Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 2.5.1 - seznam změn

Zpracování tachymetrického zápisníku

 • Body tachymetrického měření lze navázat na body předchozích měření, které jsou již ve výkresu vykresleny. Typickým příkladem je zpracování tachymetrického zápisníku odbočného vedení. Pokud v okolí odbočného podpěrného bodu, existuje bod takového typu, který je nastaven v položce "Typ bodu", pak niveleta prvního měřeného bodu bude nejmenší Z-ová souřadnice ze všech nalezených bodů v tomto okolí. Velikost okolí podpěrného bodu je volitelně nastavitelná v položce Okolí PB pro vyhledání nivelety prvního měřeného bodu v dialogovém okně s parametry funkce. Pokud není v okolí podpěrného bodu nalezen žádný bod, pak je niveleta prvního měřeného dána hodnotou položky Niveleta prvního měřeného bodu, pokud nebude nalezena.
 • Zapnutý přepínač Uložit tabulku nivelet po načtení bodů v dialogovém okně s parametry funkce umožňuje uložit tabulku nivelet po načtení bodů do textového souboru.

Mechanika vedení

 • Ve funkcích Vytvořit podélný profilZkontrolovat mechaniku stožáru byl ošetřen případ, kdy je vedení jednoho úseku umístěno na stožáru na dvou konzolách. Přesné znázornění situace s označením pozic na konzolách je zobrazeno na schématickém obrázku.
  Jak bude celá situace nadefinována ve SPIDER-EN?
  1. Ve výkresu schématu musí být na vedení vytvořen Uzel na PB propojený s tímto stožárem ve výkresu trasy. Tím bude vedení ve schématu rozděleno na dvě části, abychom mohli rozlišit, která část vedení je uchycena na jedné konzole a která na druhé. Kdyby v jednom z přilehlých rozpětí bylo vedení jednoho úseku a v druhém rozpětí jiného úseku, vybrali bychom ve formulářích obou částí vedení ve schématu v položce Úsek vedení patřičný úsek vedení. V našem případě je ale na stožáru vedení pouze jednoho úseku. Proto bude u obou vedení ve formuláři vybrán stejný Úsek vedení a obě části budou rozlišeny položkou za Úsekem vedení.
  2. Jak bude vypadat zadání ve formulářích konzol podpěrného bodu je patrné z obrázků dole. Musí být vyplněny pozice konzol, úseky vedení a protože rovněž dochází k překřížení vodičů, musí být vodiče očíslovány. Všimněte si, že u "horní" konzoly jsou zadány dvě pozice A, ale s různými úseky. U "dolní" konzoly jsou zadány pouze krajní pozice AC.
 • Při vytváření podélného profilu se v rámci kontrol topologie kresby vyhledávají značky podpěrných bodů, u nichž nejsou linie úseků vedení přesně ve vztažném bodě značky. Toto mohlo v určitých případech způsobovat problémy při posouvání sloupů v podélném profilu.

Ostatní

 • Byla provedena optimalizace, díky níž odstranění většího množství objektů s popisnými údaji (např. geodetických bodů) proběhne mnohem rychleji.
 • Správce výkresů
  • Ve Správci výkresů lze pomocí tlačítka Lokalizovat vyvolat lokalizaci vybraného výkresu, tj. obdobu funkce MicroStationu Zobrazit celek pro jeden konkrétní výkres s tím rozdílem, že výkres nemusí být předem otevřen (zobrazen). To je užitečné, pokud v projektu pracujete s větším množstvím výkresů a používáte režimy připojování referenčních výkresů Automaticky podle rozsahů výkresů nebo Ručně - při lokalizaci pak dojde k automatickému připojení. Funkci můžete samozřejmě využít kdykoli, pokud se "ztratíte" a potřebujete zobrazit rozsah konkrétního výkresu.
  • Tlačítko Přejmenovat bylo zrušeno. Přejmenovat výkresy lze nyní stejným způsobem, jako se přejmenovávají soubory v prostředí Windows. Můžete buď označit výkres pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat Přejmenovat výkres, anebo změnit jméno kliknutím na již vybraný výkres.
 • Kreslení
  • V panelu Manipulace a úpravy je k dispozici nová funkce pro převod lomené čáry na křivku nebo naopak.
  • Funkce pro umístění značky - úhel natočení nastavený u objektu má nyní vliv i na režimy umístění značky 2 body, 3 bodyPodle prvku. Tuto změnu si vyžádalo použití některých knihoven třetích stran, ve kterých nejsou značky nadefinovány s odpovídající orientací a základní natočení je potřeba přičítat za všech okolností, např. při umístění podél linie.
  • Byl opraven problém ve funkci Hromadně vynést popisy, kdy popisy se vztažným bodem na střed nebo pravý okraj (např. výšky geodetických bodů) se vynášely nepatrně posunuté.
  • Kótování
   • Doposud byly kótovací funkce programu SPIDER-EN využitelné pro okótování již nakreslené kresby. Při digitalizaci papírových podkladů však vyvstává jiná potřeba - na základě kót uvedených ve výkresu zkonstruovat kresbu. Proto byla funkce Okótovat kolmo k prvku rozšířena o tento způsob vykreslení kóty, kdy se kolmá a podélná vzdálenost neurčuje podle kótovaného prvku, ale zadává se z klávesnice. Podobně byla přidána funkce Okótovat k protnutí zadaných délek (je to obdoba geodetické funkce Protínání z délek vpřed).

   • Byl přidán samostatný režim pro případ, kdy je potřeba vykreslit pouze kótu kolmo k určitému prvku. Analogicky k tomu existuje i "opačná" funkce, kdy se vzdálenost zadává z klávesnice.
 • Práce s geodetickými body
  • Byly provedeny optimalizace načtení velkých seznamů souřadnic.
   • V předchozích verzích docházelo při načítání seznamů souřadnic vlivem netypického chování interní funkce MicroStationu k postupnému zpomalování (prodlužování času nutného ke zpracování každého bodu). Na běžných seznamech souřadnic to bylo nepostřehnutelné nebo zanedbatelné, při načtení velkého počtu bodů (řádově statisíce) už zpomalování bylo viditelné. Nyní již k takovému chování nedochází.
   • Byly sníženy paměťové nároky, což se opět pozitivně projeví při načtení velkých seznamů souřadnic.
  • Pokud je ve funkcích Výstup bodů, Přečíslovat bodyDoplnit poznámky / kódy použit režim Body na vybraných objektech, pak se v případě oblouků a kružnic exportují všechny geodetické body na těchto prvcích. Doposud se exportovaly jen krajní body oblouků.
 • Kreslení křížků (funkce modulu Klad mapových listů)
  • Existuje rychlejší možnost jak se přepínat mezi vykreslením samotného křížku a vykreslením souřadnic. Toho lze nyní dosáhnout změnou stavu jednoho výběrového tlačítka v dialogu Parametry funkce (možnosti jsou Křížek i popis / Jen křížek / Jen popis)
  • Existuje možnost nastavit font pro souřadnice křížku
  • Lze změnit měřítko, které určuje velikost a rozestup křížků a velikost souřadnic. Ve výchozím stavu je měřítko nastaveno podle aktuálního měřítka projektu.
  • V souvislosti se změnou měřítka se nyní všechny rozměry v nastavení zadávají v jednotkách tisku (milimetrech).
  • Byla přidána nová možnost, jak vykreslit křížek, a to ze 2 lomených čar s lomovým bodem uprostřed. To usnadňuje pohodlný nájezd na střed křížku bez ohledu na právě aktivní režim nájezdu.
  • V závislosti na nastavené Přesnosti křížek při umisťování skáče jen po zobrazovaných souřadnicích.
 • Licencování
  • Při použití sdílené síťové licence není program při výpadku komunikace s licenčním serverem ukončen nebo přepnut do demonstračního režimu, ale uživatel je pouze upozorněn, že k výpadku došlo a program pokračuje v plném režimu po dobu 30 minut. Tato změna usnadňuje použití v případech, kdy počítač s licenčním serverem je potřeba z nějakého důvodu restartovat nebo kdy je tento počítač dostupný přes internet (VPN), tj. výpadek konektivity je více pravděpodobný než v případě lokální sítě.
© Copyright 1995-2023 GISoft