Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 11.x - seznam změn od verze 4.0

1. Verze 11.05.12

 • První změnou, které jste si asi povšimli, je číslo verze. Proč SPIDER-EN přechází z verze 4.0.2 na verzi 11.05.12. Nyní číslo verze vyjadřuje, ke kterému datu byla instalace sestavena, v tomto případě to bylo dne 12.5.2011. Tato změna ale není jen formální, zavedení nového číslování souvisí i se změnami v licencování, které umožňují zakoupení licence na budoucí verze, větší flexibilitu ve vydávání nových verzí atd.
 • Změny v podporovaných platformách Bentley Systems
  • SPIDER-EN nově pracuje i v prostředí tří produktů nové řady Bentley Map, a to Bentley Map PowerView V8i, Bentley Map V8iBentley Map Enterprise V8i. Tyto produkty zatím nejsou k dispozici v české verzi a není definitivně určena jejich cena.
  • Minimální verzí Bentley platforem, se kterou je možné tuto verzi SPIDER-EN provozovat, je XM Edition 08.09.03.48.
 • Byly přeorganizovány volitelné moduly. Některé splynuly do základního softwaru, některé splynuly s jinými funkčně souvisejícími moduly. Naopak se objeví nové volitelné moduly. V této verzi je to modul Popisné informace KN z internetu, který zajišťuje návaznost na aktuální data katastru nemovitostí ČR. Podrobnosti najdete na samostatné stránce.
  • Modul Práce s popisnými informacemi KN je od této verze standardní součástí modulu Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM), není již samostatným volitelným modulem. V nabídce jej najdete pod novým názvem Popisné informace KN z VFK.
  • Moduly Mapové listyNáhrada čar lomenými jsou od této verze standardní součástí programu MGEO, nejsou již placenými volitelnými moduly.
 • Kontrola mechaniky vedení, podélný profil
  • Bylo upraveno zpracování terénních bodů při vytváření podélného profilu vedení.
   • Z dialogu funkce Vytvořit podélný profil bylo odstraněno pole pro zadání okolí bodu. Pro vykreslení podélného profilu nyní stačí zadat okolí linie, které se bude prohledávat na výskyt terénních bodů trasy.
   • Nově jsou zohledněny i body zaměřené ve svahu (viz první obrázek). V předchozích verzích byly pro vykreslení podélného profilu použity všechny body spadající do okolí linie trasy vedení a rozdílné výšky bodů vytvořily v terénu "zuby" (viz druhý obrázek). Nyní jsou blízké terénní body zpracovány tak, že se terén vykreslí z bodů ležících nejblíže k linii trasy vedení a minimální výška vodiče nad terénem se vypočítává z terénních bodů s nejvyšší geodetickou výškou. Referenční výšku terénu, která je použita pro výpočet minimální výšky vodiče nad terénem, lze v profilu zobrazit zapnutím přepínače v Nastavení > SPIDER-EN > Podélný profil (viz zelená čárkovaná čára ve třetím obrázku).
    Terénní body ve svahu Podélný profil ve starší verzi SPIDER-EN Podélný profil v aktuální verzi SPIDER-EN
  • Pokud je na vedení bezpečnostní závěs, pak se automaticky počítá se zvýšenou bezpečností.
  • Názvy položek pro dovolené hodnoty zatížení konzol v katalozích materiálů byly upraveny podle terminologie katalogových listů výrobců (ve směru vedení, kolmo na vedení).
  • Byla opravena chyba v rozkladu sil konzol do směru vedení a kolmo na vedení u jednoduchých betonových a dřevěných sloupů. Výpočet ovlivňovalo nastavení položky Natočení konzoly do směru 0° nebo 90°. U jednoduchých betonových a dřevěných sloupů toto nemá význam, úhel natočení konzoly je uvažován vždy do osy úhlu lomu vedení nebo kolmo na vedení u odbočných konzol.
  • Byla opravena chyba ve výpočtu minimální vzdálenosti mezi fázovými vodiči v případě, že vedení začínalo na odbočném stožáru a vodiče byly uchyceny na více konzolách.
 • Návrh jištění
  • Byl upraven výpočet hodnoty manipulační (vstupní) pojistky rozpojovací skříně. Nyní je navržena nejvyšší možná hodnota vzhledem k hodnotě pojistky na vývodu předcházejícího rozvaděče v síti. Dříve byla navrhována pouze vyšší hodnota pojistky než je maximální hodnota ze všech výstupních pojistek rozpojovací skříně. Neprobíhala kontrola na hodnotu pojistky na vývodu předcházejícího rozvaděče v sítí.
  • U paralelních vedení, která jsou napojena na jeden vývod / přívod je Id vodiče snižující hodnotu pojistky součtem Id všech paralelních vodičů. Doposud se uvažovala hodnota Id pouze jednoho z vodičů.
 • ČEZ - vytváření výkresů PDS
  • Volitelně je možné generovat stávající prvky do výkresu *_p.dgn. V dialogu Vytvořit výkresy PDS VN... je nyní dostupný přepínač, po jehož zapnutí bude vytvořen výkres s prvky VN se stavem stávajícíopětná montáž.
  • V rámci zjednodušení tvorby výkresů projektové dokumentace se nyní generují i značky svodičů do výkresů z kategorie ČEZ PDS - VN.
  • Nastavení kontrolních nástrojů bylo aktualizováno podle ME_0139r05.
 • Prohlížení vybraných prvků
  • Pokud jeden seznam obsahuje výsledky zpracování různými nástroji (např. chyby symbologie, duplicity, chyby čárové kresby), pak se dialogové okno pro filtraci prvků rozšíří o další seznam, pomocí nějž se můžete jednodušeji přepínat mezi základními typy chyb zjištěnými jednotlivými nástroji.
  • Byl změněn způsob podbarvování značek a plošných prvků. Malé značky se podbarvují kolečkem (jako doposud), u velkých značek se podbarvuje kresba. U plošných prvků je možné zvolit, zda se podbarví plocha (jako doposud) nebo obrys.
  • Při otevření nebo aktivaci seznamu chyb vztaženému k výkresu se aktivuje příslušný výkres. Tím se zjednoduší postup opravy chyb.
 • Práce s geodetickými body
  • Ve všech funkcích, kde se pro zpracování vybírá kresba pomocí objektů datového modelu, bylo vylepšeno rozpoznávání obyčejné kresby (neobjektů) podle její symbologie. Volby režimu Podle typu prvku a jejich vrstevPodle objektů byly v této souvislosti zrušeny.
  • Ve funkci Zadávat body pomocí čísel
   • dojde vždy k přesunu zadaného bodu do středu pohledu
   • je možné zadat Přírůstek čísla užitečný v případech, kdy je potřeba spojit každý x-tý bod (typicky při měření profilů)
  • Při načítání lze body omezit podle zadaného prefixu čísla bodu.
 • Ve funkci pro kreslení značek byly vylepšeny nájezdy na linii. Pokud je zapnuto Umístit na linii, bod nájezdu se drží linie a současně se přichytává na vrcholy. Rozdělení linie je možné jen tehdy, pokud je linie explicitně vybrána.
 • Tisku mapových listů
  • lze hromadně umístit do každého rámu celkovou přehledku se zvýrazněním aktuálního mapového listu
  • jsou ořezávána i podkladová rastrová data
 • Do nastavení změn vzhledu byly přidány možnosti
  • rozlišit nezamknuté / zamknuté prvky
  • nastavit, zda bude mít jiný vzhled vliv i na tisk
 • Funkce pro kreslení terénních šraf mohou vybírat hranu / patu svahu i v referenčních výkresech.
 • V panelu Popisné informace je k dispozici nový nástroj pomocí nějž můžete obyčejný text změnit na textový popis svázaný s objektem.
 • Mnoho dalších drobných změn

2. Verze 11.07.08

 • Tisk mapových listů
  • Byla vytvořena nová funkce pro vytvoření kladu - na základě rámů mapových listů ve vybrané vrstvě umístí do výkresu klad odpovídající jednotlivým mapovým listům včetně jejich označení
  • Ve funkci pro vytvoření přehledky
   • lze určit symbologii jednotlivých prvků přehledky
   • velikost přehledky se určuje v jednotkách na papíru
   • ve značce rámu lze nadefinovat umístění přehledky (pokud není nadefinováno, umístí se v levém horním rohu mapového listu)
 • Zpracování dokumentace podle pravidel metodiky ČEZ Distribuce
  • Byla vytvořena funkce pro jednodušší kreslení objektů vypínacích pozic podle pravidel metodiky ČEZ DSO_ME_0139. Po umístění objektu na linii technologického úseku dojde automaticky k rozdělení linie, umístění značky a vytvoření navazujících linií pro pozice.
 • Popisné informace z internetu
  • V informacích o dotčené nemovitosti jsou obsažena nová odvozená pole pro označení vlastníka, označení dotčené nemovitosti a podílu, které obsahují odlišný text v závislosti na typu vlastníka, typu nemovitosti resp. podílu - to umožnilo zredukovat počet šablon
  • Lze vytvořit další typy dokumentů s jinak seskupenými dotčenými nemovitostmi - jeden dokument pro k.ú., jeden dokument pro LV
  • Bylo zjednodušeno vytváření dokumentů podle různých šablon. Vybírají pojmenované konfigurace, které zahrnují několik souvisejících podrobnějších nastavení (jméno šablony, tvar jména dokumentu, podsložku, způsob seskupení).
  • Seznam dotčených nemovitostí může být v dokumentu uveden i na jednom řádku
  • Při návrhu šablony dokumentu lze názvy dostupných polí vybrat ze seznamu
  • Do nabídky podkladových map byla přidána Katastrální mapa s definičními body a hranicemi parcel dle kvality
  • Součástí instalace je i ukázková šablona dokumentů
 • Podélný profil vedení
  • Opravena chyba, kdy se nevykresloval podpěrný izolátor u podpěrných bodů na konci podélného profilu.
 • Kontrola mechaniky stožárů
  • Opravena chyba zobrazení hodnoty -1 v protokolu výpočtu mechaniky stožárů místo skutečné dovolené hodnoty konzoly. Týkalo se pouze konzol, které neměly v systémovém katalogu materiálů vyplněnou dovolenou hodnotu.

3. Verze 11.11.30

 • Centrální, ale průběžně měnitelné Měřítko projektu bylo nahrazeno měřítky jednotlivých výkresů. V jednom projektu můžete mít výkresy v různých měřítcích, což bylo možné i doposud, nyní je ale měřítko vedeno pro každý výkres zvlášť. V průběhu kreslení při střídání výkresů, při kontrolách dat apod. odpadá nutnost myslet na měřítko. Měřítko výkresů je zobrazeno ve Správci výkresů a zadává se při vytvoření nového výkresu projektu. Při přidání existujícího výkresu do projektu měřítko není nutné zadávat. Program se v tomto případě snaží několika metodami určit měřítko z obsahu výkresu.
  Pokud ve stávajících projektech používáte pro různé výkresy různá měřítka, otevřete si po instalaci této verze programu Správce výkresů a předvyplněná měřítka upravte podle skutečnosti v dialogovém okně Vlastnosti výkresu.
 • Byl přepracován Správce výkresů
  • Byly provedeny změny v souvislosti s výše popsanými měřítky výkresů
  • Jsou zobrazeny jen kategorie, které obsahují alespoň jeden výkres. Při práci v projektech s mnoha kategoriemi může být díky tomu seznam stručnější. Znamená to také, že po založení nového projektu je seznam prázdný a kategorii nového výkresu určíte až v následujícím dialogovém okně.
  • Lze vybrat více výkresů najednou a následně s nimi provést nějakou operaci (připojit, odpojit, odstranit...).
 • Byla rozšířena funkce pro interaktivní i hromadné natáčení značek.
  • Nově umožňuje natáčet i texty, a proto byla funkce přejmenována na Natočit značku / text
  • Hromadné natočení prvků ve výběrové množině je možné použít ve všech metodách natočení
  • Mají-li popisy značky nastavenu orientaci podle prvku nebo kolmo na prvek, pak se při natočení značky volitelně natočí i její popisy. Vyberete-li texty (ve výkresu nelze pohledem rozpoznat, co je prostý text a co popis), natočí se i tyto texty.
  • Metoda natočení Podle určené linie umožňuje vyhledání nejbližšího liniového segmentu, takže lze např. vybrat názvy ulic a výběrem hrany vozovky se jednotlivé názvy ulic natočí podle nejbližší hrany
 • Při načtení geodetických bodů se kontrolují duplicitní souřadnice (duplicitní v rámci načítaného seznamu i duplicitní vůči stávajícím bodům v projektu). Takové body se do výkresů neumísťují, ale v případě, že je u nich uveden kód, vytvoří se kódovaná kresba jako by byl bod do výkresu umístěn.
 • Modul Import dat KN ve výměnném formátu byl přizpůsoben pro načtení nové verze VFK 4.0.
 • Popisné informace KN z internetu
  • Do nabídky podkladových map byla přidána ortofotomapa ČÚZK pravidelně aktualizovaná v tříletém cyklu.
  • Nabídku je možné rozšířit o další podkladové mapy WMS, a to v textovém konfiguračním souboru.
  • Při otevření šablony hromadné korespondence v interním editoru jsou zkontrolována všechna pole a pokud je nalezena nějaká chyba, zobrazí se dialogové okno s doporučeným způsobem opravy.
  • Byla opravena chyba, kdy za určitých okolností nebylo možné s připojenou podkladovou mapou WMS umístit objekty do vrstvy s číslem 1.
  • Byl opraven problém s nedostatečným oprávněním při přístupu k některým konfiguračním souborům.
 • Kontrola mechaniky stožárů, podélný profil vedení
  • Byla upravena kontrola parametrů vodičů v kotevním úseku pro výpočet středního namáhání. Dříve mohl být kotevní úsek ve schématu nakreslen pouze jednou spojnicí, aby byly zaručeny jednotné parametry. Nyní může být kotevní úsek tvořen více spojnicemi, musí však mít zadány stejné vstupní parametry potřebné pro výpočet středního namáhání.
  • Kontrolu mechaniky stožárů lze provést i v případě, že objekty trasy vedení jsou umístěny ve více výkresech.
  • Byly opraveny chyby v editačním režimu profilu, kdy
   • při změně typu izolátoru na odbočném podpěrném bodu mohlo dojít k odstranění uzlu ve výkresu schématu vedení,
   • při posunu sloupu v profilu nedošlo za určitých okolností k posunu sloupu ve výkresu trasy.
 • Interaktivní funkce SPIDER-EN mohou při nájezdu na prvek zobrazit v bublinové nápovědě i podrobnější identifikaci objektu na základě popisných informací uložených v databázi nebo ve výkresu. To umožňuje např. snadnější výběr správného geodetického bodu pro napojení liniové kresby.


4. Verze 11.12.16

 • Opravena chyba předchozí verze programu, ve které nefungovala funkce Upravit linii.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft