Historie verzí

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Aplikace řady Panorama - novinky ve verzích 21.x

21.07.02

Změny ve všech aplikacích (Panorama Studio, Panorama Editor, Panorama Viewer)

 • Bylo provedeno několik vylepšení, díky kterým je možné lépe pracovat s vektorovými daty ve 3D pohledu.
  • Byla zavedena možnost zobrazení celého rozsahu dat i ve 3D pohledu v režimu Volný pohyb. Podle otevřeného obsahu se zobrazí celý rozsah vektorových dat a/nebo bodového mračna. Využívá se několika způsoby:
   • Je možné jej vyvolat pomocí funkce Zobrazit celek ve 3D pohledu. Toho využijete např. po otočení pohledu nebo potom, co se v datech "ztratíte" a chcete, aby data vyplnila pohled od okraje po okraj.
   • Je možné jej vyvolat z dialogového okna Obsah pohledu pro jednotlivé datové zdroje / výkresy a tím je vyhledat. Lokalizuje se v tom pohledu, ze kterého byla funkce vyvolána.
   • Kliknutím na Lokalizovat vybrané v dialogovém okně pro nastavení viditelnosti.
   Co se započítává do rozsahu:
   • Do rozsahu vektorových dat se započítávají aktuálně zobrazené / zapnuté 3D datové zdroje a objekty (vrstvy).
   • Do rozsahu bodového mračna se započítávají aktuálně načtené soubory.
  • Nastavení Rozsah viditelnosti má nyní vliv jen na zobrazení vektorových dat ve 3D pohledu v režimu Panorama, tj. s fotografií. Po přepnutí do režimu Volný pohyb je nyní dohledová vzdálenost neomezena, protože v tomto režimu se na data většinou nahlíží z větší výšky. Při přepínání mezi režimy tedy není nutné dohledovou vzdálenost upravovat.
  • Funkci Přejít na vybrané místo je možné použít i v případě, že jsou otevřena jen 3D vektorová data. Po kliknutí v pohledu se zobrazí detail místa ve 3D pohledu. Hlavním účelem je rychlý přechod do konkrétního místa vybraného v pohledu Shora. Ale můžete vybírat i ve 3D pohledu podobně jak se pohybuje mezi panoramatickými fotografiemi.
  • Další možností je přímé přepnutí na jiný typ pohledu nebo skupinu pohledů kliknutím na ikonu. Při přepnutí zůstává pokud možno zachována předchozí pozice a rozsah zobrazení. Pro někoho to může být přirozenější způsob přechodu mezi pohledy, navíc zůstává aktivní původní nástroj. Při přechodu z pohledu Shora na 3D se vychází ze středu pohledu. V režimu Panorama se vybere fotografie nejblíže středu pohledu Shora.
  • Všechny výše uvedené možnosti dohromady znamenají, že s vektorovými 3D daty můžete pracovat i samostatně, bez panoramatických fotografií nebo bodového mračna, s laicky přístupným pohybem ve 3D.
  Kombinace dvou samostatných měření v opačných směrech zobrazených jinou barvou
 • Změny v nastavení viditelnosti
  • Je možné kombinovat nastavení viditelnosti podle různých kritérií, např. podle vrstev a současně podle atributů
  • Po otevření některých typů vektorových dat se nastaví jako viditelné jen ty vrstvy, které jsou v souboru nastaveny jako viditelné nebo které jsou pro daný formát přednastaveny jako viditelné ve výchozím stavu.
   • U výkresů DGN může být viditelnost nastavena různým způsobem, často je vztažena k pohledům. Protože koncept pohledů v aplikacích Bentley Systems je jiný (8 "anonymních" pohledů pro předem neurčené použití) než v aplikacích Panorama (pohledy pro konkrétní použití s jednotným nastavením viditelnosti), nelze nastavení viditelnosti přenést zcela identicky. Pokud je v souboru DGN otevřen jeden pohled, viditelnost se přebírá z kombinace nastavení pohledu a jednotného nastavení viditelnosti a zmrazení. Pokud je v souboru otevřeno více pohledů, přebírá se jen z jednotného nastavení společného pro všechny pohledy.
  • Dialogové okno je standardně ukotvené k pravému okraji, stejný prostor sdílí s jinými dialogovými okny, mezi kterými je možné se přepínat pomocí záložek dole.
  • V dialogovém okně je možné přepínat mezi datovými zdroji, které je možné filtrovat.
  • Zapnutí / vypnutí související skupiny vrstev je možné provést výběrem / tažením myši a následným zapnutím nebo vypnutím přepínače, čím se zapnou nebo vypnou další vrstvy ve výběru.
  • Pomocí výběru a nové ikony Zapnout jen vybrané lze zobrazení omezit jen na vybranou nebo několik vybraných vrstev, ostatní se vypnou. Tak lze rychle nastavit vybraný obsah bez ohledu na předchozí stav. Užitečné je to např. při vizuální analýze neznámých dat.
  • Pomocí funkce Vybrat podle objektu je možné najít řádek (vrstvu, atribut) podle objektu vybraného v pohledu a následně vypnout (přepínačem) nebo naopak, vypnout vše ostatní (Zapnout jen vybrané).
 • Existuje možnost uchycení na střed segmentu liniového objektu. Tato možnost je standardně vypnuta, v případě potřeby ji zapněte v rozbalovacím okně režimu Výběr bodů na objektu.
 • Běžné, nepanoramatické fotografie připojené k objektům se nyní zobrazují jinak, a to z dialogového okna s atributy. Díky tomu je možné zobrazit různé fotografie připojené k jednomu objektu. Po zobrazení atributů jiného objektu se fotografie aktualizuje. Původní funkce Zobrazit obrázek v panelu nástrojů byla odstraněna.

Následující funkčnost popíšeme společně, základní možnosti se týkají všech aplikací, editační možnosti aplikací Panorama StudioPanorama Editor.

 • Objekty ve vektorových datech je možné vyhledat / procházet podle atributů.
  • Vyhledání můžete vyvolat několika způsoby:
   • Ikonou Vyhledat v dialogovém okně se zobrazenými atributy.
   • Stiskem pravého tlačítka myši na atributu a vyvoláním Vyhledat podobné.... V tomto případě budou podmínky vyhledání předvyplněny aktuální hodnotou.
  • Je možné zkombinovat více podmínek pro vyhledání, možnosti u jednotlivých atributů závisí na typu atributu. U atributů s číselníkem se nabízejí jen hodnoty použité v datech.
  • Po zadání podmínek je možné pokračovat dvěma způsoby:
   • Procházet - všechny objekty vyhovující zadaným podmínkám je možné postupně procházet. Atributy jsou zobrazeny na stejném místě jako při výběru jednoho objektu, při procházení jsou navíc k dispozici ikony, kterými se můžete posouvat mezi vyhledanými objekty. Současně se objekty lokalizují v pohledech. Ve 3D pohledu se mohou lokalizovat s využitím známých vlastností objektů. Tzn. místo bodového symbolu objektu se ve fotografii / bodovém mračnu může lokalizovat skutečný nebo typický rozměr objektu. V průběhu procházení můžete upravit atributy aktuálního objektu stejně jako při výběru jednotlivého objektu.
   • Vybrat pro hromadnou úpravu - popsáno dále
 • Funkce Upravit atributy umožňuje upravit atributy více objektů najednou. Hromadná úprava probíhá stejně jako u jednotlivého objektu. Více objektů vyberete několika způsoby:
  • Vyhledáním podle atributů - popsáno výše
  • Při stisku klávesy Ctrl vyberete další objekty pomocí levého tlačítka myši.

Změny v aplikacích Panorama StudioPanorama Editor

 • K dispozici je nová funkce pro rozdělení linie. Dělicí bod se zadává / potvrzuje podle aktuálně zapnuté metody určení souřadnice. Např. při Výběru bodů na objektu je možné bod zadat přímo na linii nebo můžete použít uchycení na bod jiného objektu.

Změny v Panorama Studiu

 • Načtení pozic a orientací fotografií
  • Mezi podporovaná zařízení patří nyní i systém mobilního mapování společnosti Leica. Načítá se výstup ze softwaru Leica Pegasus Manager.
© Copyright 1995-2023 GISoft