Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Formát DGN

Základním formátem výkresů v produktech firmy Bentley Systems je formát označovaný jako DGN, což je zkratka z anglického slova Design. V současné době se můžete setkat se dvěma verzemi tohoto formátu, které jsou dnes označovány jako DGN V7 a DGN V8. Na této stránce jsou popsány základní vlastnosti těchto formátů i odlišnosti obou verzí.

Nejprve uvedeme několik základních informací pro ty z vás, kteří se s formátem DGN doposud nesetkali.

 • DGN je datový formát pro uložení technické dokumentace - výkresů, map, schémat, 3D modelů apod. Je to primárně vektorový formát, ačkoli v něm mohou být uložena i rastrová nebo popisná data.
 • Existují dvě verze formátu - DGN V7DGN V8. S výkresy ve formátu DGN V7 je možné pracovat ve všech verzích MicroStationu a odvozených produktů, s výkresy ve formátu DGN V8 je možné pracovat ve verzích MicroStation 8.0 a vyšších a odpovídajících verzích odvozených produktů. Podrobnosti jsou popsány dále.
 • Výkres může být buď 2D nebo 3D.
 • Standardní příponou je DGN (bez ohledu na verzi V7/V8), dále se můžete setkat s příponou RDL. Tato přípona je používána pro poznámkové výkresy v prohlížecích produktech s možností připomínkování, např. Bentley Redline nebo Bentley PowerMap Field.
 • Pokud nemáte k dispozici žádný z editačních produktů Bentley Systems, pak soubor ve formátu DGN můžete zobrazit nebo vytisknout pomocí bezplatného prohlížeče Bentley View.
 • Některé definice nutné pro správné zobrazení dat jsou uloženy externě (mimo soubor), konkrétně písma a ve většině případů i styly (druhy) čar.

DGN V7

Formát DGN V7 používá MicroStation od své první verze z poloviny osmdesátých let minulého století. Označení DGN V7 je možná trochu zavádějící. V minulosti byl tento formát označován pouze jako DGN a přívlastek V7 získal až s uvedením nové generace MicroStation V8 a nového formátu DGN V8. Označení DGN V7 je tedy podle poslední generace produktů Bentley Systems (MicroStation/J 7.x), která pracovala výhradně s tímto formátem.

Formát DGN V7 vznikl na základě formátu ISFF (Intergraph Standard File Format), což byl formát systému IGDS (Intergraph's Interactive Graphics Design System) pracujícího na minisystémech VAX. Tvůrcem systému IGDS byla firma Intergraph, která byla do roku 1995 rovněž výhradním distributorem MicroStationu. Vzhledem k tomu, že MicroStation vznikl jako grafický systém pracující s daty v tomto formátu na platformě PC, byla zpočátku specifikace formátu DGN a ISFF totožná. S novějšími verzemi MicroStationu se postupně objevovala další rozšíření - MicroStation 4.0 přinesl multičáry a sdílené buňky, MicroStation 5.0 uživatelské styly (druhy) čar, asociativitu prvků a štítky, MicroStation SE (5.7) zvýšenou 48bitovou přesnost souřadnic. Je tedy možné říci, že ISFF je podmnožinou formátu DGN V7. Specifikace této podmnožiny byla zveřejněna (byla součástí běžné dokumentace MicroStationu), specifikace rozšíření DGN V7 oproti ISFF dodnes zveřejněna nebyla.

Ve formátu DGN jsou ve většině případů uložena data dlouhodobějšího charakteru, data trvalé hodnoty, data, která si vyměňuje velké množství subjektů z různých oborů. Firma Bentley Systems si byla vždy vědoma klíčového významu těchto dat pro firmy a organizace, a proto po dobu více než 15ti let zůstala základní struktura formátu DGN v podstatě beze změny. Jak již bylo uvedeno, došlo k některým dílčím rozšířením, stále však zůstávala zachována zpětná kompatibilita dat. To je princip, kdy je možné data vytvořená v novější verzi softwaru otevřít i ve starší verzi, pouze vlastnosti novější verze softwaru použité v datech jsou pochopitelně ignorovány. Například pokud byste otevřeli data s uživatelskými styly (druhy) čar v MicroStation 4.0, který ještě tyto atributy nepodporoval, prvky by se zobrazily plnou čarou. Díky zpětné kompatibilitě mohou být dodavatelé a odběratelé dat vybaveni různými verzemi softwaru a přesto si mohou data bez problémů předávat - stačí když si dohodnou pravidla předávání např. ve formě směrnice.

Data ve formátu DGN V7 budou v digitálních archivech firem uložena ještě dlouho. Pokud se k nim uživatelé budou chtít vrátit, provést nějaké úpravy apod., neznamená to, že musí pro to buď použít některé starší verze MicroStationu nebo převést data v novější verzi softwaru do formátu DGN V8 a po provedených úpravách případně zpět. Ve standardní konfiguraci nabízí MicroStation 8.0 a vyšší při otevření výkresů ve formátu DGN V7 buď převod do formátu DGN V8 nebo otevření v režimu pouze pro čtení, ve kterém soubory zůstanou nezměněny. Je však možné nastavit režim, ve kterém lze výkresy DGN V7 otevřít pro editaci aniž by musely být převedeny do formátu DGN V8. V tomto režimu jsou však pochopitelně zakázány některé vlastnosti softwaru, které vyžadují formát DGN V8, např. vytvoření nové vrstvy, modely, historie výkresu apod.

DGN V8

Neměnnost formátu má své jednoznačné výhody, na druhé straně má tento přístup i své nevýhody v tom, že některé požadavky na rozšíření funkčnosti MicroStationu ze strany uživatelů musely být odsouvány právě z důvodu nemožnosti realizovat je bez zásahu do datového formátu. K zásadní změně se společnost Bentley Systems odhodlala až v roce 2001, kdy byl současně s novou verzí MicroStation V8 uveden i nový formát DGN V8. Autorskému týmu včele s Keith Bentleyem se při jeho návrhu podařilo splnit tyto hlavní cíle:

 • byla odstraněna všechna známá omezení formátu DGN V7 jako je maximální počet vrstev, maximální velikost souboru apod.
 • standardní entity prvků a jejich atributy jsou nadmnožinou entit ve formátech DGN V7 a DWG - např. při importu dat z DWG nedochází ke ztrátě informací resp. přesněji, nedochází k náhradě komplexnějších prvků jednoduššími
 • formát je snáze rozšiřitelný, umožňuje větší flexibilitu v tom, co může být v souboru uloženo - v souboru je například možné ukládat i popisná data ve formátu XML
 • formát umožňuje zcela nové vlastnosti, např. sledovat historii změn ve výkresu, ukládat více nezávislých modelů v jednom souboru apod.
 • celkově byl nový formát DGN navržen tak, aby jeho základní strukturu nebylo nutné měnit po dobu minimálně dalších 15ti až 20ti let. Nezávislá asociace OpenDesign (dříve OpenDWG), která se snaží propagovat otevřenost CAD formátů, označuje formát DGN V8 jako jeden z nejlépe navržených CAD formátů v historii.

Formát DGN V8 již není zpětně kompatibilní se staršími verzemi MicroStationu. Pokud se pokusíte otevřít takový výkres v MicroStation/J 7.x nebo starším, zobrazí se chybové hlášení Není výkresový soubor.

S příchodem novějších verzí MicroStationu se postupně objevují některá další rozšíření. V MicroStation 8.1 byla přidána podpora pro ochranu intelektuálního vlastnictví v datech, a to za pomoci dvou technologií - digitálních podpisů a oprávnění. Dále byla přidána podpora pro pojmenované skupiny prvků. Od verze MicroStation 2004 Edition je možné využít měřítka popisů a  multičárových stylů. Od verze MicroStation XM mohou být i značky a styly čar zobrazovány v závislosti na měřítku atd.

Odlišnosti formátu DGN V7 a DGN V8 jsou souhrnně popsány v následující tabulce.

Vlastnost DGN V7 DGN V8
Přesnost souřadnic prvků 32 bitové celé číslo, od verze MicroStation SE volitelně zvýšená přesnost - 48 bitové celé číslo číslo v plovoucí řádové čárce dle IEEE
Maximální velikost výkresového souboru nebo knihovny značek 32 MB přes 4 GB (dáno omezením operačního systému)
Soubor komprimován ne ano
Modely (více nezávislých výkresů v jednom souboru) ne (1 model) ano
Počet vrstev pevný (63) variabilní (více než 4 miliardy)
Maximální počet připojených referenčních souborů 255 neomezeno
Možnost připojení výkresu DWG ne ano
Možnost připojení 3D k 2D ne ano
Název značky 6 znaků (jen velká písmena, číslice, _, $) 512 znaků
Maximální počet vrcholů v lomené čáře a útvaru 101 5000
Atributy Podle vrstvy ne ano
Počet barev prvků 256 barev z uživatelsky definovatelné palety
 • 256 barev z uživatelsky definovatelné palety
 • 16777216 barev z prostoru RGB (od verze XM)
 • Pantone a RAL barvy (od verze XM)
Průsvitnost ploch ne ano (od verze XM)
Gradientní vyplnění ploch ne ano (od verze XM)
Priorita vrstev i jednotlivých prvků ne ano (od verze XM)
Šablony prvků ne ano (od verze XM)
Různé atributy písma v jednom řádku textu ne ano
TrueType písma ne ano
Měřítkově závislé prvky ne ano (texty od verze 2004, značky a styly čar od verze XM)
Definice uživatelských stylů čar vždy externě externě (RSC) nebo ve výkresovém souboru
Textové, kótovací a multičárové styly ne ano (multičárové od verze 2004)
Knihovny výkresů DGNLIB ne ano
Historie změn ve výkresu ne ano
Digitální podpisy ne ano (od verze 8.1)
Oprávnění (prohlížení, tisk, editace) ne ano (od verze 8.1)
Pojmenované skupiny ne ano (od verze 8.1)
Skupiny pohledů ne ano
Náhled před otevřením ne ano
Maximální velikost jednoho prvku 768 B 65535 B
Maximální velikost značky nebo jiného komplexního prvku 128 kB neomezeno
Max. počet grafických skupin 65535 více než 4 miliardy

DGN jako formát pro předávání a uchovávání dat

Formát DGN V8 je ideálním formátem pro předávání a uchovávání dat. Svědčí o tom tyto vlastnosti:

 • z výše uvedeného textu vyplývá, že DGN V8 je velmi dobře navržený, stabilní a úsporný formát, na kterém je možné dlouhodobě stavět
 • prohlížeč formátu DGN Bentley View je k dispozici zdarma
 • prohlížeč formátu DGN s možností připomínkování Bentley Redline je za určitých podmínek rovněž k dispozici zdarma
 • data ve výkresech DGN V8 je možné ochránit před nežádoucím využitím nebo zneužitím - lze nastavit oprávnění pro určité operace a/nebo opatřit výkres digitálním podpisem

Porovnání s formátem DWG

Jak již bylo uvedeno, formát DGN V8 je nadmnožinou formátu DWG a snahou Bentley je, aby tomu tak bylo i do budoucna. Z dlouhodobého hlediska lze počítat s tím, že formát DWG bude v MicroStationu podporován plnohodnotně, kdežto naopak, s plnohodnotnou podporou formátu DGN v produktech Autodesku v dohledné době počítat nelze.

Shrnutí hlavních výhod formátu DGN V8 oproti formátu DGN:

 • Historie výkresu
 • Více modelů v jednom souboru
 • Digitální oprávnění
 • Digitální podpisy
 • Rychlejší, inkrementální načítání a ukládání
 • Sdílený, víceuživatelský přístup k souborům
 • Stabilita verzí
 • Je otevřený a zdokumentovaný
 • Flexibilita (stejný formát je použit v mnoha specializovaných profesních řešeních)

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft