Historie verzí GeoTools

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky GeoTools 2008/03 - seznam změn od verze 2007/05

Součástí instalace GeoTools 2008/03 jsou tyto verze samostatně licencovaných programů:

 • Kontrola a změna atributů 3.1.3
 • Náhrada značek 3.0.4
 • Kontrola a oprava čárové kresby 3.1.2
 • Duplicity 3.0.7
 • Náhrada čar lomenými čarami 3.0.7
 • Tvorba ploch 3.0.7
 • Klad mapových listů 3.1.2
 • Tisk mapových listů 3.1.7

Od této verze GeoTools podporují Bentley platformy XM Edition, a to MicroStation V8 XM Edition, MicroStation PowerDraft XM Edition a Bentley PowerMap XM Edition.

Pozor! GeoTools pro platformy řady XM Edition mají samostatnou instalaci. Proto věnujte pozornost tomu, kterou verzi stahujete.

Kontrola a oprava čárové kresby

 • V některých případech je výběr prvků ke zpracování pomocí vrstev nedostatečný a je potřeba je rozlišit podle dalších atributů. Proto byla do nastavení přidána možnost výběru pomocí barvy, tloušťky a stylu.
 • Doposud bylo možné odstranit přesahy kratší než tolerance začištění. Nyní je možné délku odstraňovaných přesahů nastavit nezávisle na toleranci začištění a tak odstranit i delší přesahy. Pokud bude v poli Zapisovat přetahy delší než uvedena hodnota 0, bude to mít stejný význam jako vypnutý přepínač Zapisovat krátké čáry přetahů v předchozích verzích (tento přepínač byl odstraněn).
 • Je možné nastavit, aby nově vzniklé body byly zaokrouhlovány na zadanou hodnotu, např. na centimetry. Doposud se nové body vytvářely vždy s maximální přesností, kterou dovoloval výkres.
 • U kontroly volných konců lze nastavit, že Konec čáry ve vrcholu jiné čáry je v pořádku. Toho lze využít pro odhalení chyb u specifických prvků jako jsou chráničky, u nichž by koncové body měly ležet na lomových bodech jiných liniových prvků (trasy vedení). Pole Vrstvy se značkami bylo v této souvislosti změněno na Vrstvy navazujících prvků.
 • Krátké čáry je možné nejen zkontrolovat, ale i opravit, tj. odstranit krátké úsečky nebo vypustit krátké segmenty lomených čar.
 • Je možné zapnout označování opravených míst. Díky tomu můžete po začištění zkontrolovat, jak byly jednotlivé prohřešky v kresbě vyřešeny. Tato místa jsou označena odlišně od stejných, ale nevyřešených míst, aby je bylo možné při prohlížení odfiltrovat.
 • Byla přidána volba Ponechat chyby z předchozí kontroly / opravy. Zapnout tento přepínač je užitečné, pokud jeden výkres začišťujete v několika krocích a chcete mít všechna chybová místa v jednom seznamu.
 • Při volání programu z příkazového řádku lze zadat parametr -VERIFY, který zajistí spuštění programu v režimu označování chybových míst. Parametr je nutno zadat až na konci za případným názvem XML souboru s konfigurací.

Kontrola a změna atributů prvků

 • Mají-li se v režimu změn vybrané prvky kopírovat nebo přesouvat do jiného výkresu, upřesnění chování se už neurčuje nastavením položek v dialogovém okně, ale zadáním nových instrukcí v souboru pravidel. To znamená, že je nastavení spjato se souborem pravidel, jinými slovy, při použití už není nutné pamatovat na správné nastavení položek v dialogovém okně. Konkrétně:
  • Místo výběrového tlačítka Kopírovat / Přesunout jsou k dispozici instrukce COPYMOVE. Oproti dřívějšímu chování je navíc možné nastavení aplikovat nejen pro celé zpracování (tj. uvedením instrukce na začátku souboru pravidel), ale pro každé pravidlo nebo skupinu pravidel zvlášť. Po uvedení instrukce COPY nebo MOVE budou prvky určené v následujících dvojicích řádků kopírovány nebo přesouvány.
  • Zakládací výkres je možné určit pomocí instrukce SEEDFILE jménovýkresu.dgn.
  • Místo přepínače Zpracovávat prvky pouze jednou je k dispozici instrukce ONLYONE.
  • Výše uvedené změny se promítly i do funkce, která generuje soubory pravidel z výkresu. Generované soubory obsahují nové instrukce, stačí je upravit nebo odpoznámkovat.
  • Upozornění: Pokud používáte přesun prvků do jiného výkresu nebo volbu Zpracovávat prvky pouze jednou, musíte tato nastavení před prvním použitím v této verzi uvést do souboru pravidel. Totéž platí, pokud máte tyto odpovídající parametry uvedeny v příkazovém řádku vyvolaném z dávky nebo nabídky. Nová verze jim už nebude rozumět.
 • Byla přidána instrukce DELETE pro odstranění prvků s nastavenými atributy - příklad použití: odstranění pracovní kresby, odstranění kresby, kterou některý zadavatel nepožaduje
 • Byla přidána instrukce CLONE pro zkopírování prvku ve stejném výkresu s jinými atributy - příklad použití: rozdělení protlaku na dva prvky - osu trasy a značku chráničky
 • Jako oddělovač jednotlivých hodnot souboru pravidel CSV lze použít i středník a jako oddělovač desetinných míst čárku. To umožňuje úpravu těchto souborů i v prostředí novějších verzí programu Microsoft Excel, jehož česká verze již neumí načíst soubor oddělený čárkami.

Tisk mapových listů

 • Pokud je v poli Výstupní soubor zadáno nějaké jméno, pozice počítadla souborů je nyní na konci jména souboru, např. Tisk001.pdf, Tisk002.pdf atd.
 • Pokud se tiskne do souboru (např. PDF) a v poli Výstupní soubor není uvedeno žádné jméno, nabídne se možnost zadání jména souboru ihned po stisku tlačítka Vytisknout. Výchozí jméno odpovídá nastavení MicroStationu a pokud jej chcete změnit, upravte si příslušné nastavení ovladače tisku.
 • Index bílé barvy pro tisk ochranného okolí textů a značek již není nutné nastavovat - bílá barva je definována interně pomocí složek RGB.
 • Barva pozadí pracovních výkresů pro tisky (pltwrk2d.dgnpltwrk2d.dgn) je nastavena na bílou (proto, aby pozadí na obrazovce odpovídalo bílé barvě papíru).

Další změny

 • Konfigurační soubory byly přesunuty do uživatelských složek (tato změna byla provedena z důvodu podpory operačního systému Windows Vista). Z toho také vyplývá, že pokud se na jednom počítači střídá více uživatelů, každý má nyní své vlastní nastavení.
 • Soubory LIC s licenčním klíčem - mohou být nyní ve dvou složkách. Tyto složky nejjednodušeji otevřete z nápovědy s úvodními informacemi, kterou lze zobrazit zapnutím přepínače Zobrazit informace o dalších krocích před spuštěním na poslední stránce instalačního programu nebo kdykoli později z nabídky Nápověda > Úvodní informace.
 • Nástroj Prohlížení vybraných prvků
  • Zvýraznění a podbarvení je možné vytisknout - pouze na Bentley platformě verze XM Edition
  • Ze záhlaví i z nabídky Seznam je nyní zřejmé, zda je aktuální seznam dočasný nebo uložený v souboru LVE
© Copyright 1995-2023 GISoft