Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky SPIDER-EN 14

1. Verze 14.02.24

 • Kontrola mechaniky vedení a podélný profil vedení
  • U betonových a dřevěných sloupů neprobíhá kontrola svislého zatížení. V protokolu o výpočtu již nebude vypočtená hodnota svislého zatížení zvýrazněna žlutě.
  • Vypočtené zatížení konzol se porovná s dovolenými hodnotami zatížení pouze u těch položek (ve směru výslednice, ve směru vedení, kolmo na vedení), u kterých je zadaná dovolená hodnota zatížení. Doposud nebylo možné zkontrolovat konzolu jen na zatížení ve směru vedení (např. rovinné konzoly VVS).
  • U základny terénu podélného profilu se zobrazují popisné texty "Niveleta terénu" a "Staničení".
 • Práce s daty KN na internetu
  • Byly zohledněny změny na webu ČÚZK Nahlížení do KN z 1.2.2014
  • Do údajů v seznamu dotčených vlastníků se nově zapisují i Způsob ochrany nemovitostiOmezení vlastnického práva
  • Při lokalizaci parcely / budovy v katastrálním území s digitální vektorovou mapou se zvýrazňuje obrys parcely. Díky tomu je u velkých parcel na první pohled zřejmé, o kterou parcelu se jedná a představu o umístění parcely získáte i bez zobrazené podkladové katastrální mapy. V ostatních případech se parcela lokalizuje jako doposud.
 • Byla rozšířena funkce pro kreslení značek. V režimu umístit na linii byla přidána možnost umístění na linii a zároveň na mřížku, což je užitečné při kreslení pravoúhlých schémat.
 • V nastavení změny vzhledu je možné použít další kritéria pro rozlišení prvků: s / bez štítků, s / bez externích dotazůs / bez grafické skupiny.
 • Minimální verze Bentley platforem, se kterou je možné tuto verzi SPIDER-EN provozovat, je V8i, již nejsou podporovány verze XM Edition.

2. Verze 14.03.05

 • Podélný profil
  • Hodnoty Staničení se nyní zobrazují pod základnou terénu, hodnoty Niveleta terénu nad základnou terénu.
  • U popisného textu Staničení byly opraveny jednotky.

3. Verze 14.03.13

 • Byl opraven problém ve funkci pro umístění značky v definované vzdálenosti nebo rozsahu vzdáleností od jiné značky, kdy se značka při zapnutém AccuDraw někdy neumístila správně.

4. Verze 14.06.26

 • Funkce Zkontrolovat mechaniku stožárů... byla rozšířena o kontrolu mimořádného zatížení, které vznikne přetržením takového fázového vodiče nebo zemnicího lana, které způsobí největší zatížení stožáru.
  Kontrola probíhá u všech příhradových stožárů. U nosných (N) a rohových (R) příhradových stožárů však pouze v případě, že je vyložení konzol větší než hodnota předepsaná příslušnou normou a současně je v nastavení funkce zapnut přepínač Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení u podp. bodů N a R. Tento přepínač nahrazuje podmínku, kdy kontrola u nosných a rohových podpěrných bodů nemusí probíhat, pokud úsek vedení mezi dvěma výztužnými podpěrnými body není delší než 3 km.
  V rámci kontroly je postupně simulováno přetržení každého jednoho fázového vodiče nebo zemnicího lana ze všech přilehlých rozpětí kontrolovaného stožáru. Zatížení a tahy vodičů se počítají při teplotě -5°C, bezvětří a zatížení námrazou, která je v případě kontroly podle "EN norem" snížena součinitelem 0,3. U starších norem (ČSN 33 3301/STN 33 3300) se snižují účinky všech jednotlivých uvažovaných zatížení součinitelem 0,8. Pokud se uvažuje s přetržením vodiče upevněným na nosném izolátorovém řetězci, počítá se v sousedním neporušeném poli s polovinou tahu vodiče. Hodnoty největších zjištěních zatížení ve vrcholu a stěnách stožáru jsou uvedeny v kontrolním protokolu.
 • V nabídce Nástroje je k dispozici nová funkce pro porovnání dvou výkresů. Porovnává obsah aktivního a vybraného referenčního výkresu.
  Podporuje různé scénáře technologických postupů. Pracuje buď v režimu, kdy porovnává prvky v aktivním výkresu vůči prvkům v referenčním výkresu, čím lze zjistit všechny nové a změněné prvky v aktivním výkresu, nebo v obousměrném režimu (dvouprůchodově), kdy se porovnávají i prvky v referenčním výkresu vůči prvkům v aktivním výkresu, čím lze navíc zjistit prvky odstraněné z aktivního výkresu.
  Prvky, které jsou změněny, jsou při zpracování v obousměrném režimu detekovány jako odlišné v obou průchodech, ale pokud dáte programu vědět, že jde o dvě časově odlišné verze stejného výkresu a oba výkresy jsou ve formátu DGN V8, označí se jen prvky v aktivním výkresu. Nalezené rozdílné nebo shodné prvky se odešlou do Prohlížení vybraných prvků, kde si je můžete prohlédnout nebo z nich vytvořit výběrovou množinu pro další zpracování. K dispozici je rovněž zadání vstupních parametrů z příkazové řádky, čehož je možné využít pro dávkové porovnání.
 • Funkce Hromadně vynést popisy
  • Umožňuje vynést popisy k objektům ve výběrové množině, a to i tehdy, pokud jde o objekty různých tříd. Pokud při vyvolání funkce neexistuje výběrová množina, následuje stejné chování jako doposud, tj. hromadně se vynesou popisy jedné identifikované třídy objektu. Pokud existuje výběrová množina, pak se z prvního objektu zjistí seznam možných popisů, vyberete jeden z nich a po potvrzení se vynesou popisy ke všem objektům ve výběrové množině, které mají nadefinován popis stejného názvu. Po vynesení zůstává výběrová množina zachována, abyste mohli případně vynést další popisy jiného typu.
  • Byla zapracována prevence duplicitních popisů - pokud již objekt má vynesen jednoduchý popis vybraného názvu, nedojde k vynesení dalšího popisu.
 • Import dat KN ve výměnném formátu - je podporován výměnný formát VFK verze 5.0.
 • Bylo opraveno vykreslení minimální výšky vodiče nad terénem v podélném profilu vedení NN kontrolovaného podle normy PNE 33 3302 (2013), kdy hodnoty výšek odpovídaly starší normě.
 • Byl opraven problém funkce pro kreslení paralelních linií, kdy v některých případech při kreslení podle navazujících linií s nezaokrouhlenými vrcholy mohlo dojít u nově zakreslené paralelní linie k vytvoření segmentů nulové délky.

5. Verze 14.12.01

 • Návrh jištění
  • Návrh jištění byl rozšířen o možnost výpočtu s vypínacím časem 5 sekund.
  • U rozvaděčů NN skříní a trafostanic lze upravit výchozí číslování vývodů.
  Nová funkčnost se projeví pouze v projektech vytvořených podle předloh verze 141201 a novějších. Protože došlo k rozsáhlejším změnám ve struktuře dat uložených v projektech, byla kvůli zachování konsistence dat zakázána aktualizace starších projektů.
 • Ve výkresu podélného profilu se pod kresbou vlevo dole zobrazuje informace o zvolené námrazové oblasti.
 • Tisk mapových listů
  • K mapovému rámu umístěnému v tiskovém výkresu pltwrk?D.dgn lze nyní přiřadit do grafické skupiny další související prvky umístěné ve stejném výkresu, např. legendu, severku apod. (generované přehledky jsou k rámům přiřazovány automaticky). Při tisku rámu jsou z tiskového výkresu zobrazeny pouze prvky stejné grafické skupiny. Netisknou se tak prvky patřící k jiným mapovým rámům. Tím je usnadněn individuální i dávkový tisk navzájem se překrývajících rámů s dalšími přidanými prvky (přehledky, legendy, severky apod.), které zasahují do více mapových rámů. Dosavadní způsob tisku legendy zůstal zachován.
  • Byl vyřešen problém, kdy se při zapnutém ochranném okolí značek netiskl obsah tabulek vložených z Excelu.
 • Práce s geodetickými body
  • V definici výstupního seznamu souřadnic je možné:
   • Nastavit patičku souboru
   • Nastavit filtr kódů podle typu
    V tabulce geodetických bodů jsou v jednom sloupci uloženy kódy různých typů, např. kódy měřické a kódy směrnice. Od této verze lze nastavit, aby ve výstupním seznamu souřadnic byly uvedeny jen kódy vybraného typu, např. kódy směrnice. Původnímu sloupci Kód odpovídá Kód jakýkoli.
   • Nastavit oddělovač kódů (standardně mezera)
  • Vybrat jen kódy určitého typu je možné i ve funkci pro výpis seznamu kódů do textového souboru
 • Export výkresů
  • Byla přidána možnost Rozložit kóty
 • Byly opraveny zjištěné problémy, např. problém s importem VFK s popisnými informacemi

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2023 GISoft