Historie verzí GeoTools

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky GeoTools 11.07.08 - seznam změn od verze 2009/10

Obecné změny

 • Změny v podporovaných platformách Bentley Systems
  • GeoTools nově pracují i v prostředí tří produktů nové řady Bentley Map, a to Bentley Map PowerView V8i, Bentley Map V8iBentley Map Enterprise V8i.
  • Minimální verzí Bentley platforem, se kterou je možné tuto verzi GeoTools provozovat, je XM Edition 08.09.03.48.
 • Modul Náhrada značek již není licencován samostatně, je součástí modulu Kontrola a změna symbologie.
 • Prohlížení vybraných prvků
  • Pokud jeden seznam obsahuje výsledky zpracování různými nástroji (např. chyby symbologie, duplicity, chyby čárové kresby), pak se dialogové okno pro filtraci prvků rozšíří o další seznam, pomocí nějž se můžete jednodušeji přepínat mezi základními typy chyb zjištěnými jednotlivými nástroji.
  • Byl změněn způsob podbarvování značek a plošných prvků. Malé značky se podbarvují kolečkem (jako doposud), u velkých značek se podbarvuje kresba. U plošných prvků je možné zvolit, zda se podbarví plocha (jako doposud) nebo obrys.
  • Při otevření nebo aktivaci seznamu chyb vztaženému k výkresu se aktivuje příslušný výkres. Tím se zjednoduší postup opravy chyb.
  • Pro účely dávkového zpracování byl přidán příkaz, kterým lze ze souboru(ů) LVE zpětně vytvořit textový soubor s celkovým přehledem zjištěných chyb.

Kontrola a změna symbologie

přejmenováno z Kontrola a změna atributů prvků

 • Při procházení chybných prvků se zobrazuje nové okno, ve kterém jsou červeně označeny chybné atributy.
 • Seskupené chybné prvky jsou dostupné i ve filtru Prohlížení vybraných prvků, takže při procházení můžete vybrat jen prvky se shodnou chybou.
 • Kopírování / přesun prvků do jiných výkresů (např. při rozdělování kresby do více výkresů) pracuje nyní jiným způsobem, nedochází k rušivému otevírání cílových výkresů.
 • Kromě běžných měřítek je možné zadat jakékoli méně časté nebo netypické měřítko.
 • Seznam chybných prvků se standardně ukládá do souboru LVE (doposud byl výchozí volbou dočasný seznam).
 • Soubor pravidel nabízí tyto nové možnosti:
  • je možné zadat čísla i názvy vrstev
  • je možné zadat barvy pomocí složek RGB
  • je možné zadat TrueType fonty
  • při rozdělování prvků jednoho výkresu do několika výkresů je možné určit pro každý cílový výkres jiný zakládací výkres (jinými slovy klíčové slovo SEEDFILE je možné v souboru pravidel uvést vícekrát)
  • bylo zpřesněno nastavení sklonu a kurzívy
 • Průzkumník výkresu
  • Místo typu prvku je možné zobrazit druh prvku, díky kterému je možné prvky lépe seskupit podle jejich využití. Druh prvku je užitečný v tom, že seskupuje reálné objekty bez ohledu na jejich interní reprezentaci v MicroStationu. Určitý druh objektu může být reprezentován v MicroStationu několika typy prvků - např. druh prvku Linie zahrnuje lomené čáry, úsečky (kromě úseček nulové délky), složené řetězce, křivky atd. Naopak jeden typ prvku může reprezentovat významově odlišné druhy prvků - např. typ prvku buňka může představovat typizovaný symbol (značku), seskupení prvků nebo plochu s děrami a podle toho se konkrétní buňka může zařadit do různých druhů prvků.
  • Ve výběrovém seznamu Sloupce jsou připraveny další sady sloupců, např. Seskupení podle významu.
  • Je možné zobrazit přehled prvků nejen z aktivního, ale také z referenčních výkresů / modelů.
  • Pomocí funkce Přejít na řádek odpovídající prvku ve výkresu můžete vybrat i prvky v referenčním výkresu.
  • Seznam prvků je možné filtrovat podle ohrady. Na rozdíl od úplného seznamu se v seznamu zobrazí jen viditelné prvky odpovídající nastavení ohrady (jak je při práci s ohradou obvyklé).
  • Prvky odpovídající vybranému řádku je možné lokalizovat ve výkresu i poklepáním levého tlačítka myši.

Kontrola a oprava čárové kresby

 • Kontrola volných konců:
  • Přibyly nové dvě možnosti: Konec čáry v počátku značky a ve vrcholu jiné čáry je v pořádkuKonec čáry v toleranci značky a ve vrcholu jiné čáry je v pořádku.
  • Existuje možnost zadávat navazující linie a koncové značky i v referenčních výkresech.
 • Byla přidána možnost neoznačovat duplicitní prvky. To je potřeba v případech, kdy se v dávce spolu s kontrolou čárové kresby řeší duplicity samostatně pomocí modulu Duplicity a není žádoucí, aby se ve výsledném seznamu stejná duplicita objevila dvakrát.
 • Byla přidána možnost volitelně neřešit dělení zpracovávaných prvků v křížení.
 • Byla přidána možnost Řešit jen krátké čáry (žádné jiné zpracování neprobíhá).
 • Byl kompletně přepracován vzhled dialogových oken a sjednocen s modulem Duplicity.
  • V hlavním dialogovém okně se už nepracuje s konfiguračními soubory, ale vybírají se pojmenované konfigurace ve výběrovém seznamu.
   Pozn.: Aby se v seznamu objevily vaše vlastní stávající konfigurace, musí se přejmenovat příslušné soubory z název.xml na název.clean.xml.
  • Dialogové okno s nastavením bylo vzhledem k množství voleb rozděleno do sekcí.
  • Zpracovávané vrstvy se nastavují pomocí výběrových seznamů a je možné zvolit, zda budou určeny názvem nebo číslem. Tato volba byla zavedena i do modulu Duplicity.

Duplicity

 • Je možné zvolit, zda vrstvy budou určeny názvem nebo číslem
 • Je možné nastavit kontrolu značek se shodným úhlem
 • Byl odstraněn problém, kdy nebyla odhalena duplicita u značek se vztažným bodem mimo kresbu značky.

Tisk mapových listů

 • Lze hromadně umístit do každého rámu celkovou přehledku se zvýrazněním aktuálního mapového listu
 • Byla vytvořena nová funkce pro vytvoření kladu - na základě rámů mapových listů ve vybrané vrstvě umístí do výkresu klad odpovídající jednotlivým mapovým listům včetně jejich označení
 • Jsou ořezávána i podkladová rastrová data
 • Pokud spouštíte GeoTools s jinou než standardně dodávanou sadou knihoven, pak knihovnu s rámy můžete nyní vybrat vždy i ze standardně dodávané sady knihoven. To je užitečné v případech, kdy zadavatel neurčuje vzhled tisku, takže v sadě knihoven pro tohoto zadavatele není speciální knihovna s rámy a tudíž je možné tisknout pomocí standardně dodávaných rámů.
 • Pokud jste dříve chtěli, aby se určité prvky rámu netiskly (např. ořezávací rám, rámeček legendy), řešilo se to nezávisle na Tisku mapových listů a předpokladem byly úpravy v konfiguraci tisku v MicroStationu (.plt, .pltcfg). Nyní je to jednodušší - stačí, když vybrané prvky v rámu nastavíte jako konstrukční. Z důvodu kompatibility s dříve definovanými rámy se netisknou také prvky s číslem barvy 254 (aniž by bylo nutné upravovat konfiguraci tisku).
 • Je možné nastavit velikost ochranného okolí textů a priority.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft