Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 20.x

Obsah této stránky

 1. 1. 20.03.11
 2. 2. 20.09.18
 3. 3. 20.12.21

1. 20.03.11

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Byly rozšířeny možnosti zobrazení liniových stylů:
  • Možnost stylů s absolutní šířkou linie - využití pro zobrazení podkladové dokumentace, která takové styly používá, pro vodorovné dopravní značení apod.
  • Možnost stylů s kombinací symbolů a pixelově definovaným rozestupem čárek nezávislým na přiblížení (doposud byla možná jen kombinace symbolů s absolutně definovaným rozestupem).
  • Možnost použít různou barvu nebo šířku pro různé komponenty stylu.
 • Práce s bodovým mračnem
  • Doposud bylo možné načíst bodové mračno, pokud v jednom souboru bylo méně než 179 miliónů bodů. Byly provedeny úpravy, díky kterým je možné otevřít i soubory s větším počtem bodů (pokud je k dispozici dostatek operační paměti). Přesto však tak velké soubory doporučujeme jen pro seznámení s obsahem, pro běžnou práci doporučujeme body rozdělit do několika samostatných souborů (nejen z důvodu menších nároků na paměť, ale i z důvodu rychlejšího načítání) nebo je zředit, pokud jsou např. body poblíž stanovisek skeneru zbytečně husté.
  • Průběh načítání se zobrazuje jemněji, po jednotlivých procentech, a to jak v rámci jednoho souboru, tak při současném načítání více souborů.
 • Byl přepracován způsob vykreslování bodů trajektorie. I v případě, že je v mapovém pohledu zobrazen celý rozsah zmapované oblasti se stovkami tisíc bodů / fotografií, je nyní pohyb (např. otáčení ve 3D pohledu) stejně plynulý jako když je zobrazeno jen nejbližší okolí aktuální fotografie.
 • Vektorová data (včetně bodů trajektorie) a data bodového mračna stahovaná po síti se ukládají do mezipaměti, tzn. naposledy použitá data se nemusí opakovaně stahovat a jsou k dispozici rychleji. Server bude vytížen méně.
 • Instalační program umožňuje bezobslužnou instalaci s připravenou konfigurací. To umožňuje administrátorům připravit automatizované instalace / aktualizace na více počítačích. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci.

Změny v Panorama EditoruPanorama Studiu

 • Bylo přepracováno dialogové okno se seznamem pro kreslení:
  • Objekty pro kreslení se zobrazují v rozbaleném seznamu a velikost okna je možné upravit.
  • Dialogové okno zůstává otevřeno i po aktivaci jiného, nekreslicího nástroje. Může tak zůstat k dispozici po celou dobu práce, kreslicí nástroj se aktivuje výběrem v seznamu. Ikona nyní nezobrazuje stav nástroje, ale slouží jen k otevření dialogového okna.
  • Dialogové okno je možné ukotvit k levému nebo pravému okraji aplikace, zůstává tak pro něj vyhrazené místo při přepínání pohledů.

Změny v Panorama Studiu

 • Načtení pozic a orientací fotografií
  • Je možné načíst seznam souřadnic a orientací fotografií z pozemního skeneru FARO (export pozic z FARO SCENE).
   Upozornění: Panoramatické fotografie pořízené tímto skenerem nejsou plně sférické, proto je nutné je upravit tak, aby měly poměr stran 2:1.
  • U vstupního souřadnicového systému je možné nastavit Místní pro načtení dat, která nejsou v geodetickém souřadnicovém systému (např. data z interiéru). V tomto případě je nastavení výstupního souřadnicového systému nedostupné.
  • Jak budou vypadat pozice fotografií případně linie trajektorie se nyní určuje výběrovým seznamem: Vytvořit: Body a linii trajektorie (pro mobilní mapování) nebo Body (pro body stanovisek pozemního skeneru). Ve druhém případě je velikost bodů větší.
  • Interně jsou fotografie v databázi z důvodu pořadí označeny číslem a doposud se předpokládalo jméno souboru ve tvaru <číslo>.jpg. Z tohoto důvodu se soubory fotografií musely přejmenovávat, pokud obsahovaly nečíselné znaky nebo počáteční nuly. Nyní je možné nastavit formát jména souborů, který určuje, jak se interní číslo převede na jméno souboru s fotografií. Např. při formátu pano_%4d_%6d.jpg se interně uložené číslo číslo 4000001 převede na jméno souboru pano_0004_000001.jpg. Díky tomu není nutné přejmenovávat soubory fotografií. Pokud formát není zadán, funguje to jako doposud. Další příklady jsou uvedeny v bublinové nápovědě.
   Pozor! Využijete-li této možnosti, pamatujte na to, že všichni, kdo budou chtít takto připravená data používat, by měli mít aplikaci řady Panorama minimálně ve verzi 20.03.11.

2. 20.09.18

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Je možné zobrazit běžné, plošné, nepanoramatické fotografie připojené k objektům. Toho je možné využít pro zobrazení snímků objektů pořízených jinou metodou, např. mobilem.
  • Pokud je otevřen 3D pohled, kromě zobrazení plošné fotografie se současně objekt vyhledá a zobrazí ve 3D pohledu, čehož je možné využít pro porovnání, plošná fotografie - detail, panoramatická - zobrazení v širším kontextu s možností otáčení. Jsou-li k dispozici údaje o rozměrech objektu (výška a/nebo šířka), ve 3D pohledu dojde k přesnějšímu zaměření na tento objekt a zobrazení rozměrů pomocí obdélníku (jako na obrázku výše). Údaje o rozměrech mohou být přímo v atributech daného objektu (např. u stromů výška a šířka koruny) nebo v definici symbolů, tzn. různé symboly se mohou lokalizovat jinak podle jejich typické výšky (např. dopravní značka versus značka kanalizační šachty).
   Na obrázku jsou data z 2D pasportu dřevin. Je zobrazena plošná fotografie, údaje o výšce a šířce koruny jsou využity pro přesnější lokalizaci ve 3D pohledu a kontrolu evidovaných rozměrů.
  • Fotografie mohou být uloženy jako panoramatické, tj. v podsložce složky se souborovou geodatabází a obdobně i na webovém serveru.
  • Funkci je možné využít i pro zpětné zobrazení snímků vytvořených pomocí funkce Uložit snímek (Panorama StudioPanorama Editor). Z tohoto důvodu se ve výchozím stavu předpokládá, že jméno atributu, ve kterém jsou uloženy fotografie, je imagename, jako u snímků.
 • Jako panoramatické fotografie jsou nyní podporovány i fotografie, které nejsou plně sférické, tj. nemají poměr stran 2:1. Takové fotografie obvykle vytvářejí pozemní skenery. Zatím se předpokládá, že oblast, která není nasnímaná, je ve spodní části, pod stativem. Pokud by se objevila potřeba zobrazit fotografie, které mají nenasnímanou oblast nahoře nebo nahoře i dole, je to možné řešit, ale už by to vyžadovalo nastavení, kde by se určilo oblast pokrytí fotografie.
 • Funkce Změřit vzdálenost od bodu k linii byla přepracována s ohledem na potřeby pasportizace, kdy se odměřují staničení a kolmice vzhledem k ose silnice nebo koleje.
  • Počítá se staničení. Vypočte se vzhledem k prvnímu bodu linie, tj. předpokládá se, že směr linie odpovídá směru, v jakém narůstá staničení. Jinými slovy, není nutné určovat počátek, stačí jen vybrat linii.
  • Staničení i kolmice se v pohledech zobrazují v jednom textu, aby se nepřekrývaly.
  • Výpočet probíhá vzhledem k vybrané linii (doposud to bylo vzhledem k nejbližší linii vybraného typu). Jsou případy, kdy nejbližší linie (úsek) není nejvhodnější, např. u nadjezdů, podjezdů, nyní lze mít nad výběrem linie (úseku) kontrolu. Pokud se vybere bod, ze kterého nelze sestrojit kolmici k vybrané linii, linie a hodnoty se v pohledech zobrazí červeně.
  • Staničení a vzdálenost na kolmici jsou vždy vodorovné / 2D. Když je vybraná linie 3D, v pohledech se zobrazí kolmice a svislice a i ve 3D pohledu je přesně vidět, ke kterému bodu linie je kolmice vztažena (jako doposud). Když je vybraná linie 2D, zobrazí se jen kolmice.
 • Je možné otevřít soubory ve formátu DGN (MicroStation).
  • Lze otevřít soubory ve formátu DGN V8 i DGN V7, 3D i 2D. Otevírají se jako referenční / podkladová data, tzn. je možné je využít při práci s aktivními daty, např. chytat se na prvky nebo jejich vrcholy, ale nelze je měnit.
  • Co se týká obsahu, podpora DGN je v tuto chvíli zaměřena především na mapová data, tj. data, která má smysl zobrazovat spolu s panoramatickými fotografiemi nebo bodovým mračnem a na typy prvků, které se běžně vyskytují v mapové dokumentaci. Pokud jsou v souborech prvky 3D povrchů nebo těles, nemusí se zobrazit správně. S ohledem na využití u současných zákazníků to zatím nebyla priorita (v mapové dokumentaci se nevyskytují).
  • 2D soubory DGN jsou zobrazovány stejně jako ostatní 2D data, tj. jsou položena na nakloněnou rovinu na základě orientace aktuální fotografie. V seznamu datových zdrojů je za názvem souboru DGN uvedena dimenze (2D/3D), aby bylo zřejmé, co lze od něj při zobrazení ve 3D pohledu očekávat.
  • V seznamu datových zdrojů je před názvem souboru zobrazena ikona filtru (trychtýře). Tou lze vyvolat dialog pro nastavení viditelnosti vrstev. V seznamu jsou uvedeny jen vrstvy, ve kterých jsou nějaké prvky.
  • Soubory DGN lze otevřít z nabídky nebo přetažením ze souborového manažeru. Přetažením lze otevřít více souborů najednou.
 • Práce s bodovým mračnem
  • Byl vylepšeno obarvování bodového mračna podle výšky v kombinaci s intenzitou. Doposud se používala klasická barevná mapa známá jako duha. Ta má nevýhodu v tom, že jednotlivé barvy mají nerovnoměrný jas. Např. modrá barva má nízký jas a pokud je použita navíc ještě v kombinaci s intenzitou, body byly tmavé a vyhodnocování detailů bylo obtížnější. U zobrazení podle relativní výšky byl doposud problém vyřešen tak, že relativní výška 0, tj. vozovka začínala na žluté barvě s vysokým jasem. V režimu volného pohybu se body obarvují podle absolutní výšky, posun barev není možný, a proto byl problém s jasem znatelnější. Z tohoto důvodu se od této verze používá pro režimy obarvení v kombinaci s intenzitou jiná barevná mapa s rovnoměrným jasem. Kromě lepšího rozlišení detailů je přínosem také zřetelnější zobrazení vzdálených bodů s nízkou intenzitou.
  • Nastavení vzhledu bodového mračna bylo s ohledem na rozšíření nastavení (viz dále) přesunuto do samostatného dialogu. Vyvolává z nabídky Nastavení nebo z kontextové nabídky Bodového mračna v seznamu otevřených datových zdrojů (volba Upravit vzhled...). Tato změna také znamená, že uživatelé, kteří v instalaci odeberou Podporu práce s bodovým mračnem, nebudou mít v uživatelském rozhraní aplikace nic, co by se týkalo bodového mračna.
  • Různá zařízení skenují body s různým rozsahem a rozložením hodnot intenzit. Rozsah intenzit by měl být nastaven tak, aby bylo dosaženo dobrého kontrastu. Pouhé zjištění minimální a maximální hodnoty intenzity nestačí, protože často jsou tyto limitní hodnoty vzdálené od častěji zastoupených hodnot intenzit. Proto se vhodný rozsah nastavuje programově i uživatelsky pomocí histogramu.
   V datech s histogramem na obrázku mají intenzity hodnoty v rozsahu 426 až 61251, rozsah vhodný pro zobrazení je zhruba mezi 4200 až 35000.
   • Po otevření dialogového okna pro nastavení vzhledu bodového mračna se vypočte histogram z právě načtených souborů bodového mračna. Rozsah intenzit pro zobrazení (Min. intenzitaMax. intenzita) je přečten z uložených hodnot v geodatabázi nebo jsou vypočteny vhodné krajní hodnoty (pokud je načteno jen samotné bodové mračno). Tyto hodnoty můžete podle potřeby upravit jako doposud nebo v histogramu pomocí myši.
   • Pokud bodové mračno neobsahuje intenzitu, je místo histogramu prázdné.
 • Pokud je v nabídce Nastavení vypnuto zobrazení vyplněných ploch (to je výchozí nastavení), pak výběr plošného prvku nevybere vyplněný plošný objekt, pokud je kurzor uprostřed plochy. Vybere se jen pokud je kurzor nad okrajovou linií.
 • Byl rozšířen úchyt na vektorové prvky při kreslení nebo měření. Pokud je kurzor poblíž linie, ale daleko od vrcholu, vybere se nejbližší bod. Kromě křížku znázorňujícího nejbližší bod se zobrazí i dva nejbližší klíčové body (vrcholy), abyste nemuseli zbytečně použít nejbližší bod, pokud je poblíž klíčový bod. Podle zobrazených bodů zároveň poznáte, zda je vybrán nejbližší nebo klíčový bod.
 • Mezi režimy úchytu je možné se přepínat pomocí funkčních kláves F5 až F8.
 • V souvislosti s možností práce s daty, která nejsou georeferencovaná, jsme označení Mapový pohled změnili na obecnější Pohled shora.
 • Instalace
  • Pokud ve složce instalačního programu existují soubory project.ini s nastavením cesty na data v síti a/nebo licenční soubor, tyto soubory se zkopírují na příslušné místo a tím se zjednoduší úvodní instalace. Po dokončení je připraveno vše pro spuštění aplikace a otevření dat.
   • Soubor project.ini se zkopíruje jen pokud v cílové složce neexistuje, tj. stávající soubor zůstává zachován.
   • Licenční soubor se zkopíruje vždy, tj. přepíše případný existující soubor.
  • Pro případ sdílené síťové licence může být licenční soubor umístěn pro všechny uživatele ve stejné síťové složce. Při upgradu nebo prodloužení předplatného jej stačí zkopírovat na jedno místo. Nastavení cesty se provádí pomocí souboru default.ini ve složce instalačního programu. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • Podobně jako výběr nejbližšího bodu popsaný výše pracuje funkce pro úpravu vrcholů.
  • Pokud je vybrán klíčový bod a potvrdíte jej levým tlačítkem myši, začne posun vrcholu.
   • Pokud v tuto chvíli zmáčknete klávesu Delete, - (minus) nebo x, dojde k odstranění vrcholu.
   • Pokud jde o první nebo poslední vrchol a stisknete klávesu Insert, + (plus) nebo v, původní koncový vrchol zůstane a začne vložení nového koncového vrcholu / segmentu.
  • Pokud je vybrán nejbližší bod a potvrdíte jej levým tlačítkem myši, začne vložení vrcholu.
  • Jakmile je vrchol uchycen, nové umístění vrcholu se dále řídí aktuálním režimem výběru, tj. můžete jej umístit podle bodového mračna, na vrchol jiného objektu, na bod v protnutí s rovinou...
  • U bodových objektů (bodů, symbolů, textů) se přesouvá vztažný bod. Je-li kurzor na kresbě objektu, tečkou se zvýrazní vztažný bod, jakmile se na něj posunete, změní se na křížek a potvrzením začnete přemístění objektu.
 • Chování editačních funkcí se řídí typem datového zdroje editovatelný / needitovatelný. Např. pokud pomocí funkce Upravit atributy vyberete objekt z datového zdroje na serveru, nelze atributy upravit, ale jen zobrazit.
 • Bylo vylepšeno chování funkce Upravit atributy. Editace položky se vyvolává jedním kliknutím, editační stav zůstává zachován i při přechodu na jiné položky pomocí tabelátoru nebo šipek, číselníkové položky lze poznat i při zobrazení.
 • V souvislosti se zobrazováním plošných fotografií byla upravena funkce pro uložení snímků - výřezu z panoramatické fotografie. Doposud se snímky vytvářely v podsložce pojmenované podle jména datového zdroje s názvem <jméno tabulky>_<id>.png, nyní se vytvářejí v další podsložce, tj. jako <jméno tabulky>\<id>.png. V jedné složce se tak nemíchají snímky, které spolu nemusí souviset. Stávající soubory snímků můžete do podsložky v případě potřeby přesunout a přejmenovat.

3. 20.12.21

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Nová funkce pro měření plochy. Libovolnou metodou (z fotografie, bodového mračna, vrcholů vektorové kresby...) se zadají body, po uzavření / ukončení funkce pomocí pravého tlačítka myši se vypočte 2D plocha. Body nemusí být v rovině, pro změření plochy se použijí jen souřadnice X,Y.
 • Podpora formátu DGN
  • Pokud soubor obsahuje více výkresových modelů, otevřou se všechny. V seznamu datových zdrojů je uvidíte na samostatných řádcích s názvem modelu na konci.
  • Po výběru známého obsahu výkresu (aktuálně přednastaveno při volbě CZ Správa železnic (JŽM)) se pro nastavení viditelnosti místo obecných názvů vrstev, např. Vrstva 1, Vrstva 2 atd. může nabídnout srozumitelnější pojmenování vrstev vystihující obsah, a to přesto, že tyto názvy nejsou ve výkresu uloženy.
  • Byl ošetřen případ nekorektního uložení natočení a měřítka buněk ve 3D výkresu, které mohly způsobit zacyklení v režimu volný pohyb.
 • Chybová hlášení, která se zobrazují po kliknutí v pohledech, se nyní zobrazují přímo na místě kliknutí, takže si jich můžete lépe všimnout.
 • Vyvolání aplikace Panorama z webové aplikace a vyhledání požadovaného místa je možné i jiným způsobem, a to pomocí protokolu. Stačí, aby webová aplikace poslala v požadavku souřadnice a jméno datové sady, místo obvyklého protokolu http(s):// se použije giloc://. Parametry jsou popsány v dokumentaci.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • Funkce Zobrazit / upravit atributy
  • Bylo upraveno dialogové okno Upravit atributy. Doposud šlo o klasické editační dialogové okno s tlačítky OKStorno, po dobu jeho otevření bylo blokováno všechno mimo toto dialogové okno. Nyní zůstává otevřeno, při otevřeném dialogu se lze pohybovat v datech, rozhlížet, provádět jiné operace. Můžete jej použít pro prohlížení atributů bez zavírání a pokud u nějakého objektu zjistíte, že je potřeba hodnoty změnit, upravíte je a potvrdíte tlačítkem Uložit.
  • Dialogové okno je ve výchozím stavu ukotvené k pravému okraji. V tomto stavu nepřekrývá data v pohledech, je pro něj rezervováno místo, které zůstává zachováno i při přepínání rozložení pohledů. Na stejném místě může být otevřeno dialogové okno Umístit objekt, pokud jsou otevřena obě, přehazují se automaticky nebo je možné použít i záložek dole.
   • Stejně se zobrazuje i dialogové okno Zobrazit atributy v aplikaci Panorama Viewer.
  • Je zvýrazněn objekt, ke kterému atributy patří.
 • Funkce Upravit vrchol
  • U koncových vrcholů je možné pokračovat, tj. při přidání přidat více než jeden vrchol (pokračovat v kreslení existující linie), při odstranění odebrat více než jeden vrchol.
  • Byl vylepšen výběr koncových bodů. Není to sice vlastnost funkce Upravit vrchol, ale její použití s výběrem úzce souvisí. Pokud potřebujete upravit koncový vrchol v místě, kde končí další linie, je doporučeno přiblížit se k vrcholu po linii, jejíž koncový vrchol chcete upravit.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • Z nabídky Soubor je možné vyvolat vytvoření indexu souborů bodového mračna pro použití na serveru.
© Copyright 1995-2023 GISoft