Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MicroStation V8 XM Edition

Pozn.: Až si pročtete tento seznam, nezapomeňte se podívat ještě na seznam změn aktualizací 8.9.3 a 8.9.4, ve které došlo k dalším významným rozšířením.

1. Úpravy prostředí a ovládání

 • Panely nástrojů byly přepracovány a jsou nyní úlohově orientovány
  • Hlavní panel byl rozdělen na dva - původní panel obsahuje vše, na co jste byli zvyklí vyjma kreslicích nástrojů - ty jsou nyní k dispozici v podobě tzv. úloh na pravé straně obrazovky. Úloha je sada nástrojů, která slouží ke splnění určitého požadavku. Pro 2D výkresy jsou standardně k dispozici dvě úlohy, tj. dvě sady nástrojů nazvané KresleníVytváření výkresů, pro 3D výkresy celkem 8 úloh. Můžete si vytvořit vlastní úlohy, které mohou obsahovat nástroje MicroStationu, nástroje nadstavbového programu nebo jejich kombinaci. Stejné nástroje mohou být umístěny i ve více úlohách.
  • Standardně je výběr úloh a jednotlivých nástrojů dostupný na pravé straně obrazovky a aktivní je jen jedna úloha. Je však možné nastavit režim, kdy budou jednotlivé úlohy dostupné z horního okraje pohledu, přičemž každý pohled může mít vybránu jinou úlohu
  • Pro rutinní ovládání je možné jednotlivé panely ovládat pomocí klávesnice (při výchozím nastavení se používají dvě horní řady kláves, ale v případě potřeby je to možné upravit)
  • Nástroje v panelech jsou nyní v několika úrovních, rozbalují se dolů, a to včetně podrobnějšího popisu. Nevytrhávají se tažením, ale vyvoláním položky Otevřít jako panel v nabídce
 • Ikony ovládání pohledů byly přesunuty k hornímu okraji a obsahují více funkcí. Pokud si nebudete moci zvyknout, můžete si ikony nastavit jako dříve.
 • Posuvníky již standardně v pohledech nejsou, mnohem jednodušeji se lze ve výkresu posouvat pomocí prostředního tlačítka myši. Po podržení prostředního tlačítka se objeví ruka, kterou přesunete na požadované místo. V kombinaci s klávesami lze vyvolat další manipulace s pohledem, např. Shift+prostředí tlačítko - rotace, Ctrl+prostředí tlačítko - náklon
 • Při nastavení velikosti ikon nástrojů i ikon ovládání pohledů je možné vybírat mezi třemi velikostmi.
 • Dialogová okna mohou být odsunuta mimo hlavní plochu MicroStationu, což je velmi užitečné při práci na dvou obrazovkách.
 • Dialogová okna mohou být průsvitná, díky čemuž uvidíte kresbu pod nimi - průsvitnost lze nastavit jednotlivě nebo pro všechny dialogy společně (buď pro všechny nemodální dialogy nebo pro všechny dialogy mimo focus)
 • Lze ukotvit více dialogových oken
 • Pro výběr souborů se používají standardní dialogy Windows
 • Po podržení nebo stisku pravého (přerušovacího) tlačítka se zobrazí nabídka, která umožní rychlý výběr funkcí v závislosti na kontextu. To, zda se nabídka objeví po podržení nebo po stisku záleží na vašem rozhodnutí - při prvním spuštění MicroStationu budete dotázáni, jak se má chovat stisk pravého tlačítka, zda podle zvyklostí MicroStationu nebo podle zvyklostí Windows.
 • Snaha o pohodlnější a rychlejší ovládání pomocí klávesnice se projevila i na dalších místech
  • Klávesové zkratky
   • Byly předefinovány některé funkční klávesy - F2 zobrazí pod kurzorem seznam úloh, F3 hlavní panel, F4 nástroje aktivní úlohy, F5 dialog Atributy pohledu, F10 dialog Parametry funkceF11 AccuDraw
   • Všechny prvky ve výkresu lze vybrat pomocí klávesové zkratky Ctrl+A
   • Pro otevření dialogového okna Příkazy stačí stisknout klávesu Enter
  • Byly rozšířeny možnosti přiřazení tlačítek myši - dříve se nastavovalo jen chování samotných tlačítek, nyní lze nastavit i funkce pro kombinace stisku tlačítka myši a kláves Ctrl, Alt, Shift. Původní dialogové okno pro nastavení chování základních tlačítek najdete pod Samotná tlačítka.
  • Prostřední tlačítko myši (resp. stisknutí kolečka) je standardně nastaveno na funkci pro posun pohledu, Shift+prostřední tlačítko pro natočení, Ctrl+prostřední pro navigaci, Alt+prostřední pro natočení kolem kurzoru
 • Existuje možnost snadného přesunu mezi naposledy otevřenými modely (ikony Předchozí model, Další model). Modelem se chápe i celý výkres.

2. Zobrazování

Zobrazovací subsystém MicroStationu byl zcela přepracován a nyní využívá rozhraní DirectX od Microsoftu. To umožnilo:

 • Plynulé a rychlé zobrazení v operacích posunu, zvětšení a natočení
 • Rychlejší zobrazování renderovaných 3D modelů
 • Nastavení průhlednosti prvků, vrstev, referenčních a rastrových výkresů - uplatnění najde ve 2D i 3D výkresech
  Pozn.: úroveň průhlednosti se zadává v procentech a její zobrazení je možné vypnout v atributech jednotlivých pohledů
 • Nastavení priority prvků, vrstev nebo referenčních a rastrových výkresů - uplatnění najde ve 2D výkresech, např. výkresech s vyplněnými plochami (odpadá tak nutnost triků s referenčními výkresy nebo přesouvání prvků na konec výkresu)
  Pozn.: Priority se vyhodnocují v pořadí priorita referenčního výkresu (modelu) - priorita vrstvy - priorita prvku'' (představte si prioritu jako číslo složené ze tří částí). Priority prvků a vrstev se zadávají v rozsahu -500 až 500, priority referenčních výkresů v rozsahu -5 až 5.
 • Nastavení gradientního vyplnění ploch
 • Vyhlazování kresby prvků (jde o obdobu vyhlazování písma v operačním systému). Standardně je nastaveno vyhlazování textů (vyhlazují menší vyplněné texty), vyhlazování liniové kresby je nutné zapnout v Přednostním nastavení.

3. Vlastnosti prvků

 • Měřítkově závislé prvky
  • Kromě textů a kót mohou být nyní měřítkově závislé i značky a prvky nakreslené uživatelskými styly čar - pokud změníte měřítko výkresu, dojde automaticky ke změně velikostí všech měřítkově závislých prvků
  • Dialog pro nastavení měřítka je nyní dostupný z nabídky (dříve jen příkazem)
 • Nastavení barev
  • Existuje možnost nastavení libovolných barev, nejen indexovaných barev z předdefinované tabulky
  • Byl přepracován výběr barev, na výběr jsou tyto možnosti:
   • Tabulka barev (stejně jako v předchozích verzích - výběr z 256 barev zvolené tabulky barev)
   • Libovolná True Color barva vybraná interaktivně v barevném prostoru nebo zadaná pomocí složek RGB
   • Pojmenovaná barva ze standardní palety Pantone nebo RAL (tyto palety jsou označeny jako knihy barev)
   • Gradientní vyplnění plochy (u nastavení barvy výplně)
  • Je možné nadefinovat vlastní knihu barev uloženou v DGNLIB
 • Značky (buňky)
  • Možnost připojení všech knihoven ve složce
  • Možnost připojit výkresy DGN V7, souborů 3DS a DXF jako značku
 • Vrstvy
  • Možnost nastavení průhlednosti, priority a materiálu
  • Možnost nastavení formátu, v jakém se bude zobrazovat pojmenování vrstev, a to pomocí konfigurační proměnné MS_LEVEL_DISPLAY_FORMAT.
  • Při importu vrstev lze vybrat, které vrstvy a případně které filtry budou načteny
 • texty
  • Texty mohou obsahovat proměnná pole, jejich obsah se mění podle aktuálního stavu vybraného parametru. Lze vybrat parametry modelu, výkresu nebo libovolného prvku. Prakticky nejužitečnější budou zřejmě čas poslední úpravy výkresu, plocha nebo délka prvku.

4. Kreslení a manipulace

 • Výběr prvků
  • Funkce Vybrat prvek byla nahrazena Výkonným výběrem známým již ze starších verzí MicroStationu, současně bylo kritérium výběru rozšířeno o šablonu prvku
  • Možnost výběru a manipulace s více úchyty najednou
  • Pokud se vybraný prvek nebo prvky posunou tažením na jiné místo při současném podržení klávesy Ctrl, nedojde k přesunu, ale ke zkopírování
 • Nový nástroj na úpravu parametrů prvků s uživatelskými styly čar - parametry lze nastavit zadáním hodnoty nebo interaktivně
 • Rozšíření AccuDraw
  • Možnost zapnout průběžné zobrazování souřadnic případně vzdálenosti a úhlu
  • Několik nových klávesových zkratek, např. RE pro natočení kompasu podle prvku, RV pro natočení pohledu podle kompasu nebo HS pro zapnutí / vypnutí Pružného nájezdu
  • Možnost nastavení velikosti dialogu
 • Rozšíření možností ohrady
  • Ohradu lze uložit pod zadaným jménem pro pozdější použití
   • Vybrané uložené ohrady mohou být neustále zobrazeny (aktivována může být v jednu chvíli jen jedna)
   • Uloženou ohradu je možné upravit pomocí úchytů
   • Uloženou ohradu lze využít v dalších funkcích, např. při připojení referenčního výkresu
  • Režim ohrady je vizuálně odlišen barvou vyplnění (zeleně - uvnitř, červeně - vně) a okrajem (plná - prvky zcela uvnitř nebo vně, čárkovaná - překrytí, čerchovaná - oříznutí) a předchází tak nežádoucím omylům
  • Užitečná, ale málo známá funkce na protažení prvků v ohradě byla přesunuta do panelu Manipulovat. Novinkou je, že ohradu není nutné definovat předem, ale až po vyvolání funkce. Funkce je užitečná např. pro posunutí objektu včetně navázaných linií, posun trojmezí apod.
  • Nástroj pro manipulaci s obsahem ohrady byl přeorganizován - umožňuje pohodlnější výběr a nově nabízí i možnost vytvoření pravoúhlého nebo kruhového pole z prvků v ohradě
 • Kótování
  • Nový, přepracovaný dialog kótovacích stylů (byl již k dispozici v aktualizaci 8.5.2)
  • Převzetí vlastností kóty bylo rozšířeno o převzetí měřítka popisků
 • Nové možnosti při kreslení linií a oblouků (např. kreslení oblouku lze začít umístěním středu)
 • Byl rozšířen nástroj Umístit poznámku
  • Nabízí více tvarů rámečku kolem textu - kružnice, trojúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník apod.
  • Měřítko se aplikuje i na zvolený rámeček
  • Stiskem klávesy Ctrl lze umístit více vynášecích čar
 • Popisování
  • Nástroj pro vykreslení bubliny - lze zadat body nebo vytvořit podle prvku ve výkresu
 • Dialogové okno Informace o prvku
  • Bylo zcela přepracováno, obsahuje více sekcí, které lze zobrazit nebo skrýt
  • Pracuje jinak než v předchozích verzích - okno může být neustále otevřeno a standardně zobrazuje informace o prvcích, které jsou ve výběrové množině. Po otevření okna se nezobrazí kurzor pro identifikaci prvku, ale kurzor pro výběr prvku do výběrové množiny.
  • Umožňuje upravit mnohem více atributů prvků než v předchozích verzích - např. souřadnice, rozměry, natočení. Umožňuje upravit najednou atributy všech prvků ve výběrové množině - z pohledu možností nastavení atributů je proto univerzálnější než tradiční funkce Změnit atributy prvku.
  • Dialogové okno lze vyvolat i stiskem pravého tlačítka a výběrem řádku Vlastnosti (při vybraném nástroji Vybrat prvek)
  • Existuje zjednodušená a menší verze dialogu, kterou lze vyvolat stiskem klávesy Alt a přerušovacího tlačítka myši

5. Šablony prvků

 • Šablony jsou nový konceptem, který nahrazuje Správce nastavení (ten z důvodu kompatibility zůstává stále k dispozici).
 • V šabloně prvku lze podrobně nadefinovat atributy a pak ji použít pro nastavení aktivních parametrů nového prvku nebo aplikovat na stávající prvky.
 • Prvky mohou mít volitelně uloženu informaci o tom, jaká šablona byla pro jejich vytvoření použita. Rozhoduje o tom, zda je ikona šablony při kreslení zamáčknuta. Pokud dojde ke změně v šabloně, dojde k automatické resymbolizaci všech prvků vytvořených podle této šablony.
 • Šablony jsou uloženy v samotném výkresovém souboru nebo v jednom či více knihovních souborech DGNlib.
 • Existuje možnost importovat / exportovat definice šablon - importovat lze z XML a ze souborů STG Správce nastavení, exportovat lze do XML.
 • Existuje návaznost na Kontrolu standardů.

6. Referenční výkresy

 • Možnost manipulace s referenčními výkresy jako s prvky (pomocí standardních manipulačních nástrojů)
 • Nová nastavení - průhlednost, priorita, tisk jako 3D (týká se výstupu do PDF), natočení, odstup, zda se budou zobrazovat nové vrstvy
 • Nové sloupce v seznamu referenčních výkresů (některé jsou ve výchozím stavu vypnuty)
 • Možnost výběru uložené ohrady jako pohledu pro připojení
 • Možnost otevření referenčního výkresu v nové instanci MicroStationu
 • Při výměně referenčního výkresu za aktivní zůstává zobrazen stejný výřez (nemusí však být zapnuty stejné referenční výkresy a vrstvy)
 • Otevření referenčního výkresu v nové instanci a výměna výkresu jsou dostupné i z kontextové nabídky (zobrazí se po ukázání na prvek a stisku přerušovacího tlačítka myši)
 • Možnost nastavení výchozích hodnot připojení v Přednostním nastavení
 • Masky referenčních výkresů lze upravit pomocí úchytů

7. Práce s rastry

 • Hlavní dialog pro práci s rastry byl přepracován
  • Výkres a připojené rastry jsou zobrazeny v hierarchické struktuře
  • Pro každý rastr je zobrazováno více informaci
  • Vybrané parametry rastrů lze změnit hromadně
 • Rastr se připojuje k aktivní vrstvě - připojení jako prvek - mají pak na něj vliv další operace jako zapnutí / vypnutí vrstvy apod.
 • Prioritu zobrazení lze nastavit ve třech základních rovinách - zadní (pod výkresy), výkresová (v rámci výkresu - podrobněji lze nastavit prioritami ) a přední (před výkresy)
 • U zobrazení jednobarevných (jednobitových) rastrů může při větším oddálení dojít ke ztrátě detailu, proto byl nově zaveden režim, který toto zobrazení vylepšuje
 • Podpora formátu JPEG 2000 (ve funkcích PřipojitUložit jako)
 • Podpora formátu ECW (ve funkci Uložit jako, připojení již bylo dostupné v předchozích verzích)
 • Podpora nových proprietárních formátů I/RAS B
 • Rastry položené na terén v nadstavbě Bentley Descartes umí zobrazit přímo MicroStation, nevyžaduje k tomu Bentley Descartes jako dříve

8. Spolupráce s DWG

 • Při otevření souboru DWG jsou jednotky standardně přednastaveny na Jednotky Design Center (dříve na metry). To zabraňuje vzniku případných problémů s jednotkami v souborech DWG 2000 a novějších.
 • Uložení do DWG
  • Možnost explicitního nastavení architektonických / inženýrských jednotek
  • MicroStation podporuje libovolnou tabulku barev, zatímco AutoCAD pouze fixní - proto existuje možnost nastavit, zda se při převodu použije nejbližší barva nebo barva True Color.
  • Možnost vynulovat zetovou souřadnici - užitečné v případech, kdy je 3D výkres DGN s 2D kresbou, ale některé prvky mohou mít nenulovou souřadnici

9. Spolupráce s PDF

 • Možnost připojení PDF souboru jako referenčního (funkci najdete v Raster Manageru), funguje dokonce i v natočení 3D výkresů
 • Export do PDF
  • Struktura vrstev a referenčních výkresů je kompatibilní se stromovou strukturou Adobe Readeru 7.07
  • Jsou podporovány připojené rastry
  • Jsou podporovány Engineering links (odkazy prvků ve výkresu na webové stránky) - převedou se na odkazy v PDF
  • Byl rozšířen i export do 3D PDF
   • Podporovány jsou hranice a masky oříznutí
   • Radiozita a sledování částic
   • Převádí se i nastavení osvětlení

10. Spolupráce s Google Earth

 • Export výkresů (2D i 3D) do souborů typu KML (KMZ), které jsou zobrazitelné v prostředí Google Earth. Vyexportovaný soubor může obsahovat i připojené rastrové soubory. Navázání lokálních souřadnic na zeměpisné souřadnice Google Earth se provádí zadáním dvojic odpovídajících bodů. Výsledný soubor se při výchozím nastavení po exportu okamžitě otevře.
 • Možnost synchronizovat obsah pohledů s Google Earth a naopak

11. Tisk

 • Existuje přepínač pro rasterizovaný tisk - data se neposílají na tiskárnu jako vektory, ale jako rastrové obrázky. Tento způsob tisku je určen zejména pro tisk dat, která nelze jinak vytisknout, např. průsvitné plochy. Rovněž tisk podkladových rastrových dat by měl probíhat efektivněji, ačkoli rasterizovaný tisk není podmínkou. Je to obdoba ovladače ripwin32 známého z předchozích verzí MicroStationu. V těchto verzích byl však rasterizovaný výstup podporován pouze pro výstup přes Windows tiskárnu, nyní je rasterizovaný tisk možný i s Bentley ovladači, které podporují tisk rastrových dat (ne HP-GL/2).
 • Možnost zrcadlového tisku
 • Mnoho nastavení, která se dříve prováděla pouze pomocí konfiguračních proměnných, jsou nyní k dispozici z dialogového okna a ukládají se jako součást přednostního nastavení
 • Pokud je vybrán ovladač Windows, je možné vybrat, kam bude tisk poslán: na tiskárnu, do tiskového souboru nebo do Windows metafilu
  Pozn: pokud je vybrán ovladač Bentley, výstup se nastavuje jako dříve v PLT souboru
 • Nastavení pro tisk rastrů - zda se budou tisknout, v jaké barvě, v jaké kvalitě
 • Změny v PLT souborech
  • Některé PLT soubory byly zrušeny - pokud nenajdete ten, který jste používali, v nápovědě zjistíte, který jej nahrazuje
  • V PLT souborech mohou být současně definovány metrické i anglické formáty papíru
  • Tloušťku čar lze nastavit v závislosti na velikosti papíru a měřítku stylů čar
  • A spousta dalších - pokud jste si upravovali PLT soubory, doporučujeme přečíst nápovědu
 • Rovněž proběhla řada změn v nastavení tabulky per
 • Tisk barvy pozadí renderovaných obrázků
 • Možnost tisku zvýraznění historie

12. Správce projektů

 • Správce projektů je nové dialogové okno, ve kterém lze vytvořit seznam souvisejících dokumentů. Můžete do něj přidat soubor jakéhokoli typu souboru, pro soubory typu DGN, DWG, DOC, XLS a PDF je k dispozici rozšířená podpora - lze se odkázat na struktury uvnitř těchto dokumentů, např. modely, záložky, listy.
 • Jednotlivé dokumenty projektu je možné provázat s prvky ve výkresu - po výběru prvku lze připojený dokument zobrazit. K jednomu prvku lze připojit i více dokumentů.

13. Historie výkresu

 • Indikace stavu historie ve stavovém řádku
 • Možnost odstranit historii
 • Možnost zkombinovat (sloučit) jednotlivé revize v historii
 • Možnost odstranit staré revize (od začátku až po vybraný bod)
 • Možnost otagovat revize
 • Pro jednotlivé výkresy je možné nastavit vlastní formát číslování revizí
 • Žurnál operací s historií
 • Možnost zpětné úpravy autora a popisu revize
 • Možnost tisku zvýraznění v historii
 • Možnost připojení konkrétní revize v referenčním výkresu - připojení lze provést i vícekrát a tak lze vedle sebe zobrazit projekt nebo model v různých fázích vývoje

14. Ochrana výkresů

 • Bylo rozšířeno nastavení bezpečnosti
 • Podporovány jsou i 2048 bitové veřejné a privátní klíče
 • Lze vytvořit klíče kompatibilní s předchozími verzemi

15. Práce ve 3D

 • Export viditelných hran
  • Dialog byl přepracován a byla přidána nová nastavení
  • Export lze rozdělit po blocích (dlaždicích) a tím zredukovat nároky na paměť
  • Možnost zobrazení náhledu
 • Nástroje pro vytvoření a úpravy sítí - toho lze využít pro vytvoření jednoduchého digitálního modelu terénu z bodů nebo vrstevnic
 • Nové možnosti natočení pohledu ve 3D
  • Pohled lze natočit pomocí krychle nebo koule
  • Střed otáčení je standardně ve středu pohledu - nyní je možné jej přesunout na jiné místo
  • Při nastaveném drátovém zobrazení jsou vykreslovány siluety 3D modelů
 • Nová funkce pro manévrování s kamerou pomocí myši, klávesnice nebo kombinace

16. Vizualizace

 • Pro Phongovu a vyšší metody renderování (včetně ukládání obrázků a tisku) je používáno softwarové renderování, pro Vyplněné skryté hrany a nižší je používáno hardwarové renderování
 • I při renderování ohrady jsou použity ray tracing, radiozita a sledování částic
 • Materiály mohou být uloženy přímo v souboru DGN
 • Materiály mohou být přiřazeny vrstvě
 • Režim zobrazení lze nyní nastavit i výběrem ikony v ovladačích pohledů
 • Podpora 3DS souborů (3D Studio) včetně souborů MLI s materiály
 • Definice jednotek pro mapy vzorů a nerovností
 • Možnosti animace byly zcela přepracovány
  • Nové, zcela přepracované dialogové okno pro nastavení animace
  • Animační náhled - lze přehrát tam i zpět manipulací pohybem posuvníku časové osy
  • Animační skript je uložen v souboru DGN
  • Možnost práce s pohledy i v průběhu přehrávání animace
  • A další

17. Ostatní

 • Návaznost na ProjectWise StartPoint
  ProjectWise StartPoint je rozšíření systému pro správu dokumentace Microsoft SharePoint  o specializovanou podporu výkresových dokumentů ve formátech DGN a DWG. Klient je součástí MicroStation XM, kromě toho Bentley Systems nabízejí i klienta pro AutoCAD.
  Spolupráce MicroStation - SharePoint přináší tyto možnosti:
  • Z prostředí MicroStationu lze přistupovat k datům SharePoint serveru - ukládat a otevírat výkresy DGN, DWG a tiskové výstupy v PDF
  • MicroStation lze spustit z prostředí SharePoint
  • Lze spravovat referenční výkresy uložené na SharePoint serveru
  • Pracovní prostředí lze přiřadit jednotlivým DGN souborům
 • Možnost lepšího nastavení rozlišení a velikosti ukládaného obrázku (Pomůcky > Obrázek > Uložit)
 • Samostatné ovladače pohledů pracují s aktivním pohledem, tzn. již není nutné ukázat do pohledu
 • Pomocí operace tažení lze
  • Přidat prvky do pojmenované skupiny
  • Nastavit aktivní atributy (prvek se přesune nad položku nastavující určitý atribut)
 • Obrazovková nabídka - obdoba nabídky na digitizéru, s tím rozdílem, že je zobrazena na obrazovce
 • Možnost připojit více poznámkových výkresů RDL (Bentley Redline nyní umožňuje vytvořit k jednomu výkresu více poznámkových)
 • Nové ukázkové výkresy
 • Byla ukončena možnost spolupráce s externími programy pomocí rozhraní DDE. Nadále je podporováno pouze rozhraní COM.

18. Systémové požadavky a instalace

 • MicroStation XM je náročnější na výběr hardwaru
  • paměť minimálně 256MB, doporučeno 512MB
  • grafická karta podporující rozhraní DirectX 9 s pamětí alespoň 128MB. Pro informaci, stejné požadavky má i operační systém Windows Vista. Doporučujeme nainstalovat nejnovější verze ovladačů.
   Zatímco v minulosti byly pro MicroStation doporučovány grafické karty Matrox (jako jedny z mála podporovaly dvouobrazovkovou konfiguraci), v případě MicroStation XM je tomu naopak - tyto karty ne zcela dobře podporují rozhraní DirectX a je hlášena řada problémů. Doporučujeme proto grafické karty s čipy NVIDIA nebo Radeon.
   Pro optimální provoz by měla být hloubka barev nastavena alespoň na 24-bitů. Pokud budete pracovat s 16-bitovými barvami, budete v určitých situacích omezeni a při zobrazování mohou nastat určité konflikty.
   Pokud bude nalezena karta, která nepodporuje DirectX, MicroStation se pokusí použít emulátor pod Windows XP SP2. O použití emulátoru informuje text [Software DirectX] v záhlaví pohledu.
 • Z desktopových operačních systémů jsou podporovány Windows XP, Windows 2000, od verze 8.9.3 Windows Vista. Oproti předchozí verzi nejsou podporovány Windows NT, Windows 98 a Windows ME.
 • Na počítači musí být nainstalováno několik komponent od Microsoftu, kterých MicroStation využívá. Aby zajištění těchto předpokladů bylo jednodušší, byl vytvořen tzv. Prerequisite Pack - sada komponent, kterou je nutné nainstalovat ještě před vlastní instalací MicroStationu. Součástí Prerequisite Packu jsou např. Microsoft .NET Framework 1.1, DirectX 9c, MSXML 4 a další.
 • Instalační program používá technologii Windows Installer - možno spustit instalaci ze zadanými parametry v tichosti - užitečné pro administrátory
 • Při instalaci se nezadává jen instalační složka programu (standardně C:\Program Files\Bentley), ale i složka, ve které bude umístěn Workspace - dle konvencí Microsoftu je to složka C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bentley.

19. Licencování

 • Již neexistují .LIC soubory, tj. licence vázaná na jméno počítače. Nahradil jej aktivační kód, který zajistí přístup na centrální licenční server Bentley Systems. To znamená, že počítač musí mít přístup k internetu (stačí alespoň jednou za měsíc). Licenci lze vypůjčit i na delší dobu.
 • Existuje možnost provozu vlastního licenčního severu (SELECT Serveru), známá již z dřívější doby - je však nutné použít verzi SELECT Server XM - jednotlivé uživatelské počítače již pak přístup k internetu nemusí mít, musí jej mít počítač se SELECT Serverem.
  Licence pro starší verze produktů poskytuje SELECT Server Gateway

20. Aktualizace

 • Na konci listopadu 2006 byla uvedena významná aktualizace 8.9.3, v červnu 2007 další aktualizace 8.9.4. Podrobný seznam změn v těchto aktualizacích je uveden na samostatné stránce.

© Copyright 1995-2023 GISoft