Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

SPIDER-CATV - tvorba a správa dokumentace sítí CATV

Základní informace o programu
Stručná charakteristikaTvorba a správa výkresové dokumentace HFC sítí kabelové televize (koaxiálních a optických)
Aktuální verze15.03.10 pro MicroStation V8i, OpenCities Map V8i, OpenCities Map PowerView V8i, OpenCities Map Ultimate (Enterprise) V8i

V období výrazných změn ve struktuře a rozsahu služeb nabízených operátory kabelových televizí roste význam operativní správy infrastruktury sítě a získávání aktuálních informací o jejím stavu umožňující například zkrátit čas nutný pro lokalizaci poruchy nebo dobu pro vyřízení žádosti na připojení nového účastníka. Pro řešení těchto úkolů je nutno zabezpečit rychlý přístup k aktuální dokumentaci sítě a to i širokému okruhu uživatelů. Aby byla zaručena aktuálnost dokumentace, musí být zabezpečena její rychlá a snadná údržba, čehož lze dosáhnout převedením do digitální podoby. Pro rychlý přístup širokého okruhu uživatelů je výhodné publikovat dokumentaci pro její prohlížení ve webových prohlížečích. Tyto požadavky lze splnit pouze při použití odpovídajících softwarových nástrojů umožňujících integrovat do jednoho systému funkce pro tvorbu dokumentace i řešení pro její publikování běžným uživatelům. Takovým nástrojem je SPIDER-CATV - ucelený systém pro tvorbu a správu dokumentace HFC (Hybrid Fibre/Coax) sítí. Své uplatnění najde u všech zainteresovaných subjektů vytvářejících a využívajících dokumentaci HFC sítě - projekčních společností, firem realizujících novou síť i organizací spravujících stávající kabelovou síť.

Mezi základní rysy programu SPIDER-CATV patří možnost uchovávat v jedné společné datové bázi informace o prvcích jak optické, tak i koaxiální části HFC sítě a jejich vzájemných logických a funkčních vazbách. Údaje lze zpracovávat v jednom kompaktním uživatelském prostředí, ve kterém jsou informace o prvcích sítě poskytovány formou výkresů jednotlivých složek výkresové dokumentace sítě. Reálný objekt - prvek sítě je v datové bázi uložen pouze jednou, ale zobrazen může být několikrát ve výkresech různých složek dokumentace sítě (jako jeho různé reprezentace). Na společnou datovou bázi se odkazují všechny složky výkresové dokumentace v systému, takže všechny reprezentace objektů jsou přes ni vzájemně provázány. Stejně jsou provázány i různé objekty vůči sobě (například objekt zesilovače obsahuje odkaz na skříň, ve které je uložen). Uživatel tedy nepracuje s prostým systémem pro správu dokumentace, ale s „živou sítí“ kde změna vlastností prvku v jedné reprezentaci se projeví i v jeho reprezentacích ostatních.

Ve SPIDER-CATV je implementováno sedm základních složek výkresové dokumentace

  • schéma optické sítě na úrovni optických kabelů od hlavní stanice po optické uzly
  • podrobné schéma optické sítě na úrovni optických vláken
  • schémata zapojení vláken v optických spojkách a optických rozváděčích (ODF)
  • schémata koaxiální části sítě obsahující její zapojení od optického uzlu po přípojné místo v domě
  • schéma pokládky koaxiálních a optických kabelů a ochranných trubek (kreslené nad polohopisem)
  • průběh trasy vedení obsahující zakreslení výkopů a nadzemních a vnitřních vedení
  • podkladová mapa a trasy vedení jiných inženýrských sítí

1. Topologie sítě

Dalším významným rysem je průběžné vedení vzájemných vazeb (hierarchie) prvků sítě, tzv. topologických vazeb mezi prvky sítě. Topologie umožňuje využívat informace o struktuře sítě obsahující údaje, které bodové prvky jsou vzájemně propojeny a jakým liniovým prvkem jsou spojeny. Tyto informace jsou využívány zejména při „procházení“ sítí například při vyhledávání a lokalizacích navazujících prvků v síti nebo vyhledávání nejbližšího společného bodu v síti z přípojných míst, ze kterých je hlášena porucha.

2. Tvorba dokumentace

Grafické reprezentace sítě jsou kresleny do výkresů systému MicroStation a popisné údaje jsou uloženy v relační databázi. Kreslením grafických reprezentací se průběžně naplňuje společná databáze obsahující popisné údaje o prvcích sítě. Kontrolními mechanizmy a nastavením struktury dat systému je zajištěno, že jeden prvek sítě, i když bude kreslen ve více reprezentacích, nebude v databázi uložen vícekrát, což je velmi důležité pro udržení korektních dat.

Pokud je prvek sítě vkládán jako nový do systému, otevře se po jeho nakreslení automaticky formulář pro zadání popisných údajů a poté systém nabídne vynesení popisů do výkresu. Popisy jsou generovány ze zadaných popisných údajů v databázi a podle nich jsou i automaticky aktualizovány. Pokud je kreslena některá z dalších reprezentací prvku sítě, připojí se na již existující záznam v databázové tabulce obsahující jeho popisné údaje.

Pro kreslení jednotlivých složek výkresové dokumentace jsou v systému implementovány speciální kreslící funkce výrazně zvyšující produktivitu práce zpracovatele. Chování jednotlivých reprezentací objektů (prvků sítě) je při kreslení různé. Z celé řady speciálních kreslících funkcí si uveďme alespoň některé příklady demonstrující usnadnění tvorby dokumentace.

Například funkce pro kreslení kabelů umožňuje jejich snadné kreslení jak v pravoúhlých schématech (nastavením chování kresleného vnitřního segmentu vůči předchozímu segmentu linie), tak také kreslení kabelů ve schématu jejich pokládky (využitím režimu pro paralelní kreslení umisťující kabel v definované vzdálenosti od již existující linie). Dále nabízí několik režimů přesného přichycení kabelu na značku reprezentující objekt, ke kterému je kabel připojen.

Velmi silným nástrojem je i funkce pro kreslení značek. Kromě jejich pohodlného natáčení při umístění buď interaktivně nebo podle již existující kresby umožňuje přerušení linie pod značkou, což se využívá například pro kreslení spojek, kdy po umístění se spojka automaticky natočí podle směru kabelu a původní kabel se rozdělí na dva, z nichž ke každému budou připojeny samostatné popisné údaje.

Funkce pro kreslení úseků trasy vedení automaticky zajišťuje dělení a přesnou návaznost úseků, která je důležitá pro automatické procházení trasami vedení při měření délek kabelů. Pokud například k hlavní trase nakreslíte přípojku, program automaticky zajistí rozdělení původního úseku v místě průsečíku. Pokud nad stávajícím úsekem nakreslíte nový úsek s jiným povrchem, protlak nebo překop, program opět původní úsek automaticky rozdělí.

3. Spolupráce více subjektů

Na tvorbě dokumentace nové sítě se vždy podílí více subjektů, které ve své činnosti na sebe navazují. SPIDER-CATV podporuje tvorbu dokumentace v celém procesu návrhu a realizace nové sítě. Dokumentace postupně prochází všemi fázemi tvorby nové sítě od jejího návrhu projektanty přes výstavbu realizační firmou až po fázi dokumentace skutečného stavu, kdy ji začíná udržovat správce sítě.

Pro spolupracující geodetické společnosti zaměřující skutečné provedení stavby je připraven program pro tvorbu účelových map velkých měřítek – MGEO s rozšířením pro přípravu dat kompatibilních se SPIDER-CATV.

V průběhu správy dokumentace sítě často dochází ke spolupráci s orgány místní správy a samosprávy na údržbě a využívání jednotné digitální mapy území. Tento typ spolupráce byl zohledněn přímo při návrhu struktury grafických dat, aby aktualizace podkladových map v systému byla co nejjednodušší.

4. Vyhledávání a lokalizace prvků sítě, trasování

Skutečnost, že všechny parametry prvků sítě jsou uloženy v databázi, nabízí řadu možností pro jejich vyhledávání a lokalizaci v grafických reprezentacích HFC sítě. Bez těchto nástrojů by byla orientace v často rozsáhlých výkresech velmi složitá a proto jich SPIDER-CATV nabízí hned několik.

Prvním z nástrojů pro lokalizace je vyhledání dalších reprezentací objektu - prvku sítě. Příkladem může být požadavek na vyhledání a lokalizaci ostatních reprezentací skříně vybrané v trase vedení v technologických schématech (další reprezentace skříně mohou být například v blokovém schématu koaxiální sítě nebo schématu optické sítě). Lokalizační funkce umožní ukázáním na skříň vypsat všechny další grafické reprezentace, ve kterých je skříň zakreslena a poté je postupně lokalizovat.

Dalším nástrojem je vyhledání a lokalizace prvků sítě podle specifikovaných kritérií. Kritérium může být vytvořeno jako kombinace negrafické a grafické podmínky. Negrafická podmínka definuje výběr podle popisných údajů prvku a grafická podmínka výběr lokality, ve které má zpracování probíhat. Jako příklad lze uvést lokalizaci zesilovače podle jeho označení (čísla), lokalizace skříně (přípojného bodu) podle jeho adresy nebo vyhledání a následná postupná lokalizace odbočovačů definovaného typu v graficky zadané lokalitě. Prezentaci výsledků vyhledání si uživatel může přizpůsobit svým aktuálním potřebám, takže vybrané odbočovače lze postupně lokalizovat v jakékoli grafické reprezentaci dokumentace (tj. buď ve schématech koaxiální sítě nebo ve schématech pokládky) nebo je lze nechat zvýraznit všechny najednou například ve schématu pokládky nad mapou případně lze zvolit kombinaci obou uvedených způsobů. Tento komplexní vyhledávací nástroj s obrovskými možnostmi využití umožňuje definovat široké spektrum různorodých dotazů, čímž je výhodný zejména pro zkušené uživatele, ale ne vždy pro uživatele, kteří přicházejí do styku se systémem nepravidelně, kterým se může jevit jako složitý. Pro tyto případy systém umožňuje správci předdefinovat často opakované dotazy. Uživateli se po jejich vyvolání zobrazí na obrazovce přehledný formulář, ve kterém pouze doplní údaje, podle kterých chce vyhledávat a následně si nastaví jakým způsobem chce vyhledané prvky sítě zobrazit. Takovými předdefinovanými dotazy je ve SPIDER-CATV realizováno například vyhledání skříně nebo přípojného bodu podle jejich adresy.

Velmi silným nástrojem je i funkce pro trasování signálu podle topologie sítě. Pomocí tohoto nástroje lze například vytvořit seznam prvků sítě, kterými prochází signál od hlavní stanice po přípojný bod, s možností jejich lokalizace nebo zvýraznění celé trasy, kterou signál prochází. Trasa může být zvýrazněna buď v technologických schématech nebo nad mapou. Trasovat lze nejen datový signál, ale i napájení, takže příkladem jiné úlohy, kterou lze tímto nástrojem řešit, může být simulace výjimečné situace - vyhledání všech přípojných míst, která „přestanou hrát“ (tj. stanou se nefunkčními) při výpadku napájecího zdroje. Tato úloha je řešitelná ve dvou jednoduchých krocích, v prvním budou vybrány všechny zesilovače napájené ze zdroje a v druhém všechny přípojné místa, která jsou topologicky podřízená těmto zesilovačům. Stejným nástrojem lze vyhledávat i nejbližší společný bod dvou prvků sítě z hlediska šíření signálu, tj. například vyhledání nejbližšího společného bodu (prvku sítě) dvou (nebo více) nehrajících přípojných míst (nehrajících adres).

5. Kontroly dokumentace

Předdefinovanou strukturou dat obsahující způsoby kreslení a vazby mezi prvky sítě je výrazně eliminována možnost zanesení chyb do zpracovávaných dat. Vzhledem k rozsáhlé struktuře dat popisující HFC síť obsahující řadu reprezentací prvků sítě v různých grafických výkresech s množstvím vazeb mezi prvky sítě navzájem budou v systému vytvořeny verifikační funkce pro kontrolu správnosti dat. Kontroly umožní uživateli odhalit různé chyby a opomenutí zpracovatelů. Takovými chybami mohou být jak chyby datové, tj. chyby konzistence dat, kterými může být například chybějící reprezentace objektu (systém například objeví spojku, která je zakreslena ve schématu koaxiální sítě, ale už ne ve schématu pokládky), tak také chyby systémové, tj. chyby prvků sítě (například duplicitní čísla zesilovačů nebo neodpovídající si typy vzájemně spojených konektorů na kabelu a výstupu zesilovače).

6. Automatické doplňování údajů a výpočty

S verifikačními funkcemi je úzce spojena i možnost automatického doplňování popisných údajů objektů podle předdefinovaných vazeb mezi prvky sítě. Příkladem může být automatické doplnění identifikace skříně, ve které je prvek umístěn, podle jeho nakreslení ve schématu koaxiální sítě nebo automatické doplňování vazeb optického vlákna na optický kabel a pozici vlákna v kabelu v optické síti.

Pro stanovení délek koaxiálních a optických kabelů obsahuje SPIDER-CATV modul pro jejich výpočet. Výpočet probíhá na základě měření délek úseků tras vedení, kterými kabel prochází. Měří se vždy vzdálenost od skříně ke skříni se započtením uživatelem zadaných rezerv kabelu na jeho koncích (délka na zatažení do skříně).

7. Publikování dokumentace pro webové prohlížeče

Významným rysem systému SPIDER-CATV je možnost publikování dokumentace HFC sítě (grafických i popisných údajů) intranetovou sítí pro webové prohlížeče. Pro publikování se využívá softwarový server Bentley Publisher, který data publikuje dynamicky na základě originálních výkresů, čímž je odstraněn mezistupeň představovaný předem připravenými soubory ve speciálním formátu. Díky tomu jsou nároky na kapacitu disku výrazně menší a zároveň je zaručeno, že uživatel vždy uvidí aktuální data.

Na straně webového serveru je použita speciální verze SPIDER-CATV, která umožní využívat veškeré vazby mezi prvky sítě, které jsou v datové struktuře definovány.

8. Grafické výstupy, výpisy popisných údajů

Velké časové úspory přinesou komfortní prostředky pro výstup výkresů a map na tiskárnu. Najdou využití jak při tisku schématu pokládky a trasy vedení, tj. tisku v kladu mapových listů, tak i při tisku schémat koaxiální a optické sítě s popisovým polem. Mezi základní vlastnosti patří libovolný uživatelsky definovaný vzhled mimorámových údajů nebo popisového pole, možnost hromadného umístění i tisku více mapových listů, změna popisů v mimorámových údajích nebo popisovém poli prostřednictvím formuláře, vizuální ořezání kresby mimo rám, změny velikostí textů a značek dle měřítka a natočení situace podél trasy včetně natočení všech značek.

Nedílnou součástí technické dokumentace jsou kromě výkresů i nejrůznější souhrnné informace popisující prvky sítě v textové podobě, ať už pro účely evidence nebo jako podklad pro ocenění stavby. SPIDER-CATV umožňuje vyhotovit souhrnné výpisy ze schémat i z výkresu s trasou vedení (podrobný výkaz výměr jednotlivých úseků trasy). Do výpisů mohou být zahrnuty všechny prvky sítě nebo pouze vybraná, graficky vymezená část, což je výhodné například, pokud je potřeba samostatně ocenit nebo posoudit jednotlivé části sítě. Popisné údaje mohou být exportovány do uživatelských tabulek Microsoft Excel pomocí textového skriptu definujícího jaké údaje do jakých polí ve formuláři se mají vložit.

Obsah tabulek může být zpětně vložen do výkresu a při použití tabulek programu Microsoft Excel lze vytvořit propojení, které zajistí automatickou aktualizaci po provedení změn ve výkresech.

9. Možnosti úprav, přizpůsobení programu

Důležitou charakteristikou programu SPIDER-CATV je jeho obecnost a schopnost reagovat na změny. S využitím těchto vlastností lze program přizpůsobit požadavkům směrnic uživatelů, případně pružně reagovat na další vývoj směrnic i změny technologie, a to i za pomoci uživatelských úprav. Dá se říci, že program představuje prostředí pro budování řešení specializovaných pro jednotlivé správce HFC sítí. Realizované úpravy mohou být jak ve vzhledu grafických reprezentací sítě (například modifikace struktury výkresů, použití vlastních bodových značek a stylů čar, definování obsahu popisných údajů atd.) tak také v obsahu popisných údajů (například speciální způsob číslování prvků sítě nebo doplnění katalogů materiálů o nové typy).

10. Volitelné moduly

Kromě standardních vlastností nabízí SPIDER-CATV několik volitelných modulů, které je možné využít podle potřeb konkrétního pracoviště. Jsou to tyto moduly:

  • Tisk mapových listů - pohodlný tisk výkresů a mapových listů v pevném i obecném kladu včetně mimorámových údajů, najdou využití jak při tisku schémat a tras vedení nad polohopisem, tj. tisku v kladu mapových listů, tak i při tisku výkresů s popisovým polem
  • Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM) - načtení digitální katastrální mapy, případně popisných informací ve výměnných formátech VFK a VKM - ČR
  • Práce s daty KN z internetu - návaznost na aktuální data katastru nemovitostí ČR, vyhledání nemovitosti, zobrazení popisných informací, korespondence s vlastníky

11. Požadavky na software a hardware

Program SPIDER-CATV je možné provozovat na operačních systémech Windows v prostředí MicroStation, Bentley PowerMap nebo MicroStation PowerDraft. SPIDER-CATV není vázán na konkrétní databázový systém a při použití lokálních databází (například MS Access) není vyžadován žádný databázový software. Hardwarové požadavky jsou shodné s požadavky programů řady MicroStation.

Související software

SPIDER-CATV je software určený pro tvorbu a správu dokumentace koaxiálníoptické sítě. Pokud hledáte software pouze pro optickou síť, podívejte se na SPIDER-Fiber.

Další informace

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft