Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 19.x

Obsah této stránky

 1. 1. 19.01.24
 2. 2. 19.08.21

1. 19.01.24

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Práce s bodovým mračnem - svislé řezy
  • Nová funkce umožňuje zobrazit svislý řez, tj. body vybrané oblasti nebo vybraného objektu v pohledu ze strany. To přináší velkou pomoc při kreslení a měření:
   • Díky zobrazení jen vybraných bodů a jejich výškových poměrů se můžete lépe orientovat v daném místě.
   • Před nebo po určení bodu máte možnost ověřit si jeho umístění ve třech různých typech pohledů, pokaždé z jiného úhlu. Jinými slovy, můžete názorněji a přesněji určit zetovou souřadnici.
   • Lze změřit nebo nakreslit objekty, jejichž vyhodnocení by bylo jinak obtížné.
  • Řez se zadává tak, aby bylo potřeba minimum kroků. V mapovém pohledu se zadá linie, v dalším kroku se nastavuje hloubka řezu a současně i směr, ze kterého se pak budete na řez dívat. Výška se určí automaticky podle nejnižšího a nejvyššího bodu v zadané oblasti. Zadaná linie zároveň určuje rovinu pro určení souřadnice z pohledu s řezem - podrobněji dále. Je proto vhodné ji vést v místě, kde budete chtít určit souřadnici, např. na elektrickém nebo trakčním vedení, na ose sloupu nebo kmene stromu apod.
  • Linii řezu můžete nakreslit nebo vybrat segment existujícího liniového objektu. Může to být i 2D linie stávající dokumentace (linie vedení, katastrální hranice apod.).
  • Po zadání řezu dojde k automatickému přepnutí do nového rozložení pohledů Mapa + panorama + řez (pokud již není aktivní). V pohledu s řezem se zobrazuje bodové mračno a vektorová 3D data. Vybraná oblast se rovněž lokalizuje a zvýrazní v panoramatickém pohledu, abyste se mohli na vybrané místo podívat ve fotografii.
   Toto rozložení pohledů se stane pravděpodobně nejčastěji používaným pro vyhodnocování z bodového mračna.
  • Určení souřadnice v pohledu s řezem - nevybírají se body z mračna, ale počítají se body v protnutí s rovinou definovanou linií. Můžete tak zadat i body, které skener nenaskenoval, ale vyplývají ze zobrazení řezu.
  • Po nakreslení řezu se řízení vrátí k předchozímu příkazu. To znamená, že řez můžete nastavit opakovaně, např. v průběhu kreslení linie a vždy vás to vrátí k rozkreslené linii.
  • Při výchozím nastavení zůstává po nakreslení řezu jeho rozsah v pohledech zobrazen. Pokud by to vadilo při kreslení, je možné zobrazení vypnout pomocí Zobrazení > Zobrazit obdélník řezu.
  • Pokud je kurzor myši v pohledu s řezem, pak klávesami šipka nahoru, šipka dolů nebo W a S lze oblast řezu jemně posunout. Toho lze využít pro posun linie řezu, pokud se vám ji nepodaří napoprvé umístit na požadovaném místě.
 • Pokud pomocí funkce Zobrazit místo v jiných pohledech vyberete místo z panoramatického pohledu nebo z pohledu s řezem, v mapovém pohledu se vycentruje přímo vybrané místo (doposud se centroval nejbližší bod trajektorie).
  I výběr z panoramatického pohledu je užitečný v souvislosti s řezy - na fotografii v panoramatickém pohledu vidíte nějaký objekt, který chcete zakreslit, ukážete na něj pomocí funkce Zobrazit místo v jiných pohledech, na základě vybraného bodu z mračna se místo zobrazí v mapovém pohledu a můžete začít kreslit řez.
 • Ve výchozím stavu je zobrazení vyplněných ploch vypnuto. Je spíše žádoucí vidět data pod vyplněnými plochami.
 • Byly zvýšeny limitní hodnoty pro nastavení zobrazení bodového mračna v panoramatickém pohledu. To umožňuje přizpůsobit zobrazení i velmi řídkému bodovému mračnu, např. pořízenému z letadla.

Změny v Panorama StudiuPanorama Editoru

 • Pro kreslení je k dispozici nová funkce pro umístění textu. Vyžaduje šablonu s definicemi textů. Ta se připravuje v aplikaci MGEO, definice textů se exportují od verze MGEO 19.01.07.
 • Pokud existující text vyberete pomocí funkce Upravit atributy, můžete hodnotu textu změnit v atributu Textstring.

Změny v Panorama Studiu

 • Načtení pozic a orientací fotografií byly provedeny tyto změny:
  • Byl přidán formát Optech.
  • V nastavení Orientace kamery vůči směru trajektorie je možné zadat i nestandardní úhel (doposud jen výběr z 0 a 180 stupňů)
  • K dispozici je nový přepínač Vytvořit linii trajektorie, který můžete vypnout v případě, že načítáte seznam souřadnic stanovisek pozemního skeneru a linie nemá smysl.

2. 19.08.21

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Doposud byl pohyb v panoramatickém pohledu svázán s trajektorií resp. souřadnicemi fotografií. Nově je v panoramatickém pohledu možný volný pohyb.
  • Co to znamená?
   • Lze pracovat s jakýmkoli bodovým mračnem, tedy i s tím, ke kterému není k dispozici trajektorie nebo jiné souřadnice fotografií, tzn. je možné vyhodnocovat data z bodového mračna pořízeného laserovým skenerem bez kamery, dronem apod.
   • U dat s trajektorií je možné "vystoupit" z fotografie a podívat se na určité místo z jiného úhlu nebo z jiné výšky. Využijete toho, pokud máte kromě fotografií k dispozici bodové mračno nebo vektorová 3D data.
  • V souvislosti s novými možnostmi došlo ke změně terminologie. Protože ji používáme dále, popíšeme nejprve tuto změnu.
   • Pohled Panorama je nyní označován jako 3D.
   • 3D pohled nyní může být v režimu Panorama nebo Volný pohyb.
  • Jak to funguje?
   • Pokud máte k dispozici jen data bez trajektorie / fotografií, je 3D pohled vždy v režimu Volný pohyb.
    • Pokud otevřete soubor bodového mračna a ve složce je jediný, ihned se načte.
    • Pokud je ve složce více souborů s bodovým mračnem, zobrazí se přehledka s rozsahy všech souborů. V dalším kroku vyberete, ve které oblasti chcete pracovat.
     Do jiné oblasti lze pomocí přehledky přejít kdykoli později pomocí nové funkce v panelu nástrojů.
    • V obou případech poté, co se bodové mračno načte a zobrazí v mapovém pohledu, je dalším krokem výběr konkrétního místa bodového mračna, které se následně zobrazí v mapovém i ve 3D pohledu.
    • V režimu Volný pohyb se můžete pohybovat takto:
     • Posun - podle potřeb si můžete vybrat mezi několika možnostmi:
      • Standardní herní klávesy WASD nebo šipky pro pohyb / let dopředu, dozadu a do stran.
      • Klávesy RF pro pohyb nahoru a dolů
      • Kliknutí na bod v bodovém mračnu, a to ve 3D nebo mapovém pohledu. Kamera se přesune nad vybraný bod do výšky podle Nastavení > Výška kamery.
      • Kolečkem myši - na rozdíl od režimu Panorama, kde se kolečkem mění šířka zorného pole, se v režimu Volný pohyb kolečkem posouváte dopředu a dozadu.
      • Podržením pravého tlačítka myši a pohybem k sobě, od sebe se posouváte dopředu a dozadu, podržením prostředního tlačítka myši a pohybem k sobě, od sebe se posouváte dolů a nahoru. Pohybem do stran se v obou případech posouváte doleva nebo doprava.
     • Otáčení
      • Podržením levého tlačítka a pohybem se otáčíte okolo středu kamery stejně jako v režimu Panorama.
      • Shift + levé tlačítko myši - rotace okolo vybraného bodu
     • Podrobný popis ovládání myší a klávesami najdete najdete v dokumentaci - samostatném souboru PDF.
   • Pokud máte k dispozici data s trajektorií a současně je otevřeno bodové mračno nebo vektorová data:
    • Ve výchozím stavu je pohled v režimu Panorama a pohybujete se po jednotlivých fotografiích jako doposud. Nová ikona ve 3D pohledu znázorňuje aktuální režim - kouli panoramatické fotografie.
    • Na ikonu můžete kliknout a přepnout se do režimu Volný pohyb (ikona znázorňuje dron, který vystihuje možnosti pohybu). Tím vystoupíte z fotografie. Kromě fotografie se vypnou WMS a 2D data, zůstanou zobrazena jen 3D data, tj. bodové mračno a vektory. Pomocí myši a klávesnice se pak můžete volně pohybovat (podrobněji popsáno výše). Pokud je aktivní režim Volný pohyb, tak i práce v ostatních pohledech funguje tak, jakoby neexistovaly fotografie.
    • Po opětovném kliknutí na ikonu se vrátíte do režimu Panorama na nejbližší fotografii.
    • Zobrazení bodového mračna ve 3D pohledu je přednastaveno tak, že pokud je zobrazena fotografie, není zobrazeno bodové mračno. Současné zobrazení obou má smysl jen při úvodním ověření nebo nastavení souladu fotografie a bodového mračna. Pro tento případ v dialogovém okně pro nastavení viditelnosti pod Bodovým mračnem zapněte nový přepínač Zobrazit s fotografií.
 • Práce s řezy
  • Po nakreslení řezu se oblast vybraného objektu lokalizuje v panoramatickém pohledu. Nově se nastaví i vhodné přiblížení, což ušetří následné kroky při vytváření řezů okolo menších objektů nebo objektů vzdálenějších od nejbližší fotografie. V režimu Panorama 3D pohled nahlíží na řez z nejbližší fotografie, v režimu Volný pohyb z místa kolmého na středovou linii řezu.
  • Pro vytvoření řezu je k dispozici nový režim Nakreslit (1. linie hrany). Na rozdíl od prvního režimu (ten byl přejmenován na Nakreslit (1. středová linie)) se v prvních krocích zadávají linie hran řezu, tzn. určuje se hloubka. Středová / řezová linie se na základě toho vypočte. To je užitečné pro řezy rozvaděčů, budek, sloupů apod., které se zakreslují jako bodové objekty. Středovou linii není nutné odhadovat.
 • Nastavení rozsahu viditelnosti má nyní vliv jen na vektorová data ve 3D pohledu. Bodové mračno je viditelné do vzdálenosti 1000 m, což pro většinu dat prakticky znamená, že rozsah viditelnosti bude spíše dán rozsahem načítaných souborů.

Změny v Panorama Vieweru

 • V panelu nástrojů je k dispozici je funkce pro zobrazení popisných atributů objektů.

V souvislosti s výše popsanými změnami dochází k těmto změnám v úvodní přípravě dat:

 • Protože na dohledovou vzdálenost bodového mračna již nemá vliv hodnota v Nastavení, Výšku kamery zjistíte pomocí bodového mračna ve svislém řezu.
  1. V pohledu s řezem zapněte zobrazení trajektorie. V úvodním stavu bude zobrazena ve skutečné výšce kamery.
  2. Linii řezu nakreslete v mapovém pohledu podél rovného úseku trajektorie (krajní body řezové linie na bodech trajektorie).
  3. Upravte Výšku kamery tak, aby linie trajektorie byla v řezu ve výšce bodového mračna.
 • Pokud je ve 3D pohledu zobrazena fotografie, tak ve výchozím stavu není zobrazeno bodové mračno. Při úvodním ověření nebo nastavení souladu fotografie a bodového mračna zapněte v nastavení viditelnosti 3D pohledu pod Bodovým mračnem přepínač Zobrazit s fotografií.
© Copyright 1995-2023 GISoft