Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 12

1. Verze 12.02.14

 • Návrh jištění
  • Při návrhu hodnoty pojistky v rozvaděči trafostanice je nyní zohledněn dovolený proud trafa u rozvaděčů s jističem nebo dovolený proud pojistky u rozvaděčů s hlavní pojistkou.
 • Kontrola mechaniky vedení
  • Byla opravena chyba kontroly mechaniky sloupů vedení NN, kdy v některých případech mohl být uživatel vyzván k vynechání rozpětí z výpočtu, přestože k tomu nebyl důvod.
 • Volitelný modul Import dat KN ve výměnném formátu podporuje výměnný formát VFK verze 4.1.

2. Verze 12.03.01

 • Skupinové popisy byly zohledněny i ve funkcích Kopírovat objekt / prvekNatočit značku / text.

3. Verze 12.04.01

 • Prohlížení vybraných prvků
  • Prohlížené prvky se nyní lokalizují v pohledech, ve kterých je nastavena jejich výchozí viditelnost (prvky trasy v pohledu č. 1, prvky podélného profilu v pohledu č. 3 apod.). Pokud je pohled, ve kterém má být prvek lokalizován, zavřen nebo je v pozadí, bude při lokalizaci otevřen nebo přesunut do popředí.
  • V dialogovém okně Prohlížení vybraných prvků je možné zapnout možnost automatického přidávání aktuálně prohlíženého prvku do výběrové množiny. Toho lze následně využít pomocí jakékoli funkce pracující s výběrovou množinou, např. pro zobrazení podrobných informací o prvku (v dialogu Informace o prvku), odstranění prvku apod.
 • ČEZ
  • Funkce Vytvořit výkresy PDS VN... generuje výkresy PDS i s popisy odpovídajícím požadavkům metodiky DSO_ME_0139r06.

4. Verze 12.04.16

 • Byl odstraněn problém se spuštěním modulu Kontrola a změna symbologie.
 • Byla opravena chyba v natáčení popisů terénních bodů ve výkresech podélného profilu vedení.

5. Verze 12.06.01

 • Byla opravena chyba v editačním režimu podélného profilu, kdy při změně kotevního izolátoru na podpěrný nebo nosný nedošlo k odstranění topologického uzlu ve schématu.
 • Byla opravena chyba v návrhu jištění, kdy nedošlo k rozpoznání přípojky v případě, že přípojka byla ukončena místo objektu přípojkové skříně nebo přípojného místa objektem Uzel vedení na PB.
 • Prohlížení vybraných prvků je možné zapnout automatické přidávání aktuálně prohlíženého prvku do výběrové množiny. Toho lze následně využít pomocí jakékoli funkce pracující s výběrovou množinou, např. pro zobrazení podrobných informací o prvku (v dialogu Informace o prvku), odstranění prvku apod.
 • Byla upravena funkce pro přidání výkresu do projektu s ohledem na zjištění rozsahu výkresu. Rozsah výkresu, kterého se využívá pro lokalizace, je vypočítán správně i v případech, že se ve výkresech vyskytují prvky s chybně nastaveným rozsahem.
 • Funkce pro Kreslení linií v režimu Paralelně nefungovala vždy správně s podkladovými mapami převedenými z formátu DWG. Důvodem bylo různé rozlišení pracovních jednotek aktivního a referenčního výkresu. Aktuální verze umožňuje sledovat linie i v těchto případech.
 • Byl opraven problém při posunu objektů s popisy ve výběrové množině nebo ohradě, kdy v některých případech mohlo dojít k dvojnásobnému posunu popisů oproti objektům.
 • Volitelný modul Import dat KN ve výměnném formátu podporuje výměnný formát VFK verze 4.2.

6. Verze 12.07.01

 • Byla upravena funkce pro lokalizaci jiných reprezentací objektu:
  • Doposud se nabízely jen objekty s přímou vazbou, tj. se stejnými popisnými informacemi / stejným databázovým záznamem, nyní jsou uvedeny i související objekty na základě nepřímých vazeb. Např. po výběru kabelu ve schématu lze lokalizovat úseky trasy, ve kterých je kabel uložen, po výběru rozvaděče trafostanice lze lokalizovat trafostanici ve výkresu s trasou apod.
  • V seznamu se vždy zobrazují všechny reprezentace, včetně objektu, který vyberete, aby bylo možné se k němu vrátit
  • Použití funkce se zjednodušilo, ve většině případu stačí vybrat objekt, pokud je nalezena více než jedna další reprezentace, pak poklepáním vybrat požadovanou reprezentaci. Lokalizuje se v pohledu, který je určen pro zobrazení vybrané reprezentace.
 • Přečíslovat podpěrné body lze i v referenčních výkresech, tzn. výkres trasy nemusí být v okamžiku přečíslování aktivní.
 • Nástroje pro kontrolu výkresů ČEZ DSPS a PDS podle metodiky ME0139 byly rozšířeny o
  • kontrolu povinných duplicit značek,
  • kontrolu existence povinných popisů ve výkresech.
 • Byla opravena chyba při spouštění Zpracování tachymetrického zápisníku.

7. Verze 12.08.01

 • Návrh jištění nyní funguje i se staršími typy dvouúrovňových rozvaděčů.
 • ČEZ
  • Kontroly generovaných výkresů PDS byly rozšířeny o kontroly návaznosti značek na liniekontroly chybějících popiskových textů ve výkresech.
  • Funkce pro vyhledání chybových míst vytvořených kontrolními nástroji společnosti ČEZ umí načíst nový formát předávaného XML souboru. Soubor je jen jeden pro všechny výkresy projektu a lze jím vyhledat i chyby v popisech.

8. Verze 12.09.01

 • V rámci kontroly mechaniky vedení se kontroluje i zatížení střešníků.
 • Kontroly výkresů ČEZ DSPS podle metodiky ME0139 byly rozšířeny o kontrolu staveb bez geodetického zaměření DSPSN.
 • U podkladových výkresů přiřazených do kategorie Nestrukturované podklady lze globálně vypnout nebo zmrazit vrstvy.
 • V dialogu Viditelnost objektů - po objektech byly přidány přepínače KonstrukčníVzhled vrstev, což ve spojení s uložením vybraných objektů / vrstev a stavu přepínačů pod určitým názvem umožňuje rychlé nastavení vzhledu pro tisk a obnovení do původního stavu.
 • V modulu Práce s daty KN z internetu byly zohledněny nedávné změny na webu ČÚZK. Všem, kteří používají tento modul, doporučujeme přejít na SPIDER-EN 12.09.01, protože starší verze modulu v kombinaci s novou verzí webové aplikace může v některých případech do seznamu uložit údaje do jiných polí.

9. Verze 12.10.04

 • Návrh jištění
  • Byl upraven způsob rozlišování přípojkových vedení od vedení hlavní linky. Dříve bylo za přípojkové vedení považováno vedení od přípojkové skříně až k prvnímu křížení na vedení. Nově se přípojkové vedení odlišuje vyplněním položky Přípojka ve formuláři spojnice vedení ve schématu. Stejný způsob rozlišování přípojkových vedení se používá i pro souhrnné výpisy materiálů do Excelu.
  • Byla opravena chyba návrhu jištění u rozvaděčů rozpojovacích skříní NN se dvěma přívody.
 • ČEZ
  • Funkce pro vyhledání chybových míst vytvořených kontrolními nástroji společnosti ČEZ
   • zobrazuje nově i název výkresu, ve kterém je chyba,
   • lépe lokalizuje chybová místa v detailech.
  • Byla opravena chyba při umisťování objektů s liniemi pro pozice v detailech (pojistkový spodek, odpínač ...), kdy při umístění objektu na linii bez popisných informací mohlo dojít k odstranění popisů detailu.
 • Práce s geodetickými body
  • Pokud jsou v rámci kontroly geodetických bodů nalezeny osamocené nebo chybné body, lze je nyní v nástroji pro prohlížení vybraných prvků přidat do výběrové množiny (Pomůcky > Přidat všechny prohlížené prvky do výběrové množiny) a hromadně odstranit.
  • Z textových seznamů souřadnic geodetických bodů lze načítat i poznámky bez oddělovače (znaku označujícího začátek textu poznámky).

10. Verze 12.11.01

 • Funkce Náhrada čar lomenými umožňuje ukončit spojování linií na vybraných značkách.
 • Byla opravena chyba ve funkcích pro práci s geodetickými body, které neumožňovaly vyhledat / vyexportovat body bez "nadbytečných" nul před číslem bodu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft