Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 13

1. Verze 13.02.13

 • Kontrola mechaniky vedení
  • Na konci protokolu o výpočtech se zobrazují parametry všech použitých materiálů.
  • Aby se předešlo nevhodnému použití nosných izolátorových řetězců v lomech vedení, byla následujícím způsobem upravena kontrola zatížení izolátorů:
   • Nosné izolátory
    S dovolenou hodnotou zatížení z katalogu materiálů se porovnává násobek výslednice vodorovné a svislé složky sil působících v místě uchycení vodiče. Oproti předchozímu řešení se v přímé trase při výpočtu se středním rozpětím a namáháním zvýší výsledné síly u koncových stavů s větrem. U  výpočtu bez středního rozpětí a namáhání nebo v lomu vedení se zvýší vypočtené síly ve všech koncových stavech díky započtení vodorovné složky sil.
   • Kotevní izolátory
    S dovolenou hodnotou zatížení z katalogu materiálů se porovnává násobek výslednice vodorovné a svislé složky sil působících v místě uchycení vodiče. Oproti předchozímu řešení se nepatrně zvýší vypočtené síly ve všech koncových stavech díky započtení svislé složky síly.
   • Podpěrné izolátory
    S dovolenou hodnotou zatížení z katalogu materiálů se porovnává násobek vodorovné složky sil působících v místě uchycení vodiče. Výsledky se oproti předchozímu řešení nezmění.
   U kontroly nadlehčování se nic nemění. Probíhá u nosných a podpěrných izolátorů a kontroluje se svislá složka síly působící v místě uchycení vodiče.
 • Podélný profil
  • Kontrola nejkratších vzdáleností mezi vodiči v rozpětí nyní funguje správně i při vykreslení profilu zemnicího lana.
  • Volitelně lze provést kontrolu nejkratších vzdáleností mezi izolovanými vodiči v rozpětí i podle normy ČSN 33 3301/STN 333300. Kontrolu lze zapnout v Nastavení > SPIDER-EN > Podélný profil a probíhá stejným způsobem jako u normy EN 50341.
 • Návrh jištění
  • Kontrola na selektivitu jištění nyní funguje správně i při použití zkratové propojky.
  • U rozpojovacích skříní s nepropojenou dělenou přípojnicí mohlo dojít v některých případech k ukončení návrhu jištění.
 • Při přečíslování podpěrných bodů jsou čísla podpěrných bodů změněna nejen v popisech výkresu tras, ale i ve výkresech schémat a podélných profilů.
 • ČEZ
  • Ve funkci Vytvořit výkresy PDS VN... byly zohledněny požadavky nové revize metodiky DSO_ME_0139r07
   • značky uzemnění se generují do výkresů tras *_t_*.dgn,
   • úsečníky byly rozděleny podle způsobu ovládání (dálkově ovládané, bez dálkového ovládání) a umisťují se do jiných vrstev.

1.1  Další obecné změny

 • Významnou novinkou této verze programu je Export do geoformátů. Umožňuje kvalitní převod dat v CAD formátech DGN, DWG, DXF (obecně čehokoli, co umí otevřít Bentley produkt) do některého z geoformátů (nebo také GISovských formátů) a tím rozšiřuje možnosti spolupráce s jinými systémy.
  • Aktuálně lze převádět do těchto formátů:
   Geodatabáze SpatiaLiteOtevřená SQLite  databáze s prostorovým rozšířením SpatiaLite  vyhovující standardu Open Geospatial konsorcia i novějšímu standardu ISO SQL/MM. Tato geodatabáze bude hrát důležitou roli v naší budoucí nabídce, a to na desktopu, na serveru i pro výměnu dat. Na rozdíl od ostatních geoformátů, které se soustřeďují na surovou geometrii, lze využít jeho databázové povahy. Do jednoho souboru exportujeme vše, co je potřebné pro věrné zobrazení původních CAD dat (symbologii, definice fontů, symbolů apod.). Pro jeho zobrazení není nutné provádět žádné další kroky, žádná další nastavení.
   ShapefileTradiční, stále používaný formát
   GMLGeography Markup Language - výměnný formát s geometrií na bázi XML
   GPXVýměnný formát GPS; vybrané objekty můžete načíst do GPS nebo mobilu a lokalizovat v terénu
   GeoJSONJSON formát s geometrií, který lze využít např. pro publikování vybraných objektů na webu ve vektorové podobě (je podporován klientskými knihovnami ve webových prohlížečích, např. OpenLayers)
   CSVTextový formát umožňující další zpracování např. v Excelu, geometrie se převádí do tvaru WKT (Well Known Text)

   Tento seznam není konečný a bude se rozšiřovat o další formáty nebo databáze podle požadavků zákazníků.
  • Co lze exportovat
   • Data z projektů SPIDER-EN - vybrané vrstvy (třídy objektů), vybrané výkresy, vybranou oblast nebo celé projekty.
    Cílové geo vrstvy (layery) jsou navrhovány podle tříd objektů, přičemž funguje i rozpoznávání neobjektů na základě symbologie a mnohá další zpřesnění na základě informací zjištěných z datového modelu projektu.
   • Samostatné CAD výkresy - cílové geo vrstvy jsou navrhovány podle názvů vrstev DGN /DWG a druhu prvku
    Pozn.: Pokud budete exportovat výkresy ve formátu DWG, doporučujeme použít, pokud možno, nejnovější verzi Bentley platformy, nebo alespoň verzi V8i SELECTseries 1 - od této verze se podpora DWG výrazně zlepšila).
  • Při převodu lze data transformovat do jiného souřadnicového systému (WGS84, Google Spherical Mercator...).
  • Data vyexportovaná do geodatabáze SpatiaLite nebo formátu shapefile je možné před předáním zobrazit ve vestavěném geoprohlížeči. Ten bude v následujících verzích zobrazovat i další exportované formáty.

   Projekt SPIDER-EN vyexportovaný do geodatabáze SpatiaLite a zobrazený v geoprohlížeči
 • Průzkumník výkresu
  • Sloupec Název objektu je pokud možno vyplněn vždy. Obyčejné prvky (neobjekty) doposud nebyly uvedeny, nyní se název objektu rozpoznává na základě symbologie prvku a je zobrazen kurzívou. Není-li název uveden, znamená to, že symbologie prvku neodpovídá žádné třídě objektu.
  • Pro snazší orientaci byl vedle názvu projektového výkresu přidán i název kategorie.
  • Funkce Přejít na řádek odpovídající prvku ve výkresu (ikona s pipetou) byla změněna na Vybrat řádek odpovídající prvku ve výkresu a v kombinaci se stiskem klávesy Ctrl umožňuje postupně vybrat více řádků / prvků pro další zpracování.
 • Funkce Vytvořit / změnit objekty
  • Dialogové okno bylo přepracováno podle funkce Umístit objekt. To znamená, že pokud je nadefinován seznam pro kreslení s hierarchickou strukturou nebo jinak upraveným obsahem, uvidíte ho i při vytváření / změně objektů. Podobně jako při kreslení můžete třídy objektů vyhledávat.
  • Nově umožňuje vyplnit popisné informace objektů zadanými hodnotami, a to pro individuálně vybrané objekty i hromadně. Má-li mít objekt připojeny popisné informace, zobrazí se před vytvořením objektu formulář pro zadání výchozích hodnot. Hodnoty specifické pro objekt se pak zadají standardní cestou funkcí Upravit popisné informace.
  • Umožňuje objektovat prvky z referenčních výkresů - vybrané prvky jsou přesunuty do aktivního výkresu, je změněna jejich symbologie a jsou k nim případně připojeny popisné informace.
 • Je podporován výměnný formát VFK verze 4.3.
 • V modulu Práce s daty KN z internetu
  • byly zohledněny změny na webu ČÚZK Nahlížení do KN,
  • ze seznamu online podkladů byla odstraněna ortofotomapa ze serveru Cenia. Provozovatel službu ukončil.
 • Funkce Náhrada čar lomenými umožňuje ukončit spojování linií na značkách. Linie nyní mohou být spojovány od větvení k větvení nebo ke značce.
 • Ve funkcích modulu Práce s body byla opravena chyba, kdy funkce neumožňovaly vyhledat / vyexportovat body bez "nadbytečných" nul před číslem bodu.
 • Od této verze je podporován operační systém Windows 8.

2. Verze 13.02.25

 • Byl odstraněn problém ve funkci Kontrola a změna symbologie, kdy při změně symbologie značek mohlo dojít k nesprávnému nastavení měřítka změněné značky. Funkce se využívá na více místech, proto se stejný problém mohl vyskytnout i při exportu výkresů.

3. Verze 13.03.01

 • ČEZ
  • Byl odstraněn problém při umisťování předdefinovaných sad objektů s popisnými informacemi, kdy se některé popisy vynášely do výkresu dvakrát.

4. Verze 13.03.18

 • ČEZ
  • Byl odstraněn problém se spuštěním funkce Vytvořit výkresy PDS....

5. Verze 13.10.10

 • Kontrola mechaniky vedení a podélný profil
  • Byla přidána kontrola mechaniky venkovních vedení NN podle aktualizované PNE 33 3302 "Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC" z 1.1.2013. Tato norma vychází z ČSN EN 50341 (2013) a PNE 33 3301, které se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení nad 1 kV, a nahrazuje PNE 33 3302 z 1.1.2010.
   V definici stavebního objektu (Projekt > Vlastnosti projektu...) byla rozšířena nabídka norem pro napěťové hladiny NN, veřejné osvětlení, místní rozhlas o položku ČSN EN 50341 (2013), PNE 33 3302 (NN).

   U vedení, které se mají kontrolovat podle aktualizované PNE 33 3302, se nabízí nové námrazové oblasti I0IK. Při individuálním výpočtu zatížení námrazou v oblasti IK se zadává extrémní zatížení námrazou I50 [N/m].
   Ke změně nastavení výpočtů z PNE 33 3302 (2010) na PNE 33 3302 (2013) a naopak stačí provést úpravu v definici stavebního objektu (Projekt > Vlastnosti projektu...). Změna námrazových oblastí ve formulářích jednotlivých vedení ve výkresech proběhne automaticky po spuštění výpočtu nebo vytvoření podélného profilu podle klíče N0 na I0, N1 na I1, N2 na I2 apod.
   Při výpočtech zatížení vodičů se postupuje vždy podle normy, která je přiřazena danému úseku vedení. Pokud jsou u souběžných úseků vedení na společných podpěrných bodech nastaveny různé normy, budou se zatížení námrazou počítat podle různých námrazových oblastí (např. N1 u jednoho úseku vedení a I1 u druhého úseku vedení). Lišit se budou i vypočtené hodnoty sil větru v případě, že se se zatížením větrem při výpočtech uvažuje. Kontrola sloupu nebo stožáru probíhá podle normy přiřazené k úseku vedení s vyšší napěťovou hladinou nebo podle normy novější.
   Změny týkající se aktualizované PNE 33 3302 jsou promítnuty i do montážních tabulek (Nástroje > Montážní tabulky).
  • Skutečné vzdálenosti mezi vodiči v polovině rozpětí v různých zatěžovacích stavech můžete porovnat s minimálními dovolenými vzdálenostmi Bemp v novém protokolu, který lze zobrazit výběrem vodiče podélného profilu pomocí nástroje Zobrazit externí odkazy. Pokud je dovolená hodnota překročena, je v protokolu zvýrazněna červeně a problematické rozpětí je ve výkresu podélného profilu lokalizováno.
   Postup otevření protokolu Protokol kontroly nejkratších vzdáleností mezi vodiči
   Informace o bodu trasy
  • V podélném profilu se zobrazuje
   • niveleta základny terénu,
   • typ vodiče se základním namáháním a teplotou nad každým rozpětím (zobrazení je volitelné a nastavuje se v Nastavení > SPIDER-EN > Podélný profil),
   • informace o bodu trasy při nájezdu na kótovací čáru, což umožňuje lépe se zorientovat v oblastech s hustě zaměřenými body. Pro zobrazení informaci musí být aktivní nástroj SPIDER-EN, např. Zobrazit popisné informace, Informace o objektu apod.
  • Do výpočtu výšky vodiče nad terénem uchyceného na nosném řetězci se započítává délka třmenu 0,15 m. Ta není zahrnuta v délkách nosných řetězců uvedených v katalogu materiálů SPIDER-EN, které se kromě výpočtu výšky uchycení vodiče nad terénem používají při kontrole nejkratších vzdáleností mezi vodiči.
  • Pro výpočet zatížení námrazou v kritické námrazové oblasti podle normy EN 50423, PNE 33 3301 se nyní nezadává návrhové zatížení námrazou Id, ale referenční zatížení IR.
  • Body trasy s kódy ANT, LA, LD, TR se nyní vykreslují jako výškové body profilu.
  • U nosných armatur zemnicích lan se v protokolu o výpočtech nepřepočítávaly násobky sil pro porovnání s dovolenými hodnotami zatížení.
 • ČEZ
  • Kontrola projektu podle metodiky ČEZ je založena mimo jiné na funkčnosti modulů Kontrola a oprava čarové kresbyDuplicity. Od této verze není pro spuštění předdefinovaných kontrol zapotřebí licence na tyto moduly. Ta je vyžadována pouze v případě, že potřebujete využít plnou funkčnost těchto modulů, tj. práci v režimu oprav, možnost úprav nastavení nebo přípravy vlastních kontrol.

5.1  Další obecné změny

 • V modulu Práce s daty KN z internetu
  • byly zohledněny změny na webu ČÚZK Nahlížení do KN,
  • jakmile v budoucnu zjistíme, že na webu ČÚZK došlo ke změnám, které vyžadují úpravy v aplikaci, budete o tom při spuštění informováni,
  • nově lze vyhledat budovu i podle ulice a čísla domovního / orientačního,
  • do seznamu online podkladů bylo přidáno několik podob zobrazení věcných břemen.
 • Import dat KN ve výměnném formátu
  • Před importem je možné zvolit, zda se má načítat budoucí stav katastrální mapy, tzn. i dosud nezplatněné geometrické plány (pokud je soubor VFK obsahuje). Výsledkem je samostatný výkres <zadaný název>_b.dgn a odpovídající textový soubor se seznamem souřadnic.
  • Je podporován výměnný formát VFK verze 4.4.
  • Vedlejším produktem importu souboru ve výměnném formátu VFK je seznam souřadnic bodů. Nyní je kód kvality uveden u všech bodů.
 • Dialogové okno Informace o objektu zobrazuje i případné provázané objekty v jiných výkresech (jiné reprezentace objektu).
 • Export do geoformátů
  • Byl zaveden nový režim Převod geometrie: Rozložit linie s už. styly, který umožňuje jednoduše nastavit export za účelem publikování dat pro webové prohlížeče, kdy se rozkládají linie a nevyplněné plochy s uživatelskými styly čar.
  • Byl přidán převod z a do souřadnicových systémů WGS 84 - UTM zóna 33N a 34N.
  • Při převodu mezi kartézskými souřadnicovými systémy (S-JTSK, Spherical Mercator, UTM) dochází i k transformaci dalších, s geometrií souvisejících vlastností kresby jako např. natočení textů a značek.
  • Byla přidána možnost Přehodit černou a bílou barvu pro export do systémů, které tuto inverzi neumí.
  • Nastavení bylo umístěno do nového rozbalovacího dialogu Možnosti, kde budou soustředěna podrobná nastavení a nastavení specifická pro vybraný cílový formát.
  • Pokud ze seznamu exportovaných prvků vyplyne nutnost provést před exportem ještě nějaké úpravy, můžete prvky poslat do výběrové množiny přímo z dialogového okna exportu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft