Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 3.1 - seznam změn od verze 3.0

duben 2008

1.  Podpora Bentley platformy XM Edition

Nejvýznamnější změnou je, že od této verze SPIDER-EN podporuje Bentley platformy XM Edition, a to

 • MicroStation V8 XM Edition
 • MicroStation PowerDraft XM Edition
 • Bentley PowerMap XM Edition

Upozornění 1: SPIDER-EN pro platformy řady XM Edition má tentokrát samostatnou instalaci. Proto věnujte pozornost tomu, kterou verzi stahujete.

Upozornění 2: Pokud budete SPIDER-EN provozovat s Bentley platformou verze XM Edition, doporučujeme se vyhnout verzi 08.09.04.51. Při práci s většími výkresy jsou některé operace (např. připojování referenčních výkresů) výrazně pomalejší, což se projeví negativně i v některých funkcích SPIDER-EN. Použijte starší (08.09.03.xx) nebo novější verzi (08.09.04.88 nebo vyšší).

2.  Kotevní izolátorové řetězce v podélném profilu

V podélném profilu lze nyní přidávat na sloupy i kotevní izolátorové řetězce. Při přidání izolátoru, nebo při změně z nosného nebo podpěrného izolátoru na kotevní, je na vedení ve schématu vytvořen topologický uzel. Tím je umožněno zadávat rozdílné parametry vodičů v jednotlivých rozpětích bez nutnosti ukončit úpravy podélného profilu. Pokud je kotevní řetězec odstraněn nebo změněn, pak zároveň s ním je odstraněn i uzel ve schématu. V případě, že před takovou změnou byly u vodičů v přilehlých rozpětích různé parametry, objeví se dialogové okno pro potvrzení nových parametrů.

Pozn.: Znázornění situace ve schématech, na rozdíl od zobrazení tras vedení, obvykle neodpovídá skutečnosti. Vzdálenosti mezi uzly na podpěrných bodech ve schematech mohou být různé, navíc uzly nemusí být zakresleny všechny. To je nyní třeba mít na paměti i při úpravách podélného profilu. Pozici automaticky vytvářeného uzlu ve schématu je totiž možné určit pouze přibližně. Proto u složitějších vedení doporučujeme po ukončení úprav profilu výkres schématu překontrolovat.

3.  Výběr pohledu pro kreslení

Při práci s projektem se občas mohlo stát, že bylo nutné obnovit nastavení viditelnosti objektů v pohledu tak, aby se nezobrazovaly objekty jiných výkresů. Ke změně v zobrazení docházelo vždy při nakreslení prvku do vrstvy, která nebyla viditelná ani v jednom z aktuálně zapnutých pohledů. Takové chování je standardem ve všech aplikacích Bentley. Jakým způsobem bylo zapínání viditelnosti objektů upraveno v prostředí SPIDER-EN nejlépe ukáže následující příklad.

Příklad
V projektu je zapnut pouze pohled č. 1, ve kterém jsou zobrazeny objekty kategorie Trasy kabelů a vedení. Po aktivaci objektu pro kreslení z jiné kategorie, např. Vedení nadzemní z kategorie Schéma NN, VO, MR, by se v předchozí verzi SPIDER-EN zapnula viditelnost tohoto objektu v pohledu č. 1, což nemusí být žádoucí. Proto se nyní v takovémto případě objeví dialogové okno Vyberte pohled pro kreslení (obrázek vpravo), které nabízí více možností.
Ve většině případů bude stačit potvrdit přednastavenou volbu. Otevře se pohled, ve kterém je již kreslený objekt viditelný a nastavení viditelnosti objektů v ostatních pohledech zůstane nezměněno.
Výběrem jiného pohledu pro kreslení zůstala zachována i původní možnost zobrazení kresleného objektu v jiném pohledu. V našem příkladě výběr pohledu č. 1 umožní kreslení linie nadzemního vedení podle linií trasy.

Pozn.: Pokud pohledy nejsou vypnuty, ale jsou jen skryty za jinými pohledy, dialogové okno ''Vyberte pohled pro kreslení" se vůbec nezobrazí. Při kreslení se do popředí automaticky dostane pohled, ve kterém je kreslený objekt viditelný.

4.  Možnosti zobrazování

Bylo změněno nastavení způsobu zobrazení (Nastavení > Základní možnosti > Zobrazování). Nově jsou předdefinovány tyto způsoby zobrazení:

 • Referenční výkresy v tlumených barvách (ve výchozím stavu 40% hodnoty barvy)
 • Kontrola návazností kresby výkresů (způsob zobrazení, při kterém jsou odlišeny překrývající se linie v aktivním a referenčních výkresech)
 • Rozlišit objekty s / bez DB vazby
 • Rozlišit objekty / neobjekty

Navíc jsou všechny způsoby zobrazení editovatelné a je možné vytvořit vlastní pojmenovaný způsob zobrazení. K dispozici jsou tyto nové možnosti:

 • Nastavit atributy zobrazení nejen pro referenční, ale i pro aktivní výkres
 • Nastavit tloušťku prvků (přesněji tloušťku liniových prvků - texty a značky zůstávají v původní tloušťce)
 • Nastavit zobrazení v tlumených barvách
 • Nastavit zobrazení podle nových rozlišovacích kritérií - objekty s / bez databázové vazby a objekty / neobjekty
 • Oproti dřívějším verzím jsou nastavené barvy nezávislé na tabulkách barev výkresů, tzn. že při přepínání výkresů s různými tabulkami barev se nastavená barva nebude měnit. Na platformě XM Edition lze nastavit libovolnou barvu 24bitového barevného prostoru.

5.  Tisk mapových listů

 • Pokud je v poli Výstupní soubor zadáno nějaké jméno, pozice počítadla souborů je nyní na konci jména souboru, např. Tisk001.pdf, Tisk002.pdf atd.
 • Pokud se tiskne do souboru (např. PDF) a v poli Výstupní soubor není uvedeno žádné jméno, nabídne se možnost zadání jména souboru ihned po stisku tlačítka Vytisknout. Výchozí jméno odpovídá nastavení MicroStationu a pokud jej chcete změnit, upravte si příslušné nastavení ovladače tisku.
 • Barva pozadí pracovních výkresů pro tisky (pltwrk2d.dgnpltwrk3d.dgn) je nastavena na bílou.
  Pozn.: V existujících projektech, ve kterých už byly pracovní výkresy použity (nakopírovány), zůstává původní barva a v případě potřeby je možné ji změnit. Není to ale nutné, na výsledný tisk to nemá vliv. Výchozí bílá barva je nastavena jen proto, aby pozadí na obrazovce odpovídalo bílé barvě papíru.
 • V záložce Úpravy při tisku byl odstraněn přepínač Tisknout jednobarevně (pocházel z doby, kdy v MicroStationu nebylo možné jednoduše nastavit jednobarevný tisk).

6.  Práce s geodetickými body

 • Funkce pro zpracování tachymetrického zápisníku byla rozšířena o možnost načíst data pořízená teodolitem s výškovými úhly. Pro přístoje THEO lze v nastavení funkce vybrat ze dvou typů vstupních souborů:
  • THEO 010/020 - zenitové úhly - vodorovný úhel 100 gon (grad), původní varianta
  • THEO 010/020 - výškové úhly - vodorovný úhel 0 gon (grad)
 • Funkce pro spojování geodetických bodů (Zadávat body pomocí čísel) byla rozšířena. Je možné zadat počáteční a koncové číslo bodu. Po potvrzení dojde ke spojení všech bodů v zadaném rozsahu, což je užitečné pro spojení souvislé trasy.
 • Ve funkcích Hromadně vytvořit body, Přečíslovat bodyVýstup bodů je možné zpracovávané prvky (např. prvky, na kterých se mají vytvořit geodetické body), zadat i přes výběrovou množinu. Výběr prvků tak můžete provést jinde na základě jiných kritérií než je vrstva resp. objekt, např. na základě stavu projektovaný / stávající.
 • V dřívějších verzích se ve funkci Hromadně vytvořit body bod nevytvářel, pokud byl na dané souřadnic nalezen jakýkoli geodetický bod. Nyní se zohledňují i typy bodů, tzn. že se další bod nevytváří jen pokud je na stejné souřadnici nalezen bod stejného typu.

7.  Další změny

 • K dispozici jsou předlohy s databázemi materiálů pro všechny oblasti ČEZ (Západ, Sever, Střed, Východ a Morava). Datový model SPIDER-EN byl rozšířen o napěťovou hladinu VN 35 kV.
 • Položka nabídky Vazba na rozpočet - struktura projektu byla přejmenována na Vlastnosti projektu a byla přesunuta do hlavní nabídky Projekt.
 • Modul Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM)
  • Je podporován výměnný formát verze VFK 3.2
  • Nově se vytvářejí prvky orientační mapy (pokud jsou v souboru VFK obsaženy)
 • Zpřehlednění dialogového okna pro vytvoření nového výkresu, možnost zadat poznámku už při vytvoření, zobrazení doporučeného názvu výkresu...
 • Prohlížení vybraných prvků
  • Zvýraznění a podbarvení je možné vytisknout (!) - pouze na Bentley platformě verze XM Edition
  • Ze záhlaví i z nabídky Seznam je nyní zřejmé, zda je aktuální seznam dočasný nebo uložený v souboru LVE
 • Změny v Definici seznamu pro kreslení
  • Je možné nastavit, aby ve výchozím seznamu nebyly zobrazeny již použité třídy objektů
  • Výchozí seznam je možné seřadit podle vybraného sloupce
 • Do panelu nástrojů Manipulace a úpravy byla přidána funkce pro změnu zarovnání textu bez posunu pozice textu (MicroStation při změně zarovnání mění pozici textu). Doposud byla tato možnost jen v modulu Kontrola a změna atributů prvků (je-li v cílovém řádku před zkratkou zarovnání uvedena hvězdička), nyní je dostupná i pro interaktivní změny - změnu lze aplikovat na texty vybrané ukázáním nebo texty ve výběrové množině.

8.  SPIDER-EN 3.1.1 (srpen 2008)

 • Doplněny výpočty mechaniky vedení NN podle normy PNE 33 3302. V souvislosti s tím přibyl do nastavení funkce Zkontrolovat mechaniku stožárů přepínač U vedení NN (PNE 33 3302) uvažovat zatížení větrem.
 • Do nastavení funkcí Zkontrolovat mechaniku stožárů...Vytvořit podélný profil... byl přidán přepínač U nosných závěsů používat střední rozpětí. V normách je uvedeno, že střední rozpětí "lze používat v přiměřeně rovných terénech". Doposud byl tento způsob výpočtu používán vždy, nyní je možné výpočet středního rozpětí vypnout.
 • Přidána možnost zvolit směr vykreslení podélného profilu. Po určení spojnice ve schématu se zobrazí šipka, pomocí níž lze pohybem myši určit směr vykreslení podélného profilu.
 • Opraveny problémy vyskytující se ve verzi pro Bentley produkty řady XM Edition
  • Opraven problém, kdy při prohlížení vybraných prvků mohlo dojít k pádu aplikace. K problému docházelo pouze při použití SPIDER-EN s Bentley produkty řady XM Edition verze 08.09.02.XX.
  • Opraveny problémy v modulu Tisk mapových listů
   • texty se systémovými (TrueType) fonty se mohly vytisknout jiným fontem,
   • v některých případech se při tisku nezobrazovaly mimorámové údaje.

9.  SPIDER-EN 3.1.2 (prosinec 2008)

 • Kontrola mechaniky stožárů
  • V normě PNE 33 3301, která navazuje na ČSN EN 50 423 je uvedeno: "Snižuje-li zatížení vodičů odbočky hodnotu zatížení vyvozenou vodiči hlavního vedení, musí se uvažovat zatížení bez těchto snižujících účinků". U kontroly odbočných podpěrných bodů podle normy ČSN EN 50 423 a PNE 33 3301 lze v souladu s požadavkem PNE 33 3301 určit jedno i více rozpětí odboček, která nebudou zahrnuta do výpočtů. Tato možnost není u hromadné kontroly více podpěrných bodů.
 • Podélný profil
  • V rámci vykreslování podélného profilu se vytváří protokol s průhyby vodiče při různých koncových teplotách. Protokol je uložen v projektové složce ..\rpt s názvem profil[úsek].htm a zároveň je připojen jako externí odkaz k objektu vodiče ve výkresu podélného profilu. Otevřít jej lze pomocí funkce Zobrazit externí odkazy dostupné z panelu nástrojů Externí odkazy. Upozornění: Protokol s průhyby vodiče se vytváří nebo aktualizuje jen při vytvoření podélného profilu nebo při ukončení editačního režimu podélného profilu.
  • Výpočet maximálních dovolených rozpětí byl upraven tak, aby se hodnoty při posunu sloupu neměnily.
  • Směr vícenásobného kopírování sloupů v podélném profilu se určuje kliknutím do výkresu. Dříve byl směr kopírování dán znaménkem u vzdálenosti mezi sloupy (mínus - vlevo od kopírovaného sloupu, plus - vpravo od kopírovaného sloupu). Nyní se směr určí kliknutím do výkresu vlevo nebo vpravo od sloupu vybraného ke kopírování.
 • Po aktualizaci projektu podle novější verze předlohy zůstává zachováno nastavení uložených pohledů. To umožňuje uložit si např. nastavení viditelnosti v pohledech pro tisk a pracovat s tímto nastavením i po aktualizaci projektu. Nastavení viditelnosti se ukládá v dialogovém okně Nastavení viditelnosti objektů - po objektech z nabídky Skupina > Uložit.... Uložená skupina se po znovuotevření Správce pohledů objeví v seznamu nabízených nastavení viditelností.
 • Práce s geodetickými body
  • Ve Výstupu bodů je možné určit, zda body budou v seznamu souřadnic seřazeny podle čísla bodu. Užitečné je to např. při výstupu bodů na vybraných objektech (bez seřazení je pořadí určeno pořadím vybraných objektů) nebo při výstupu s přečíslovanými body. Dva režimy výstupu bodů seřazení nepodporují - v režimu Interaktivně vybrané body je pořadí určeno pořadím výběru bodů, v režimu Body na linii je pořadí určeno linií.
 • Prohlížení vybraných prvků
  • Nyní se podbarvují i liniové prvky, a to o 6 hodnot větší tloušťkou. To umožňuje vybrané prvky zobrazit tak, aby nebyl potlačen originální vzhled prvku.
  • Nastavení a filtrování prvků je dostupné z hlavního okna pomocí rozbalovacích ikon. Vzhled ikony s filtrem napovídá, zda je filtr použit či nikoli.
  • K předchozímu a dalšímu prvku seznamu je možné se dostat pomocí kláves Page Up / Page Down nebo Šipka nahoru / Šipka dolů
 • Byla vytvořena nová funkce pro vynesení převýšení mezi dvěma zadanými body. Funkce je dostupná z panelu nástrojů Konstrukce prvků mapy (dřívější panel Šrafy a schody). Převýšení lze vynést nejen v 3D, ale i ve 2D výkresech za předpokladu, že na lomových bodech identifikovaných linií jsou nalezeny geodetické body s vyplněnou zetovou souřadnicí.
 • Bylo urychleno připojování / odpojování referenčních výkresů v režimu Automaticky podle rozsahu výkresů.

10.  SPIDER-EN 3.1.3 (duben 2009)

Tato verze SPIDER-EN vyžaduje minimálně MicroStation, MicroStation PowerDraft nebo Bentley PowerMap verze 2004 Edition. Verze 8.1 již nejsou podporovány.

 • Kontrola mechaniky trafostanic
  Předpokladem pro spuštění funkce Zkontrolovat mechaniku stožárů... na objekty trafostanic je použití projektu verze 11 (únor 2009) a novější. Je to z toho důvodu, že do katalogů materiálů byly doplněny parametry potřebné ke správnému výpočtu, např. rozměry a hmotnosti skříní transformátorů a rozvaděčů apod.
  Způsob kontroly závisí na typu vedení, které je k trafostanici připojeno:
  • pouze kabelová vedení VN a NN - probíhá pouze kontrola svislých sil
  • kabelová vedení VN a nadzemní vedení NN - kontrola probíhá obdobným způsobem jako kontrola sloupů NN
  • všechny ostatní případy - kontrola probíhá obdobným způsobem jako kontrola sloupů a stožárů VN (koncový, nosný, rohový, odbočný...). Jediný rozdíl nastane v případě kontroly jako odbočného podpěrného bodu, kdy u trafostanic nebudou uvažovány snižující účinky vybraného rozpětí.
  Upozornění: Pokud mají být do výpočtu mechaniky trafostanic zahrnuta všechna nadzemní vedení VN i NN, musí být tato vedení nakreslena i ve schématech NN a VN. V popisných informacích vedení jsou totiž uloženy údaje potřebné k výpočtům, např. typ vodiče, základní namáhání, základní teplota, námrazová oblast atd.
 • Návrh jištění
  • Je vyřešen návrh hodnoty manipulační pojistky u paralelního zapojení vodičů mezi dvěma rozvaděči.
  • V případě, že je k jednomu vývodu rozvaděče připojeno zároveň hlavní vedení i vedení přípojky, není již hodnota navržené pojistky ovlivněna hodnotou dovoleného proudu přípojkového vedení.
 • Práce s geodetickými body
  • Funkce Zkontrolovat existenci bodů pod objekty byla upravena na obecnější kontrolu bodů. Nově umí odhalit i osamocené body (body, na kterých není žádný objekt) nebo chybné body (např. bod polohopisu na objektu vedení).
  • Byly provedeny dvě změny v nastavení vlastností výškových kót:
   • Je možné určit jaký znak bude uveden za platnými číslicemi desetinných míst do zadaného počtu desetinných míst. Doposud se doplňovalo nulami, nyní je možné doplnit i mezerami. Příklad: při přesnosti na 2 desetinná místa se dříve výška 1222.30 umisťovala do výkresu jako 1222.30__, nyní je možný i tvar 1222.3___
    Pozn.: Ve stávajících projektech a předlohách, ve kterých byste chtěli tuto vlastnost využít, je nutné aktualizovat formátovací soubor gpointe.fmg
   • Nastavení počtu znaků před desetinnou čárkou, které se používá pro zobrazení výšek v redukované podobě, změnilo význam na maximální počet číslic. Příklad: Při počtu míst před desetinnou tečkou 4 se výška 685.26 doposud umisťovala jako _685.26__ (tedy s nadbytečnými mezerami), nyní se umísťuje jako 685.26_
  • Ve Vstupu bodů lze načíst seznamy souřadnic bez čísel bodů. K očíslování dojde až v průběhu načtení.
  • Pro výstupní seznam souřadnic je možné:
   • Nastavit i jiný oddělovač sloupců než mezery, např. čárku nebo středník (pro výstup do CSV)
   • Nastavit variabilní šířku jednotlivých sloupců (pomocí hodnoty 0)
   • Vypnout záhlaví sloupců
  • Přečíslování bodů
   • Je možné nahradit určitou část čísla bodu, např. změnit pouze předčíslí / číslo náčrtu / skupinové číslo bodu
   • Lze zvolit, zda se přečíslovaná čísla mají zapsat jako nová čísla (což bylo možné doposud) nebo místo původních čísel
  • Vyžaduje nový soubor s licenčním klíčem.
 • Zaokrouhlení souřadnic
  • Zaokrouhlení můžete spustit i v režimu kontroly - nezaokrouhlené prvky se jen pošlou do Prohlížení vybraných prvků.
  • Lze zaokrouhlit jen vybrané prvky, a to v ohradě nebo výběrové množině (doposud se zaokrouhloval celý výkres). Nové možnosti jsou dostupné i jako parametry příkazu pro dávkové zpracování.
  • Byl opraven problém, kdy se texty, které mají jiný vztažný bod než vlevo dole, nemusely zaokrouhlit správně.
 • Průzkumník výkresu
  • Prvky je možné zobrazit a vybrat na základě několika dalších atributů. Nově je lze rozlišit podle textových, kótovacích a multičárových stylů, fontu, průhlednosti, priority, vyplnění, třídy prvku, zarovnání textů, množiny / jména štítku, databázové vazby nebo podle toho, zda je prvek objekt či nikoli.
  • S ohledem na větší množství údajů bylo dialogové okno přepracováno. Je možné upravit jeho velikost, zapnout / vypnout zobrazení jednotlivých sloupců nebo seřadit seznam podle vybraného sloupce. Karta Stručně s přehledy prvků podle vrstev a typů prvků byla nahrazena výběrem předdefinovaných sestav sloupců. Výběrem určitých sloupců lze vytvořit obdobné přehledy, například přehled barev použitých ve výkresu. Jednotlivé funkce jsou dostupné z ikon.
  • Uložení textového seznamu prvků v Průzkumníku výkresu lze vyvolat i příkazem (MDL KEYIN DGNSTAT DGN STATISTICS SAVE), což je užitečné pro dávkové vytvoření přehledu prvků více výkresů a další následné zpracování nebo vyhledání (např. vyhledání použití určitého typu prvku, stylu čáry apod. ve vybrané sadě výkresů).
 • Ostatní
  • Kontrola a změna atributů prvků byla rozšířena o možnost kontroly / změny dalších atributů:
   • úhel natočení buněk a textů - kontrola i změna
   • závislost textů na pohledu - kontrola i změna
   • třída prvků - kontrola i změna
   • příslušnost ke grafické skupině - jen kontrola (kontroluje se, zda prvek patří do grafické skupiny: 0 - prvek nesmí patřit do grafické skupiny, n - prvek musí patřit do grafické skupiny a ta musí obsahovat "n" prvků, * - prvek musí patřit do grafické skupiny a ta může obsahovat libovolný počet prvků)
  • V modulu Kontrola a oprava čárové kresby byly přepínače Zachovat bodové čáryOznačit bodové čáry sdruženy do jedné volby umístěné nad příbuzným nastavením pro řešení krátkých čar.
  • V modulu Náhrada čar lomenými byl opraven následující problém - pokud bylo zapnuto vytvoření složeného řetězce, v případě, že počet vrcholů překročí maximální počet vrcholů lomené čáry (5000 pro DGN V8, 101 pro DGN V7), vytvořil se tento prvek v aktivní vrstvě místo ve vrstvě původních prvků.
  • Byly provedeny drobné úpravy exportu výkresů týkající se převodu popisů do štítků.
  • Opravena chyba v modulu Tisk mapových listů v prostředí Bentley platformy XM Edition, ke které mohlo dojít při automatické změně měřítka uživatelského stylu čáry.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft