Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 3.0.0 - seznam změn

září 2007

1. Výpočty mechaniky vedení podle normy ČSN EN 50 423

SPIDER-EN nyní umožňuje provádět kontrolní výpočty mechaniky nadzemních vedení VN jak podle normy ČSN 33 3301, tak nově i podle normy ČSN EN 50 423. Normu, podle které budou výpočty probíhat, určíte při definování úseků vedení z nabídky Projekt > Datové návaznosti > Vazba na rozpočet - struktura projektu.

V souvislosti s rozšířením výpočtů mechaniky vedení došlo i k velkým změnám v předloze, podle které se vytvářejí nové projekty. Do formulářů objektů byly přidány nové položky, do katalogů materiálů byly přidány nové dovolené hodnoty atd. Proto lze výpočty podle normy ČSN EN 50 423 spustit pouze na projektech vytvořených podle předlohy dodané s touto verzí aplikace nebo novějších. Pokud budete chtít podle nové normy překontrolovat starší projekty, musíte je nejdříve zaktualizovat a doplnit parametry potřebné k výpočtu - úroveň spolehlivosti, typ terénu, větrovou a námrazovou oblast apod.

2. Montážní tabulky

Stejně jako výpočty mechaniky vedení, tak i aplikace pro výpočet montážních tabulek umožňuje vytvořit montážní tabulky jak podle normy ČSN 33 3301, tak i podle normy ČSN EN 50 423. Po spuštění z nabídky Nástroje > Montážní tabulky... se objeví dialogové okno, ve kterém zadáte vstupní údaje pro výpočet. Tlačítkem VYPOČÍTAT... zobrazíte vypočtené hodnoty namáhání a průhybů vodiče v internetovém prohlížeči. Z něj pak můžete tabulky i vytisknout.

Výpočet montážních tabulek je možné spustit pouze na projektech vytvořených podle předlohy dodané s touto verzí aplikace nebo novějších. Pokud byste jej chtěli spustit ve starších projektech, musíte je nejdříve zaktualizovat.

3. Ukotvení

V předchozích verzích se kotevní řetězce a kotevní svorky kreslily jako samostatný objekt na rozdíl od nosných a podpěrných izolátorů, které se zadávaly ve formulářích podpěrných bodů. Nyní máte možnost je zadávat společně na jednom místě ve formuláři podpěrného bodu s tím, že objekt "Ukotvení" nemusíte kreslit vůbec. Pokud přesto chcete značku ukotvení do výkresu zakreslit, využijte nově vytvořený objekt "Ukotvení - značka". Původní způsob kreslení ukotvení je z důvodů kompatibility se staršími verzemi projektů zachován.

4. Práce s projekty

 • Pokud jste v předchozích verzích do některé z projektových složek zkopírovali projekt pomocí souborového manažeru (např. projekt, který vznikl na jiném počítači, projekt, který vám někdo poslal, projekt ze zálohy apod.), museli jste jej nejprve Připojit, aby se objevil v seznamu projektů. Stejně tak, pokud jste chtěli, aby projekt nadále nebyl v seznamu, museli jste jej odpojit. To již není nutné. Správce projektů nyní uchovává pouze seznam skupin projektů (tj. seznam složek, ve kterých mohou být projekty umístěny) a seznam projektů se zjišťuje podle aktuálního obsahu projektových složek. Zkopírujete-li projekt do projektové složky, objeví se v seznamu po znovuotevření dialogového okna nebo po vyvolání volby Aktualizovat seznam projektů z kontextové nabídky.
  Pozn.: Je možné, že se vám v seznamu zobrazí více projektů než v předchozí verzi. Mohou to být projekty, které jsou umístěny v projektové složce, ale nebyly připojeny.
 • V různých skupinách mohou být projekty pojmenovány stejně. Na druhé straně to však znamená, že v dávkových operacích nebo při vytvoření zástupce pro spouštění s konkrétním projektem musíte projekt z důvodu jednoznačnosti zadat včetně skupiny, ve které se nachází.
 • Projekty je možné přejmenovat vyvoláním z kontextové nabídky nebo dvojím odstupňovaným kliknutím na název projektu.
 • Při vytvoření skupiny projektů jsou odlišeny projektové složky od ostatních složek - tak snadněji zjistíte, že už jste ve správné složce. Připojuje se vybraná nebo otevřená složka.
 • Z kontextové nabídky Správce projektů můžete snadno otevřít složku s projekty / předlohami nebo složku konkrétního projektu v souborovém manažeru.

5. Podpora Windows Vista a uživatelských složek

V souvislosti s podporou operačního systému Windows Vista byla provedena řada úprav. V následujících bodech jsou popsány ty nejviditelnější. Přečtěte si je i v případě, že Windows Vista zatím nemáte, protože změny mají vliv i na SPIDER-EN instalovaný ve starších operačních systémech.

 • Soubory programu SPIDER-EN byly doposud umístěny ve dvou složkách (nepočítáme-li knihovny). V jedné složce, standardně c:\Program Files\GISoft\SPEN, byly programové, konfigurační a pomocné datové soubory, ve druhé složce, standardně c:\Prj, data programu neboli projekty. Některé soubory se při práci s programem vytvářely nebo modifikovaly ve složce c:\Program Files\GISoft\SPEN, což na Windows Vista není možné. V této složce a všech podsložkách nemají uživatelé oprávnění pro zápis, aby instalované programy byly chráněny před útoky počítačové havěti. Z tohoto důvodu byly všechny soubory, které se při práci s programem SPIDER-EN vytvářejí nebo modifikují, přesunuty dle doporučení Microsoftu mimo složku Program Files. Z těch nejdůležitějších jmenujme:
  • Konfigurační soubory nezávislé na projektu - byly přesunuty do uživatelské složky. Z toho také vyplývá, že pokud se na jednom počítači střídá více uživatelů, každý má nyní své vlastní nastavení. Jinými slovy, globální nastavení (nastavení nezávislé na projektech), změnilo svůj význam na uživatelské nastavení.
   • Protože jsou nové složky hůře dostupné (např. c:\Users\VášÚčet\AppData\Roaming\GISoft\SPEN na Windows Vista nebo c:\Documents and Settings\VášÚčet\Data aplikací\GISoft\SPEN na Windows XP), snažili jsme se co nejvíce usnadnit přístup do těchto složek přímo z prostředí programu, a to stiskem tlačítka Otevřít složku s uživatelskými konfiguracemi v dialogovém okně Nastavení > Základní možnosti.
   • Konfigurace ze starších verzí je při prvním spuštění zkopírována do nového umístění.
  • Předlohy a ukázkové projekty - byly přesunuty do podsložek základní projektové složky.
   Pozn.: Pokud budete tuto verzi instalovat přes předchozí verzi, v seznamu projektů uvidíte dvojí předdefinované skupiny - ve skupině pojmenované Předlohy najdete předlohy z nové verze programu, ve skupině Předlohy (1) předlohy z předchozí verze umístěné v původní složce c:\Program Files\GISoft\SPEN\Projects\Templates. Máte-li v této skupině nějaké vlastní předlohy, přesuňte je nebo překopírujte do nového umístění a pak původní skupinu Předlohy (1) odstraňte.
  • Soubory LIC s licenčním klíčem - mohou být nyní ve dvou složkách. Základní složku nejjednodušeji otevřete z nápovědy s úvodními informacemi, kterou lze zobrazit zapnutím přepínače Zobrazit informace o dalších krocích před spuštěním na poslední stránce instalačního programu nebo kdykoli později z nabídky Nápověda > Úvodní informace. Seznam složek, ve kterých se hledají soubory LIC lze dále upravit, čehož je možné využít, pokud používáte sdílené síťové licence - soubory LIC pak mohou být na jednom místě (serveru) společném pro všechny uživatele.
 • Základní složka pro projekty na Vistách je c:\Users\Public\SPEN projects.

6. Export výkresů pro předání

Možnosti exportu výkresů pro předání byly výrazně rozšířeny. Obecně se dá říci, že díky těmto rozšířením není nutné data vytvářet přesně tak, jak to požaduje směrnice (zadavatel), ale tak, aby jejich tvorba a údržba byla co nejjednodušší. Některé požadavky směrnic lze tudíž řešit až těsně před předáním, a to jednoduchým vyvoláním exportu.

 • Součástí prováděných úprav výkresů mohou být jakékoli změny atributů prvků nebo kopírování / přesuny prvků do jiných výkresů. Díky tomu můžete například data pořizovat do jednoho výkresu a pak je spolu s dalšími případnými úpravami "na jedno kliknutí" rozdělit do několika výkresů, jak to po vás může požadovat určitá směrnice. Změny se provádějí na základě souborů pravidel modulu Kontrola a změna atributů prvků.
 • Bylo zjednodušeno rutinní používání. Nastavení úprav prováděných při exportu je možné uložit pod zadaným jménem a při použití pak stačí vybírat z uložených nastavení, aniž byste se museli zabývat detaily. Z toho také vyplývá, že nastavení může být více - z jednoho projektu tak můžete snadno vytvářet výstupy pro více zadavatelů. Nastavení může být dodáno i jako součást předlohy.
 • Můžete zvolit, zda se budou exportovat otevřené výkresy (jako doposud) nebo vybrané výkresy projektu bez ohledu na to, zda jsou otevřeny či nikoli. Výběr výkresů se pamatuje pro další použití.
 • Možnost exportu podle ohrady - ohrada se aplikuje současně na všechny exportované výkresy.
 • Popisné informace objektů lze při exportu převést do podoby štítků. Přepínač je dostupný, pokud je v projektu nadefinováno jak a kam se mají jednotlivé popisné informace uložit.

7. Kontrola a změna atributů prvků

 • Mají-li se v režimu změn vybrané prvky kopírovat nebo přesouvat do jiného výkresu, upřesnění chování se už neurčuje nastavením položek v dialogovém okně, ale zadáním nových instrukcí v souboru pravidel. To znamená, že je nastavení spjato se souborem pravidel, jinými slovy, při použití už není nutné pamatovat na správné nastavení položek v dialogovém okně. Konkrétně:
  • Místo výběrového tlačítka Kopírovat / Přesunout jsou k dispozici instrukce COPYMOVE. Oproti dřívějšímu chování je navíc možné nastavení aplikovat nejen pro celé zpracování (tj. uvedením instrukce na začátku souboru pravidel), ale pro každé pravidlo nebo skupinu pravidel zvlášť. Po uvedení instrukce COPY nebo MOVE budou prvky určené v následujících dvojicích řádků kopírovány nebo přesouvány.
  • Zakládací výkres je možné určit pomocí instrukce SEEDFILE jménovýkresu.dgn.
  • Místo přepínače Zpracovávat prvky pouze jednou je k dispozici instrukce ONLYONE.
  • Výše uvedené změny se promítly i do funkce, která generuje soubory pravidel z výkresu nebo datového modelu. Generované soubory obsahují nové instrukce, stačí je upravit nebo odpoznámkovat.
  • Upozornění: Pokud používáte přesun prvků do jiného výkresu nebo volbu Zpracovávat prvky pouze jednou, musíte tato nastavení před prvním použitím v této verzi uvést do souboru pravidel. Totéž platí, pokud máte tyto odpovídající parametry uvedeny v příkazovém řádku vyvolaném z dávky nebo nabídky. Nová verze jim už nebude rozumět.
 • V souvislosti s možností použít změny atributů v exportu výkresů byly přidány tyto možnosti:
  • existuje možnost specifikovat prvky pomocí tříd objektů - místo vrstvy uvedete ve špičatých závorkách identifikátor třídy objektu, což je pro výběr prvků zcela postačující. Konkrétní atributy má smysl uvést jen v případě, že třída objektu má varianty a vy budete chtít zpracovat jen objekty určité třídy a varianty.
  • instrukce DELETE - odstranění prvků s nastavenými atributy - příklad použití: odstranění pracovní kresby, odstranění kresby, kterou některý zadavatel nepožaduje
  • instrukce CLONE - zkopírování prvku ve stejném výkresu s jinými atributy - příklad použití: rozdělení protlaku na dva prvky - osu trasy a značku chráničky
 • Jako oddělovač jednotlivých hodnot souboru pravidel CSV lze použít i středník a jako oddělovač desetinných míst čárku. To umožňuje úpravu těchto souborů i v prostředí novějších verzí programu Microsoft Excel, jehož česká verze již neumí načíst soubor oddělený čárkami.

8. Podpora databáze SQL Server 2005 Express Edition

Poznámka na úvod: Pokud jste doposud nevěděli, že SPIDER-EN pracuje s nějakou databází, můžete tuto část s klidem přeskočit.

SQL Server 2005 Express Edition (dále SSE) je databázový systém odvozený od "plného" SQL Server 2005. Je nabízen zdarma, ale za cenu toho, že maximální velikost databáze je omezena na 4GB. Na druhé straně však na rozdíl od "plného" SQL Serveru nabízí vlastnosti využitelné pro lokální databáze. To prakticky znamená, že databáze (databázový soubor MDF) může být uložena spolu s ostatními daty projektu. Pokud zkopírujete složku projektu, zkopírujete s ním i jeho databázi, což v případě "plného" SQL serveru není možné. S projekty tak můžete nadále pracovat tak, jak jste zvyklí (kopírovat, přesouvat, zabalit do souboru ZIP, poslat e-mailem apod.).

Pro použití SQL Server 2005 Express Edition v programu SPIDER-EN jsou v zásadě dva důvody. Pokud jsou vaše data tak velká, že se v určitém projektu nebo projektech blížíte k limitu databáze Microsoft Access 2GB, můžete tento limit posunout na dvojnásobek aniž byste museli investovat do placeného databázového systému. Druhým důvodem může být potřeba datové spolupráce s "plným" SQL Serverem.

Předpokladem použití je nainstalovaný SQL Server 2005 Express Edition (volně ke stažení na stránkách společnosti Microsoft) a ve SPIDER-EN nastavení stejného jména instance, které bylo zvoleno při instalaci SSE. Pokud je použito standardní jméno SQLEXPRESS, není nutné na straně SPIDER-EN dělat nic. Případný převod databáze existujících projektů je velice jednoduchý - v nastavení konkrétního projektu změníte Typ databáze a počkáte až převod proběhne.

9. Ostatní

 • Na různých místech programu lze otevřít určitou složku v souborovém manažeru (např. složku projektu, složku s uživatelskými konfiguracemi apod.). Nyní si můžete nastavit, který souborový manažer se použije. Standardně se používá Průzkumník Windows. V případě, že nemáte tento souborový manažer v oblibě, můžete si zvolit jiný, např. Total Commander.
 • Existuje možnost snadného spuštění více verzí SPIDER-EN v jedné verzi MicroStationu (nebo jiné odvozené platformy). Při instalaci zvolíte jinou složku a zadáte takové jméno zástupce pro spouštění, které nepřepíše zástupce z předchozí verze. To je vše. Kromě základní složky programu jsou samostatně umístěny i dodané knihovny značek, stylů čar apod. Každá verze používá svou sadu knihoven.
  Pozn.: Takto jednoduché je to pro SPIDER-EN 3.0.0 a budoucí verze programu. Pokud potřebujete pracovat současně s touto a starší verzí, musíte provést jeden krok navíc, a to upravit zástupce starší verze. V poli Cíl přidejte na konec např. "-wsGI_SPEN=c:\Program Files\GISoft\SPEN240\", a to včetně uvozovek. Cestu na starší verzi upravte podle umístění na vašem počítači.
 • Zjednodušilo se vytvoření nové sady knihoven. V dialogovém okně Nastavení > Základní možnosti > Sada knihoven klepněte na tlačítko Připravit novou sadu knihoven..., zadejte jméno a zvolte, kde se má vytvořit zástupce pro spouštění. Pak již stačí do připravených složek nakopírovat knihovny a spustit SPIDER-EN pomocí nového zástupce.
 • Mapové kóty - do nastavení byla přidána možnost ovlivnit, zda se budou zobrazovat vynášecí čáry či nikoli.
 • Do knihoven bodových a liniových značek byly přidány nové značky podle vyhlášky ČÚZK 26/2007. Současně byly v knihovně geo1000.cel upraveny popisy jednotlivých značek. Původní popisy totiž pocházely ještě z éry V7, kdy popis byl v mnoha směrech omezen.

10.  SPIDER-EN 3.0.1 (listopad 2007)

 • Montážní tabulky rozšířeny o tabulku tahových sil ve vodiči.
 • Návrh jištění:
  • Přidán výpočet manipulační pojistky.
  • Řádky v protokolu o výpočtu jištění jsou tříděny podle označení skříně.
 • Upraveno nastavení pohledů a zvýraznění prvků ve výkresech při lokalizaci chyb.
 • Přidána lokalizace chyby, pokud je úsek trasy nadzemního vedení mezi podpěrnými body rozdělen.
 • Opravena chyba v určování úhlu natočení značky metodou "Podle prvku" v natočeném pohledu.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft