Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 24.x

Obsah této stránky

 1. 1. 24.01.29
 2. 2. 24.02.14
 3. 3. 24.03.07
 4. 4. 24.04.15
 5. 5. 24.05.07
 6. 6. 24.05.27
 7. 7. 24.07.03

1. 24.01.29

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Změny v nastavení viditelnosti objektů podle hodnot atributů (filtrování)
  • Je možné rozlišit případy, kdy v datech existují objekty, které nemají atribut, podle něhož se filtruje nebo nemají zadánu hodnotu atributu. Takové objekty byly doposud zobrazeny vždy. Nyní je možné (pokud je takto filtr připraven) tyto objekty vypnout a ponechat zobrazené jen objekty s vybranými hodnotami.
  • Zrychlilo se úvodní načtení a nastavení viditelnosti objektů. Projeví se v případech, kdy je v databázi větší množství filtrů a hodnot.
 • Pamatuje se stav přepínače Zobrazit vyplnění ploch.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • Po vyvolání hromadné změny typu objektu nebo hromadného převzetí z reference se nabídnout dvě možnosti:
  • Jen Změnit typ objektu nebo Převzít z reference (jako doposud)
  • Nabídnout úpravu atributů - všechny dotčené objekty se přidají do seznamu pro hromadnou úpravu atributů. V dalším kroku můžete změněným / převzatým objektům upravit nebo doplnit potřebné atributy.
 • Funkce Zaokrouhlit souřadnice objektů
  • V datech se změnovými stavy (aktuálně v datech DTM ČR) se zaokrouhlují jen objekty ve stavech novýměněný.
  • Zápis proběhne jen pokud došlo k zaokrouhlení.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • V nástroji Příprava bodového mračna je nová možnost pro vytvoření výřezu z bodového mračna.
  • Vstupem je jeden nebo více souborů v seznamu, nemusí být otevřeny pro zobrazení.
  • Oblast je možné zadat v pohledu pomocí ohrady nebo souřadnicemi obdélníku.
 • V souvislosti s předchozí funkcí je v hlavním panelu k dispozici funkce Umístit ohradu. Zatím nemá jiné využití.

2. 24.02.14

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Obarvení podle hodnot atributů (dostupné v závislosti na datech) je možné zapnout i z nastavení příslušného filtru. Současně se v seznamu zobrazují odpovídající barvy, což slouží jako legenda.
 • U vyplněných ploch se při obarvení a přidání do výběrové množiny vypíná vyplnění (změní se jen barva okraje).
 • Vyhledání - u textových atributů se nenabízí seznam použitých hodnot, pokud jich je více než 100. Vyhledat lze zadání podmínky a hodnoty.

3. 24.03.07

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • Změnit typ objektu / Převzít z reference
  • Umožňuje převést objekty 2D <-> 3D i rámci jedné geodatabáze, tzn. v režimu Změnit typ objektu. Doposud to bylo možné jen v režimu Převzít z reference.
  • Umožňuje převést plochu na linii. Např. v původních CADovských datech je stejný typ objektu kreslen různě, jednou jako linie, podruhé jako plocha, obojí je potřeba převést na cílový liniový objekt. Nyní je to možné bez úpravy v původní podobě / formátu dat.

4. 24.04.15

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • V nabídce Zobrazení je nová možnost Vylepšit texty, která je užitečná, pokud se v datech vyskytuje velké množství hustě umístěných textů, např. popisů geodetických bodů. Několika způsoby zajišťuje, aby texty byly čitelné v různých orientacích / přiblíženích pohledů, bez ohledu na velikosti velikosti a natočení textů v datech. V Základním nastavení lze upravit Maximální jednotkovou velikost textů, tu si nastavte pro nejmenší texty podle velikosti a rozlišení vašeho monitoru.
 • Základním nastavení lze zvolit, na kolik desetinných míst se mají zobrazovat hodnoty měření a souřadnice na objektu pod kurzorem ve stavovém řádku.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • Při zavření geodatabáze probíhá automatická komprimace. Neproběhne při každém zavření, jen když se zjistí, že je na to databáze "zralá", tzn. po odstranění většího množství objektů.

Změny v aplikaci Panorama Studio

 • Načíst pozice a orientace fotografií
  • Byla přidána možnost načtení panoramatických fotografií ze zařízení Leica Pegasus TRK. Data jsou organizována jinak než u předchozích modelů.
  • GeoSLAM byl přejmenován na FARO Orbis / GeoSLAM. FARO Orbis je nový model pod hlavičkou FARO, formát dat je stejný.
 • Příprava bodového mračna
  • Příprava bodového mračna nabízí v nastavení výstupu více možností - verzi formátu LAS / LAZ a formát bodu (které vlastnosti mají body obsahovat). Díky tomu lze výstupní soubory lépe přizpůsobit obsahu a minimalizovat jejich velikost.
  • K dispozici je nová, jednodušší možnost vytvoření výřezu bodového mračna. Dosavadní možnost v dialogovém okně Příprava bodového mračna je určena pro výřez z rozsáhlejších skenů, vstupní soubory nemusí být předem v aplikaci otevřeny. Nová možnost je určena pro menší výřezy z toho, co vidíte. Jednoduše se nakreslí ohrada a z nabídky Nástroje vyvolá Uložit výřez bodového mračna.... Nastavení parametrů výstupu je v nabídce Nastavení.

5. 24.05.07

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • Doposud platilo, že pokud je současně otevřeno více editovatelných dat, editace je možná ve všech. Při určitém zpracování, např. při napojování objektů z jednoho souboru na objekty ve druhém souboru, je žádoucí mít lepší kontrolu nad tím, ve kterém souboru provádět změny a ve kterém ne. K tomu nyní slouží nová volba Editovat jen aktivní v nabídce Editace. Při vypnuté volbě lze změny provádět ve všech souborech, při zapnuté volbě jen v aktivním.
 • V souvislosti s předchozím bodem byly zavedeny následující změny:
  • Název aktivních dat se zobrazuje v titulku hlavního okna aplikace.
  • Aktivní data lze zavřít klávesovou zkratkou Ctrl+W.
  • Data lze aktivovat také pomocí klávesových zkratek Ctrl+Tab (další soubor v seznamu otevřených dat) a Ctrl+Shift+Tab (předchozí soubor v seznamu).
 • V nabídce Soubor najdete novou funkci Uložit jako soubor DGN.
  • Vybírá se sada knihoven, která se pro export použije. Obecná sada dodávaná ve standardní instalaci obsahuje jen zakládací výkres. S instalací rozšíření mohou být k dispozici další. Můžete si vytvořit vlastní sadu a zkopírovat do ní potřebné knihovny buněk nebo stylů čar.
  • Uložit jen zapnuté / viditelné objekty - při vypnutém přepínači se exportují všechny objekty, při zapnutém přepínači jen objekty zapnuté v nastavení viditelnosti.
  • Použít aktuální vzhled - při vypnutém přepínači se objekty exportují s výchozím vzhledem, se zapnutým přepínačem s aktuálním změněným vzhledem, např. s obarvením podle atributů.

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Ve funkci Zobrazit / upravit atributy je možné nastavit parametry zvýraznění a lokalizace. Výchozí hodnota minimálního rozsahu pro lokalizaci byla snížena z 50 m na 10 m.

6. 24.05.27

 • V seznamu pro kreslení nebo změny typu objektu je možné vyhledávat. Nejrychlejší způsob aktivace pole pro vyhledání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+S a stejným způsobem lze i seznam otevřít. Ať jste v jakémkoli stavu, stiskněte Ctrl+S, zadejte dostatečně výstižná slova nebo části slov a můžete začít kreslit.
  Pro libovolná data lze využít těchto možností:
  • vyhledává se v názvech typů objektů, které jsou uvedeny v seznamu
  • vyhledává se bez ohledu na diakritiku. Příklad: zadáte "zed", vyhledá se "zeď"
  • pokud zadáte více slov, na pořadí nezáleží. "hra bud" i "bud hra" vyhledá typ objektu "hranice budovy"
  • pokud zadáte část slova, vyhledají se všechny případy, kde se zadaný výraz vyskytuje na začátku slova, pokud jej zadáte v uvozovkách vyhledá se přesná shoda. Příklad: sloup vyhledá "sloup technologické konstrukce" i "orientační sloupek", sloup zadaný v uvozovkách vyhledá typy objektů, kde se vyskytuje "sloup", ne "sloupek"
  • pokud se najde jen jeden typ objektu, ihned se aktivuje, pokud více, zobrazí se seznam
  V datech vytvořených podle určitých šablon (šablona DTM ČR od verze 24.05.27) lze využít dalších možností:
  • vyhledává se v číselnících atributů, které podrobněji určují význam objektu. Nemusíte vědět, na které úrovni se hledaný pojem nachází. Příklad: zadáte "zeď", vyhledají se typy objektů pro linii a definiční bod zdi, ale také "protipovodňová zábrana", kde zeď jednou z hodnot pro atribut "Typ protipovodňové zábrany".
  • vyhledávají se i názvy, kde zadané slovo není v názvu typu objektu v prvním pádu. Příklad: zadáte "zeď", vyhledá se i "hranice zdi"
  • vyhledávají se i názvy, kde zadané slovo je synonymem. Příklad: zadáte "kanaliz", vyhledají se i objekty stokové sítě

7. 24.07.03

 • Pro zadání vrcholu v určité výšce ve volném prostoru lze využít zámek Z. Takto lze umístit např. definiční bod plochy (se souřadnicemi X, Y, Z), vrchol linie, ke kterému nejsou naskenovány body, ale lze jej umístit podle jiných bodů na stavební konstrukci apod. Zámek se vyvolává jedním nebo dvěma stisky klávesy Z. Použití je následující:
  1. V okamžiku, kdy potřebujete zadat vrchol, najeďte na bod na vektorovém objektu nebo na bod bodového mračna, ze kterého chcete převzít výšku a stiskněte klávesu Z.
   Pokud budete v tomto stavu posouvat kurzor myši v pohledech, ve stavovém řádku vpravo uvidíte, že souřadnice X, Y, Z jsou určeny i ve volném prostoru. Souřadnice Z se nebude měnit, odpovídá výšce bodu vybraného v kroku 1. Zároveň je zobrazena ikona zámku.
  2. Přesuňte kurzor na požadované místo v pohledu a bod potvrďte stiskem levého tlačítka myši.
  Zámek lze nastavit pro jedno nebo opakované použití.
  • Jeden stisk klávesy Z - uzamknutí Z pro jednorázové použití
   Po zadání bodu se zámek uvolní a pokračuje běžné určení souřadnice.
  • Dva stisky klávesy Z - uzamknutí Z pro opakované použití.
   Souřadnice budou určeny z pohledu (XY) a vybrané výšky (Z) dokud nebude zámek uvolněn stiskem klávesy Z.
 • V nabídce Soubor je k dispozici možnost Importovat body.
  • Import předpokládá, že v cílové geodatabázi je připraven / nastaven alespoň jeden typ objektu, do kterého se budou body načítat, včetně požadovaných atributů.
  • Dodatečné atributy, např. třídy přesnosti, mohou být načteny ze vstupního souboru nebo mohou být použity výchozí hodnoty. Přednost mají hodnoty ze vstupního souboru.
  • Volí se, zda se mají vynést čísla, výšky a popisy bodů. Doporučujeme zapnout volbu Zobrazení > Vylepšit texty, aby byly čitelné i popisy hustě zaměřených bodů.
© Copyright 1995-2024 GISoft