Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 19

1. Verze 19.01.09

 • V projektech pro zpracování dokumentace podle pravidel směrnice PECZR18 E.ON ČR byla upravena práce se stavy prvků. Všechny části rozdělené měněné linie zůstávají ve stavu měněný.
 • Opravena lokalizace chybových míst při vytváření podélného profilu

2. Verze 19.01.21

 • Upraven export projektové dokumentace do souboru GML podle pravidel směrnice PECZR18 E.ON ČR.

3. Verze 19.02.08

 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.3.
 • Vytváření dokumentace podle směrnice PECD19 E.ON ČR - je možné načíst data z více UMPS souborů do jedné stavby

4. Verze 19.03.04

 • Import dat KN ve výměnném formátu - vyřešen problém při načítání dat velmi malých katastrálních území
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088 - upraveny nástroje pro kontrolu umístění značek a volných konců linií

5. Verze 19.04.01

 • Kontrola mechaniky nadzemních vedení a podélný profil
  • Nabídka norem pro kontrolní výpočty nadz. vedení byla rozšířena o aktualizované normy PNE 33 3301 a PNE 33 3302 edice 4 z roku 2019.
  • Položka pro nastavení hodnoty Dpp pro kontrolu nejkratších vzdáleností mezi optickými kabely a vodiči VN/NN byla přesunuta z Nastavení > SPIDER-EN do okna nastavení funkce podélného profilu. Výchozí hodnota v oblastech ČEZd je nastavena na 0,2 m, v oblastech E.ON je 0,7 m.
   V normách PNE není tato hodnota pro optické kabely definována.
  • Na základě požadavků aktualizovaných PNE byl upraven způsob vykreslování průhybových křivek vodičů v podélném profilu. Ovlivňuje jej nastavení typu a nejvyšší teploty vodiče, volba zatěžovacího stavu a vykreslování nejnižšího nebo nejvyššího vodiče.
Zatěžovací stav Nejnižší vodič Nejvyšší vodič
všechny Zobrazení: Průhybové křivky s největšími průhyby ze všech zatěžovacích stavů. Zatěžovací stavy mohou být různé pro každé jednotlivé rozpětí. Průhybové křivky s nejmenšími průhyby ze všech zatěžovacích stavů. Zatěžovací stavy mohou být různé pro každé jednotlivé rozpětí.
Využití: Kontrola minimální vzdálenosti vodičů nad terénem a kříženými překážkami Kontrola minimální vzdálenosti vodičů pod kříženými překážkami
nejnižší teplota Zobrazení: Průhybové křivky v zatěžovacím stavu s nejnižší návrhovou teplotou.
Využití: Z hlediska praktického využití nemá význam Kontrola minimální vzdálenosti vodičů pod kříženými překážkami
nejvyšší teplota Zobrazení: Průhybové křivky v zatěžovacím stavu s nejvyšší návrhovou teplotou.

Nejvyšší teplota vodičů zatížených proudem je dána hodnotou v okně nastavení funkce pro vytvoření podélného profilu (Nejvyšší teplota vodiče).
Nejvyšší teplota optických kabelů a zemnicích lan je vždy +40°C.

Využití: Kontrola minimální vzdálenosti vodičů nad terénem a kříženými překážkami

Kontrola minimální vzdálenosti mezi vodiči různých typů vedení (zatížené/nezatížené provozním proudem)

Z hlediska praktického využití nemá význam
-5+N Zobrazení: Průhybové křivky při teplotě -5°C s námrazkem. Průhybové křivky při teplotě -5°C s námrazkem.

Pokud je optický kabel zavěšený nad fázovým vodičem, pak jsou průhybové křivky fázových vodičů vykresleny při teplotě -5°C bez námrazku

Využití: Kontrola minimální vzdálenosti vodičů nad terénem a překážkami Kontrola minimální vzdálenosti mezi vodiči různých typů vedení (zatížené/nezatížené provozním proudem)

Kontrola nejkratších vzdáleností mezi vodiči v rozpětí probíhá nezávisle na nastavení položek "Nejvyšší teplota vodiče""Vykreslit".

6. Verze 19.04.11

 • Přepínač U nosných závěsů používat střední rozpětí neovlivňujte výpočet namáhání a průhybů optických kabelů. U optických kabelů se se středním rozpětím nepočítá.
 • V nastavení funkce podélného profilu byl změněn text Dpp pro optické kabely na Min. vzdálenost SDOK v rozpětí.
 • Kóty výšek uchycení vodičů v podélném profilu se při zobrazení vodičů více vedení nezobrazují přes sebe.
 • Vyřešen problém při vytváření podélného profilu s větším množstvím souběžných vedení.

7. Verze 19.04.25

 • Hodnota součinitele aerodynamického odporu CC pro výpočet síly větru působícího na neomrzlé vodiče je nyní různá v závislosti na průměru vodiče jen ve výpočtu podle normy PNE 33 3301 z roku 2006. Ve výpočtu podle novějších norem je vždy v souladu s požadavky těchto norem nastavena na hodnotu CC = 1.
 • Při vytváření podélného profilu vedení se podpěrným bodům opět doplňuje Výška nad terénem.

8. Verze 19.06.03

 • Nástroj Rozdělit prvek umožňuje rozdělit útvar na dva útvary, např. chráničky kreslené podle pravidel ČEZd_ME_0088.
 • Oprava vytváření podélného profilu nadzemních vedení, kdy mohlo dojít k nesprávnému vykreslení minimální výšky vodiče nad terénem v případě, že větší část dvojitého vedení vedla na samostatných podpěrných bodech.
 • Oprava vytváření profilu terénu, kdy v některých případech nemusel být vykreslen celý profil.

9. Verze 19.07.01

 • Byly rozšířeny možnosti kontroly popisných informací. V závislosti na novém nastavení datového modelu lze při kontrole zohlednit případ, kdy je popis povinný, pokud je sestaven z hodnot, které jsou vyplněny a nepovinný, pokud je sestaven z hodnot, které nejsou vyplněny.
 • Import výměnného formátu VFK podporuje verzi 5.4.

10. Verze 19.08.01

 • Podélný profil
  Byla upravena kontrola výšky SDOK vůči fázovému vodiči. Kontrola neprobíhá pokud jsou SDOK a fázový vodič uchyceny na opačných stranách PB a je mezi nimi horizontální vzdálenost větší než 2 m. Ve vedení s konzolami typu Čtyřvodič tak již není hlášena chyba, pokud se krajní fázový vodič dostane na nebo pod úroveň SDOK.

11. Verze 19.09.02

 • Kontrola mechaniky stožárů
  • Opraven výpočet zatížení omrzlých vodičů větrem (zatěžovací stav -5+N+vítr) podle norem PNE 33 3301 2016 a 2019, kdy vypočtená hodnota zatížení větrem nebyla snížena součinitelem konstrukce GC
  • Ve výpočtu podle normy NN bez zatížení větru nejsou vyžadovány parametry Větrová oblastKategorie terénu
  • V rámci kontroly je hlášeno chybné očíslování vodičů
 • Návrh jištění
  • Opravena kontrola neodjištěných přípojek delších než 35 m.

12. Verze 19.09.04

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Opraveno vytváření "prázdných" textů do výstupního souboru RDF XML. "Prázdné" texty (textové prvky, které neobsahují žádný text) se mohou vyskytovat v původní kresbě polohopisu exportované z Geoportálu.

13. Verze 19.09.09

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Do projektu je možné načítat data exportovaná z Geoportálu i ve formátu podle starších verzí DM. Při změně verze DM tak již není nutné žádat o nový export dat v aktuálním formátu.

14. Verze 19.10.01

 • Vytváření dokumentace podle směrnice E.ON PECD19
  • Do výkresů polohopisu (POL) a inženýrských sítí (INZ) se nenačítají objekty zrušené v rámci PZS.

15. Verze 19.12.04

 • Kontrola mechaniky nadzemních vedení a podélný profil
  • Nabídka norem pro kontrolní výpočty nadz. vedení byla rozšířena o normu ČSN 33 3300 z roku 1983.
  • V okně nastavení funkce Vytvořit podélný profil lze přepínačem Kontrola výšky SDOK k ostatním vodičům vypnout/zapnout kontrolu, zda je SDOK v rozpětí umístěn na stejné úrovni jako fázový vodič.
  • Součinitel stínění pro výpočet zatížení větrem sloupu v závětří podle normy ČSN 33 3301 již není načítán z položky Součinitel stínění v katalogu podpěrných bodů, ale je vypočítán z rozměrů sloupů uvedených v katalogu podpěrných bodů.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • V kategoriích DetailyJednopólové schéma byla přidána možnost vytvářet uživatelské vzory schémat.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft