Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 16

1. Verze 16.06.01

 • Výpočty mechaniky nadzemních vedení
  • Byla přidána kontrola konzol při mimořádné kombinaci zatížení. Výsledky všech kontrol při mimořádné kombinaci zatížení se nyní zobrazují na konci protokolu o výpočtu.
  • Po výpočtů mechaniky stožárů nebo vytvoření podélného profilu jsou v popisných informacích úseků tras vedení uloženy vypočtené hodnoty šikmých délek rozpětí, které zohledňují převýšení terénu. Šikmé délky rozpětí jsou použity pro výpočet délek vedení ve schématech, souhrnných výpisech materiálů a výpočtech impedancí.
  • Ve formuláři podpěrného bodu je přidána nová položka Výška terénu. Standardně se hodnota nevyplňuje a je vypočítána ze zaměřených terénních bodů v průběhu vedení. Pokud je hodnota zadána a je "zamknuta" přepínačem před položkou ve formuláři, použije se zadaná hodnota pro určení výšky terénu v patě podpěrného bodu místo výšky vypočtené z terénních bodů.
  • Podélný profil vedení
   • Byl přidán nový nástroj pro vytvoření podélného profilu terénu, který lze následně použít jako podklad pro vytvoření profilu podzemních vedení.
   • V režimu úprav podélného profilu jsou dostupné nástroje pro vložení a odstranění výškového bodu.
 • Návrh jištění
  • Před spuštěním výpočtu je aktualizována topologie schématu.
  • Byl opraven návrh hodnot manipulačních pojistek u skříní s dělenou přípojnicí.
 • Práce s popisnými informacemi
  • K dispozici je nová funkce pro hromadné úpravy popisných informací (Nástroje > Zobrazit / upravit popisné informace objektů v tabulce...).
   • Výběr objektů pro úpravy můžete provést pomocí výběrové množiny nebo ohrady (např. všechny podpěrné body). Pokud dopředu nevyberete nic, nabídne se seznam tříd objektů nebo tabulek a po potvrzení se načtou záznamy všech objektů dané třídy nebo záznamy všech objektů s danou tabulkou.
   • Nástroj umožňuje provádět hromadné úpravy i v podřízených tabulkách (např. konzoly, izolátory podpěrných bodů). Je-li např. v podřízených tabulkách uložena výbava / materiál objektů, lze tak snadno provést hromadné naplnění typizované výbavy nebo hromadnou změnu typu materiálu.
   • Po provedení změn dojde ve všech dotčených výkresech k aktualizaci popisů a vzhledu objektů závislého na hodnotách popisných informací.
 • Správce výkresů
  • Vedle výkresů z běžných kategorií, kde připojování výkresů není nutně v režii aplikace, se zobrazují přepínače, pomocí kterých můžete zapínat a vypínat jednotlivé výkresy a tudíž ovlivňovat jejich viditelnost. Vypnutím přepínače dojde k odpojení výkresu a vypnutí jeho zobrazení, zapnutím přepínače dojde obvykle k připojení výkresu a jeho zobrazení. Pokud není v dané kategorii zapnuta viditelnost žádné třídy objektu, dojde k připojení výkresu a zobrazení až po zapnutí viditelnosti alespoň jedné třídy objektu. Skutečný stav, zda je výkres otevřen, je zobrazen ve vedlejším sloupci jako doposud.
  • V této souvislosti byla z dialogového okna odstraněna ikona Připojit výkres(y) jako referenční. Funkce pro připojení a odpojení výkresu v kontextové nabídce mají stejnou funkčnost jako přepínače, využijete je, pokud budete potřebovat v jednom kroku připojit nebo odpojit více výkresů.
  • Lze odstranit a přejmenovat i aktivní výkres.
 • Ve Správci projektů lze z kontextové nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši vybrat způsob řazení projektů. Kromě standardního řazení podle názvu projektu lze vybrat např. řazení podle času posledního použití projektu nebo podle verze projektu.
 • Kontrola a oprava duplicitních prvků
  • Duplicity umožňují ignorovat povolené duplicity značek.
  • Při kontrole duplicit bodových prvků (značky, texty) se označují oba duplicitní prvky.
 • Kontrola a změna symbologie
  • Byly zohledněny změny popsané výše - kontrola v závislosti na stavu (např. prvek je povolen ve stavu měněném, ale zakázán ve stavu novém), měřítko značky nezávislé na měřítku výkresu a možnost přesunu odkazové čáry spolu s přesunem popisu.
 • Práce s geodetickými body
  • Při exportu bodů je u nepovinných sloupců exportována číselníková hodnota.
  • Doposud se při importu seznamu souřadnic s kódy vždy doplňovaly poznámky na základě kódů. Pokud však vstupní seznam souřadnic obsahoval kódy i poznámky, pak se sloučila poznámka ze seznamu souřadnic a poznámka podle kódu, což bylo nežádoucí. Proto vznikl nový přepínač, kterým lze doplňování poznámek podle kódů vypnout.
 • Interaktivní příkazy programu SPIDER-EN byly upraveny tak, aby nastavení mřížky ve výkresu mělo vliv jen na kreslení a ne na výběr prvků.
 • Porovnání výkresů jsou nyní ignorovány rozdíly v několika interních vlastnostech prvků, kvůli kterým byly prvky označeny jako odlišné, přestože jsou tyto rozdíly z praktického pohledu nevýznamné (nejsou běžnými prostředky zjistitelné).
 • Aplikace byla upravena pro běh v prostředí Bentley Map a Bentley Map PowerView SELECTseries 4. V této verzi se objevila programová komponenta, která je v konfliktu s předchozí verzí SPIDER-EN.
 • Po otevření existujících projektů dojde automaticky k aktualizaci na novější verzi podporující výšeuvedené a další vlastnosti, převedený projekt již ale není možné otevřít ve starší verzi programu.

2. Verze 16.07.01

 • Proběhla revize dialogových oken s ohledem velikost písma, které může být zvětšeno na počítačích s obrazovkou s velkou hustotou bodů (s malými pixely). V předchozích verzích programu nebyly při zvětšeném písmu položky v některých dialogových oknech umístěny správně.
 • Bylo opraveno nastavení závislostí některých programových komponent, kvůli kterým se na některých počítačích aplikaci nepodařilo zavést.
 • Byl opraven problém při aktualizaci projektu v případě, že se v cestě na projekt vyskytovala tečka.

3. Verze 16.08.03

 • V panelu Změny stavu objektů je nová funkce pro změnu stavu na Původní, kterou můžete použít pro obnovení objektu do původní podoby. Po použití funkce dojde k nastavení stavu, tj. k přesunu do výkresu s původními objekty. V projektech, ve kterých se na serverové úložiště musí vracet i původní objekty (ČEZ), dojde ke kompletnímu obnovení geometrie a atributů až po vyvolání funkce Obnovit změněné prvky vrácené do stavu 'Původní'.
 • U podkladových výkresů DGN s XFM atributy (stávající stav z Geoportálu ČEZ Distribuce) jsou po přidání do projektů vytvořených podle předlohy ČEZ PDS - oblast * tyto atributy odstraněny, aby byla možná jejich editace i mimo prostředí Bentley Map.
 • Byl opraven problém - modul Klad mapových listů omylem vyžadoval licenci

4. Verze 16.08.19

 • Byly opraveny problémy, které se objevily v projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s.
  • Pokud před vytvořením exportního ZIP souboru nebyla spuštěna kontrola dokumentace, mohlo dojít k nesprávnému nastavení stavu prvku.
  • Nepodařilo se umístit značku jednoduchého kotevního závěsu.

5. Verze 16.09.05

 • Odstraněn problém, kdy mohlo dojít k vytvoření kót výšek uchycení vodičů podélného profilu do výkresu trasy vedení.
 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s. je nyní možné
  • načíst opakovaně vyexportovaná data z Geoportálu s tím, že prvky ve stavu NOVÝ zůstanou zachovány,
  • v DSPS načíst nové prvky i z PD vytvořených podle starších definic datového modelu DSO_ME_0139r10.

6. Verze 16.10.03

 • Odstraněn problém předchozí verze, kdy v projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s. nebylo možné připojit/odpojit popisné informace u objektů ve stavu Nový.

7. Verze 16.11.01

 • V projektech RDF pro vytváření dokumentace podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s. byly odstraněny problémy s kontrolou a exportem výkresů polohopisů správců JDTM.

8. Verze 16.11.18

 • Kontrola mechaniky nadzemních vedení a podélný profil
  • Byla přidána kontrola mechaniky venkovních vedení VN podle aktualizované PNE 33 3301 "Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně" z 1.1.2016. Tato norma vychází z ČSN EN 50341-1 (2013) "Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV" a ČSN 50341-2-19 (2016) "Národní normativní aspekty pro Českou republiku" a nahrazuje PNE 33 3301 z 1.1.2008.
   V definici stavebního objektu (Projekt > Vlastnosti projektu...) byla upravena nabídka norem, podle kterých bude kontrola vedení probíhat.

   Při výpočtech zatížení vodičů se postupuje vždy podle normy, která je přiřazena danému úseku vedení. Pokud jsou na podpěrném bodě uchycena vedení, která mají nastavenu kontrolu podle požadavků různých norem, pak se po spuštění výpočtu zobrazí dialogové okno pro výběr normy, podle které bude kontrola podpěrného bodu probíhat. Při hromadné kontrole více podpěrných bodů bude kontrola probíhat vždy podle novější z norem přiřazených k dotčeným úsekům vedení.

   U vedení, která se mají kontrolovat podle aktualizované PNE 33 3301, se nabízí námrazové oblasti I0IK. Při individuálním výpočtu zatížení námrazou v oblasti IK se zadává extrémní zatížení námrazou I50 [N/m].
   Ke změně nastavení výpočtů z PNE 33 3301 (2006) na PNE 33 3301 (2016) a naopak stačí provést úpravu v definici stavebního objektu (Projekt > Vlastnosti projektu...). Změna námrazových oblastí ve formulářích jednotlivých vedení proběhne automaticky po spuštění výpočtu nebo vytvoření podélného profilu podle klíče N0 na I0, N1 na I1, N2 na I2 apod.
   Nově je možné u vedení ve schématu zadat součinitele místních podmínek KIc a výšky Kh(h) pro výpočet zatížení námrazou. Požadavek na hodnoty různé od 1 by měl být uveden v projektové specifikaci.
   Změny týkající se aktualizované normy PNE 33 3301 (2016) jsou promítnuty i do montážních tabulek (Nástroje > Montážní tabulky).
   U výztužných podpěrných bodů kontrolovaných podle normy PNE 33 3301 (2016) se uvažují podélná zatížení založená na jednostranném uvolnění tahů všech vodičů jednoho rozpětí při teplotě -5 °C s redukovanou námrazou (I = 0,5 * I50). V protokolu o výpočtu jsou zobrazeny výsledky pro každé z uvolněných rozpětí.
   Z normy PNE 33 3301 (2016) byly vypuštěny křižovatkové podpěrné body. V projektu SPIDER-EN je i nadále možné takto podpěrný bod rozlišit kvůli možnosti kontroly podle požadavků starších norem. Bude-li křižovatkový podpěrný bod kontrolován podle nejnovější normy, žádná další kontrola na podélná zabezpečovací zatížení neproběhne.
  • U křižovatkových a výztužných podpěrných bodů jsou na podélná zabezpečovací zatížení kontrolovány i konzoly. Doposud byly kontrolovány jen podpěrné body.
 • Měření délek vedení
  • Délky vedení ve schématech se zohledněným převýšením jsou nyní součtem zaokrouhlených šikmých délek úseků tras nadzemních vedení. Doposud byla hodnota součtem nezaokrouhlených vodorovných délek úseků tras, ke kterým byly přičteny rozdíly v délkách způsobené převýšením vodičů.
   Délky vedení se zohledněným převýšením jsou použity pro výpočet délek vodičů v souhrnných výpisech materiálů.

9. Verze 16.12.01

 • Kontrola minimálních vzdáleností mezi vodiči
  • Opravena chyba ve výpočtu minimální vzdálenosti podle požadavků nejnovější normy PNE 33 3301 (2016).
  • Kontrola u vedení na nosných závěsech zohledňuje uvažované střední rozpětí.
 • Vytváření dokumentace podle DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce a.s.
  • Odstraněn problém při předání dat na Geoportál v případě, že se v názvu FVE vyskytovaly znaky ' nebo &.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2024 GISoft