Informace o firmě

Produkty

Související software

Nadstavby GISoft

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aktualizace MicroStation 8.0

Obsah této stránky

 1. 1. v08.00.04.01
 2. 2. v08.00.02.20
 3. 3. v08.00.01.19
  1. 3.1 Novinky
  2. 3.2 Změny

Od prvního uvedení MicroStation V8 v říjnu 2001 bylo zveřejněno několik aktualizací, které obsahují užitečná rozšíření a dále opravy chyb. Nejzajímavější změny vždy popisujeme ve zprávách na titulní stránce. Pokud vás zajímá detailněji, co se změnilo, v tomto seznamu najdete nejpodrobnější popis změn. Byl převzat z Readme souboru MicroStationu.

Poznámky:
 • V tomto seznamu jsou uvedeny pouze oficiální, certifikované aktualizace. Nejsou uvedeny tzv. WIP verze (Work In Progress), které jsou dostupné SELECT zákazníkům.
 • Seznam změn MicroStation V8 oproti MicroStation 7.1 naleznete zde.

1.  v08.00.04.01

 • Maska oříznutí se uchová i poté, co je v referenčním výkresu provedeno oříznutí.
 • Ohrada a výběrová množina jsou při Uložení jako podporovány.
 • Fonty, které nebyly nalezeny (a jsou nahrazeny Rychlým Fontem) při otevření výkresu, jsou vypsány do Přehledu zpráv.
 • Jakmile je v nějakém pracovním režimu učiněn pokus o spuštění nástroje, jenž v tomto pracovním režimu nelze použít, otevře se výstražný dialog, do něhož je vypsáno, proč nástroj nelze použít.
 • Při vytváření modelu je možné použít zakládací model.
 • Objektový model MicroStation V8 VBA zahrnuje nové typy objektů, nové typy událostí, nové typy metod a nové vlastnosti objektů. (Viz "Readme" soubor V8 a VBA dokumentaci.)
 • MicroStation V8 Online Nápověda je rozšířena a aktualizována.
 • V dialogu Modely je přidán sloupec 2D/3D.
 • Nastavení MicroStationu a aplikační data jsou v DWG výkresech uloženy jako XRecord.
 • Je přidána možnost provádět přiřazení (remaping) pomocí hodnot barvy, tloušťky a typu čáry.
 • Při přiřazování (remaping) je možné zpracovat prvky, které jsou součástí buněk, jejichž název se shoduje s hodnotou zadanou do položky Buňka.
 • Dialog Příkazy (Příkazové okno) nyní umožňuje:
  • Evidovat historii zadávaných příkazů v rozbalovacím okně
  • Předešlý zadaný příkaz je možné opakovaně zadat pomocí počátečních znaků
  • Ikona pro vyvolání příkazu je součástí dialogu i v případě ukotvení
  • V rozbalovací nabídce je možné prolistovat tabulku příkazů
  • V novém dialogu je možné nastavit parametry Příkazového okna
 • Plošné a liniové vzorování nyní podporuje možnost Skutečné měřítko.
 • Příkazy pro práci s referenčními výkresy nyní umožňují:
  • Zadávat mezery v názvech a logických jménech (název nebo logické jméno je nutné zadat v uvozovkách)
  • V příkazové řádce je možné nyní zpracovat více referenčních souborů najednou
  • Je možné určovat vnořený referenční výkres (syntaxe je pak řídící_ref_výkres->vnořený_ref_výkres)
 • Správce nastavení je upraven tak, aby podporoval další možnosti.
 • Prvky typu síť (mesh) jsou nyní optimalizovány tak, že barvy jsou vzájemně vyrovnány.
 • Není možné odpojit referenční výkres, pokud nebyl nalezen.
 • Při ukládání DWG výkresu, v němž jsou uživatelem definovány tloušťky výstupních čar v mm, již nedochází k chybě - ke špatné interpretaci metrických jednotek.
 • Již není nutné vybírat materiál pro příkaz, kdy to není nezbytně nutné.
 • Byla přidána hlášení pro příkaz SET MODEL. Tato hlášení se vypíší v těchto případech:
  • úspěšná změna jednotek
  • pokud jsou jednotky určeny stejným způsobem jako dříve, vypíše se chybové hlášení.
 • Funkce mdlUnits_getStandardNumber vrací hodnotu UNIT_None pouze tehdy, pokud je vstup neplatný, ve všech ostatních případech vrací hodnotu UNIT_Custom nezávisle na zadaných parametrech.
 • Funkce mdlModelRef_setWorkingUnits využívá toho, že pro každý model jsou hlavní a vedlejší jednotky odvozeny ze stejné "základny".
 • Funkce mdlModelRef_setStorageUnits využívá toho, že pro každý model jsou hlavní a vedlejší jednotky odvozeny ze stejné "základny".
 • Dávkový převod převádí fonty i tehdy pokud cílový font není použit ve zdrojovém výkresu.
 • Je zabudována podpora skrytých DIN nastavení kót.
 • V nástrojích pro ořezávání a prodlužování jsou vrcholy počítány přesně i v souřadnicích s více než 6 ciframi před desetinnou čárkou.
 • Při výběru barvy je možné využívat tip.
 • Jsou přidány funkce mdlListColumn_get/setSecondarySearchColumn.
 • Textový editor již správně zjišťuje klávesu Enter.
 • Údržba aplikačních napojení v xData. Implicitně je tato možnost vypnuta.
 • Seznam vrstev v dialogu Zobrazení vrstev umožňuje nyní vícenásobný výběr.
 • Jakmile při použití nástroje Umístit poznámku zadáte text v textovém editoru - Word Procesoru, je třeba při umístění poznámky zadat dvakrát přerušovací tlačítko, příkaz je v takovém případě opět spuštěn.
 • Světelný zdroj již není vytvářen ve vrstvě číslo jedna, pokud ve výkresu neexistuje vrstva, v níž je světelný zdroj uložen.
 • "LineType Generation" je nyní nastaven korektně při ukládání atributů druhů čar do DWG.
 • DWG polyface mesh (entity z DWG výkresů) jsou již nyní renderovány při raytracingu, sledování částic a radiozitě korektně.
 • Několik drobných změn v panelu nástrojů Rendering - příprava na budoucí změny.
 • Po převodu bodových buněk z formátu CEL V7 je možné na prvky najíždět (je možné je lépe editovat).
 • Je přidána možnost zjistit informace u TriForma stěn - například název použitého Triforma materiálu. Název je tvořen složením názvu sady a názvu materiálu.
 • QuickVision nepostupuje při renderingu nekonvexní sítě (mesh - DWG entita) korektně.
 • Při exportu viditelných hran je barva face uložena v mesh prvku (DWG entity).
 • ID vrstvy uložené v knihovně filtrů při vytváření skupin vrstev je nyní již správně používáno.
 • Při přeskakování mezi různými metodami umisťování textu při práci s nástrojem Umístit text je textový řetězec uchováván a není třeba ho vypisovat znovu.
 • V dialogu O MicroStationu je již vypisován celý název aktivního výkresu.
 • Dialog Přehled zpráv je možné roztahovat.
 • Dialog Textový editor je možné roztahovat.
 • Položky v dialogu Konfigurační proměnné jsou správně zarovnány.
 • Při přidávání buňky do knihovny buněk v případě, že buňka s tímto názvem existuje, je ztlumeno tlačítko Vytvořit.
 • Byla vytvořena některá další nastavení pro DWG.
 • Při ukládání jako V7 DGN se již nevytváří soubor *_lstyle.rsc, pokud ukládaný výkres druhy čar nepoužívá.
 • Názvy materiálů mohou být dlouhé až 29 znaků.
 • Příznak určující, že materiál byl změněn, již není nastavován po zavedení palety.
 • Nahrazení aktivní knihovny buněk verzí V7 je již provedeno správně.
 • Názvy přiřazení mohou být přepsány v aktivním výkresu.
 • Celkový editační čas a číslo revize jsou nastaveny na 0, jakmile je vytvořen nový výkres z V8 výkresu.
 • MicroStation již nezapisuje do DGN výkresu, pokud nedošlo k žádným změnám a přepínač "Okamžitě ukládat změny" je vypnut a "Komprimovat při ukončení" je vypnut.
 • Je přidán dialog, který upozorňuje na nehody po síti, jakmile je učiněn neúspěšný pokus o zapsání do DGN souboru.
 • Při editaci textu, jenž obsahuje již vyplněné doplnitelné pozice, jsou tyto hodnoty zobrazeny v dialogu Textový editor.
 • Při práci v dialogu Modely je nyní možné vybrat v seznamu více modelů a provést tak hromadné odstranění více modelů.
 • Dialog Modely nyní umí ztlumit ikony, a tak naznačovat, jak jsou omezeny možnosti práce s modely v pracovních režimech DWG, V7 ap..
 • Problém "pípání po 20ti minutové pauze v práci" je již vyřešen.
 • Je vyřešena chyba při používání lomítek v řetězcových kótách při bílém pozadí.
 • Při aktualizaci referenčních výkresů během Uložení jako a při spojování (v dialogu Referenční výkresy) již nedochází k chybám.
 • Jakmile je jeden symbol použit v DWG druhu čar opakovaně v různých měřítkách, jsou nyní všechny výskyty stejně veliké.
 • Jakmile je nový prvek z nějakých důvodů (např. zmatek 2D/3D) neplatný, MicroStation starý prvek nesmaže.
 • Při pokusu o ukládání do souboru "jen pro čtení - read only" se chybové hlášení nyní vypisuje mnohem rychleji.
 • Již není možné vypnout aktivní vrstvu při práci s mapou vrstev (dialog Zobrazení vrstev), pokud je userPrefP->addFlags.keepActiveLevelOffInViews nastavena na FALSE.
 • Bylo přidáno několik MDL chybových stavů, které se stanou aktivními například při nemožném nebo nekorektním zapisování/změně/smazání prvku. Hodnota proměnné mdlErrno je nastavena podle typu vzniklé chyby.
 • Funkce mdlFence_toElement korektně nastaví rozsah a vrstvu.
 • ACTIVE LINESTYLESCALE $ zobrazuje aktuální hodnotu.
 • STL Import a Export je již zahrnut.
 • Do okna Parametry funkce pro nástroj Změnit kótu dle aktivního nastavení je přidána rozbalovací nabídka, v níž je možné vybrat kótovací styl.
 • Je možné zapnout nebo vypnout seznam vrstev v dialogu Zobrazení vrstev. Seznam je nyní tvořen "stromem" a lze v něm snadno sledovat hierarchii vrstev.
 • Dávkový proces byl vylepšen - odstranění chyb.
 • Pomůcka Vyčistit data byla vylepšena - odstranění chyb.
 • Je začleněn OLEServer.

2.  v08.00.02.20

 • Podpora překrývání řádků při zobrazování štítků.
 • Pomůcka pro ověřování a opravování může nyní opravovat chyby v tabulkách kótovacích stylů v DGN výkresech.
 • Prioritu uživatelských druhů čar pro určené vrstvy je možné ukládat do CSV souborů.
 • Otočení a změna velikosti výkresu má vliv na vnořené referenční výkresy.
 • Jsou podporovány štítky ve sdílených buňkách.
 • Je přidána možnost spojit referenční výkresy do aktivního výkresu při akci Uložit jako.
 • Změněna implicitní tloušťka čar pro zobrazování na 0.275 (z 0.25), a tak jsou všechny ISO tloušťky určeny jednoznačně.
 • Náhled v dialogu Raster Manager provádí pro soubory typu GeoTIFF vypisování souřadnic.
 • Při kopírování prvku je možné zadat počet kopií (tj. opakování).
 • Přidána možnost umístit buňku do vrstev podle jednotlivých komponent.
 • Pokud je editován prvek z výběrové množiny je možné v jednom rozbalovacím dialogu určit, jak se změny projeví pro všechny prvky z této výběrové množiny. Dříve bylo nutné toto nastavení určovat pro každý prvek z výběrové množiny zvlášť.
 • Jakmile v dialogu Zobrazení vrstev vyberete po stisknutí pravého tlačítka z rozbalovací nabídky možnost Vlastnosti, je možné v následném dialogu nastavit, že se seznam vrstev bude vypisován jako mapa vrstev - nikoliv názvy, nýbrž čísla. Toto nastavení je možné volit také příkazy.Nezapomeňte však, že je lepší pracovat s názvy vrstev a nikoliv s čísly vrstev.
 • Jakmile je v rozbalovací nabídce učiněn výběr některé položky, je tato položka k dispozici ve speciálním oddíle rozbalovací nabídky - jedná se o oddíl "již použité varianty".
 • V dialogu Zobrazení vrstev byla přidána možnost Zmrazit všude.
 • Oříznutí barvy (radiozita a sledování částic) je implicitně zapnuto.
 • Je možné při spojování výkresů ovlivnit kopírování vrstev.
 • Je přidána možnost používat nastavení pracovních jednotek ze zakládacího výkresu, to umožňuje uchovávat jednotky při přecházení mezi formáty DGN > DWG > DGN.
 • Programy MicroStation BASIC nyní podporují práci se 32bitovými znaky (UCS-4, wide characters) v proměnných.
 • Pravé tlačítko je nyní v dialogu referenční výkresy funkční i tehdy, pokud není vybrán žádný výkres. V rozbalovací nabídce je nyní položka pro spojení referenčního a aktivního výkresu.
 • Dialog Referenční výkresy umožňuje nyní editovat popis a logické jméno.
 • Seznam přiřazených materiálů je nyní možné třídit.
 • Nástroje pro změnu velikosti a otočení prvků mají nyní možnost určit počet výsledných kopií.
 • Pomocí příkazu Active Model [název modelu] je možné změnit aktivní model.
 • Při exportu viditelných hran je nyní možné volit v dialogu vrstvu, barvu, typ a tloušťku čáry pomocí rozbalovacích nabídek.
 • Kopírování a vkládání (pomocí Schránky) nyní podporuje tyto typy operací:
  1. Mezi modely a výkresy
  2. Mezi jednotlivými spuštěními MicroStationu - Schránka není vyprázdněna, když je MicroStation ukončen
  3. Nezávisle na nastavení pracovních jednotek
  4. 2D <-> 3D
  5. DGN <-> DWG
  6. změna přiřazení vrstev
  7. změna přiřazení barev
  8. změna přiřazení fontů
  9. změna přiřazení kótovacího nebo textového stylu.
 • V konfigurační proměnné MS_MAXDYNAMICELEMS je možné nastavit hodnotu, která určuje maximální počet prvků, jež budou dynamicky zobrazovány při provádění nástroje Vložit. Pokud je počet do výkresu vkládaných prvků větší než tato hodnota, pak je zobrazován v dynamice místo prvků pouze jejich ohraničující obdélník. Pokud tato konfigurační proměnná není nastavena, pak je hodnota implicitně určena na 150.
 • Příkaz SET UNITS [hlavní jednotka] [vedlejší jednotka] může být použit pro určení pracovních jednotek. Obě hodnoty [hlavní jednotka] a [vedlejší jednotka] by měly být určeny jako názvy skutečných délkových jednotek (např. metr, milimetr, stopa apod.). Názvy je možné zadávat malými i velkými písmeny. Hodnotu [hlavní jednotka] je třeba zadat , hodnota [vedlejší jednotka] je nepovinná. Pokud není určena vedlejší jednotka, pak je nastavena stejně jako jednotka hlavní. Před prohledáváním standardních jednotek je možné pomocí konfigurační proměnné MS_CUSTOMUNITDEF definovat další jednotky. To umožňuje uživateli rozšířit seznam standardních jednotek.
 • Nastavení položek v dialogu Zobrazení vrstev je ukládáno do výkresu, a tak je možné při opětovném otevření výkresu tento dialog používat ve stavu, jak byl při posledním sezení ponechán.
 • Ukládání souborů je optimalizováno vzhledem k používání hladin a druhů čar.
 • Při rozložení B-spline křivky je metoda Výška tětivy nahrazena metodou Maximální výška tětivy.
 • Konfigurační proměnná MS_DWG_BACKUP určuje umístění DWG záložních souborů.
 • Query Illumination pracuje v pohledech při provádění renderingu jinak (radiozita a sledování částic).
 • Je podporována změna přiřazení název-vrstvy <-> číslo vrstvy při převodu z DGN V8 do DGN V7.
 • Funkčnost VBA při ukládání do DGN V7 je potlačena aplikací ReMap.
 • Při práci s nástrojem Umístit poznámku je možno v rozbalovací nabídce určit kótovací styl obdobně jako při všech kótovacích nástrojích.
 • Jakmile je nějaká vrstva v pohledu při umisťování buňky vypnuta a buňka má v této vrstvě nějakou komponentu, pak je vypsáno informační hlášení do Přehledu zpráv, že ne všechny komponenty buňky jsou zobrazovány. Viditelnost vrstev v pohledu není při umístění buňky nijak změněna (tyto vrstvy nejsou zapnuty).
 • Je možné nastavovat vzhled prvků (atributy prvku - barva, tloušťka čáry a typ čáry) podle buňky.
 • Ve VBA je nyní podporován prvek bodový řetězec (pointString).
 • Ve VBA jsou nyní podporovány funkce pro převod na polární souřadnice.
 • Je přidána možnost rozložit nepodporované druhy čar při ukládání do formátu DWG.
 • Ve VBA je nyní podporováno volání dalších MDL funkcí.
 • Je vytvořen SYSTEM_NATIVE_EXCEPTION_HANDLER.
 • Při vytváření modelu je možné určit, zda se bude (v případě umístění tohoto modelu jako buňky) jednat o bodovou nebo grafickou buňku.
 • Je ošetřeno nastavení minimální hodnoty pro úhel kamery.
 • Konfigurační proměnná MS_ORACLE_HOME může být nastavena podle umístění Oracle souborů. Pokud nastavena není, jsou Oracle soubory hledány podle systémových cest a registrů.
 • Při exportu Viditelných hran metodou Přesně jsou již existující prvky typu síť (mesh) uchovány. Pokud je zapnut přepínač Odstranit hladké hrany, pak jsou hrany těchto prvků nacházející se nejblíže rovnoběžným lícům skryty a siluety hran sítí jsou vytvořeny.
 • Při maskování je možné použít tyto filtry:
  • CAPABILITY_LEVEL_GLOBALDISPLAY
  • CAPABILITY_LEVEL_GLOBALFREEZE
  • CAPABILITY_LEVELS_NUMBERS
 • Plná syntaxe příkazu pro připojení referenčního výkresu je nyní tato:
  reference attach název_výkresu, název_modelu, logické_jméno, popis, název_pohledu, měřítko, vnoření
  nebo
  rf=název_výkresu, název_modelu, logické_jméno, popis, název_pohledu, měřítko, vnoření

3.  v08.00.01.19

3.1  Novinky

 • Možnost předdefinovat světla
 • Připojení ref. výkresu shodně s orientací souřadných systémů
 • Pomůcka pro dávkový převod mezi formáty
 • Relativní cesta referenčních výkresů
 • V7 pracovní režim a konfigurační proměnná MS_OPENV7
 • Možnost umisťovat štítky nezávisle
 • Filtry podporují knihovny DGNLIB
 • Ověřovací pomůcka pro výkresy V8 DGN
 • Příkaz HISTORY IMPORT
 • Konfigurační soubor pro tisk Printer.plt podporuje tisk na archy

3.2  Změny

 • MDL aplikace WinOpen.
 • Rozšířené nastavení DWG.
 • Změna dialogu Zobrazení vrstev a podpora pohledů v DWG.
 • Rozbalovací nabídka Vrstva v Základním panelu má vliv na všechny pohledy.
 • Pomůcka Vyčištění dat již podporuje neomezený počet vrstev (V8 standard).

© Copyright 1995-2023 GISoft