Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 20

1. Verze 20.01.06

 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • U DSPS s prvky optické infrastruktury je v ZIP souboru pro předání na Geoportál ponechána prázdná složka FOTODOKUMENTACE_NET.

2. Verze 20.03.01

 • Bylo zrychleno spouštění aplikace a Správce projektů.
 • Ve funkci pro hromadné úpravy popisných informací Nástroje > Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce se již nezobrazují duplicitní materiálové položky.
 • Do protokolu o výpočtu mechaniky stožárů byla doplněna hodnota výšky uchycení vodiče nad terénem. Hodnota bude zvýrazněna, pokud bude menší než 3 m (nejmenší dovolená vzdálenost vodičů od terénu na zcela nepřístupných místech).
 • Opravena chyba předchozí verze, kdy se při kontrole sloupů DB podle norem ČSN/STN 33 330x objevilo upozornění na chybějící údaje v katalogu materiálů.
 • Opravena chyba v zobrazení max. dovolené délky rozpětí v podélném profilu vedení NN. Kontrola nejkratších vzdáleností probíhala správně, jen zobrazená hodnota max. dovolené délky rozpětí mohla být v některých případech menší než skutečná délka rozpětí.
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola souladu popisů GSxJS byla rozšířena o kontrolu souladu nastavených typů skříní a PB.

3. Verze 20.03.30

 • Při vytváření podélného profilu kliknutím na vedení s optickým kabelem se u dalších vedení ve stejné trase uchycených na nosných řetězcích nepočítalo se středním rozpětím / namáháním. V opačném případě výpočet probíhal správně.
 • V režimu úprav podélného profilu bylo výrazně zrychleno vytváření a odstraňování výškových bodů.

4. Verze 20.05.05

 • Podélný profil
  • Nad rozpětím se zobrazují hodnoty namáhání vodiče jen v zatěžovacích stavech, které jsou počítány.
  • V montážních tabulkách se místo vodorovné složky sil zobrazovaly šikmé složky sil.
 • Návrh jištění
  • Přípojka kratší než 1 m se nevyhodnotila jako přípojka.

5. Verze 20.06.01

 • V projektech s databází SQLite je podpora řazení číselníkových sloupců s diakritikou vyřešena jiným způsobem. Nově řazení funguje i ve Windows XP. V této souvislosti se velikost instalačního souboru zmenšila o 40%.
 • V katalozích materiálů bylo opraveno zobrazování čísel s větším počtem desetinných míst (např. hodnota součinitele teplotní roztažnosti vodiče nadz. vedení)
 • Podélný profil
  • V protokolu o kontrole nejkratších vzdáleností mezi vodiči se kromě vzdálenosti mezi vodiči na konzole zobrazuje i nejkratší (kolmá) vzdálenost vodiče od osy vedení
 • Vytváření dokumentace podle metodiky ČEZd_ME_0088
  • Kontrola umístění závěsů nehlásí chybu v případě, že se značka závěsu dostane mimo dovolenou vzdálenost od vrcholu linie vedení díky zaokrouhlení kresby na požadovanou přesnost.

6. Verze 20.07.01

 • V montážních tabulkách (Nástroje > Montážní tabulky) opraven výpočet zatížení námrazou podle normy ČSN/STN 33 3300. V rámci vytváření podélného profilu a výpočtů mechaniky stožárů výpočet probíhal správně.
 • Při ukončení režimu úprav podélného profilu mohlo dojít v určitých situacích k chybě.

7. Verze 20.09.07

 • Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce
  • Ve funkci byla přidána možnost Lokalizovat aktuální záznam / řádek. Pokud je zapnutý přepínač, dochází při procházení řádků k lokalizaci v aktuálním nebo předdefinovaných pohledech. V komplexnějších projektech se nabízí lokalizace ve všech reprezentacích, které jsou připojeny na daný záznam - vedle přepínače se zobrazí výběrový seznam všech reprezentací, např. Trasa, Schéma...
  • Základní chování dialogového okna zatím zůstává stejné, je to nemodální dialog, tzn. po dobu jeho otevření není možné provádět žádné jiné činnosti. Jsme si vědomi tohoto omezení zejména v souvislosti v lokalizací, kdy není možné měnit dodatečně rozsah pohledu, ale zrušení modálního dialogu vyžaduje ošetření mnoha případů, které by mohly nastat, např. odstranění objektu pomocí funkce aplikace Bentley Systems, která by se měla promítnout do seznamu záznamů apod. To si vyžádá ještě nějaký čas, ale věříme, že už nyní je nová funkčnost užitečná.
 • Funkce, které rozdělovaly linii, odstranily všechny související popisy, protože mohly zůstat na nesprávném místě vzhledem k rozděleným liniím. Nyní popisy zůstávají zachovány a jsou přiřazeny k té rozdělené linii, ke které jsou blíže.
 • Práce s geodetickými body nabízí novou funkci Opravit kresbu podle bodů.
  • Na základě zadané tolerance upravuje existující vrcholy kresby podle nejbližších geodetických bodů a u liniové kresby vkládá nové vrcholy, pokud se v toleranci od bodu nachází linie bez vrcholu.
   Na obrázku vlevo byly posunuty existující vrcholy linií podle geodetického bodu (značka s kružnicí). Na obrázku vpravo byl podle geodetického bodu vytvořen nový vrchol. Původní stav je znázorněn žlutě, tolerance vyplněným kolečkem.
  • Po dokončení zpracování se nabídne možnost prohlédnout opravené nebo nově vytvořené vrcholy, abyste měli možnost nejednoznačná místa ručně opravit.
  • Ve 3D výkresech se standardně vyhodnocuje odchylka ve 3D. Při zapnutém přepínači Při výpočtu odchylky ignorovat souřadnici Z se vyhodnocuje jen odchylka v rovině, čehož je možné využít pro zvednutí 2D kresby do 3D podle 3D bodů. Tato možnost má smysl jen tehdy, pokud jsou pro všechny zpracovávané vrcholy k dispozici geodetické body. Proto doporučujeme napřed zkontrolovat existenci bodů pod kresbou.
  • Pokud byste chtěli provést zpracování s větší tolerancí, doporučujeme nejdříve začít s menší tolerancí a vyhodnotit její výsledky. Případně je možné zpracování s větší tolerancí aplikovat jen na určitou oblast, o které víte, že jsou v ní odchylky větší.
  • K předchozímu stavu se můžete vrátit zpět pomocí operace Zpět (Undo).

8. Verze 20.09.18

 • Podélný profil
  • Opravena chyba předchozí verze, kdy se nevytvořila správně Referenční výška terénu.

9. Verze 20.10.05

 • Podélný profil
  • Podélný profilu terénu pro kabelová vedení je možné vykreslit i s výškovými body.
  • V zobrazení terénu mohlo dojít ke spojení prvního a posledního bodu terénu přímou čarou
 • Kontrola mechaniky stožáru
  • U odbočných PB se při vynechání rozpětí s vedením kontrolovaným podle ČSN/STN 33 3300 mohl ve výsledcích zobrazit zatěžovací stav -5+N navíc.

10. Verze 20.11.23

 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.5.

11. Verze 20.11.30

 • Podélný profil
  • V režimu úprav podélného profilu (přepínač Upravovat profil v okně nastavení funkce Vytvořit podélný profil nadz. vedení) je možné změnou zatěžovacího stavu přepočíst průhybové křivky vodičů bez nutnosti znovu vytvářet celý podélný profil.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft