Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 4.0 - seznam změn od verze 3.1

únor 2010

1. Přechod z předchozích verzí SPIDER-EN

V možnostech nastavení projektu došlo k mnoha změnám, proto je nutné projekty vytvořené ve starších verzích SPIDER-EN aktualizovat. Ve Správci projektů a v dialogovém okně Otevřít projekt jsou barvou pozadí ikony rozlišeny nepřevedené a převedené projekty - nepřevedené mají šedé pozadí, převedené mají obvyklé bílé pozadí. Aktualizace se nabídne při otevření projektu - stačí ji jen potvrdit a vyčkat na dokončení.
Nový projekt nelze vytvořit podle předlohy vytvořené ve starší verzi.

2. Obecné změny

 • Tato verze SPIDER-EN vyžaduje minimálně MicroStation, MicroStation PowerDraft nebo Bentley PowerMap verze 2004 Edition. Nově jsou podporovány MicroStation, MicroStation PowerDraft a Bentley PowerMap V8i včetně aktualizace SELECTseries 1.
 • Projekt je možné přejmenovat i přejmenováním složky na disku nebo zkopírovat i v souborovém manažeru. Žádný programově vytvářený soubor, který je součástí projektu, již není pojmenován stejně jako projekt. Název projektu může obsahovat jakékoli znaky povolené pro jméno složky, tudíž i mezery.
  Pozn.: tyto možnosti platí pro projekty vytvořené nebo alespoň jednou otevřené v této verzi SPIDER-EN.
 • Délka názvu výkresu byla prodloužena na 128 znaků.
 • Některá méně využívaná nastavení funkcí SPIDER-EN byla přesunuta z dialogových oken těchto funkcí do nabídky Nastavení > SPIDER-EN. Tato nastavení nejsou uchovávána s ostatními nastaveními projektu, jak tomu bylo doposud, ale jsou platná pro všechny projekty.

2.1  Práce s popisy

 • Popisy případně vzhled objektů se aktualizují i v referenčních výkresech nebo dokonce ve výkresech, které nejsou vůbec otevřeny. Pokud upravíte popisné informace objektu umístěného v referenčním výkresu nebo objektu, který je provázaný s odpovídajícím objektem v jiném výkresu (typicky např. trasa x schéma), i tehdy dojde k aktualizaci popisů případně vzhledu. Již není nutné prohazovat výkresy a explicitně vyvolávat aktualizaci popisů.
 • Pomocí funkce Upravit popisné informace je možné upravit i prosté texty. Stává se tak z ní univerzální nástroj pro úpravu čehokoli, co je ve výkresu reprezentováno prvky typu text nebo textový uzel - prostých textů nebo popisů, které zobrazují hodnoty uložené v databázi.
 • Popis se přesune s objektem i při použití funkcí MicroStationu Přesunout nebo Vybrat prvek. Přesto je pro tento účel výhodnější používat funkci SPIDER-EN, která umožňuje pohodlnější výběr bodových objektů a přesun související kresby, např. navázaných linií.
 • Hromadné odstranění většího počtu objektů včetně popisů (např. geodetických bodů) proběhne výrazně rychleji.

3.  Výpočty mechaniky vedení

 • Byl upraven vzhled a členění protokolu o výpočtech mechaniky stožárů:
  • Výsledky kontrol zatížení izolátorů / svorek jsou zobrazeny u konzol / objímek, na kterých jsou izolátory / svorky uchyceny.
  • Výsledné hodnoty jsou označeny podle zvyklostí normy (QH, QV, QT apod.). V protokolu jsou uvedeny vysvětlivky.
  • U výsledků stožárů a konzol jsou vždy uvedeny výsledné síly i jejich složky X a Y. Dovolené hodnoty zatížení z katalogů materiálů (v závorkách) jsou uvedeny pouze u těch výsledků, u kterých to má význam. Pokud jsou např. u konzoly v katalogu materiálů uvedeny dovolené hodnoty zatížení ve směrech kolmopodél, pak jsou porovnávány s výslednými hodnotami QHx a QHy. Pokud je v katalogu uvedena pouze jedna hodnota dovoleného zatížení, pak je porovnávána s výslednicí QH.
  • U vedení jsou uvedeny absolutní úhly linií podle souřadnicového systému výkresu.
 • Ke kontrolním výpočtům mechaniky příhradových stožárů byla přidána kontrola na zatížení vyvolaná stálým kroucením. Pokud dochází na stožáru ke kroucení, pak jsou pod výsledky sil působících na stožár zobrazeny i maximální hodnoty sil působících na úhlopříčky stožáru. V závorkách jsou uvedeny dovolené hodnoty zatížení úhlopříček příhradových stožárů z katalogu materiálů.
 • U konzol se vzpěrou probíhá kontrola i na svislé zatížení. V souvislosti s touto změnou byla do katalogu konzol přidána položka pro zadání dovolené hodnoty svislého zatížení se vzpěrou. Hodnoty byly doplněny v předloze verze 16. U projektů vytvořených podle starších předloh probíhá kontrola stávajícím způsobem.

4.  Podélný profil

 • Byla přidána kontrola minimální výšky vodiče nad terénem. Pokud je v nastavení funkce Vytvořit podélný profil vybrána volba Lokalizovat chyby, pak jsou rozpětí s nedovolenou výškou vodiče nad terénem přidána do seznamu chyb a je možné je lokalizovat.
 • Práce v režimu úprav podélného profilu se výrazně zrychlila a zpříjemnila díky výše zmíněné vylepšené aktualizaci změn v referenčních výkresech.
 • Bylo upraveno chování funkce Zkopírovat sloup v režimu úprav podélného profilu. Závisí na zvoleném počtu kopií a nastavení přepínače Vzdálenost od sloupu v nastavení funkce.
Počet kopiíStav přepínače Vzdálenost od sloupuPopis akce
1 Poloha nového sloupu se určuje interaktivně.
1Vzdálenost nového sloupu od kopírovaného je dána hodnotou v položce Vzdálenost od sloupu.
>1 Zadaný počet kopií sloupu se vytvoří v přilehlém rozpětí ve stejné vzdálenosti od sebe.
>1Zadaný počet kopií sloupu se vytvoří v určeném směru. Vzdálenost mezi sloupy je dána hodnotou v položce Vzdálenost od sloupu.
 • Vykresluje se skutečná výška podpěrného bodu (přepočtena koeficientem pro poměrné zobrazení profilu). Dříve závisela výška podpěrného bodu na výšce uchycení nejvyššího vodiče zobrazeného vedení.
 • Pod textem označení normy vpravo dole ve výkresu podélného profilu vedení se vypisuje i typ vodiče a základní namáhání v konkrétní části podélného profilu.
 • Vzhledem k tomu, že u vícenásobných vedení může kontrola minimálních vzdáleností mezi vodiči probíhat delší dobu, byl do nastavení funkce přidán přepínač Kontrola vzdáleností mezi vodiči, kterým je možné kontrolu vypnout.
 • V protokolu s průhyby vodičů vytvořeném zároveň s výkresem podélného profilu se zobrazuje stav přepínače U nosných závěsů používat střední rozpětí.

5. Práce s geodetickými body

 • Byla vytvořena nová funkce pro vyhledání, výběr nebo odstranění geodetických bodů. Oproti původnímu vyhledání umí zkombinovat více výběrových podmínek (např. "Vyhledej mi body na trase elektrického vedení v rozsahu od-do v zadané lokalitě") a nově umožňuje vybrané body přidat do výběrové množiny a následně s nimi provést nějakou další operaci. Příklad využití: Potřebujete bodům na určitých objektech změnit typ bodu (vzhled). Pomocí funkce Vyhledat / vybrat body je vyberete a pomocí funkce Objekt > Vytvořit / změnit objekty změníte na jiný typ bodu. Nová funkce zjednodušila nabídku Body - nahrazuje dosavadní funkce Vyhledat bod, Prohlédnout bodyOdstranit body v zadaném rozsahu.
 • Vstup bodů umožňuje načíst seznamy souřadnic ve formátu CSV.
 • Ve funkci Vytvořit body na objektech bylo přidáno nové nastavení, které určuje, jak se má funkce zachovat v případě, že na dané souřadnici existuje bod jiného typu - na výběr jsou tyto možnosti: Nedělat nic a pokračovat dále / Vytvořit sdílený bod se stejným číslem / Vytvořit nový bod s novým číslem.
  Pozn.: Sdílené body se vytvářejí ve speciálních případech, kdy na styku různých objektů, např. vedení NN a VN, je požadováno mít ve výkresu jak bod NN, tak bod VN.
 • Výstup bodů
  • Je možné nastavit maximální počet znaků čísla bodu ve výstupním seznamu souřadnic.
  • Pro výstup do CSV je možné neuvádět nulovou výšku.
 • K dispozici jsou nové možnosti nastavení výšek bodů: možnost zobrazit i nulovou výšku a možnost zobrazit proměnný počet mezer na místě desetinné tečky v závislosti na velikosti značky bodu

6. Ostatní

 • Možnost zaokrouhlení souřadnic prvků je jako jedna z voleb k dispozici i v exportu výkresů. Díky tomu nemusíte před předáním zakázky na zaokrouhlení pamatovat.
 • Funkce Kopírovat objekt včetně popisů byla přejmenována na Kopírovat objekt / prvek a rozšířena tak, že nekopíruje jen objekty a s nimi provázané popisy, ale i ostatní kresbu (neobjekty, samotné popisy...). Nemusíte tedy uvažovat, kterou funkci pro kopírování použít. Pro připomenutí, funkci kopírování z MicroStationu nelze použít pro kopírování včetně popisných informací a popisů. Proto vznikla obdobná funkce SPIDER-EN, která očekávané chování zajišťuje.
 • Součástí instalace jsou další rámy mapových listů a výkresů, používané modulem Tisk mapových listů. Kromě standardních formátů ISO jsou k dispozici i skládané formáty v násobcích formátu A4 (3xA4 až 9xA4, 2x2A4 až 5x2A4). Rámy jsou tvořeny tak, že jsou odděleny značky (buňky) pro jednotlivé formáty a popisové pole, což usnadňuje jejich úpravu - pokud do značky popisového pole doplníte vaše logo, změna se promítne ve všech cca 40 formátech.
 • Existuje možnost nastavit maximální jednotkovou velikost zobrazení textů a značek, což je užitečné při práci s hustou kresbou v trase vedení. Při přibližování pohledu se texty a značky nezobrazí větší než určitá velikost v pixelech a přitom zůstávají zachovány vzájemné poměry jejich velikostí. V nastavení se určuje, kolika pixelům na obrazovce má odpovídat nejmenší čitelný text na papíře. Je-li velikost konkrétního textu násobkem nejmenšího textu, je pak tento text na obrazovce zobrazen maximálně násobkem zadaného počtu pixelů.
 • Výše popsané nastavení velikostí textů a značek spolu s dříve dostupným nastavením změny vzhledu prvků můžete nyní pohotově měnit i v novém panelu, který lze ukotvit např. ke spodnímu okraji pracovní plochy. Panel se otevírá z nabídky Nastavení.
 • Pokud je zvolen odlišný vzhled prvků, např. Referenční výkresy v jedné barvě, projeví se to nyní i v tiskovém výstupu.
 • Pro spojení výkresů můžete využít novou funkci v kontextové nabídce Správce výkresů. Při dodržení postupu přidání výkresu do projektu a následného spojení pomocí této funkce jsou vyřešeny potenciální konflikty (na rozdíl od obdobné funkce MicroStation).
 • V modulu Import dat KN ve výměnném formátu byla mezi podporované verze výměnného formátu přidána i verze 3.6. Kromě opravy vytváření adres vlastníků v nedošlo ke změnám, které by měly vliv na načtení dat.

7. SPIDER-EN 4.0.1 (září 2010)

7.1  Vytváření PDS dle požadavků metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce, a.s.

V předlohách pro oblasti ČEZ přibyla v nabídce SPIDER-EN > ČEZ funkce Vytvořit výkresy PDS ČEZ VN…. Po jejím spuštění budou v kategorii PDS ČEZ - VN vytvořeny nové výkresy

 • PDS_v_n.dgn - výkres nových prvků ve struktuře PDS vytvořený z objektů výkresů projektu se stavy "projektovaný" a "opětná montáž",
 • PDS_v_z.dgn - výkres zrušených prvků ve struktuře PDS vytvořený z objektů výkresů projektu se stavem "demontáž".

Vytvořené výkresy PDS lze následně použít i pro kompletní dokumentaci skutečného provedení staveb (DSPS), kterou lze ve SPIDER-EN rovněž zpracovávat pomocí nově dodávané předlohy.

7.2  Mechanika vedení, podélný profil

 • Měrná tíha vodiče gama se nezadává v katalogu materiálů, ale vypočítává se z parametrů mvS podle vztahu gama = ( mv * 9,81 ) / S
  kde
  mv je měrná hmotnost vodiče [kg/m],
  S je průřez vodiče [mm2].
 • Do formuláře nadzemních vedení a montážních tabulek byla přidána možnost zadat hodnotu návrhového zatížení námrazou Id pro námrazovou oblast NK.
 • Ve výpočtech je zohledněn případ, kdy jsou na podpěrném bodě v každém rozpětí různé typy kotevních řetězců. Podmínkou je správné přiřazení jednotlivých řetězců k úsekům vedení ve formulářích izolátorů a nadzemních vedení. To se provádí pomocí "suffixů" obdobným způsobem jako u přiřazování vodičů na různé konzoly.
 • Funkci Zkontrolovat mechaniku stožárů... lze spustit i na objekty Konzola do zdi.
 • Byla opravena chyba ve výpočtu minimální dovolené vzdálenosti mezi vodiči na rozhraní dvou úseků vedení. Pokud byl na rozhraní dvou úseků vedení jednoduchý lomový podpěrný bod (betonový, dřevěný), pak se na tomto bodě neuvažovalo s natočením konzoly do osy úhlu lomu, ale kolmo na vedení.
 • Byla opravena chyba verze 4.0.0, kdy při kontrole zatížení sloupů nebyly zohledněny vzpěry nebo kotvy.

Podélný profil

 • Volitelně se zobrazuje stav, který způsobí největší průhyb. Zobrazování se zapíná v Nastavení -> SPIDER-EN -> Podélný profil.
 • Volitelně se zobrazují kóty výšek uchycení vodičů. Zobrazování se zapíná v Nastavení -> SPIDER-EN -> Podélný profil.
 • Do protokolu podélného profilu byly doplněny tabulky s hodnotami namáhání a tahových sil vodičů.
 • V okně nastavení funkce Vytvořit podélný profil lze přepsat nejvyšší návrhovou teplotu pro výpočet průhybu vodiče a nejkratších vzdáleností mezi vodiči.

7.3  Návrh jištění

 • Byla provedena úprava v návrhu jištění kabelových smyček. Doposud se při návrhu jištění jednoduchých kabelových smyček, jejichž vodiče neprocházejí skrz pojistky rozpojovacích skříní, započítávala do výpočtu vypínacího proudu poloviční hodnota impedance celé smyčky. Nyní se vyhledává "nejvzdálenější" přípojková skříň a do výpočtu vypínacího proudu je zahrnuta pouze část vodičů kabelové smyčky mezi vývodem rozvaděče, na kterém smyčka začíná, a "nejvzdálenější" přípojkovou skříní. Pokud smyčka začíná i končí na stejném vývodu rozvaděče, pak je do výpočtu vypínacího proudu zahrnuta delší část vedení k "nejvzdálenější" přípojkové skříni.

7.4  Ostatní

 • Ve schématech NN i VN byl upraven způsob kreslení vícenásobných uzlů vedení na podpěrných bodech. Doposud se dvojité a trojité uzly kreslily jednou značkou. To mohlo způsobit problémy, pokud bylo potřeba ve schématu nakreslit čtyři a více uzlů na podpěrném bodě. Navíc nebylo možné dodržet rovnoběžnost paralelních linií u vícenásobných uzlů umístěných v lomu vedení.
  Nyní se vícenásobné uzly na podpěrných bodech kreslí jako samostatné objekty. Propojení s objektem podpěrného bodu v trase je zajištěno výběrem ze seznamu nakreslených podpěrných bodů ve formuláři uzlu. Pokud je na podpěrném bodě více uzlů, propojují se na stejný objekt v trase. Funkčnost původních uzlů ve starších projektech je zachována, a proto je není nutné po aktualizaci projektu překreslovat novým způsobem.
Uzly na PB - dříve Uzly na PB - nyní
 • Měřítko projektu je možné zadat i v úvodním dialogovém okně při vytvoření projektu.
 • Byla rozšířena funkce pro paralelní kreslení linií
  • Sledování nyní pokračuje i v případě, že vybraná linie, vůči které má být kreslená linie paralelní, skončí a navazuje na ní další linie. Zastaví se až v místě větvení, kdy je potřeba znovu určit, kterým směrem se má nová linie vydat.
  • Změnu odstupu paralelní linie je možné provést rychleji pomoci myši - přičíst nebo odečíst o zadaný krok kliknutím na tlačítko.
 • Na základě odezvy uživatelů bylo obnoveno zobrazení názvu skupiny viditelnosti v záhlaví pohledů. Tato vlastnost byla vypuštěna v souvislosti s přechodem na Bentley platformy řady V8i, odkdy MicroStation často přepisuje záhlaví, např. při zoomování kolečkem myši. Nyní SPIDER-EN obnovuje své záhlaví i při těchto příležitostech. V případě potřeby je možné tuto vlastnost vypnout.
 • Průzkumník výkresu
  • Místo typu prvku je možné zobrazit druh prvku, díky kterému je možné prvky lépe seskupit podle jejich využití. Druh prvku je užitečný v tom, že seskupuje reálné objekty bez ohledu na jejich interní reprezentaci v MicroStationu. Určitý druh objektu může být reprezentován v MicroStationu několika typy prvků - např. druh prvku Linie zahrnuje lomené čáry, úsečky (kromě úseček nulové délky), složené řetězce, křivky atd. Naopak jeden typ prvku může reprezentovat významově odlišné druhy prvků - např. typ prvku buňka může představovat typizovaný symbol (značku), seskupení prvků nebo plochu s děrami a podle toho se konkrétní buňka může zařadit do různých druhů prvků.
  • Nový sloupec Název objektu zobrazuje název třídy objektu. Mnohem rychleji se tak zorientujete bez ohledu na pojmenování vrstev.
  • Ve výběrovém seznamu Sloupce jsou připraveny další sady sloupců, např. Seskupení podle významu.
  • Prvky odpovídající vybranému řádku je možné vyhledat i poklepáním levého tlačítka myši.
 • Práce s geodetickými body
  • Do funkce pro Kontrolu bodů byl přidán přepínač, kterým lze ovlivnit, zda se budou kontrolovat body vůči konstrukčním objektům (objektům se třídou Konstrukční).
  • V nastavení projektu je nový přepínač, kterým lze globálně (pro všechny třídy objektů) vypnout povinnost umístění na geodetické body. Tak mohou stejnou předlohu použít různí uživatelé - zatímco pro geodety je povinnost umístění určité kresby na geodetické body užitečná, pro projektanty by to bylo na obtíž. Přepínač se týká jen kreslení, ostatní funkce, které využívají nastavení návaznosti na geodetické body, zůstávají beze změny.
  • Kontrola duplicit čísel bodů je řešena jiným způsobem - je rychlejší a není závislá na tom, kde jsou uloženy popisné informace bodů (tzn., že je dostupná nyní i v případě, že jsou popisné informace uloženy ve výkresu).
  • V dialogovém okně pro načtení geodetických bodů byl přepínač ohrady přesunut do první záložky, aby byl lépe dostupný v případě, že chcete načítat body jen v oblasti omezené ohradou.
 • Funkce pro zaokrouhlení souřadnic zobrazuje hodnoty souřadnic a odchylku a pamatuje si nastavení přesnosti zaokrouhlení pro každý projekt samostatně.
 • Ve funkcích pro umisťování značek a nastavení aktivního úhlu podle prvku je možné úhel nastavit i podle křivky, oblouku a kružnice (podle tečny v místě potvrzení).
 • V dialogovém okně pro načtení geodetických bodů byl přepínač ohrady přesunut do první záložky, aby byl lépe dostupný v případě, že chcete načítat body jen v oblasti omezené ohradou.
 • V nastavení projektu je k dispozici nový přepínač Ukládat rozložení pohledů při zavření projektu. Pokud bude zapnut, po otevření projektu bude rozložení pohledů a výřezy v nich ve stavu před posledním uzavřením projektu. Oproti obdobnému přepínači Ukládat nastavení při ukládání změnPřednostním nastavení MicroStationu se liší v tom, že jej lze nastavit individuálně pro každý projekt a že záměrně neukládá mnohá další nikde zdokumentovaná nastavení, čímž se můžete se vyhnout nečekaným problémům při předávání dat.
 • Instalace SPIDER-EN zabraňuje problému Bentley PowerMapu V8i (08.11), kdy se ve výkresech nabízí 13 nežádoucích vrstev s názvy Border, Border_outline, BorderPlot, Ebene 1 atd. a může pak způsobit problémy při předávání dat. Příčinou je konfigurace PowerMapu, která vždy zahrnuje soubor DGNLIB s uvedenými vrstvami.

8. SPIDER-EN 4.0.2 (prosinec 2010)

 • Vytváření PDS dle požadavků metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce, a.s.
  • Pro spuštění funkce Vytvořit výkresy PDS VN... je vyžadována minimální verze předlohy 27 (prosinec 2010), ve které byly provedeny úpravy podle požadavků metodiky DSO ME 0139r03z3. Všechny změny v předloze jsou popsány v uživatelské zóně.
  • Generují se značky úsečníků a uzemnění.
  • Je možné zadat název výkresu PDS.
 • Mechanika vedení
  • Montážní a údržbová zatížení se u výpočtů podle normy ČSN EN 50 423 připočítávaly pouze u podpěrných bodů vyšších než 12 m nebo u rozpětí delších než 120 m. Nyní se připočítávají vždy.
  • Opravena chyba ve výpočtu násobků dovolených hodnot zatížení kotevních izolátorů v případě, že na jednom PB byly zadány jednoduché a dvojité kotevní izolátory se zvýšenou bezpečností.
 • Nastavení viditelnosti
  • Ovládání dialogových oken pro nastavení viditelnosti je nyní intuitivnější. V dialogovém okně Nastavení viditelnosti po objektech se již nepoužívají pojmy vstupnívýstupní pohled. Při běžném stisku tlačítka Použít se nastavení aplikuje jen na vybraný pohled. Pokud chcete nastavení aplikovat na více pohledů najednou, rozbalte tlačítko Použít a zaškrtněte požadované pohledy.
  • Ze Standardního panelu nástrojů je možné otevřít nebo rozbalit i dialogová okna Nastavení viditelnosti po skupináchSkupiny v pohledech. Ve výchozím stavu je zobrazena ikona pro otevření nebo rozbalení dialogového okna Nastavení viditelnosti po objektech. Klikněte na panel nástrojů pravým tlačítkem a zapněte si ty ikony, které používáte pro nastavení viditelnosti nejčastěji. Dialogové okno Skupiny v pohledech je přejmenovaný Správce pohledů.
  • Vypnout objekt / vrstvu ukázáním - v dialogovém okně Parametry funkce je k dispozici tlačítko Zpět, kterým lze znovu zapnout viditelnost právě vypnuté vrstvy. Toho lze využít pro dočasné vypnutí vrstvy nebo v případě, že vyberete omylem jiný prvek.
 • Kontrola a změna atributů prvků
  • Při procházení chybných prvků se zobrazuje nové okno, ve kterém jsou červeně označeny chybné atributy.
  • Seskupené chybné prvky jsou dostupné i ve filtru Prohlížení vybraných prvků, takže při procházení můžete vybrat jen prvky se shodnou chybou.
 • Tisk mapových listů
  • Pokud jste dříve chtěli, aby se určité prvky rámu netiskly (např. ořezávací rám, ohraničení legendy), řešilo se to nezávisle na Tisku mapových listů a předpokladem byly úpravy (nastavení bílé barvy) v tiskových ovladačích MicroStationu .plt, .pltcfg. Nyní se již tato úprava nemusí provádět.
  • Je možné nastavit velikost ochranného okolí textů a priority zobrazení (prvek s vyšší prioritou bude při tisku zobrazen nad prvkem s nižší prioritou).
 • Průzkumník výkresu
  • Je možné zobrazit přehled prvků nejen z aktivního, ale také z referenčních výkresů / modelů.
  • Pomocí funkce Přejít na řádek odpovídající prvku ve výkresu můžete vybrat i prvky v referenčním výkresu.
  • Seznam prvků je možné filtrovat podle ohrady. Na rozdíl od úplného seznamu se v seznamu zobrazí jen viditelné prvky odpovídající nastavení ohrady (jak je při práci s ohradou obvyklé).

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft