Informace o firmě

Produkty

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Práce s geodetickými body

Práce s geodetickými body je základní geodetický modul určený geodetickým firmám a projektantům. Zajišťuje návaznost na geodetická měření. Pokrývá všechny činnosti, které můžete při zpracování zakázek s geodetickými body potřebovat - umožní vám zejména:

 • Načítat seznamy souřadnic (ve spolupráci s modulem Vstup kódované kresby lze načítat kódované měření)
 • Vytvářet body z existující kresby
 • Vytvářet nové body pomocí geodetických úloh
 • Pohodlně pracovat s body v grafickém i tabulkovém prostředí
 • Přečíslovávat body
 • Vytvářet výstupní seznamy souřadnic za účelem předání zakázky nebo vytýčení bodů
 • Ve všech funkcích je plně podporována práce ve 3D výkresech

1. Základní vlastnosti geodetických bodů

Geodetické body se v mapách zobrazují jako tečka nebo značka a jeden nebo více popisů (číslo bodu, výška apod.). Pokud by geodetické body byly ve výkresech MicroStationu vedeny pouze jako nezávislé prvky (tečky/značky a texty), pro pohodlnou práci s body a následné operace s nimi by to nestačilo. Proto jsou body v modulu Práce s geodetickými body vedeny jako objekty, tzn. chovají se jako celek a obsahují i informace, které nemusí být ve výkresu zobrazeny. Můžete využít následujících vlastností:

 • Každý bod standardně obsahuje tyto informace
  • číslo bodu
  • nové číslo - používá se při přečíslování bodů, původní čísla zůstávají zachována
  • souřadnice Y, X
  • souřadnice Z, Z2 - při práci s 2D výkresy je výška vedena jako parametr bodu a může být vynesena ve výkresu jako popis. Při práci s 3D výkresy jsou body z danou výškou umístěny i v příslušné Z-ové hladině. Druhá zetová souřadnice využitelná např. pro měření výšky povrchu a výšky uložení vedení.
  • kód (načtený z kódovaného seznamu souřadnic)
  • třídu přesnosti (kvalitu bodu)
  • původ bodů (měřený / převzatý / konstruovaný)
  • datum měření nebo převzetí bodu
  • zodpovědnou osobu
  • organizaci, která bod zaměřila nebo převzala
  • organizaci, od které byl bod převzat
 • Body je možné procházet nebo vyhledávat podle všech výše uvedených informací.
 • Informace o bodech je možné v případě potřeby rozšířit, např. přidat informaci o způsobu zaměření (před / po záhozu apod.).
 • Informace o bodech lze pohodlně upravovat v grafickém prostředí pomocí formuláře
 • Body se pohodlněji vybírají ukázáním na jejich popis
 • S body je možné v případě potřeby pracovat i v tabulkovém prostředí
 • Pokud některé popisy bodů nebyly do výkresu vyneseny při načtení seznamu souřadnic nebo pokud nebyly vyneseny v požadovaném tvaru, lze to vyřešit bez nutnosti znovunačtení seznamu souřadnic, a to pomocí hromadné aktualizace popisů
 • Bod můžete přesunout v jednom kroku včetně popisů a návazné kresby (samostatné odsunutí popisů je také možné)
 • Můžete si nadefinovat několik typů bodů, které mohou mít různé atributy nebo mohou být i v různých typech výkresů. Při práci na komplexnějších zakázkách může mít každý výkres (polohopis, inženýrské sítě, katastrální mapa) nadefinován samostatný typ bodu nebo naopak, pro pro všechny typy bodů můžete mít vyhrazen samostatný výkres. Při další práci jen vyberete typ bodu a o nic víc se nestaráte. Nejlépe lze více typů bodů využít ve spojitosti s kódovaným měřením.
 • Při zpracování zakázky je mnohdy potřeba dodržet určitou přesnost souřadnic. Například bez ohledu na maximální možnou přesnost souřadnic ve výkresu je požadováno, aby souřadnice všech bodů byly zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Nastavení modulu Práce s geodetickými body, které tuto přesnost určuje, má vliv nejen na body, ale na veškerou kresbu ve výkresu.
  Pozn.: zaokrouhlení souřadnic existujících prvků ve výkresu zajišťuje základní produkt (MGEO nebo SPIDER).

2. Načtení seznamu souřadnic

Funkce Vstup bodů zajišťuje základní způsob jak načíst výsledky geodetického měření. Při načítání běžného seznamu souřadnic se kromě ostatních parametrů určuje typ bodu a tím jsou dány výkres, vrstvy a další atributy, s jakými budou body načteny. Podrobné informace o bodech (např. datum měření nebo zodpovědnou osobu) lze načíst ze seznamu souřadnic (pokud jsou v něm uvedeny) nebo přednastavit pro všechny načítané body. Podstatných časových úspor lze dosáhnout při použití kódovaného způsobu měření, díky němuž se může při načtení seznamu souřadnic zároveň vytvářet kresba. Kódy v seznamu souřadnic zpracovává volitelný modul Vstup kódované kresby, s nímž modul Práce s geodetickými body úzce spolupracuje.

3. Výstup (export) bodů

Pro vytvoření seznamu souřadnic za účelem předání zakázky nebo vytýčení bodů v terénu využijete funkci Výstup bodů. V této funkci i v dále popsaných funkcích (Hromadné vytvoření bodů, Přečíslování bodů, Doplnění poznámek a kódů) lze body vybírat několika způsoby. Pokud máte body rozlišeny na několik typů (buď jste načetli několik samostatných seznamů souřadnic nebo jeden seznam souřadnic s kódy), můžete vybírat všechny body nebo jen body určitého typu. Pokud pracujete jen s jedním typem bodu, můžete body vybírat podle kresby, na které leží (např. body, které leží na význačných bodech inženýrské sítě, význačných bodech vybraných objektů polohopisu apod.). Dále lze vybírat body na linii nebo jednotlivé body ukázáním, všechny způsoby je možné navíc zkombinovat z plošným výběrem pomocí ohrady (tak lze např. provést výběr podle mapového listu). Jednou z možností, kterou si můžete při výstupu bodů zvolit, je, zda se budou u bodů uvádět poznámky. Pokud jste poznámky nezadali již dříve, můžete je doplnit až při exportu. Zapnete-li si interaktivní režim výstupu bodů, máte možnost individuálně potvrdit každý bod a současně doplnit poznámku nebo upravit další parametry bodu.

4. Vytvoření bodů na objektech ("očíslování") a přečíslování bodů

V případech, kdy máte k dispozici výkres bez geodetických bodů a budete z něj chtít získat seznam souřadnic nebo jste vytvořili nějakou kresbu (např. navrhli jste průběh trasy vedení) a na závěr budete chtít vytvořit seznam souřadnic bodů pro vytýčení, vám pomůže funkce pro vytvoření bodů na objektech. Jakmile do výkresu doplníte geodetické body, můžete následně vyvolat výše popsanou funkci pro výstup bodů. Nové geodetické body se vytvářejí na význačných bodech kresby, na kterých ještě není žádný geodetický bod zvoleného typu. To znamená, že pokud body ve vašem výkresu již máte a dodatečně vznikne nějaká kresba, můžete znovu spustit hromadné vytvoření bodů na vybraných objektech aniž byste museli hledat místa s přidanou kresbou. Pokud byste přesto chtěli body na nově vzniklé kresbě doplnit sami, můžete k tomu využít funkci Zkontrolovat existenci bodů pod objekty.

Body je často potřeba přečíslovat. Například tehdy, pokud byly body v terénu měřeny v jiném pořadí, než ve kterém je potřeba je nakonec předat. Nebo pokud byly všechny body měřeny v jedné číselné řadě a je potřeba předat pouze body na vybraných objektech, např. body zaměřené inženýrské sítě. Funkce pro přečíslování bodů nabízí pro tyto účely několik způsobů výběrů bodů (body na vybraných objektech, body na linii atd.). Při přečíslování zůstávají původní čísla zachována, nová čísla jsou vedena jako samostatný parametr bodu. Vy se pak můžete rozhodnout, která čísla budou zobrazena ve výkresu, zda původní nebo přečíslovaná.

5. Pohodlná práce s body

 • Pro kreslení jednotlivých objektů je možné nastavit závislost na geodetických bodech. U takto nadefinovaných objektů pak nelze lomové body objektu nebo značku umístit jinam než na geodetický bod.
  • Pokud je tato závislost nastavena, pak se při kreslení používá automatický nájezd na geodetické body, a to i v případě, že je Pružný nájezd MicroStationu vypnut.
  • Pokud je v toleranci nájezdu nalezeno více geodetických bodů, zobrazí se pohled s detailem, ve kterém můžete bod vybrat přesněji.
  • Pokud jsou geodetické body v toleranci nájezdu velmi blízko, došlo by při velkém přiblížení k takovému zvětšení textů a značek, že by například nebylo možné kvůli velikosti zjistit číslo bodu. Proto jsou texty a značky v pohledu s detailem standardně zobrazovány v konstantní velikosti nezávisle na jeho zvětšení.
 • Při kreslení je možné najíždět na body zadané pomocí čísel bodů z klávesnice.

6. Práce s poznámkami

Pokud předáváte seznam souřadnic, je často požadováno uvést u bodů kromě čísla a souřadnic i textové poznámky, které blíže popisují daný bod. Poznámky mohou být k bodům doplněny již při načtení seznamu souřadnic, a to přímo z hodnot v něm uvedených anebo na základě kódů. Lze např. nastavit, že pokud bude v seznamu souřadnic bod s kódem ST, vytvoří se jako bod polohopisu a doplní se k němu poznámka "Studna". Uživatelé, kteří nekódují, nejsou o nic ochuzeni - po načtení běžného seznamu souřadnic a vytvoření kresby lze poznámky k bodům doplnit rovněž automaticky, a to na základě kresby, na které body leží. Pokud je např. na souřadnici bodu umístěna značka rozváděče a lomový bod kabelového vedení, může se automaticky doplnit poznámka "rozvaděč; bod na kabelu". Kromě toho je možné zadávat poznámky u jednotlivých bodů ručně, a to kdykoli v průběhu zpracování zakázky nebo při výstupu (exportu) seznamu souřadnic.

7. Geodetické úlohy

Geodetické body můžete vytvořit mnoha způsoby. Kromě bodů načtených ze seznamu souřadnic, bodů vytvořených na význačných bodech kresby, jednotlivých bodů zadaných souřadnicí můžete body zkonstruovat pomocí některé z následujících interaktivních geodetických úloh:

 • Protínání z délek vpřed
 • Protínání z úhlů vpřed
 • Protínání vpřed z orientovaných směrů
 • Ortogonální metoda
 • Vyrovnání bodů do přímky
 • Polární metoda
 • Určení směrníku a délky

8. Více definic vstupních a výstupních seznamů souřadnic

Obsah a formátování seznamů souřadnic se může lišit. Proto si můžete vytvořit více definic (samostatně pro vstup a výstup) a pak se mezi nimi jednoduše přepínat - na vstupu např. mezi definicemi vaší firmy a definicemi seznamů souřadnic získaných z jiných zdrojů, na výstupu mezi definicemi podle požadavků vašich zákazníků. Definice může být společná pro všechny projekty nebo specifická pouze pro daný projekt resp. předlohu (tzn. lze ji dodat s předlohou).


Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2019 GISoft