Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 14

1. Verze 14.02.21

 • Práce s daty KN na internetu
  • Byly zohledněny změny na webu ČÚZK Nahlížení do KN z 1.2.2014
  • Do údajů v seznamu dotčených vlastníků se nově zapisují i Způsob ochrany nemovitostiOmezení vlastnického práva
  • Při lokalizaci parcely / budovy v katastrálním území s digitální vektorovou mapou se zvýrazňuje obrys parcely. Díky tomu je u velkých parcel na první pohled zřejmé, o kterou parcelu se jedná a představu o umístění parcely získáte i bez zobrazené podkladové katastrální mapy. V ostatních případech se parcela lokalizuje jako doposud.
 • Byla rozšířena funkce pro kreslení značek
  • v režimu umístit na linii byla přidána možnost umístění na linii a zároveň na mřížku, což je užitečné při kreslení pravoúhlých schémat,
  • byla přidána možnost umístit značku v definované vzdálenosti nebo rozsahu vzdáleností od jiné značky.
 • V nastavení změny vzhledu je možné použít další kritéria pro rozlišení prvků: s / bez štítků, s / bez externích odkazůs / bez grafické skupiny.
 • Minimální verze Bentley platforem, se kterou je možné tuto verzi MGEO provozovat, je V8i, již nejsou podporovány verze XM Edition.

2. Verze 14.03.06

 • Byl opraven problém, kdy za určité specifické konstelace mohly po odstranění prvků ve výkresů zůstat záznamy v databázi, konkrétně při načtení seznamu souřadnic s kódy, kdy se kresba vytváří v několika výkresech a současně není nastavena viditelnost žádného objektu z kategorie s geodetickými body.

3. Verze 14.03.13

 • Byl opraven problém ve funkci pro umístění značky v definované vzdálenosti nebo rozsahu vzdáleností od jiné značky, kdy se značka při zapnutém AccuDraw někdy neumístila správně.

4. Verze 14.07.01

 • V nabídce Nástroje je k dispozici nová funkce pro porovnání dvou výkresů. Porovnává obsah aktivního a vybraného referenčního výkresu.

  Podporuje různé scénáře technologických postupů. Pracuje buď v režimu, kdy porovnává prvky v aktivním výkresu vůči prvkům v referenčním výkresu, čím lze zjistit všechny nové a změněné prvky v aktivním výkresu nebo v obousměrném režimu (dvouprůchodově), kdy se porovnávají i prvky v referenčním výkresu vůči prvkům v aktivním výkresu, čím lze navíc zjistit prvky odstraněné z aktivního výkresu.
  Prvky, které jsou změněny, jsou při zpracování v obousměrném režimu detekovány jako odlišné v obou průchodech, ale pokud dáte programu vědět, že jde o dvě časově odlišné verze stejného výkresu a oba výkresy jsou ve formátu DGN V8, označí se jen prvky v aktivním výkresu. Nalezené rozdílné nebo shodné prvky se odešlou do Prohlížení vybraných prvků, kde si je můžete prohlédnout nebo z nich vytvořit výběrovou množinu pro další zpracování. K dispozici je rovněž zadání vstupních parametrů z příkazové řádky, čehož je možné využít pro dávkové porovnání.
 • V modulu Tvorba ploch existuje možnost vytvořit plochy podle hranic a středobodů v jiném výkresu.
 • Funkce Hromadně vynést popisy
  • Umožňuje vynést popisy k objektům ve výběrové množině, a to i tehdy, pokud jde o objekty různých tříd. Pokud při vyvolání funkce neexistuje výběrová množina, následuje stejné chování jako doposud, tj. hromadně se vynesou popisy jedné identifikované třídy objektu. Pokud existuje výběrová množina, pak se z prvního objektu zjistí seznam možných popisů, vyberete jeden z nich a po potvrzení se vynesou popisy ke všem objektům ve výběrové množině, které mají nadefinován popis stejného názvu. Po vynesení zůstává výběrová množina zachována, abyste mohli případně vynést další popisy jiného typu.
  • Byla zapracována prevence duplicitních popisů - pokud již objekt má vynesen jednoduchý popis vybraného názvu, nedojde k vynesení dalšího popisu.
 • Ve funkci Export do geoformátů byla přidána možnost ovlivnit toleranci pro aproximaci oblouků, křivek a kružnic.
 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.0.
 • V souboru pravidel Kontroly a změna symbologie lze pro kontrolu grafické skupiny zadat počet prvků v grafické skupině i výčtem nebo rozsahem.
 • Byl opraven problém funkce pro kreslení paralelních linií, kdy v některých případech při kreslení podle navazujících linií s nezaokrouhlenými vrcholy mohlo dojít u nově zakreslené paralelní linie k vytvoření segmentů nulové délky.

5. Verze 14.12.01

 • Práce s geodetickými body
  • V definici výstupního seznamu souřadnic je možné:
   • Nastavit patičku souboru
   • Nastavit filtr kódů podle typu
    V tabulce geodetických bodů jsou v jednom sloupci uloženy kódy různých typů, např. kódy měřické a kódy směrnice. Od této verze lze nastavit, aby ve výstupním seznamu souřadnic byly uvedeny jen kódy vybraného typu, např. kódy směrnice. Původnímu sloupci Kód odpovídá Kód jakýkoli.
   • Nastavit oddělovač kódů (standardně mezera)
  • Vybrat jen kódy určitého typu je možné i ve funkci pro výpis seznamu kódů do textového souboru
 • Tisk mapových listů
  • K mapovému rámu umístěnému v tiskovém výkresu pltwrk?D.dgn lze nyní přiřadit do grafické skupiny další související prvky umístěné ve stejném výkresu, např. legendu, severku apod. (generované přehledky jsou k rámům přiřazovány automaticky). Při tisku rámu jsou z tiskového výkresu zobrazeny pouze prvky stejné grafické skupiny. Netisknou se tak prvky patřící k jiným mapovým rámům. Tím je usnadněn individuální i dávkový tisk navzájem se překrývajících rámů s dalšími přidanými prvky (přehledky, legendy, severky apod.), které zasahují do více mapových rámů. Dosavadní způsob tisku legendy zůstal zachován.
  • Byl vyřešen problém, kdy se při zapnutém ochranném okolí značek netiskl obsah tabulek vložených z Excelu.
 • Export výkresů
  • Byla přidána možnost Rozložit kóty
 • Byly opraveny zjištěné problémy, např. problém s importem VFK s popisnými informacemi

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2022 GISoft