Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MicroStation V8i

1. Hlavní novinky

 • Dynamické pohledy
 • Zobrazovací styly
 • Aktivace referenčních výkresů
 • Návaznost na zeměpisné souřadnicové systémy
 • Zobrazení map z WMS serverů
 • Organizér tisku
 • 3D modelování metodou zatlač nebo vytáhni
 • Renderovací engine Luxology

Další novinky a vylepšení jsou součástí aktualizace SELECTseries 1 vydané v listopadu 2009.

2. Novinky podrobněji

2.1 Zobrazování

Povrchové modelování

Povrchové modelování

Dynamický pohled

Dynamický pohled

Dynamický pohled

Dynamický pohled

Návaznost na data v jiném souřadnicovém systému

Návaznost na data v jiném
souřadnicovém systému

Organizér tisku nastavení hierarchie

Organizér tisku
nastavení hierarchie

Hierarchie jako záložky v PDF

Hierarchie jako záložky v PDF

Renderovací engine Luxoloxy

Renderovací engine Luxoloxy

 • Pro zobrazení jsou k dispozici zobrazovací styly, tzn. způsoby, jakými lze kresbu zobrazit v modifikované podobě
  • Základní předdefinované styly odpovídají dřívějším způsobům zobrazení (Drátový model, Skryté hrany apod.), nově bylo přidáno několik dalších, např. Ilustrace, Jednobarevný nebo Průhledný. Navíc je možné nadefinovat vlastní zobrazovací styly, ve kterých si jednotlivé vlastnosti zobrazení můžete upravit přesně podle vašich představ.
  • Jednotlivé zobrazovací styly lze aplikovat v běžných, uložených nebo dynamických pohledech
 • Bylo vylepšeno zobrazení skrytých hran (a s ním související export skrytých hran)
 • Z dialogového okna Atributy pohledu lze nastavit několik nových vlastností a obecně tak upravit vzhled a obsah pohledu na jednom místě. Nově lze z tohoto dialogu:
  • vybrat uložený pohled
  • vybrat model
  • nastavit celkovou úroveň osvětlení (Globální osvětlení)
  • částem tělesa před, za nebo v rovině oříznutí lze nastavit různý zobrazovací styl
  • parametry aplikovat na pohled vybraný číslem, vybraný ukázáním nebo na otevřené pohledy (dříve na pohled vybraný číslem nebo všechny pohledy)
  Pozn.: Úroveň osvětlení a uložený pohled lze nově vybrat i pomocí ikon v horní části každého pohledu.
 • Uložené pohledy lze upravit pomocí běžných nástrojů pro úpravy (Přesunout prvek, Změnit velikost, Upravit prvek apod.). V dialogovém okně Uložené pohledy je nový sloupec Zobrazit s přepínači. Pokud se u vybraného uloženého pohledu přepínač zapne, pak je rozsah uloženého pohledu zobrazen jako prvek ve výkresu a je s ním možné pracovat jako s běžným prvkem, např. pomocí úchytů.
 • Dynamické pohledy jsou novým konceptem, který umožňuje prezentovat model v různých podobách. Dynamické pohledy jako pojem v programu nenajdete, jsou spíše označením výsledku několika souvisejících nastavení - kompozice výkresu, rovin oříznutí, stylů zobrazení apod. Některé z nich již existovaly i v předchozí verzi, MicroStation V8i však vytvoření požadované prezentace výrazně usnadňuje a rovněž jakékoli změny v modelu se do ostatních prezentací promítají okamžitě (dynamicky). Dynamické pohledy jsou nejužitečnější při práci ve 3D (pro vytvoření prezentace, ve které jsou různé části modelu zobrazeny různým způsobem nebo pro generování 2D řezů z 3D modelů), uplatnění ale najde i u čistě 2D modelů.

2.2 Datové návaznosti

 • Je podporován DWG formát AutoCADu 2009
  Pozn.: Oznámená podpora DWG s využitím knihovny Autodesku RealDWG je plánována do následující aktualizace v roce 2009
 • Vzájemný převod základních CADových formátů (DGN, DWG, DXF) najdete i v podnabídce Soubor > Import (dříve jen pomocí Uložit jako...)
 • Při exportu lze nastavit použití dynamického pohledu - soubor v exportovaném formátu pak obsahuje aktuálně zobrazený stav dynamického pohledu
 • Import formátu SKP verze 6 (Google 3D Warehouse)
 • Při importu a referenčním připojení SKP souborů jsou respektovány zeměpisné souřadnice
 • Export formátu SVG (pozn.: případná 3D kresba se zplošťuje do roviny podle vybraného pohledu)
 • Import formátu OpenNurbs (Rhino 3DM)
 • Export formátu OBJ
 • Export formátu MXS (Maxwell Scene)
 • Export formátu DAE (Collada) obsahuje dodatečné tagy

2.3 Návaznost na zeměkouli

 • Georeference
  • Výkresům lze nastavit, v jakém souřadnicovém systému jsou data vytvořena, čehož lze využít pro snazší návaznost na data v jiných souřadnicových systémech, typicky např. pro návaznost dat v pravoúhlém systému (u nás nejčastěji S-JTSK) na sférický souřadnicový systém WGS-84. Souřadnicový systém se přiřazuje z knihovny (seznamu), z vybraného výkresu nebo z připojeného referenčního výkresu.
  • Pokud mají výkresy přiřazeny souřadnicové systémy, pak může být např. k aktivnímu výkresu v jednom souřadnicovém systému připojen jako referenční výkres v jiném souřadnicovém systému, přičemž dojde k automatickému napasování kresby. Pokud nároky na přesnost transformace nejsou příliš velké, lze zvolit lineární transformaci (AEC), jejíž rychlost je srovnatelná s běžným připojením referenčního výkresu bez transformace.
  • Zeměpisný souřadnicový systém lze nastavit jako Pomocný souřadnicový systém (PSS) - s využitím PSS pak můžete zadávat nebo zobrazovat souřadnice zeměpisné místo souřadnic pravoúhlých
 • Podpora zařízení GPS
  • Možnost sledování pozice z GPS zařízení ve výkresu / mapě (předpokládá nastavení zeměpisného souřadnicového systému - viz výše)
  • Vytvoření trasy (lomené čáry) nebo bodů podle údajů z GPS
 • Podpora WMS - viz dále

2.4 Práce s rastry

 • Rastrové soubory můžete nyní otevřít podobně jako soubory vektorové, tzn. pomocí funkce Otevřít jako hlavní soubor. Takto lze otevřít jeden soubor, pokud otevřete vícestránkový rastr (např. TIFF), otevřou se všechny stránky. Rastry se tímto způsobem otevírají pouze pro čtení.
 • Raster Manager
  • Umožňuje zobrazit data WMS serverů (Web Map Serverů)
  • Při zobrazování rastrů a souborů PDF se používá samostatný proces. Praktickým důsledkem této změny je, že zobrazení rastrů lze přerušit, např. při zoomování, zobrazovací jádro použije pro okamžité zobrazení data, která jsou v paměti, a pak se postupně načte zbytek. Tento režim lze zapnout / vypnout v Přednostním nastavení.
  • Je podporován souřadnicový systém definovaný v MicroStationu, tzn., že lze zobrazit data v jiném souřadnicovém systému
  • Existuje možnost položit rastr na terén i bez použití nadstavby MicroStation Descartes
  • Nově je podporován formát iTiff64, který podporuje data větší než 4GB
  • Přednostním nastavení lze nastavit
   • potlačení funkce Smazat prvek na vybraných rastrech
   • způsob zobrazení okraje rastru
   • obsazenost paměti a jakým způsobem budou rastry načítány: Automaticky (dokud je místo, nahrávat běžně, jinak použít Standard), Standard (pokud je potřeba, vytváří se soubor mezipaměti), RAM (rastry jsou vždy nahrány do operační paměti - není doporučeno)

2.5 Tisk

 • Pro vytvoření tiskové sady je k dispozici Organizér tisku, který plně nahrazuje původní Dávkový tisk. Na rozdíl od Dávkového tisku podporuje navíc:
  • Uspořádání tiskové sady v hierarchii (tato hierarchie je respektována i při tisku do PDF)
  • Vytvoření tiskové sady interaktivně metodou táhni & pusť ze souborového manažeru
  • Náhled tisku
  • Nastavení atributů tisku pro každou položku samostatně
  • Změnu parametrů u více položek současně a změnu parametrů přímo ze seznamu (bez nutnosti otevřít dialogové okno)
  • Tiskové styly (pojmenované atributy tisku, které je možné opakovaně nastavit pouhým výběrem stylu)
  • Propojení s Project Explorerem
  • Pro generování názvů výstupních souborů a názvů souborů s tiskovými definicemi je možné použít pojmenovaných výrazů (podrobněji v sekci Různé)
  Tiskové sady se ukládají do souborů s příponou .pset, původní soubory .job Dávkového tisku je možné načíst a uložit novým způsobem.
 • V oblasti tisku jednotlivých výkresů byly provedeny tyto změny:
  • Konfigurace tisku se již neukládá do souborů .ini, ale do souborů .pset, které je možné případně použít v Organizéru tisku
  • Konfigurační soubory tiskového zařízení jsou již dodávány pouze v podobě .pltcfg. Starší soubory .plt jsou nadále podporovány, ale již nejsou součástí instalace.
  • Pokud je při tisku do formátu TIFF nastaven jednobarevný tisk, je jako výchozí způsob komprese použito RLE (místo původního CCITG4). V případě potřeby lze CCITG4 nastavit v konfiguračním souboru.
  • Některá nastavení byla přesunuta z globálního Přednostního nastavení do Atributů kresby. Nově je možné nastavit, zda se budou tisknout body.
  • Model se skrytými hranami je možné vytisknout i bez rasterizace (využívá se k tomu hardware grafické karty)

2.6 Referenční výkresy / modely

 • Byl zaveden režim editace referenčních výkresů / modelů. Jednoduše z nabídky vyvoláte Aktivovat a pak můžete začít kreslit nebo provádět úpravy. Kresba výkresů (modelů), kterou v danou chvíli nelze editovat, je zobrazena šedou barvou (jinou lze určit v Přednostním nastavení). V jednu chvíli může být aktivován pouze jeden referenční model, tzn. při aktivaci dalšího se deaktivuje původní referenční model a pochopitelně nelze aktivovat výkres, který má otevřen někdo jiný.
 • Podle měřítka aktivního modelu mohou být zobrazeny i anotace v referenčních modelech
 • Uložený pohled připojený jako referenční model může být automaticky synchronizován
 • Při připojení referenčního modelu k archu lze volitelně vytvořit titulek

2.7 Uživatelské rozhraní

 • Na první pohled patrnou změnou je nové uspořádání panelů nástrojů. Všechny panely nástrojů jsou nyní opět vlevo, přičemž původní Hlavní panel nástrojů je začleněn na prvním místě dialogu Úlohy. Panel Úlohy je nyní výchozím způsobem pro ovládání úloh.
  Pozn.: V Přednostním nastavení je možné nastavit předchozí způsob uspořádání
 • Panely úloh
  • Je možné se přepínat mezi třemi způsoby zobrazení nástrojů a jednotlivé panely úloh lze individuálně vypnout
  • Existuje možnost nadefinovat Postup - sadu panelu určené pro určitý druh zpracování dat
  • Je možné vytvořit vnořené úlohy
  • Každá úloha může obsahovat upravený Hlavní panel
 • Do Základního panelu nástrojů (zobrazeného v horní části plochy MicroStationu) byly přidány "rozbalovací" ikony pro rychlejší přístup k často používaným dialogům (Raster Manager, Uložené pohledy, BuňkyPomocné souřadnice).
 • Nabídka Nástroje byla reorganizována a je z ní možné vyvolat kompletně všechny panely nástrojů.
 • Byly rozšířeny možnosti pro operace táhni & pusť, a to nejen mezi soubory vybranými v souborovém manažeru, ale i mezi položkami v jednotlivých dialogových oknech. Je např. možné přetahovat modely z dialogového okna Modely a to různým způsobem v závislosti na stisku kláves: prosté přetažení - připojí model jako referenční, s klávesou Ctrl - umístí jako značku, s klávesou Alt se vytvoří vazba na prvek.
 • Obsah kontextové nabídky lze upravit pomocí pojmenovaných výrazů
 • Vyvoláním kontextové nabídky v pravé části stavového řádku je možné nastavit, které části stavového řádku budou zobrazeny a které nikoli. Nově je např. možné zapnout Průběžné souřadnice včetně volby jednoho ze 6 způsobů zobrazení, z nichž asi nejpoužívanější budou běžné souřadnice nebo souřadnice z pomocného souřadnicového systému (např. zeměpisné souřadnice).

2.8 Kreslení a manipulace

 • Výběr prvků do výběrové množiny
  • V nástroji pro výběr prvku lze použít nová výběrová kritéria: textové, kótovací a multičarové styly, průhlednost a prioritu prvků (pokud je budete chtít použít, musíte si karty těchto parametrů nejprve zapnout z kontextové nabídky vyvolané pravým tlačítkem)
  • Po výběru manipulačního nástroje můžete dodatečně vybrat více prvků tažením
  • Výběr prvku ve směru doprava vybere prvky, které jsou uvnitř zadané oblasti, výběr prvku ve směru doleva vybere prvky, které překrývají zadanou oblast.
 • Změna atributů
  • Nová volba Změnit celý prvek, která umožňuje nastavit atributy všem částem prvku, např. textu i jeho podtržení
  • Funkce Převzít atributy prvku umožňuje nastavit atributy v okně Parametry funkce podle parametru prvku ve výběrové množině
 • Rozšíření nástrojů pro popisování (detaily)
  • Vzhled jednotlivých součástí popisků je určen pomocí stylů. Dialogové okno Prvek > Detaily a značky bylo plně nahrazeno novým dialogem pro nastavení stylů.
  • Jednotlivé nástroje jsou provázány s dynamickými a uloženými pohledy
  • Některé nástroje byly přejmenovány

Práce s texty

 • Byly rozšířeny vlastnosti textových stylů
  • Vzdálenosti jako je řádkování, rozpal, odstup řádku X a Y se nyní vztahují relativně k výšce textu. Není je tedy nutné nastavovat jinak pro různé velikosti textu.
  • V nastavení zarovnání je možné použít tři možnosti se spodním dotahem. Vztažný bod pak není na "řádku", ale na nejspodnější části textu. Rozdíl se dá názorně demonstrovat např. na textech s malými písmeny g, j, p, y. Toto nastavení umožňuje docílit zarovnání kompatibilního s jinými softwary.
   Pozn.: Nastavení bylo dostupné již ve verzi XM Edition, ale až od této verze je plně funkční.
  • Parametry je možné upravit v jednom kroku u více stylů najednou (seznam stylů umožňuje vícenásobný výběr)
  • Existuje možnost porovnat dva styly (v kartě Pokročilé)
 • Existuje možnost změnit malá / velká písmena u textů v ohradě nebo u zadávaného textu v Textovém editoru (z kontextové nabídky)
 • Do dialogového okna Textového editoru byly přidány tři nové ikony pro vložení pole, dolní a horního indexu
 • Úprava textu zachovává aktuální nastavení parametrů textu
 • Funkce Najdi & nahraď podporuje datová polepole mohou nyní odkazovat i na atributy nadřazených buněk

2.9 3D Modelování

 • Nejvýznamnější změnou v oblasti 3D modelování je zjednodušení a sjednocení způsobů, jakým mohou být 3D modely vytvářeny a upravovány. Povrchy i tělesa lze nyní velmi jednoduše upravovat metodou zatlač nebo vytáhni, tj. výběrem vrcholu, hrany nebo plochy a tažením. Povrchy lze upravovat i pomocí šipek znázorňujících směr.
 • Byla přidána nová 3D primitiva (dostupná v panelech nástrojů Primitivní tělesaPrimitivní povrchy) - pyramida, eliptický kužel, elipsoid, polyhedron (4,6,8,12 nebo 20 stranný) a polokoule.
 • Bylo přidáno několik nových nástrojů pro úpravu B-Spline křivek, umožňujících např. upravit tloušťku B-spline křivky, vkládat a rušit kinksknots, upravovat uzly tažením, rozdělit křivku pomocí 3 metod
 • Tělesa a plochy mají samostatné panely s obdobnými nástroji (Vytvořit těleso / plochu vytažením, rotací nebo vytažením podél křivky)
 • Bylo přidáno několik nových nástrojů pro vytvoření těles - lineární těleso (těleso podobné zdi) lze nakreslit pomocí lomené čáry, povrch tělesa lze nahradit plochou
 • Bylo přidáno / upraveno několik nástrojů pro vytvoření ploch
 • Bylo přidáno několik nových nástrojů pro vytvoření a úpravu sítě (mesh)
  • Možnost zadat body sítě jako mřížku
  • Možnost vytvořit síť zadáním dvou křivek
  • Možnost převést síť na B-spline povrch

2.10 Vizualizace

 • Renderovací engine společnosti Luxology je špičkou v oboru a nyní je běžnou součástí MicroStationu. Přináší do MicroStationu snadno ovladatelné a velmi rychlé fotorealistické renderování. Probíhá mimo proces MicroStationu, tzn., že v průběhu renderování můžete pokračovat v práci a výpočet dokáže využít více jader procesoru.
  Pozn.: V úvodní verzi MicroStation V8i je tento způsob renderování označen jako preview. Aktualizován bude v dalších verzích.
 • Úrovně osvětlení jsou jednotné pro všechny renderovací režimy (od hladkého až po sledování částic)
 • V režimech HladkéPhongovo renderování je k dispozici posuvník pro doladění jasu
 • Intenzita pro ambientní a žárovkové osvětlení je nyní definována v luxech (lumen/m2)
 • Hladké (hardwarové) renderování nyní podporuje stíny - existují zobrazovací styly HladkéHladké se stíny
 • Osvětlení
  • Všechna nastavení týkající se osvětlení byla přesunuta do jednoho dialogového okna - Light Manageru
  • Nastavení osvětlení jsou uložena v souboru DGN nebo DGNLIB
  • Výběr nastavení osvětlení je dostupný ze všech nástrojů a dialogů
  • Možnost definovat pozici slunečního osvětlení z Google Earth
  • Možnost definovat barvu slunečního světla a oblohy z pozice slunce
  • Nový nástroj pro umístění světel
  • Možnost úpravy světla pomocí úchytů
  • Bylo urychleno renderování s plošným světlem
  • Vzdálené světelné zdroje mohou být nadefinovány obecněji (již nejsou považovaná za sluneční zdroje)
  • V atributech jednotlivých pohledů je možné zapnout Výchozí osvětlení, které "přebíjí" osvětlení definované v modelu. Jde o základní a přitom snadno použitelné osvětlení ve směru pohledu uživatele.
 • Materiály
  • Materiály jsou při výchozím nastavení uloženy ve výkresu DGN
  • Materiálové palety mohou být použity z libovolného souboru DGN nebo DGNLIB
  • Materiálové mapy mohou být aplikovány na barvu, průsvitnost, odraz, povrch apod.
  • U materiálových map lze zapnout zachování poměru stran
  • Ve vlastnostech materiálu byl parametr Ambient nahrazen parametrem Glow (v luxech)
 • Nastavení
  • Nastavení pro rendering byla sjednocena do jednoho dialogu s kartami
  • Výběr nastavení renderingu je dostupný ze všech nástrojů a dialogů
 • Distribuované renderování je nyní součástí MicroStationu (dříve se instalovalo jako doplněk) a jeho nastavení bylo zjednodušeno (nevyžaduje externí databázový server).
 • Při výstupu animace jsou podporovány formáty AVI a WMV s možností zvolit kodek

2.11 Různé

 • Rozšíření možností modelů
  • V různých pohledech mohou být zobrazeny různé modely z téhož souboru (doposud toho bylo možné dosáhnout jen přes připojení referenčního výkresu a nastavením viditelnosti)
  • Dialogové okno Modely může pracovat ve dvou režimech: Aktivní výkres (jako doposud) nebo Link Set (jsou zobrazeny výkresy z Project Exploreru)
 • Nastavení vrstev
  • Ve výkresech s velkým počtem vrstev je užitečná funkce Přejít na aktivní vrstvu, která je k dispozici v kontextové nabídce
  • Při vytvoření nové vrstvy je číslo vrstvy generováno automaticky - nyní jsou tato automaticky generovaná čísla standardně potlačena a pokud je budete chtít vidět, musíte si nastavit příslušnou konfigurační proměnnou.
 • Globální počátek výkresu je nově možné nadefinovat podle vybraného bodu anebo ve středu výkresové plochy (doposud bylo nutné zadávat souřadnice).
 • Pomocné souřadnice
  • Pomocný souřadnicový systém je možné nastavit podle pohledu
  • Zámek na aktivní hloubku již neexistuje - byl nahrazen zámkem Přichycení do roviny PSS
 • Na různých místech programu je možné použít pojmenované výrazy, které obsahují atributy různých částí dat, např. atributy souboru, modelu, prvků apod. V současné době lze pojmenované výrazy použít pro úpravu prostředí (zda nástroj, úloha nebo položka v kontextové nabídce bude k dispozici) a pro vytvoření názvů tiskových souborů, do budoucna lze očekávat využití na dalších místech.
 • Project Exploreru je možné použít 4 nové typy vazeb: vazbu na jinou sadu, vazbu na externí složku, vazbu na konfigurační proměnnou a vazbu na konfigurační proměnnou s možností filtrování
 • Přednostním nastavení lze nastavit barvu pozadí návrhového modelu, barvu pozadí archu, barvu zvýraznění a barvu výběrové množiny. Pokud je některý z těchto parametru nastaven, má přednost před obdobným nastavením, které je uloženo ve výkresu (např. Nastavení > Výkres... > Barva)
 • Byly přidány vzorníky barev Pantone Goe a NCS (Natural Color Systems)

2.12 Instalace

Upozornění: V této verzi se MicroStation při instalaci neptá na typ instalace. Chcete-li zadat jiný disk nebo jinou složky pro instalaci nebo odebrat komponenty, které nebudete potřebovat, pak nepřehlédněte tlačítko Další. Stiskem tlačítka Instalovat se spustí kompletní instalace do výchozí složky!


Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft