidány parametry příkazového řádku pro dávkové spuštění
 • Zpracování dokumentace podle pravidel metodiky ČEZ Distribuce
  • Byla vytvořena funkce pro jednodušší kreslení objektů vypínacích pozic podle pravidel metodiky ČEZ DSO_ME_0139. Po umístění objektu na linii technologického úseku dojde automaticky k rozdělení linie, umístění značky a vytvoření navazujících linií pro pozice.

3. Verze 11.10.31

 • Centrální, ale průběžně měnitelné Měřítko projektu bylo nahrazeno měřítky jednotlivých výkresů. V jednom projektu můžete mít výkresy v různých měřítcích, což bylo možné i doposud, nyní je ale měřítko vedeno pro každý výkres zvlášť. V průběhu kreslení při střídání výkresů, při kontrolách dat apod. odpadá nutnost myslet na měřítko. Měřítko výkresů je zobrazeno ve Správci výkresů a zadává se při přidání nového nebo existujícího výkresu do projektu.
  V případě, že ve stávajících projektech používáte pro různé výkresy různá měřítka, po instalaci této verze programu si otevřete Správce výkresů a předvyplněná měřítka upravte podle skutečnosti v dialogovém okně Vlastnosti výkresu.
 • Byl přepracován Správce výkresů
  • Byly provedeny změny v souvislosti s výše popsanými měřítky výkresů
  • Jsou zobrazeny jen kategorie, které obsahují alespoň jeden výkres. Při práci v projektech s mnoha kategoriemi může být díky tomu seznam stručnější. Znamená to také, že po založení nového projektu je seznam prázdný a kategorii nového výkresu určíte až v následujícím dialogovém okně.
  • Lze vybrat více výkresů najednou a následně s nimi provést nějakou operaci (připojit, odpojit, odstranit...)
 • Byla rozšířena funkce pro interaktivní i hromadné natáčení značek.
  • Nově umožňuje natáčet i texty, a proto byla funkce přejmenována na Natočit značku / text
  • Hromadné natočení prvků ve výběrové množině je možné použít ve všech metodách natočení
  • Mají-li popisy značky nastavenu orientaci podle prvku nebo kolmo na prvek, pak se při natočení značky volitelně natočí i její popisy. Vyberete-li texty (ve výkresu nelze pohledem rozpoznat, co je prostý text a co popis), natočí se i tyto texty.
  • Metoda natočení Podle určené linie umožňuje vyhledání nejbližšího liniového segmentu, takže lze např. vybrat názvy ulic a výběrem hrany vozovky se jednotlivé názvy ulic natočí podle nejbližší hrany
 • Při načtení geodetických bodů se kontrolují duplicitní souřadnice (duplicitní v rámci načítaného seznamu i duplicitní vůči stávajícím bodům v projektu). Takové body se do výkresů neumísťují, ale v případě, že je u nich uveden kód, vytvoří se kódovaná kresba jako by byl bod do výkresu umístěn.
 • Modul Import dat KN ve výměnném formátu byl přizpůsoben pro načtení nové verze VFK 4.0.
 • Popisné informace KN z internetu
  • Do nabídky podkladových map byla přidána ortofotomapa ČÚZK pravidelně aktualizovaná v tříletém cyklu.
  • Nabídku je možné rozšířit o další podkladové mapy WMS, a to v textovém konfiguračním souboru.

4. Verze 11.11.30

 • Při přidání existujícího výkresu do projektu není nutné zadávat měřítko. Program se snaží několika metodami určit měřítko z obsahu výkresu.
 • Interaktivní funkce MGEO mohou při nájezdu na prvek zobrazit v bublinové nápovědě i podrobnější identifikaci objektu na základě popisných informací uložených v databázi nebo ve výkresu. Má-li být identifikace zobrazena, musí být v konkrétním projektu nastavena pomocí formátovacího souboru (to většinou zajišťuje autor předlohy). V projektech s geodetickými body stačí v definici, v poli Formát. soubor pro identifikaci vybrat soubor gpoint.fml.
 • Ve funkcích Připojit popisné informace, Připojit textový popis k objektu lze vybrat i obyčejné prvky (neobjekty) za předpokladu, že je třída objektu rozpoznána na základě symbologie prvku.
 • Popisné informace KN z internetu
  • Při otevření šablony hromadné korespondence v interním editoru jsou zkontrolována všechna pole a pokud je nalezena nějaká chyba, zobrazí se dialogové okno s doporučeným způsobem opravy.
  • Byl opraven problém s nedostatečným oprávněním při přístupu k některým konfiguračním souborům

5. Verze 11.12.16

 • Zobrazení identifikace objektu na základě popisných informací z databáze v bublinové nápovědě při nájezdu na objekt je možné vypnout (má smysl u projektů s velmi rozsáhlou tabulkou s popisnými informacemi)
 • Byl opraven problém, kdy se při zapnuté změně vzhledu nepřebarvovaly správně některé komponenty kót
 • Byla opravena chyba, kvůli níž nefungovala funkce Upravit linii

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft