Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 22.x

Obsah této stránky

 1. 1. 22.01.10
 2. 2. 22.02.10
 3. 3. 22.04.14
 4. 4. 22.06.14
 5. 5. 22.09.29
 6. 6. 22.12.29

1. 22.01.10

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Práce s bodovým mračnem
  • Je možné otevřít více bodových mračen. Jedním bodovým mračnem se myslí sada souborů las / laz v jedné složce nebo jednom zdroji / cestě na serveru. Díky tomu lze zkombinovat data naměřená různými metodami (mobilním, pozemním nebo leteckým skenováním), v různém časovém období apod. Jednotlivá bodová mračna lze samostatně zapínat / vypínat v jednotlivých pohledech. Na úrovni jednoho bodového mračna se jednotlivé soubory načítají automaticky jako doposud.
   Upozorňujeme, že podpora více bodových mračen má vliv na dosavadní zvyklosti z hlediska otevírání / zavírání. Doposud se při otevření bodového mračna zavřelo předchozí bodové mračno. Nyní předchozí zůstává otevřeno a pokud jej nepotřebujete, musíte jej sami zavřít.
  • Každé bodové mračno má samostatné nastavení z hlediska vzhledu, ředění apod. Vyvolává se přímo z kontextové nabídky v seznamu otevřených bodových mračen nebo nepřímo z hlavní nabídky s následným přepnutím na vybrané bodové mračno.
  • Každé bodové mračno může mít nastavenu Barvu bodového mračna. Používá se pro zobrazení obdélníků rozsahů v přehledce (ve funkcí Přejít do zvolené oblasti bodového mračna) a pro zobrazení bodů v případě, že budete potřebovat bodová mračna barevně odlišit. K tomu slouží dvě nové možnosti nastavení Barvy bodu - Podle barvy bodového mračnaPodle barvy bodového mračna a intenzity.

   Vizualizace návaznosti dvou samostatných měření v opačných směrech
  • Nastavení bodového mračna se nyní ukládá a očekává jinde, spolu s bodovým mračnem, a to ve stejné lokální složce nebo cestě na serveru. Nastavení je nezávislé na hlavní databázi jak tomu bylo doposud a využívá se i v případě, že otevřete jen samotné bodové mračno. Je uloženo v souboru .lasinfo se jménem podle přípony souborů bodového mračna, např. laz.lasinfo.
   • Při stisku tlačítka UložitNastavení bodového mračna se kromě nastavení současně ukládá i index rozsahů jednotlivých souborů las / laz, doposud uložený v souboru index.lasinfo, který se používal při otevírání dat ze serveru. Proto byla z nabídky odstraněna již nepotřebná možnost Vytvořit index pro soubory bodového mračna. Otevření stávajících datových zdrojů s bodovým mračnem za serveru je funkční, chcete-li využít nových možností nastavení, doporučujeme použít nově uložený soubor .lasinfo.
   • Pokud otevřete data s panoramatickými fotografiemi a nové nastavení neexistuje (ještě nebylo uloženo), použije se stávající nastavení v hlavní databázi s trajektorií.
  • Pokud je zobrazena přehledka (funkcí Přejít do zvolené oblasti bodového mračna), při podržení kurzoru nad rozsahem souboru se v bublině zobrazí jeho jméno. Pokud je pro zobrazení bodového mračna nastavena určitá barva (viz třetí odrážka), stejná barva se použije i pro zobrazení rozsahu jednotlivých souborů, aby se rozlišila různá bodová mračna.
 • WMS
  • Seznam WMS zdrojů je dostupný po otevření jakýchkoli dat, i těch, u kterých nelze souřadnicový systém určit spolehlivě (bodové mračno, DGN...). V tomto případě se použije výchozí souřadnicový systém, který je k dispozici v Základním nastavení.
  • Po otevření datového zdroje zůstává zachován stav předchozích zapnutých WMS zdrojů. Změní se jen pokud se změní původ datového zdroje (lokální / server) a současně nemáte nastaveno, že se preferuje seznam z vašeho PC.
  • Bylo změněno pořadí zobrazování WMS zdrojů vůči bodovému mračnu. Průhledné WMS zdroje (např. katastrální mapa) se nyní zobrazují nad bodovým mračnem. Neprůhledné (např. ortofoto) se zobrazují pod bodovým mračnem jako doposud. Není nutné nic měnit, využívá se stávajícího nastavení určujícího průhlednost.
 • V dialogovém okně Obsah pohledu, z kontextové nabídky vektorového datového zdroje lze vyvolat možnost Upravit vzhled... a přebarvit všechny zobrazené objekty jednotnou barvou. Uplatnění najde při porovnávání datových zdrojů nebo při řešení návazností. Nastavení je platné po dobu otevření dat, neukládá se.

  Zobrazení na přechodu k.ú. připravené pro řešení návaznosti dvou nezávisle připravených datových souborů
 • Ve všech dialogových oknech pro úpravu vzhledu (vektorová data, bodové mračno, WMS) se lze mezi nastavením pro jednotlivé datové zdroje přepínat přímo v dialogu.
 • Práce s atributy
  • Při zobrazení atributů se dlouhé texty zalamují podle šířky okna, tj. jsou zobrazeny celé na více řádcích. Explicitní odřádkování (Enter) je označeno znakem ¶.
  • Atributy, u nichž lze kliknutím vyvolat zobrazení informací v jiném okně (obrázku, webové stránky...) jsou podtržené.
 • Funkce Změřit vodorovnou a svislou vzdálenost
  • Nově zobrazuje také hodnotu sklonu, kterou využijete např. při měření ramp, střech apod. Na výběr jsou 4 možnosti zobrazení hodnoty sklonu - procento, promile, poměr nebo úhel.
  • Lze nastavit, která hodnota se bude zobrazovat v pohledu Shora.
 • Pokud je aktivní některý z měřicích nebo kreslicích nástrojů, ve stavovém řádku se zobrazují průběžně zjišťované souřadnice. Je-li kurzor myši v místě, ve kterém nelze podle aktuálního režimu určení souřadnice zjistit plné 3D souřadnice, nic se nezobrazí. Zobrazené souřadnice tedy mimo jiné indikují, že v daném místě lze zadat bod nebo vrchol.
 • Základní nastavení
  • Podle dat, se kterými pracujete, si nyní můžete přizpůsobit barvy, které se používají pro měření, výběr a pozadí pohledů. Posledně jmenované nastavení bylo přesunuto z nabídky Zobrazení.
  • V sekci Fotografie je zobrazeno jméno sady fotografií, do které patří aktuální panoramatická fotografie. Po přepnutí na jinou sadu se přejde na první fotografii dané sady a načtou se parametry uložené pro tuto sadu. Tak lze postupně projít všechny sady a zkontrolovat správnost nastavení parametrů. Tato změna je ve všech aplikacích, ale nejvíce se týká Panorama Studia a úvodního načtení, nastavení a kontroly.
   Pozn.: Pokud byly při načtení k dispozici informace o času pořízení fotografie, sada je pojmenována podle času první fotografie.

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • Funkce Vybrat objekty - výběr zleva doprava vybere všechny vektorové objekty, které jsou celé uvnitř oblasti, výběr zprava doleva vybere objekty uvnitř včetně objektů, které oblast překrývají. Způsob výběru je rozlišen plnou nebo čárkovanou okrajovou linií. U plošného i individuálního výběru lze použít kombinaci s klávesami - Shift přidá do stávajícího výběru, Ctrl invertuje stávající výběr.
 • Práce s atributy
  • Editace víceřádkového textu probíhá pohodlněji ve víceřádkovém poli.
   Upozornění v souvislosti se zobrazením zalomených textů popsaným výše - pokud je text při zobrazení zalomen, neznamená to, že jde o víceřádkový text. Víceřádkový je text, který je takto definován nebo určen. Je to textový atribut, který nemá nastaven rozměr nebo má nastaveno, že se má jeho editace provádět ve víceřádkovém editoru.
  • Pokud se po nakreslení objektu zadávají úvodní hodnoty atributů, po stisku tlačítka Zrušit zůstává nakreslený objekt vždy zachován a vyplní se případné výchozí hodnoty. Tlačítko nyní slouží jen pro zrušení případných ručně zadaných hodnot.
  • Kreslení konkrétních objektů může být nastaveno tak, že se vyplní výchozí hodnoty určitých atributů, aniž by se zobrazil dialog pro jejich zadání.
 • Funkce Odstranit objekt
  • Nyní se rozhoduje jen podle toho, zda je datový zdroj editovatelný nebo ne. Původní podmínky / povolení byly zrušeny. Ze všech objektů ve výběrové množině se odstraní jen ty v editovatelných datových zdrojích.
  • Upozornění se zobrazuje jen před odstraněním více objektů ve výběrové množině, ne u individuálního výběru, tj. stačí jen kliknutí.
  • Při aktivní funkci Vybrat objekty lze objekty ve výběrové množině odstranit i stiskem klávesy Delete.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • Byla přidána možnost načtení ze systému Leica Pegasus:Two Ultimate, který používá jinou orientaci fotografií než Leica Pegasus:Two.
 • Načtení pozic a orientaci fotografií bylo přeorganizováno nastavení vstupních parametrů. V případě vstupu ze systému Leica se vybírá složka s tracky a některé další parametry se nastavují interně, např. proto, že mají jiný formát jména souboru pro jednotlivé tracky. Díky tomu lze načíst všechny tracky najednou.

S aplikacemi Panorama souvisí změny v aplikaci MGEO 21.10.01 a 22.01.07, které rozšiřují možnosti exportu dat, přípravy šablony i importu vytvořených dat.

2. 22.02.10

 • Práce s bodovým mračnem
  • Pokud je bodové mračno klasifikováno, lze jeho zobrazení ovlivnit podrobněji výběrem tříd. Kliknutím na ikonu filtru, v seznamu vlevo od jeho názvu, se otevře dialogové okno, v němž lze filtrovat zobrazení podle jednotlivých tříd. Možnosti jsou podobné jako u vektorových vrstev.
   • Ve všech funkcích pro práci s bodovým mračnem (výběr bodů, pohyb, řezy, lokalizace...) se pracuje jen s právě zobrazenými body.
   • Každé bodové mračno má svůj seznam tříd, protože bodová mračna nasnímaná a zpracovaná různými způsoby mohou být klasifikovány jinak. Nebo vůbec.
   • Přepínač Jen body terénu v panelu Bodové mračno byl zrušen, jeho obdobou je výběr třídy Terén a stisk tlačítka Zapnout jen vybrané.

   Lesní úsek s vypnutými stromy (v seznamu třída Vysoká vegetace)
  • Byla vylepšena lokalizace v pohledu Shora, lépe využívá rozsah natočeného pohledu - doposud podle obdélníků rozsahů bodových mračen, nyní podle skutečných bodů.
 • Práce s atributy
  • Pokud existuje výběrová množina, po stisku Zobrazit / upravit atributy se nabídne možnost procházení vybraných objektů s následnou možností úprav atributů jednotlivých objektů nebo výběr pro hromadnou úpravu. Hromadná úprava je možná jen pokud jsou vybrány objekty stejného typu.

3. 22.04.14

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Vyhledání je možné vyvolat i z panelu nástrojů. V tomto případě se nejprve nabídne seznam všech typů objektů / tabulek a následně pokračuje možnost upřesnění výběru pomocí atributů. Tímto způsobem můžete např. najít výskyty určitých objektů a použít pro procházení nebo následné zpracování.
 • K dispozici je nová metoda výběru souřadnice na objektu / linii, a to Průsečíky v XY. Na rozdíl od klasického průsečíku, který vyhodnocuje "vizuální" protnutí linií v aktuálním pohledu, metoda Průsečíky v XY vyhodnocuje protnutí jako v pohledu shora / v půdorysu, a to i při práci ve 3D pohledu. Využití najde při kreslení nebo editaci mimoúrovňových křížení, např. u mostů, propustků apod. Názorně si použití ukážeme ve 3D pohledu, pomocí nápovědných symbolů lze stejného výsledku dosáhnout i v pohledu Shora.
  Na prvním obrázku je kurzor nad linií a kromě klíčových bodů / vrcholů je zobrazen nejbližší mimoúrovňový průsečík, symbol s čárkou naznačuje směr ke druhému průsečíku. Podobně by to vypadalo, pokud by byl kurzor na horní linii, čárka symbolu by směřovala dolů. Na druhém obrázku je průsečík vybrán, čárkovaná linie naznačuje spojnici obou průsečíků. Na třetím obrázku je stejným způsobem vybrán průsečík na horní linii a linie je dokončena.

  Na výše uvedeném příkladu je využití průsečíku ukázáno na měření, stejně jej lze použít při kreslení, vložení vrcholu, rozdělení linie apod. Při nalezení průsečíku si bod můžete ověřit v jiných pohledech, pravým tlačítkem myši se můžete případně přepnout na druhý bod v jiné výšce.
 • Pozice ve 3D pohledu se standardně synchronizuje do pohledu Shora. V režimu Volný pohyb, při práci na detailech (větším přiblížení v pohledu Shora) je spíše žádoucí, aby výřez v pohledu Shora zůstal zachován, bez ohledu na to, jak budete měnit pohled na stejný detail ve 3D pohledu. V těchto případech můžete nyní synchronizaci pohledů vypnout pomocí nové ikony v pohledu 3D v režimu Volný pohyb.

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • Ve funkci Umístit objekt je nově možné vybrat mezi režimy UmístitZměnit. V režimu Změnit je možné změnit stávající typ objektu na jiný, a to individuálně nebo hromadně.
  • Při změně se zachovají hodnoty popisných atributů, které mají původní a nový typ objektu společné.
  • Změna jednotlivého objektu se z hlediska zadávání atributů chová stejně jako při kreslení. Pokud se při kreslení po umístění konkrétního typu objektu zadávají atributy ve formuláři nebo použijí výchozí hodnoty bez zobrazení formuláře, v režimu Změnit je další krok identický. Pokud se objeví formulář, je předvyplněn společnými hodnotami původního typu objektu. Můžete je ponechat (OKZrušit) nebo upravit a potvrdit OK.
  • Pro hromadnou změnu se objekty, které chcete změnit, nejprve vyberou do výběrové množiny a následně zvolí cílový typ objektu. Při hromadné změně se nenabízí formulář pro upřesnění hodnot jako při individuální změně, zůstanou zachovány původní společné atributy. V případě, že potřebujete atributy více objektů sjednotit, použijte k tomu Hromadné úpravy.
  • Po zvolení cílového typu objektu lze vybrat jen objekty se stejným typem geometrie a dimenze. Např. na symbol lze změnit jen objekty typu symbol.
  • Pozn.: Funkce Umístit nebo Změnit je aktivní, pokud je v seznamu vybrán řádek / typ objektu a je zvýrazněn modře. Po přepnutí režimu řádek zůstává vybrán, ale je neaktivní / šedý, aby nedošlo k okamžitému nežádoucímu vyvolání funkce.
 • Byla rozšířena víceúčelová funkce Upravit vrcholy. K dispozici je možnost prodloužení / zkrácení linie nebo segmentu lomené linie se zachováním směru. Jakmile vyberete vrchol linie a stisknete klávesu / (lomítko), je přesun vrcholu omezen ve směru dotčených segmentů. Pro potvrzení nového vrcholu se používá aktivní metoda určení souřadnice, např. Výběr bodů z bodového mračna, ale použije se jen pro určení referenčního bodu, nový vrchol vždy zůstává ve směru původního segmentu. Při aktivní metodě Výběr bodů na objektu má prodloužení / zkrácení širší využití - při zapnutém Průsečíku v XY můžete linii prodloužit nebo zkrátit k linii v jiné výšce.
 • Vyhledané objekty je možné přidat do výběrové množiny, 'přidat do' / 'odebrat z' existující pro další zpracování. Tato možnost je dostupná jen pro editovatelné datové zdroje, protože jen s nimi mají další operace s výběrovou množinou smysl.

4. 22.06.14

Změny v aplikacích Panorama Studio, Panorama Editor

 • Kopírovat / přesunout objekt
  Kromě volby, zda zkopírovat nebo přesunout lze zvolit způsob:
  • Volně - v tomto případě lze objekt zkopírovat / přesunout na libovolné místo v prostoru, výběr cílového místa se řídí aktivní metodou určení souřadnice, potvrdit lze např. na bodu bodového mračna. U vícevrcholových objektů např. linií lze požadované cílové pozice dosáhnout také výběrem vhodného bodu na původní linii, např. klíčového bodu.
  • Vodorovně - v případě linií se kopíruje / přesouvá rovnoběžně vůči původní linii, vzdálenost lze ovlivnit krokem nebo zadáním konkrétní hodnoty. Cílovou pozici ze potvrdit i vizuálně např. v místě, kde žádný bod bodového mračna nebo vrchol vektorového objektu není.
  • Svisle - prostá změna souřadnice Z vrcholu nebo vrcholů, vzdálenost lze ovlivnit krokem nebo zadáním konkrétní hodnoty. Pro potvrzení platí totéž, co u volby Vodorovně.
  • Příklady využití:
   • Kopírovat volně - vytvořit nový bodový objekt zkopírováním existujícího může být rychlejší než vybrat ze seznamu pro kreslení.
   • Kopírovat vodorovně - hrana podezdívky, zdi, betonu propustku, betonové zábrany apod. nakreslená podle bodů bodového mračna viditelných ze strany snímání se zkopíruje na místo druhé hrany, kde body nejsou nebo jsou řídké.
   • Přesunout svisle - linie stavebního objektu nebo předmětu se nakreslí ve výšce, kde jsou vrcholy snadněji určitelné, ve druhém kroku se přesune svisle do požadované výšky, např. k patě
   • Kopírovat v jednom směru, pak přesunout ve druhém - nakreslená hrana obrubníku se zkopíruje vodorovně / rovnoběžně a pak přesune svisle (nebo naopak), nejlépe v pohledu s příčným řezem.
 • Ve funkci pro kreslení linie se pamatuje výška odstupu vůči vybranému bodu. To znamená, že lze opakovaně vybírat lépe dostupné body a přitom linii umisťovat do jiné požadované výšky. Aktuálně zadaná hodnota se použije pro vložení nového vrcholu, kromě toho lze ještě dodatečně upravit výšku posledního vrcholu jako doposud. Pamatování funguje po dobu kreslení daného typu liniového objektu.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • Import seznamu souřadnic a orientací - pokud jsou vstupní data v podobě "jeden seznam souřadnic a orientací a více složek s fotografiemi" a načítají se postupně v režimu Doplnit, pak se sada fotografií pojmenuje podle datumu a času první použité fotografie ze složky (doposud podle datumu a času první fotografie v souboru).

5. 22.09.29

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • K dispozici je nová funkce pro rychlé přiblížení k místu pod kurzorem myši. Vyvolává se podržením klávesy Q (Q jako Quick zoom).
  • Ve 2D pohledech (Shora, Řez) se přiblížíte na rozsah / měřítko, které jsou vhodné pro zadávání vrcholů kresby. To urychlí práci např. při kreslení delších rovných linií - postupujete po větších vzdálenostech při zobrazení v menším měřítku a vrcholy se zadávají v přiblížení (větším měřítku) při stisku klávesy Q. "Pevně dané" měřítko rychlého přiblížení zároveň zajišťuje větší kontrolu nad úrovní detailů. Jinými slovy, nemělo by svádět k přiblížení do zbytečně velkých detailů jak se to může stát při použití kolečka.
   Měřítko pro přiblížení se dá změnit v Základním nastavení, výchozí hodnota je 1:20. Chcete-li menší přiblížení, nastavte větší hodnotu, např. 1:50. Pokud je rozsah pohledu před stiskem klávesy Q příliš velký na to, aby se přešlo přímo do nastaveného měřítka, použije se relativní přiblížení. Proto je nastavená hodnota nazvaná Maximální měřítko pro Rychlé přiblížení.
  • V pohledu s panoramatickou fotografií se přiblížíte na maximum. To využijete např. pro náhled na detail nebo pro urychlení zadávání bodů při určení souřadnice protínáním (pokud jsou k dispozici jen fotografie).
  • Ve 3D pohledu v režimu Volný pohyb není k dispozici, protože "přiblížení" v něm znamená posun v datech, který by vyvolal další akce, např. nahrání / odehrání dat.
 • WMS
  • lze zobrazit data z neveřejných WMS serverů, které vyžadují přihlášení. V parametrech je nyní možné zadat jméno (username) a heslo (password).
  • lze zobrazit data ve formátu JPEG s nestandardním kódováním barev CMYK
 • V nabídce Nástroje je nová funkce Průzkumník. Díky ní získáte přehled o jednotlivých typech objektů, které se v datech vyskytují, jejich počtech a vlastnostech. Vlastnosti, podle kterých jsou objekty seskupeny, lze nastavit a s vybranou skupinou objektů provést další činnosti, např. postupně procházet jednotlivé objekty, přidat do výběrové množiny atd.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • V nabídce datového zdroje byla dosavadní volba Upravit vzhled přejmenována na Vlastnosti a nově jsou v dialogovém okně v sekci Kreslení k dispozici nastavení PřesnostiMěřítka.
  • Přesnost určuje s jakou přesností mají být ukládány souřadnice geometrií neboli jak mají být zaokrouhleny. Ve výchozím stavu jsou to milimetry (volba 0.001). Nastavte podle požadavků přesnosti, ve které máte data předávat.
  • Měřítko určuje velikost měřítkově závislých objektů, tj. symbolů, textů a linií se stylem. Je to stejné nastavení, které bylo doposud v Základním nastavení, nyní je platné pro konkrétní geodatabázi.
 • V nabídce Nástroje je k dispozici funkce Zaokrouhlit souřadnice objektů, kterou lze využít pro zaokrouhlení souřadnic existujících objektů.
 • Plošné objekty
  • K dispozici je funkce pro kreslení 3D ploch s vrcholy v různých výškách
  • Funkce Upravit vrcholy podporuje posun, přidání, odstranění vrcholu ve všech případech geometrií ploch (polygonů) - plochy, plochy s dírou, multiplochy.
 • Nastavení funkce Kopírovat / přesunout objekt je více intuitivní - vzdálenost se zobrazuje jako obyčejný text, případnou konkrétní hodnotu je nutné zadat v poli Krok, u vertikálního posunu se zobrazují i záporné hodnoty.

6. 22.12.29

Pozn.: Změny, které jsou jen v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor, jsou označeny (PS,PE).

 • Práce s bodovým mračnem
  • Doposud se nahrávání a odehrávání jednotlivých oblastí bodového mračna řídilo pozicí ve 3D pohledu. Nyní se řídí současně i podle pohledu Shora. Pokud se v pohledu Shora přiblížíte na určitý rozsah (pod určitou hodnotu měřítka), dochází k automatickému připojování oblastí bodového mračna aniž by bylo nutné vyvolat nějaké další kroky. Pokud jsou v různých pohledech zobrazeny různé oblasti, je bodové mračno načteno pro potřeby každého pohledu zvlášť.
  • Výše uvedená změna také znamená, že při vyhodnocování určitých objektů můžete pracovat jen s jediným pohledem Shora. Pokud je v tomto případě zapnut ořez bodů podle výšky (Jen body pod / nad), pak se referenční výška pro ořez určuje podle středu pohledu. Jsou-li otevřena data s panoramatickými fotografiemi, pak podle nejbližšího bodu trajektorie, pokud je otevřeno jen bodové mračno, pak podle nejnižšího bodu v okolí středu pohledu. Referenční výška určená ze středu pohledu se rovněž používá pro obarvení bodů Podle relativní výšky....
 • Jako podkladová data (jen pro čtení) je možné otevřít soubory ve formátu shapefile. Soubor nebo soubory se otevírají přetažením do plochy aplikace. Obarvit lze v dialogovém okně Vlastnosti vyvolaném z nabídky příslušného souboru. Zobrazení a vyhledání podle atributů funguje jako s ostatními daty.
 • Práce se soubory DGN
  • (PS,PE) Při otevření souboru ve formátu DGN lze zvolit mezi možnostmi Otevřít, kdy se data zobrazí jako referenční / pro čtení a Načíst do geodatabáze, kdy ve stejné složce vznikne geodatabáze .gigdb a s daty lze dále pracovat v editačním režimu.
 • (PS,PE) V kreslicích a editačních funkcích byl sjednocen způsob zaokrouhlování souřadnic, aby byl v souladu s požadavky kontrol.
 • Pokud určitý WMS server vrací GetFeatureInfo včetně geometrií, lze je využít pro snapování. Nejprve je nutné v konfiguraci WMS vrstvy zadat, že to daný server po (parametr pickable=true). Při použití stiskněte funkční klávesu F9. klikněte na místo objektu v podkladové WMS mapě a ve druhém kroku vrchol nebo jiný bod na vybrané geometrii.
 • Byly vyřešeny problémy s nejnovějšími ovladači AMD Radeon, které byly výrazně přepracovány. Změna chování se v aplikacích Panorama projevila na dvou místech - 1) některá vektorová data se nezobrazovala barevně 2) po otevření bodového mračna začaly problémy se zobrazením a obsazením paměti.
© Copyright 1995-2023 GISoft