Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

MicroStation

Základní informace o programu
Stručná charakteristika Profesionální CAD systém, platforma pro řešení z oblasti GIS, stavebnictví, architektury
Aktuální verze V8i
  • anglická - V8i (08.11.09.919) pro Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)
  • česká - V8i (08.11.09.916) pro Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)

Obecný přehled

MicroStation je základem řešení společnosti Bentley pro architekturu, stavební inženýrství, dopravu, zpracovatelský průmysl, výrobní zařízení, státní správu a samosprávu a inženýrské a telekomunikační sítě. Hodnota dat, která jsou pomocí MicroStation vytvořena, se může řádově zvýšit podle rozsahu a komplexnosti řešení, v rámci kterého se MicroStation používá.

Uživatelům umožňuje MicroStation vytvářet 3D modely objektů a budov. Tyto modely a jejich jednotlivé části jsou elektronickou simulací reálných objektů a obsahují všechny informace o jejich parametrech. Tyto parametry i celé části modelů se přizpůsobují jednotlivým fázím životního cyklu objektu (návrh, projektování, výstavba, provoz), což zjednodušuje vedení projektu a zefektivňuje provoz objektu.

Při vývoji produktů postupují Bentley podle dlouhodobého koncepčního plánu, který definuje jednotlivé kroky a jehož cílem je transformace počítačem podporovaného návrhu z prostého elektronického kreslení a tvorby dokumentů na inženýrské modelování. MicroStation V8 je dalším krokem k naplnění vytyčeného cíle, neboť umožňuje pracovat s informacemi na vyšší významové úrovni. Z toho hlediska je MicroStation V8 výjimečný především v následujících oblastech:

  • Výměna dat, jejich opakované použití a schopnost spolupráce nad těmito daty.
  • Podpora pracovních postupů a uživatelských požadavků.
  • Vytvoření robustní platformy pro širokou škálu aplikací.

Podpora spolupráce

V několika posledních letech je snaha změnit podnikání tak, aby využívalo model založený pouze na elektronické komunikaci. Tato snaha je ale neustále brzděna nedostatkem efektivních nástrojů, které by umožnily tuto transformaci realizovat. V současné době každý projekt bez ohledu na svůj rozsah obsahuje heterogenní data. Podobná situace je i u projektových týmů, neboť ty jsou tvořeny různými projektovými organizacemi. V důsledku toho musí projektové týmy předávat a přijímat CAD soubory v různých formátech a extrahovat z DGN souborů informace, které dále slouží jako vstup pro programy určené pro plánování, výkazy, odhady, kalkulace nebo analýzy.

Základní „slovník“, se kterým MicroStation pracuje, je definován jeho vlastním formátem známým jako DGN. Tento formát neobsahuje žádná omezení přesnosti, počtu vrstev či velikosti výkresu nebo buněk. Data vytvořená v MicroStationu V8 jsou při ukládání do DGN souboru optimalizována, ověřena a zkomprimována, což mimo jiné šetří přenosovou kapacitu sítě a požadavky na ukládací prostor. Díky rozšiřitelnosti formátu DGN představuje MicroStation V8 nový standard v oblasti stability a splňuje nejen současné potřeby uživatelů, ale vytváří pevný základ pro splnění i budoucích nároků a požadavků.

MicroStation V8 ovšem není pevně spojen s formátem DGN, ale dokáže otevřít a uložit i soubory jiných formátů. Jednou z výhod technologie uvnitř MicroStationu V8, která pro podporu různých formátů využívá princip slovníků, je možnost přímo pracovat s DWG výkresy vytvořené programem AutoCAD. Díky této schopnosti je MicroStation V8 jediným dostupným nástrojem, který dokáže pracovat s oběma nejpopulárnějšími CAD formáty. DWG data zpracovává MicroStation V8 na stejné úrovni jako samotný AutoCAD, a to včetně grafických elementů, hladin, pohledů a rozvržení. Samotný MicroStation V8 může interpretovat větší rozsah informací, než jaké jsou obsaženy v DWG a DGN souborech, takže oba formáty mohou být při práci formou referenčních výkresů libovolně kombinovány. Při práci v MicroStationu V8 již proto není nutné používat nástroje pro import a export souborů.

V prostředí, kde se používá AutoCAD i MicroStation, využívá MicroStation V8 tzv. DWG pracovní režim, ve kterém jsou funkce MicroStationu využívány tak, aby byla zachována maximální kompatibilita s DWG formátem.

V případě referenčních výkresů může k sobě MicroStation V8 připojovat i vzájemně se lišící soubory (například s rozdílnými pracovními jednotkami, dimenzí, formátem apod.). Bez dalších nastavení nebo zásahů ze strany uživatele lze proto k sobě připojit v podstatě jakoukoliv kombinaci souborů. Podobně fungují i knihovny buněk, které jsou v podstatě pouze speciálním případem DGN souboru a které mohou obsahovat buňky vytvořené v různých pracovních jednotkách, v rámci jedné knihovny mohou dokonce být kombinovány 2D a 3D buňky. Při vkládání buněk do výkresu MicroStation V8 analyzuje aktuální podmínky a sám provede příslušné opravy a nastavení. Výsledkem je jednodušší správa projektu i jeho vyšší kvalita.

Záznam a správa změn výkresu

Počet operací, které je možné při práci se souborem DGN vrátit zpět, je omezen pouze velikostí volného místa na disku, což snižuje možnost náhodné ztráty dat. V oblasti řízení změn ale MicroStation V8 nabízí mnohem více.

Bez ohledu na inženýrskou profesi nebo prostředí, ve kterém se MicroStation V8 používá, může být nedílnou součástí každého DGN souboru jeho úplná historie, která vypovídá o vývoji výkresu. Tato vlastnost, která k informacím ve výkresu přidává časový rozměr, je umožněna komplexním mechanismem označovaným jako záznam historie. Tento záznam plní úlohu spolehlivé evidence, kterou inženýři požadují již několik let, neboť jsou zde zachyceny všechny změny provedené ve výkresu včetně údaje co se změnilo, kdo tuto změnu provedl a proč. V praxi to znamená, že se uživatelé nebo správci projektu mohou podívat na vývoj návrhu a analyzovat důvod jednotlivých změn. Vybrané změny mohou být stornovány a je možné se tak vrátit k předcházejícímu stavu.

Pracovní postupy, standardy a uživatelské funkce

Modely

Pokud uživatel při práci s DGN souborem umístí v MicroStationu V8 do výkresu nový prvek, stane se tento prvek součástí modelu, který je uložen uvnitř souboru. Existují dva typy modelů - výkresy (které jsou tvořené jednotlivými prvky) a archy (používané pro připojení referencí při vytváření finálního výkresu). DGN soubor může obsahovat více modelů, které mohou být jak 2D tak 3D. I když jsou uloženy ve stejném souboru, je každý z modelů zcela samostatný.

V mnoha případech, zejména u rozsáhlých projektů, může být vytvářený objekt tvořen aktivním modelem a jedním nebo více modely, které jsou připojeny jako referenční. Jako referenční mohou být připojeny jak modely ze stejného souboru, tak modely uložené v jiných DGN souborech. Všechny připojené modely se chovají podobně jako referenční výkresy, takže na projektu může pracovat více uživatelů současně. Například stavební inženýr může pracovat na modelu terénu pozemku, architekt na modelu stavby a specialista může projektovat TZB zařízení. Každý z nich si může připojit modely ostatních projektantů a při práci sledovat, jakým způsobem se vyvíjejí ostatní části projektu.

Velkou výhodou modelů je to, že mohou být použity jako buňky nebo umístěny jako skupina do DGN souboru. Modely použité jako buňky lze navíc snadno upravovat.

Referenční výkresy

Schopnosti MicroStationu při práci s referenčními výkresy jsou považovány za nejlepší standard v této oblasti. Referenční výkresy jsou nástroj, pomocí kterého lze snadno prohlížet změny, které byly provedeny v jednotlivých výkresech, které dohromady tvoří projekt. K oceňovaným funkcím patří například možnost připojit výkres sám k sobě jako referenční, v připojených výkresech pracovat s jednotlivými grafickými prvky nebo maskovat a ořezávat obsah připojených výkresů pomocí nepravidelný tvarů. Jako referenční výkres je možné připojit i soubor ve formátu DWG.

AccuDraw

Technologie AccuDraw je schopna výrazně zjednodušit postupy při kreslení a modelování. Pomocí AccuDraw lze snadno a přesně určit, ověřit nebo upravit umístění a orientaci jakéhokoliv objektu ve 2D nebo 3D výkresu. Uživatelé používající AccuDraw mohou snadno přecházet mezi pravoúhlým a polárním zadáváním souřadnic a dynamicky měnit kreslicí roviny a souřadný systém.

Pružný nájezd

Pružný nájezd je inteligentním doplňkem k technologii AccuDraw, který snižuje počet klepnutí myši potřebných pro určení klíčových bodů prvků ve výkresu. Pokud je pružný nájezd zapnutý, automaticky se vyhledávají klíčové body prvků, které se nacházejí v blízkosti kurzoru. V případě, že je klíčový bod nalezen, je automaticky zvýrazněn, což pro uživatele znamená výrazné zjednodušení při identifikaci klíčových bodů a při výběru prvků nebo jejich částí.

PopSet

Funkce PopSet zajišťuje, že po nastavení parametrů funkce se toto dialogové okno automaticky skryje, což šetří využitelnou plochu obrazovky. Okno Parametry funkce zůstává otevřené tak dlouho, dokud kurzor ukazuje na okno Parametry funkce, ikonu vybraného nástroje nebo na ikonu funkce PopSet. Funkce PopSet zpřehledňuje ovládání MicroStationu a zvyšuje efektivitu práce uživatele.

SmartLine

SmartLine je nástroj, který dovoluje jednoduše kreslit různé objekty, jako jsou úsečky, lomené čáry, řetězce prvků, útvary a uzavřené řetězce. při práci s tímto nástrojem MicroStation na základě analýzy činnosti uživatele rozezná, jaký typ prvku chce uživatel do výkresu umístit. Při kreslení je také možné nastavit zkosení či zaoblení jednotlivých vrcholů vytvářeného prvku.

Výkonný výběr

Tento nástroj pomáhá uživateli rychle definovat jednoduché nebo komplexní výběrové množiny. Uživatel může výběrovou množinu vytvořit například tradičním označení prvku myší, určením obdélníkové nebo mnohoúhelníkové oblasti podle toho, která metoda je pro něj vhodnější. Je také velmi jednoduché do výběrové množiny prvky přidat nebo je z ní odstranit.

Zobrazení vrstev

Zobrazení vrstev dovoluje uživatelům v jednom okně určit, které vrstvy se mají zobrazit a které ne, zjistit které vrstvy obsahují prvky a které jsou prázdné, které jsou zamknuty pouze pro čtení, zjistit jejich vzhled a množství dalších informací.

Textové styly

Většina standardů pro vzhled výkresů má velmi striktní požadavky na vzhled textů, texty se často liší také podle toho, ke kterému prvku se vztahují. MicroStation V8 umožňuje uložit nastavení parametrů textu pod zadané jméno. Zpracování textů v MicroStationu V8 je podobné možnostem jazyka HTML, podporovány jsou také fonty ve formátech TrueType a AutoCAD SHX. Textové styly mohou být importovány nebo připojeny z centrální knihovny (DGNLIB). Takto připojené textové styly nepotřebují pro svoji správnou funkci přítomnost externího souboru. Výsledkem používání textových stylů je jednodušší dodržování standardů a shoda vzhledu textů v různých výkresech.

Kótovací styly

MicroStation V8 umožňuje, aby nastavení parametrů kótování byly uloženy pod zadaným jménem, takže stačí kdykoliv takto označenu styl kótování vybrat a všechny parametry se nastaví na uložené hodnoty. Tyto styly mohou být importovány nebo připojeny z jiného výkresu nebo centrální knihovny (DGNLIB).

Vizualizace pomocí sledování částic

Tradiční vizualizační techniky často vyžadují použití samostatných externích vizualizačních nástrojů, které pro svoji správnou funkci potřebují rozsáhlá nastavení a postup metodou pokus-omyl. Sledování částic používá progresivní a snadno použitelné řešení světelných poměrů v modelu, které navíc poskytuje vynikající výsledky bez ohledu na jeho velikost. Pokud již byly pro model světelné poměry spočteny, je možné velmi rychle provést vizualizaci z jiného místa nebo s jinak nastavenou kamerou.

Možnosti rozšíření

MicroStation V8 vyniká jako grafická vývojová platforma umožňující tvorbu specializovaných aplikací, které jsou vyvíjeny jak společností Bentley Systems, tak nezávislými vývojáři. Součástí MicroStationu V8 jsou propracovaná aplikační programovací rozhraní (API), která mohou programátoři využít k rozšíření standardních funkcí nebo k tvorbě specializovaných profesních aplikací. Jedním z dostupných API je i Visual Basic for Applications (VBA) společnosti Microsoft. Visual Basic není pouze výkonným programovacím nástrojem představujícím průmyslový standard, ale také snadno použitelným prostředím, které může využívat prakticky kdokoliv. Jednoduchost a široká dostupnost nástrojů VBA poskytuje uživatelům MicroStationu V8 možnost snadných vlastních úprav.

MicroStation V8 obsahuje také MicroStation Development Language (MDL), což je nativní programovací prostředí MicroStationu umožňující bezproblémovou integraci profesionálních aplikací s MicroStationem. MDL používají vývojáři Bentley k doplňování funkcí do MicroStationu. Prostředí MDL je dodáváno s MicroStationem a dovoluje vytvářet, editovat a ladit knihovny vlastních funkcí. MicroStation V8 rovněž podporuje aplikace napsané v jazycích C, C++ a Java.

A navíc...

Svým uživatelům nabízí MicroStation V8 mnoho dalších nástrojů a funkcí, jako jsou například podpora databází Oracle 8i (přímo nebo pomocí ODBC) a Access 2000 (pomocí ODBC), automatizované čištění výkresu, správa pohledů umožňující uložit konfiguraci pohledů pro pozdější použití nebo tuto konfiguraci importovat z jiného výkresu a mnoho dalších. To vše dělá z MicroStationu robustní a snadno použitelný software.

Systémové požadavky

  • Požadavky na hardware pro MicroStation V8i: paměť minimálně 512MB, doporučeno 2GB, grafická karta podporující rozhraní DirectX 9c s pamětí alespoň 256MB.
  • Instalace MicroStation V8i vyžaduje, aby na počítači byly funkční některé komponenty Microsoftu, jako např. správná verze DirectX, Microsoft .NET Framework apod. Souhrnně lze tyto komponenty nainstalovat pomocí balíku Prerequisites for Bentley Desktop Applications.
Co je nového
RSS

Zprávy o produktu

MicroStation SELECTseries 10 (SES) (17.7.2019)

Bentley Systems vydali novou českou verzi MicroStationu v8i - 08.11.09.916, která již pro aktivaci nevyužívá klíč, ale přihlášení do aplikace CONNECTION Client. Nové licencování používají všechny produkty označené SELECTseries 10 SES nebo CONNECT Edition.

Dokumentace

Česky


Anglicky

Historie

Další informace

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft