Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MicroStation 8.1

Mezi hlavní novinky patří možnost opatřit výkresy digitálním podpisem (otevřít jej budou moci jen autorizované osoby) a nastavit výkresu práva použití (možnost určit, jaké operace bude možné s výkresem provádět, např. zobrazit, upravit, vytisknout). Obě tyto vlastnosti mohou být použity současně nebo samostatně, tzn. že přístupová práva je možné zabezpečit pomocí hesla nebo pomocí digitálního podpisu. Zajímavostí, která ještě více usnadní přechod uživatelů z AutoCADu na MicroStation, je možnost použití zažitých příkazů AutoCADu i v prostředí MicroStation. Z desítek dalších změn jmenujme jednu drobnost, která ale určitě potěší všechny zeměměřiče zpracovávající v prostředí produktů Bentley své zakázky, a tou je možnost práce s grady.

Následující podrobný seznam změn byl převzat z Readme souboru MicroStationu.

 • Možnost opatřit výkres digitálním podpisem
 • Možnost nastavit oprávnění k výkresu (lze svázat s heslem nebo digitálním podpisem)
 • Výběrová množina
  • Existuje možnost uložit výběrovou množinu pod zadaným názvem a pak ji vyvolat.
  • V dialogu Informace o prvku jsou vypsány informace týkající se existující grafické skupiny.
  • Pomocí kombinace Shift + pravé tlačítko myši je možné v rozbalovací nabídce ukládat a vyvolávat prvky do/z Rychlé skupiny.
  • Zobrazená množina a stejnojmenný atribut pohledu slouží k určení množiny prvků, které se budou v pohledu zobrazovat.
  • Při ukládání je možné určit, zda se budou ukládat i názvy skupin.
 • Uživatelské prostředí
  • MicroStation Manager podporuje výběr Uživatele, Projektu a Vzhledu a obsahuje v nabídkách položky, které zajistí hromadnou komprimaci souborů a hromadný převod na formát V8 DGN.
  • Panel nástrojů Atributy obsahuje ikonu pro otevření dialogu pro nastavení filtrů vrstev (ve výchozím stavu je tato ikona vypnuta).
  • Panel nástrojů Základní obsahuje ikonu pro otevření Raster Manageru (ve výchozím stavu je tato ikona vypnuta).
  • Seznamy v dialozích Modely, Vrstvy, Přehled zpráv podporují kopírování do schránky - stačí položku v seznamu vybrat a stisknout <Ctrl>+C.
  • Je podporováno pravé tlačítko na myši pro všechny textové položky (i víceřádkové) při kopírování, vkládání, vybrání všeho a odebrání všeho.
  • Ve Správci vrstev je podporováno kopírování a vkládání vrstev.
  • Nově vytvořený uživatelský vzhled Filtrů vrstev.
  • V levém panelu ve Správci vrstev je možné pomocí pravého tlačítka vyvolat nabídku pro práci se skupinami vrstev a skupinami filtrů.
  • Při nastavování kótovacích a textových stylů je možné využívat rozbalovací seznam.
  • Pravé tlačítko (na myši) v dialogu Přehled příkazů umožňuje otevřít dialog Vlastnosti.
  • MicroStation Manageru a v dialozích pro otevření výkresu a vytvoření nového výkresu je možné zapnout novou možnost - ukázat ikony souborů. Ikony rozlišují DWG, DGN V7 a DGN V8 výkresy, a také dokáží pomocí speciálních značek zvýraznit, zda soubor je chráněn a podepsán.
  • Příkaz WINDOW CHANGESCREEN <název_okna> přepne "výskyt" dialogu z jednoho aplikačního okna do druhého (pokud uživatel používá dvě aplikační okna). <název_okna> je název, který je vypsán v titulku okna.
  • Je přidána nová ikona na spuštění MicroStationu v režimu Vysoké zabezpečení - v tomto režimu je možné s MicroStationem používat pouze Bentley certifikované aplikace.
  • Pomocí volby Přenést nahoru v nabídce Editovat (popř. příkazem ORDER ELEMENT FRONT) je možné snadno změnit pořadí vykreslování prvků na obrazovce (popř. při tisku).
  • Pokud nastavíte konfigurační proměnnou MS_MAINMENUDOCKINGBESIDE na hodnotu 1, je možné ukotvovat "kotvitelné" dialogy (např. okno Parametry funkce, Přehled příkazů, AccuDraw,...) vedle Hlavní nabídky.
 • DWG
  • Je zabudována podpora AutoCAD 2004 DWG výkresu - pouze pro čtení.
  • Sekce Fonty v tabulce přiřazení nyní umožňuje pracovat s typem prvku, výstupní šířkou a výškou.
  • Je podporována možnost MultiView Block Reference objektů z Architectural Desktop.
  • Je přidána možnost Uložit jako.
  • Je možné zadávat AutoCAD příkazy ve tvaru DWG <autocad_příkaz>, například DWG WBLOCK.
  • Je možné pracovat s XRef hladinami.
  • Existuje několik nových konfiguračních proměnných, pomocí kterých lze ovlivnit práci s výkresy DWG
   • MS_DWG_PLANARPOLYLINES zajistí, že DGN rovinná lomená čára bude uložena jako DWG 3D polyline.
   • MS_DWG_CREATE_SPACE_FROM_EDF znemožní ukládání doplnitelných pozic z DGN jako znaky do DWG.
   • MS_DWGSAVETEXTSYLETEMPLATENAME určuje šablonu pro název souboru s DWG textovými styly vytvořenými v DGN.
   • Je-li nastavena proměnná CAPABILITY_TEXT_AUTOSTACKFRACTIONS, pak je možné používat automaticky sdružené zlomky v textovém stylu.
   • DWG PSLTSCALE <měřítko> určuje způsob, jak je měněno měřítko druhů čar v AutoCAD pohledech.
 • Tisk
  • Je přidán parametr /widthmm do řádku statement v konfiguračních souborech pro tisk (PLT).
  • OLE objekty jsou podporovány, pokud je používán Bentley ovladač pro tisk rastru (např. HPGLRTL.PLT).
  • Natočení stránky (papíru) se přizpůsobí akci provedené v MicroStationu V8.1 ještě před tiskem.
 • Raster Manager
  • Vylepšená funkčnost při práci ve 3D
   • Zobrazení a manipulace s rastrem je možná i v pohledech s perspektivou.
   • Nástroj Upravit obrázek podporuje úchyty.
   • Několik drobných vylepšení při práci se sdílenými referenčními soubory a modely ve 3D.
  • Rastrové soubory je možné digitálně podepisovat.
  • Je možné provádět živé sdílení rastrových referenčních souborů.
  • Rastrové obrázky je možné zobrazovat i ve 3D pohledech s perspektivou.
  • Pokud stisknete v dialogu Raster Manager pravé tlačítko na myši, zobrazí se další sloupce s informacemi o vnořených referencích a modelech.
  • Je možné změnit výšku (Z-ovou souřadnici) rastrových referenčních souborů ve 3D výkresech.
  • Podpora průhlednosti a barevných filtrů podle standardu programu MicroStation Descartes V8.
  • Je možné měnit pořadí překreslení rastrových referenčních souborů připojených k referenčním výkresům přímo z hlavního modelu.
  • Raster Manager umožňuje pomocí přepínače Seznam rastrových připojení k sobě - v dialogu Přednostní nastavení > Raster Manager vypsat vnořené reference/modely.
  • Je možné umisťovat a upravovat rastrové obrázky ve 2D i ve 3D pohledech nezávisle na poloze přepínače Otočení a zkosení.
  • Při odpojování rastrového obrázku již není třeba tuto akci potvrdit v upozorňovacím dialogu.
 • Referenční výkresy
  • Nově vytvořená vrstva v DGN souboru není automaticky zobrazena v každém souboru, který je k tomuto výkresu referenční.
  • V DGN V7 (pokud je MS_OPENV7=3) je uchován vzhled vrstev referenčního výkresu, pokud referenční výkres není nalezen nebo není zobrazen.
  • Pomocí konfigurační proměnné MS_REF_COINCIDENTWORLD=1 je možné určit, že implicitní režim při připojování referenčních výkresů je nastaven na Shodně-svět (počátek souřadnic aktivního výkresu je totožný s počátkem souřadnic referenčního výkresu). To může být výhodné v případě, že připojujete najednou více referenčních výkresů.
  • Vnořené reference na nejvyšší úrovni (tj. referenční výkresy připojené přímo k aktivnímu modelu) je možné převést na přímé připojení. Provede se to pomocí menu variant Vnořená připojení - změna z polohy Živé vnoření na polohu Kopie připojení. Toto menu variant naleznete v dialogu Parametry připojení.
  • Všechny vnořené reference (tj. referenční výkresy, které nejsou připojeny přímo k aktivnímu modelu) mohou být "změněny" tak, že budou referenční přímo k aktivnímu modelu. V dialogu Referenční výkresy je třeba vybrat v hierarchické rozbalovací nabídce vnořený "nadřízený" referenční výkres a poté pomocí pravého tlačítka z rozbalovací nabídky vybrat možnost Být připojen přímo.
  • Barevná tabulka V8 DGN referenčního výkresu může být změněna.
  • Referenční výkres může být připojen ke konkrétní vrstvě.
 • Historie výkresu
  • Příkaz history setversion NN.MM vytváří v historii novou revizi - číslo revize je dáno (NN.MM). Všechny následující revize budou číslovány sekvenčně podle tohoto zadání.
  • Historie výkresu zahrnuje změny v referenčních výkresech.
 • Pokud měníte DGN V7 výkres (proměnná MS_OPENV7=3) nemá to vliv na způsob zobrazování vrstev.
 • Pokud je konfigurační proměnná MS_SCAN_FOR_DDE_LINKS nastavena na 1, pak MicroStation hledá v DGN výkresech DDE propojení automaticky při otevření výkresu.
 • Je-li dostupný V7 pracovní režim, pak jsou vytvářené DGN výkresy pomocí Soubor > Nový (nebo v MicroStation Manageru) ve formátu V7 DGN.
 • Pomocí nového přednostního nastavení je možné nastavit, že klávesa <ESC> ukončí (násilně) probíhající nástroj.
 • Pokud při vytváření textového prvku používáte dialog Textový procesor (práce s nástroji Umístit text a Umístit poznámku), je možné pomocí přepínače "Provést změny na celý text" (jenž je implicitně vypnutý) v okně Parametry funkce určit, zda změny nastavení vytvářeného textu v dialogu Textový procesor se provedou pouze pro právě vybraný úsek textu, nebo pro text celý. Podrobněji viz dokumentaci.
 • Nové kategorie v dialogu Konfigurační proměnné.
 • Nástroj Protáhnout úsečku je nyní přejmenován na Protáhnout prvek, protože nyní dokáže protáhnout i oblouk.
 • Při rozkládání kót je možné určit, zda se (řetězcová) kóta rozloží na jednotlivé dílčí kóty, nebo zcela na segmenty.
 • Při práci s koncovou značkou kóty - buňkou je možné určit poměr zvětšení.
 • Nová konfigurační proměnná MS_UPDATE_KEEP_UNUSED_LIBRARY_LEVELS.
 • Podpora XMT a SAT jednotek jak při exportu, tak i při importu.
 • Přidáno několik příkazů pro práci s modely.
 • Několik vylepšení při vizualizaci.
 • OLEDB konektivita.
 • Nástroje z panelu XYZ (Souřadnice) nyní podporují dlouhé názvy buněk a pracují s přesností na 6 desetinných míst.
 • Úhly je možné zadávat a vypisovat v gradianech (1gon = 1/400 plného úhlu) a radiánech (1r = 1/(2*PI) plného úhlu) - to lze nastavit v dialogu Formát souřadnic.
 • Příkaz EXPORT CELLS SHARED <cílová_knihovna_buněk> zkopíruje sdílené buňky z aktivního výkresu do určené cílové knihovny buněk.

© Copyright 1995-2023 GISoft