Historie verzí GeoTools

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky GeoTools 2009/10 - seznam změn od verze 2008/03

Součástí instalace GeoTools 2009/10 jsou tyto verze samostatně licencovaných programů:

 • Kontrola a změna atributů 4.0.3
 • Náhrada značek 3.0.7
 • Kontrola a oprava čárové kresby 3.1.7
 • Duplicity 3.1.4
 • Náhrada čar lomenými čarami 3.1.1
 • Tvorba ploch 3.0.9
 • Klad mapových listů 3.1.5
 • Tisk mapových listů 3.2.4

Obecné změny

 • Tato verze GeoTools vyžaduje minimálně MicroStation, MicroStation PowerDraft nebo Bentley PowerMap verze 2004 Edition. Nově jsou podporovány MicroStation, MicroStation PowerDraft a Bentley PowerMap V8i včetně aktualizace SELECTseries 1.
 • Změny v Prohlížení vybraných prvků
  • Nyní se podbarvují i liniové prvky, a to o 6 hodnot větší tloušťkou. To umožňuje vybrané liniové prvky zobrazit tak, aby nebyl potlačen originální vzhled prvku. Podle nového výchozího nastavení jsou prvky podbarvovány a zvýraznění je naopak vypnuto.
  • Nastavení a filtrování prvků je dostupné z hlavního okna pomocí rozbalovacích ikon. Vzhled ikony s filtrem napovídá, zda je filtr použit či nikoli.
  • K předchozímu a dalšímu prvku seznamu je možné se dostat pomocí kláves Page Up / Page Down nebo Šipka nahoru / Šipka dolů

Duplicity

Modul Duplicity byl výrazně přepracován. Dřívější funkčnost byla zaměřena pouze na odstranění duplicit. V některých případech je naopak žádoucí, aby kresba v různých vrstvách nebo různých výkresech byla záměrně duplicitní (např. souběh některých sítí, společné hranice ploch, chráničky na lomových bodech vedení apod.) a je potřeba zajistit, aby tomu tak skutečně bylo. Proto byly do programu doplněny nové vlastnosti, které umožňují tyto požadavky řešit.

 • Byla přidána možnost kontrol duplicit a to i vůči prvkům v referenčních výkresech.
 • Pokud je nastavena určitá nenulová tolerance pro hledání duplicit, jsou rozlišovány 100% duplicity a ostatní duplicity (duplicity v toleranci). Pak můžete jednoduše projít jen ta místa, kterými je potřeba se zabývat - např. při řešení souběhů projít kresbu, která je duplicitní v zadané toleranci (např. 14 cm), ale není 100% duplicitní.
 • Lze určit, zda budou vůči sobě porovnávány pouze prvky se shodnými vybranými vlastnostmi (vrstvou, barvou, tloušťkou apod.). Toho lze využít pro odhalení duplicit u významově podobných prvků. Příklad: Pokud je pro zpracování vybráno více vrstev, můžete se rozhodnout, zda budou kontrolovány duplicity vůči prvkům ve všech vybraných vrstvách nebo pouze duplicity v rámci každé vrstvy. V kombinaci s referenčními výkresy můžete tuto možnost využít pro porovnání (zjištění rozdílů) kresby výkresů.
 • V označeném duplicitním místě jsou z důvodu větší názornosti:
  • zvýrazněny všechny duplicitní prvky (doposud jen jeden)
  • volitelně označeny lomové body, a to odlišnými symboly pro jednotlivé výkresy
 • Rychlost zpracování se podstatně zvýšila v případech, kdy se ve výkresu(ech) vyskytuje velké množství duplicit.
 • Bylo kompletně přepracováno ovládání modulu - dialogová okna jsou přehlednější a intuitivnější.

Kontrola a změna atributů prvků

 • Byla rozšířena o možnost kontroly / změny dalších atributů:
  • úhel natočení buněk a textů - kontrola i změna, přičemž u změny lze zadat absolutní nebo relativní natočení
  • závislost textů na pohledu - kontrola i změna
  • třída prvků - kontrola i změna
  • priorita - kontrola i změna
  • průhlednost - kontrola i změna
  • příslušnost ke grafické skupině - jen kontrola (kontroluje se, zda prvek patří do grafické skupiny: 0 - prvek nesmí patřit do grafické skupiny, n - prvek musí patřit do grafické skupiny a ta musí obsahovat "n" prvků, * - prvek musí patřit do grafické skupiny a ta může obsahovat libovolný počet prvků)
 • Změny v Průzkumníku výkresu
  • Prvky je možné zobrazit a vybrat na základě několika dalších atributů. Nově je lze rozlišit podle textových, kótovacích a multičárových stylů, fontu, průhlednosti, priority, vyplnění, třídy prvku, zarovnání textů, množiny / jména štítku, databázové vazby nebo podle toho, zda je prvek objekt či nikoli.
  • S ohledem na větší množství údajů bylo dialogové okno přepracováno. Je možné upravit jeho velikost, zapnout / vypnout zobrazení jednotlivých sloupců nebo seřadit seznam podle vybraného sloupce. Karta Stručně s přehledy prvků podle vrstev a typů prvků byla nahrazena výběrem předdefinovaných sestav sloupců. Výběrem určitých sloupců lze vytvořit obdobné přehledy, například přehled barev použitých ve výkresu. Jednotlivé funkce jsou dostupné z ikon.
  • Uložení textového seznamu prvků v Průzkumníku výkresu lze vyvolat i příkazem (MDL KEYIN DGNSTAT DGN STATISTICS SAVE), což je užitečné pro dávkové vytvoření přehledu prvků více výkresů a další následné zpracování nebo vyhledání (např. vyhledání použití určitého typu prvku, stylu čáry apod. ve vybrané sadě výkresů).

Ostatní

 • V modulu Kontrola a oprava čárové kresby byly přepínače Zachovat bodové čáryOznačit bodové čáry sdruženy do jedné volby umístěné nad příbuzným nastavením pro řešení krátkých čar.
 • Součástí instalace jsou další rámy mapových listů a výkresů pro geodety a projektanty, používané modulem Tisk mapových listů. Kromě standardních formátů ISO jsou k dispozici i skládané formáty v násobcích formátu A4 (3xA4 až 9xA4, 2x2A4 až 5x2A4). Rámy jsou tvořeny tak, že jsou odděleny značky (buňky) pro jednotlivé formáty a popisové pole, což usnadňuje jejich úpravu - pokud do značky popisového pole doplníte vaše logo, změna se promítne ve všech cca 40 formátech.
 • V modulu Náhrada čar lomenými byl opraven následující problém - pokud bylo zapnuto vytvoření složeného řetězce, v případě, že počet vrcholů překročí maximální počet vrcholů lomené čáry (5000 pro DGN V8, 101 pro DGN V7), vytvořil se tento prvek v aktivní vrstvě místo ve vrstvě původních prvků.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft