Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 9.0 - seznam změn od verze 8.4

srpen 2009

1. Obecné změny

 • Tato verze MGEO vyžaduje minimálně MicroStation, MicroStation PowerDraft nebo Bentley PowerMap verze 2004 Edition. Nově jsou podporovány MicroStation, MicroStation PowerDraft a Bentley PowerMap V8i včetně aktualizace SELECTseries 1.

2. Práce s geodetickými body

 • Vstup bodů
  • Lze načíst seznamy souřadnic bez čísel bodů. K očíslování dojde až v průběhu načtení.
  • Lze načíst seznamy souřadnic ve formátu CSV (export v tomto formátu byl přidán v předchozí verzi 8.4.4).
 • Vytvořit body na objektech
  • Bylo přidáno nové nastavení, které určuje, jak se má funkce zachovat v případě, že na dané souřadnici existuje bod jiného typu - na výběr jsou tyto možnosti: Nedělat nic a pokračovat dále / Vytvořit sdílený bod se stejným číslem / Vytvořit nový bod s novým číslem.
   Pozn.: Sdílené body se vytvářejí ve speciálních případech, kdy na styku různých objektů, např. vedení NN a VN, je požadováno mít ve výkresu jak bod NN, tak bod VN.
 • Přečíslování bodů
  • Je možné nahradit určitou část čísla bodu. MGEO neurčuje význam jednotlivých částí čísla bodu, proto záleží na konkrétní zakázce, co lze tímto způsobem změnit - může to být předčíslí, číslo náčrtu, skupinové číslo bodu, nenumerický prefix, pořadové číslo etapy apod.
  • Lze zvolit, zda se přečíslovaná čísla mají zapsat jako nová čísla (což bylo možné doposud) nebo místo původních čísel.
 • Výstup bodů
  • Je možné nastavit maximální počet znaků čísla bodu ve výstupním seznamu souřadnic.
  • Pro výstup do CSV je možné neuvádět nulovou výšku.
 • Funkce Zkontrolovat existenci bodů pod objekty byla upravena na obecnější kontrolu bodů a lze ji spustit jedním stisknutím tlačítka podle předdefinovaného nastavení návaznosti bodů na objekty:
  • Nově umí odhalit i osamocené body (body, na kterých není žádný objekt) nebo chybné body (např. bod polohopisu na objektu plynovodu).
  • Existuje nová možnost nastavení návaznosti objektů na konkrétní typy geodetických bodů. Stručně řečeno, lze předdefinovat, zda na daném objektu může, musí nebo nesmí být bod určitého typu. Pokud je tato návaznost nastavena, stačí kontrolu bodů jednoduše spustit. V opačném případě musíte při kontrolách bodů vybírat, které objekty se mají kontrolovat vůči kterému typu bodu. Nastavenou návaznost lze využít i jinak - při kreslení (pokud je současně zapnut přepínač Kontrolovat i při kreslení, dříve nazvaný Objekt je závislý na geodetickém bodu) a při načtení kódovaného seznamu souřadnic (nahrazuje dosavadní přiřazení typů bodů ke kódům).
 • Nastavení návaznosti objektů na geodetické body je soustředěno do nového dialogového okna spolu s nastavením kódů. Z důvodu větší přehlednosti byly zavedeny typy kódů (kódy měřické, kódy směrnice, interní identifikační kódy apod.), podle nichž jsou kódy seskupeny. V projektech, ve kterých se nepracuje s geodetickými body, je dialogové okno jednodušší.
 • Jednotlivé typy bodů mohou mít nastaveny i varianty určující různý vzhled. Naše doporučení, zda použít samostatný typ bodu, je takové: pokud mají různé body odlišný význam, mají být v různých vrstvách nebo výkresech (kategoriích), použijte samostatné typy bodů. Pokud mají mít jen jiný vzhled (např. jinou značku nebo barvu), použijte varianty. Pro změnu jednoho typu bodu na jiný nebo jedné varianty bodu na jinou můžete použít funkci Vytvořit / změnit objekt (viz dále).
 • K dispozici jsou nové možnosti nastavení výšek bodů: možnost zobrazit i nulovou výšku a možnost zobrazit proměnný počet mezer na místě desetinné tečky v závislosti na velikosti značky bodu
 • V nabídce Body najdete novou funkci pro odstranění bodů v zadaném rozsahu čísel. Nezáleží na tom, zda jsou body umístěny v aktivním, v referenčních nebo zavřených výkresech.
 • Při načtení i výstupu bodů lze použít i souřadnice pomocného souřadnicového systému (PSS). Na rozdíl od již dříve dostupného importu a exportu redukovaných souřadnic lze s využitím PSS importovat a exportovat body v místním souřadnicovém systému natočeném vůči základnímu systému. Způsob použití: Připravte si definice vstupního a výstupního seznamu souřadnic, kde místo obvyklého Y - JSTKX - JSTK vyberte X - PSSY - PSS. Pak pomocí nástrojů MicroStationu nadefinujte PSS a při načtení nebo výstupu vyberte odpovídající definici seznamu souřadnic.
 • Popisné informace o geodetických bodech mohou být místo v databázi volitelně uloženy přímo ve výkresu. Určuje se to při vytvoření projektu. Podrobnosti najdete níže.

3. Definice datového modelu

3.1 Změny s vlivem na funkčnost programu

Následující změny, pokud jsou využity, usnadňují práci při pořizování a údržbě dat nebo umožňují splnit určité požadavky na data.

 • Projekt je možné přejmenovat i přejmenováním složky na disku nebo zkopírovat i v souborovém manažeru. Žádný programově vytvářený soubor, který je součástí projektu, již není pojmenován stejně jako projekt. Název projektu může obsahovat jakékoli znaky povolené pro jméno složky, tudíž i mezery.
  Pozn.: tyto možnosti platí pro projekty vytvořené nebo alespoň jednou otevřené v této verzi MGEO.
 • U mnoha parametrů byly prodlouženy maximální délky - např. maximální délka názvu výkresu, kategorie, třídy objektu, tabulky atd.
 • U kategorií se nastavuje, v jakém formátu mohou být výkresy - DGN V8, DGN V7. Na základě tohoto nastavení je pak možné u tříd objektů kategorie:
  • nastavit grafické atributy nebo povolené hodnoty, které odpovídají příslušnému formátu. Např. pro kategorii DGN V8 jsou dostupné všechny typy fontů (RSC, TrueType, SHX) nebo nastavení barev ve složkách RGB, pro kategorii DGN V7 pouze fonty RSC nebo pouze barvy z tabulky barev.
  • nastavit možnost práce s popisnými informacemi. S popisnými informacemi a s popisy lze od této verze MGEO pracovat pouze při použití formátu DGN V8. Nově se totiž využívají vlastnosti, kterých není možné s formátem DGN V7 dosáhnout. S výkresy DGN V7 je možné nadále pracovat, ale pouze na základní úrovni nevyžadující dodatečnou inteligenci - v tomto formátu mohou být např. podkladové mapy. Tato změna nemá žádný vliv na cílový formát. Možnost předávat data ve formátu DGN V7 je a bude podporována, jen pracovním formátem se v případech, kdy je potřeba využívat popisné informace, stává formát DGN V8. Data dostanete do cílové podoby určené k předání pomocí funkce Export výkresů.
  V této souvislosti bylo odstraněno nastavení určující, jak se bude nakládat s výkresy ve formátu DGN V7. Nyní o tom rozhoduje, jak je nastavena určitá kategorie. Pokud je výkres ve formátu DGN V7 přidán do kategorie DGN V8, je při prvním otevření automaticky převeden do formátu DGN V8. Pokud je výkres ve formátu DGN V7 přidán do kategorie DGN V7, po otevření zůstává v tomto formátu.
 • Nové možnosti popisů jsou popsány samostatně níže.
 • U všech druhů objektů je nově možné nastavit atributy třída (primární / konstrukční), prioritaprůhlednost. Na základě atributu konstrukční můžete volitelně vynechat objekty s tímto atributem nejen při tisku, ale i při exportu výkresů. Atribut priorita využijete zejména při práci s vyplněnými plochami - po vytvoření nových ploch již nemusíte pracně řešit změnu pořadí uložení prvků ve výkresu, aby byly zobrazeny pod stávající kresbou. Uplatnění najde i u vyplněných značek, u kterých můžete naopak nastavit vyšší prioritu, aby byly vždy zobrazeny nad liniemi napojenými do počátku značky.
 • U značkových objektů je možné nastavit:
  • Zda úhel má být nastaven vzhledem k pohledu nebo vzhledem k výkresu (absolutně)
  • Zda konkrétní bodová značka bude umístěna jako pohledově závislá, pohledově nezávislá nebo zda to bude určeno uživatelem v Parametrech funkce. To umožňuje zajistit, aby konkrétní značky byly vždy umístěny s požadovaným nastavením (doposud to bylo závislé pouze na správné volbě uživatele při kreslení).
  • Jaké vrstvy a atributy mají být použity u grafických značek.
   Co se týká vrstev, grafickou značku je možné umístit:
   • Do jedné vrstvy dle definice třídy objektu, bez ohledu na vrstvy v definici značky (MicroStation nemá ekvivalent - neumí umístit všechny prvky grafické značky do aktivní vrstvy). Odpovídá výchozímu chování ve starších verzích MGEO.
   • Do vrstvy nebo vrstev dle definice značky (v MicroStationu je ekvivalentem umístění značky metodou Absolutně)
   • Do vrstvy nebo vrstev dle definice značky relativně vůči vrstvě definované u třídy objektu (v MicroStationu je ekvivalentem umístění značky metodou Relativně)
   Co se týká atributů, grafickou značku je možné umístit:
   • S atributy dle definice třídy objektu (MicroStation nemá ekvivalent - neumí umístit grafickou značku s aktivními atributy). Odpovídá výchozímu chování ve starších verzích MGEO.
   • S atributy dle definice značky
  • Pro jednotlivé varianty odlišnou knihovnu značek než je knihovna základního objektu
 • U třídy objektu lze nastavit hodnotu v tabulce, která dané třídě odpovídá. Tato hodnota se do tabulky zapíše při umístění, vytvoření nebo změně objektu a lze ji využít při následném zpracování dat.

3.2 Ostatní změny v definici datového modelu

Následující změny, pokud jsou využity, usnadňují práci tvůrci datového modelu.

 • Strukturu popisných informací je možné nadefinovat na základě definice množiny štítků.
 • Při kopírování třídy objektu lze určit cílovou kategorii a je možné zkopírovat více tříd objektů najednou.
 • Při vytvoření popisu je možné vybrat i stávající třídu objektu typu text. Po potvrzení dojde k převodu na třídu objektu typu popis. Tato možnost najde uplatnění při přechodu z jednoduššího datového modelu na datový model s popisy. Můžete např. datový model nejprve nadefinovat přesně tak, jak jej vidíte ve směrnici a později provázat objekty s popisy.
 • Výšku dialogového okna je možné přizpůsobit většímu počtu tříd objektů.

4. Nové možnosti popisů a popisných informací

4.1 Textové popisy

Je možné nadefinovat nové, tzv. textové popisy. V porovnání s dosavadními popisy, které zobrazují formátovaný obsah připojeného databázového záznamu, jsou textové popisy jednodušší - zobrazovanou hodnotou a současně i nositelem informace je samotný text. Proč tedy vznikly? Účel textových popisů je jiný, a to nahradit běžné kreslení textu. Až na několik málo výjimek se každý text ve výkresu vztahuje k nějakému objektu - popisuje jeho vlastnosti, parametry, stav apod. Běžné texty však nejsou s popisovaným objektem nijak provázány. Provázání umožňovaly již dříve dostupné databázové popisy, to ale vyžaduje zamyslet se nad tím, jaké údaje budou o objektu vedeny, jak budou zobrazovány, často se předpokládá znalost dané profesní problematiky apod. Pro zpracování některých zakázek je dostačující, aby se text popisu zadával ve volné, nestrukturované podobě - ve výkresu se objeví přesně to, co zadáte. Takové popisy dokáže nadefinovat každý, na druhé straně ale software nebude schopen rozpoznat, co jednotlivé části textu znamenají, a tudíž nebude možná kontrola a usnadnění zadávaní údajů, výběr z číselníků ani jakékoli dodatečné zpracování. Shrnuto: textové popisy nabízejí méně možností než databázové popisy, na druhé straně ale více možností než obyčejné texty. Jsou vhodné tam, kde se nepočítá s dalším využitím zadaných údajů. Vymezení vůči běžným textům neznamená, že jsou v případě textových popisů použity nějaké zvláštní vlastnosti specifické jen pro MGEO. Výsledek ve výkresu je stejný, textové popisy jsou ve výkresu reprezentovány standardními prvky typu text nebo textový uzel, jen jsou navíc provázány s popisovaným objektem pomocí standardních vazeb a těchto vazeb se využívá v mnoha funkcích.

Oproti běžnému textu mají textové popisy následující výhody:

 • Údaje popisu se zadávají a umísťují ihned po umístění objektu (umístění textu není nutné vyvolávat samostatně).
 • Při vynesení popisu lze využít všech vlastností, které byly doposud spojeny s databázovými popisy - vynesení vzhledem k úhlu objektu (značky), vynesení podél / kolmo na linii, normalizaci natočení dle zásad technického kreslení, vynesení doprovodné značky apod.
 • Objekt a popis jsou vzájemně provázány - při odstranění objektu dojde k odstranění všech jeho popisů, při přesunu objektu dojde k přesunu všech jeho popisů (samotné popisy lze přesouvat nezávisle na objektu), úpravu popisu lze vyvolat i ukázáním na objekt
 • Provázání lze využít i při exportu výkresů - objekt a jeho popis(y) mohou být vloženy dle požadavků zadavatele do společné grafické skupiny (jinými slovy, pokud potřebujete předat prvky spojené v grafických skupinách, a není požadováno žádné další využití nebo zpracování popisných údajů, stačí nyní jednoduše nadefinovat textové popisy)
  Pozn.: Provázání objektu a popisu prostřednictvím grafické skupiny přímo při kreslení nepodporujeme záměrně. Tato vazba je symetrická, což není výhodné, protože je nutné neustále přepínat zámek Grafické skupiny. Chcete-li provést operaci s objektem (odstranění, posun), měl by být zámek zapnut, chcete-li provést operaci pouze s popisem, měl by být vypnut. Popisy MGEO jsou provázány asymetricky - změna ve výkresu se promítá pouze z popisovaného objektu na popis. Kromě toho existují některé problémy s konzistencí grafických skupin na straně MicroStationu.

4.2 Popisné informace ve výkresu

Popisné informace objektů mohou být nově uloženy i přímo ve výkresu. Tento způsob můžete využít na Bentley platformách verze XM Edition nebo vyšší. Z pohledu možností uložení popisných informací je to významné rozšíření a přitom se nemusíte seznamovat s ničím novým. Popisné informace uložené ve výkresu se zadávají a upravují ve formulářích podobně jako databázové popisné informace (se všemi vymoženostmi, které poskytují), struktura popisných informací, tj. to, co se eviduje u jednotlivých objektů, se definuje jednotně ve Správci tabulek. Místo uložení popisných informací (databáze / výkres) se určuje při vytvoření projektu.

Popisné informace uložené ve výkresu mají v porovnání s databází své výhody, ale i limity. Výhody vyplývají z toho, že vše je uloženo na jednom místě, ve výkresu, proto např. operace Zpět / Znovu (Undo / Redo) fungují za všech okolností, včetně úprav popisných informací, lze využít historii výkresu apod. Na druhé straně je uložení ve výkresu vhodné spíše pro jednodušší, jednoúrovňové informace, např. informace o geodetických bodech, základní informace o objektech inženýrských sítí apod. Nejsou vhodné pro data, která jsou členěna několikaúrovňově (např. katastrální data - parcely → listy vlastnictví → vlastníci atd.), pro objekty, které mají sdílet popisné informace (více objektů v jednom nebo v různých výkresech, např. trasa x schéma).

Pokud budete pracovat s projektem s popisnými informacemi uloženými ve výkresu, nejsou některé funkce dostupné (jsou šedé). Týká se to některých čistě databázově orientovaných funkcí nebo funkcí, které z výše popsaných důvodů vyžadují databázi, např. Import dat KN ve výměnném formátu VFK s popisnými informacemi (lze načíst jen mapu) nebo Práce s popisnými informacemi KN. V případě Práce s geodetickými body se nekontrolují duplicity čísel bodů (nelze ji provést dostatečně rychle) a vyhledat body lze zatím jen podle čísla.

4.3 Další

 • Popisy případně vzhled objektů se aktualizují i v referenčních výkresech nebo dokonce ve výkresech, které nejsou vůbec otevřeny. Pokud upravíte popisné informace objektu umístěného v referenčním výkresu nebo objektu, který je provázaný s odpovídajícím objektem v jiném výkresu (typicky např. trasa x schéma), i tehdy dojde k aktualizaci popisů případně vzhledu. Již není nutné prohazovat výkresy a explicitně vyvolávat aktualizaci popisů. Popisné informace objektů v referenčních výkresech můžete upravovat i v případě, že jsou uloženy přímo ve výkresech.
 • Popis se přesune s objektem i při použití funkcí MicroStationu Přesunout nebo Vybrat prvek (aniž by byly provázány přes grafickou skupinu). Přesto je pro tento účel výhodnější používat funkci MGEO, která umožňuje pohodlnější výběr bodových objektů a přesun související kresby, např. navázaných linií.
 • Vrstva, barva a tloušťka popisu mohou být nastaveny tak, že se přebírají z popisovaného objektu. Má-li např. objekt několik barevných variant, barva popisu pak odpovídá vybrané variantě objektu, např. barvě optotrubky. Vrstva podle objektu spolu s barvou a tloušťkou jsou užitečné pro popisy, které mají vrstvou (případně vzhledem) odpovídat popisovanému objektu. Jedna třída objektu popisu pak může být použita u mnoha objektů.
 • Režim připojení popisných informací (Volitelně / Povinně / Ne) může být nastaven individuálně pro jednotlivé varianty objektu.
 • Pokud potřebujete v exportu výkresů spojit objekty a jejich popisy do společné grafické skupiny, a to jen pro vybrané objekty, můžete to nyní určit přímo v nastavení jednotlivých tříd objektů.
 • Pokud se má s popisem vynést současně i doprovodná značka, lze nyní nastavit posun (ofset) značky vůči vztažnému bodu popisu. Doposud se předpokládaly shodné vztažné body.
 • Hromadné odstranění většího počtu objektů včetně popisů (např. geodetických bodů) proběhne výrazně rychleji.

5. Duplicity

Modul Duplicity byl výrazně přepracován. Dřívější funkčnost byla zaměřena pouze na odstranění duplicit. V některých případech je naopak žádoucí, aby kresba v různých vrstvách nebo různých výkresech byla záměrně duplicitní (např. souběh některých sítí, společné hranice ploch, chráničky na lomových bodech vedení apod.) a je potřeba zajistit, aby tomu tak skutečně bylo. Proto byly do programu doplněny nové vlastnosti, které umožňují tyto požadavky řešit.

 • Byla přidána možnost kontrol duplicit a to i vůči prvkům v referenčních výkresech.
 • Pokud je nastavena určitá nenulová tolerance pro hledání duplicit, jsou rozlišovány 100% duplicity a ostatní duplicity (duplicity v toleranci). Pak můžete jednoduše projít jen ta místa, kterými je potřeba se zabývat - např. při řešení souběhů projít kresbu, která je duplicitní v zadané toleranci (např. 14 cm), ale není 100% duplicitní.
 • Lze určit, zda budou vůči sobě porovnávány pouze prvky se shodnými vybranými vlastnostmi (vrstvou, barvou, tloušťkou apod.). Toho lze využít pro odhalení duplicit u významově podobných prvků. Příklad: Pokud je pro zpracování vybráno více vrstev, můžete se rozhodnout, zda budou kontrolovány duplicity vůči prvkům ve všech vybraných vrstvách nebo pouze duplicity v rámci každé vrstvy. V kombinaci s referenčními výkresy můžete tuto možnost využít pro porovnání (zjištění rozdílů) kresby výkresů.
 • V označeném duplicitním místě jsou z důvodu větší názornosti:
  • zvýrazněny všechny duplicitní prvky (doposud jen jeden)
  • volitelně označeny lomové body, a to odlišnými symboly pro jednotlivé výkresy
 • Rychlost zpracování se podstatně zvýšila v případech, kdy se ve výkresu(ech) vyskytuje velké množství duplicit.
 • Bylo kompletně přepracováno ovládání modulu - dialogová okna jsou přehlednější a intuitivnější.

6. Ostatní

 • Změny v Průzkumníku výkresu
  • Prvky je možné zobrazit a vybrat na základě několika dalších atributů. Nově je lze rozlišit podle textových, kótovacích a multičárových stylů, fontu, průhlednosti, priority, vyplnění, třídy prvku, zarovnání textů, množiny / jména štítku, databázové vazby nebo podle toho, zda je prvek objekt či nikoli.
  • S ohledem na větší množství údajů bylo dialogové okno přepracováno. Je možné upravit jeho velikost, zapnout / vypnout zobrazení jednotlivých sloupců nebo seřadit seznam podle vybraného sloupce. Karta Stručně s přehledy prvků podle vrstev a typů prvků byla nahrazena výběrem předdefinovaných sestav sloupců. Výběrem určitých sloupců lze vytvořit obdobné přehledy, například přehled barev použitých ve výkresu. Jednotlivé funkce jsou dostupné z ikon.
  • Uložení textového seznamu prvků v Průzkumníku výkresu lze vyvolat i příkazem (MDL KEYIN DGNSTAT DGN STATISTICS SAVE), což je užitečné pro dávkové vytvoření přehledu prvků více výkresů a další následné zpracování nebo vyhledání (např. vyhledání použití určitého typu prvku, stylu čáry apod. ve vybrané sadě výkresů).
 • Změny v Prohlížení vybraných prvků
  • Nyní se podbarvují i liniové prvky, a to o 6 hodnot větší tloušťkou. To umožňuje vybrané liniové prvky zobrazit tak, aby nebyl potlačen originální vzhled prvku. Podle nového výchozího nastavení jsou prvky podbarvovány a zvýraznění je naopak vypnuto.
  • Nastavení a filtrování prvků je dostupné z hlavního okna pomocí rozbalovacích ikon. Vzhled ikony s filtrem napovídá, zda je filtr použit či nikoli.
  • K předchozímu a dalšímu prvku seznamu je možné se dostat pomocí kláves Page Up / Page Down nebo Šipka nahoru / Šipka dolů
 • Byla vytvořena nová funkce pro vynesení převýšení mezi dvěma zadanými body. Funkce je dostupná z panelu nástrojů Konstrukce prvků mapy (dřívější panel Šrafy a schody). Převýšení lze vynést nejen v 3D, ale i ve 2D výkresech za předpokladu, že na lomových bodech identifikovaných linií jsou nalezeny geodetické body s vyplněnou zetovou souřadnicí.
 • Změny v Zaokrouhlení souřadnic
  • Zaokrouhlení můžete spustit i v režimu kontroly - nezaokrouhlené prvky / souřadnice se jen pošlou do Prohlížení vybraných prvků.
  • Lze zaokrouhlit jen vybrané prvky, a to v ohradě nebo výběrové množině (doposud se zaokrouhloval celý výkres). Nové možnosti jsou dostupné i jako parametry příkazu pro dávkové zpracování.
  • Byl opraven problém, kdy se texty, které mají jiný vztažný bod než vlevo dole, nemusely zaokrouhlit správně.
  • Možnost zaokrouhlení souřadnic prvků je jako jedna z voleb k dispozici i v exportu výkresů. Díky tomu nemusíte před předáním zakázky na zaokrouhlení pamatovat.
 • Nástroj Příprava výkresu byl rozšířen na obecnější vytvoření / změnu objektů. Zásadní změnou prošla zejména změna objektů, která vám ušetří spoustu kroků - na jedno kliknutí provedete takové změny, které dříve bylo nutné řešit smazáním a opětovným kreslením objektu. Nově lze změnit všechny grafické atributy a aktualizují se i závislé hodnoty popisných informací, případně atributy souvisejících popisů. Nástroj můžete využít:
  • pro úvodní přípravu stávajících dat (aby prvky dostaly správné atributy podle definice datového modelu projektu, případně aby se připojily popisné informace)
  • pro průběžnou změnu tříd objektů nebo jejich variant (příklad: objekt nakreslíte jako určité vedení bez rozlišení, později zjistíte, o jaký konkrétní druh vedení se jedná a potřebujete jednoduše upravit odpovídající atributy).
  Pozn.: Nástroj najdete pod novým názvem Vytvořit / změnit objekty... v nabídce Objekt, což je přejmenovaná nabídka Kreslení. Současně byla do nabídky Objekt přesunuta i funkce Informace o objektu.
 • Kontrola a změna atributů prvků byla rozšířena o možnost kontroly / změny dalších atributů:
  • úhel natočení buněk a textů - kontrola i změna, přičemž u změny lze zadat absolutní nebo relativní natočení
  • závislost textů na pohledu - kontrola i změna
  • třída prvků - kontrola i změna
  • priorita - kontrola i změna
  • průhlednost - kontrola i změna
  • příslušnost ke grafické skupině - jen kontrola (kontroluje se, zda prvek patří do grafické skupiny: 0 - prvek nesmí patřit do grafické skupiny, n - prvek musí patřit do grafické skupiny a ta musí obsahovat "n" prvků, * - prvek musí patřit do grafické skupiny a ta může obsahovat libovolný počet prvků)
 • V modulu Kontrola a oprava čárové kresby byly přepínače Zachovat bodové čáryOznačit bodové čáry sdruženy do jedné volby umístěné nad příbuzným nastavením pro řešení krátkých čar.
 • Ve funkcích pro kreslení schodů byly přidány možnosti jak kresbu umístit (Jako značkuJako samostatné prvky) a zda se má kreslit obvod schodů.
 • Součástí instalace jsou další rámy mapových listů a výkresů pro geodety a projektanty, používané modulem Tisk mapových listů. Kromě standardních formátů ISO jsou k dispozici i skládané formáty v násobcích formátu A4 (3xA4 až 9xA4, 2x2A4 až 5x2A4). Rámy jsou tvořeny tak, že jsou odděleny značky (buňky) pro jednotlivé formáty a popisové pole, což usnadňuje jejich úpravu - pokud do značky popisového pole doplníte vaše logo, změna se promítne ve všech cca 40 formátech.
 • V modulu Náhrada čar lomenými byl opraven následující problém - pokud bylo zapnuto vytvoření složeného řetězce, v případě, že počet vrcholů překročí maximální počet vrcholů lomené čáry (5000 pro DGN V8, 101 pro DGN V7), vytvořil se tento prvek v aktivní vrstvě místo ve vrstvě původních prvků.
 • Bylo urychleno připojování / odpojování referenčních výkresů v režimu Automaticky podle rozsahu výkresů.
 • Při aktualizaci projektu podle novější verze předlohy zůstává zachováno nastavení uložených pohledů.
 • V modulu Import dat KN ve výměnném formátu byla mezi podporované verze výměnného formátu přidána i verze 3.5. Nedošlo v ní k žádným změnám, které by měly vliv na načtení dat, jen se při výběru souboru s touto verzí nezobrazí upozornění.

7. Přechod z předchozích verzí MGEO

V možnostech nastavení projektu došlo k mnoha změnám, proto je nutné projekty vytvořené ve starších verzích MGEO aktualizovat. Ve Správci projektů a v dialogovém okně Otevřít projekt jsou barvou pozadí ikony rozlišeny nepřevedené a převedené projekty - nepřevedené mají šedé pozadí, převedené mají obvyklé bílé pozadí. Aktualizace se nabídne při otevření projektu - stačí ji jen potvrdit a vyčkat na dokončení. Jak již bylo uvedeno, práce s popisnými informacemi a popisy vyžaduje použití výkresu ve formátu DGN V8, proto jsou při aktualizaci projektu převedeny do formátu DGN V8 všechny výkresy s popisy (to se týká i výkresů s geodetickými body). Pokud potřebujete data takových projektů předávat ve formátu DGN V7, nezapomeňte si v nastavení exportu výkresů upravit cílový formát.

Proveďte i aktualizaci předloh - nový projekt nelze vytvořit podle předlohy vytvořené ve starší verzi.

8. MGEO 9.0.1 (říjen 2009)

Pozn.: Upgrade z předchozí verze 9.0.0 je bezplatný.

 • Od této verze MGEO běží i na Bentley platformách řady V8i a V8i SELECTseries 1.
 • Při načtení kódovaného seznamu souřadnic
  • je možné zadat negativní výběr kódů - body s těmito kódy nebudou načteny.
  • geodetické body mohou být načteny pouze jako značka na základě kódu nebo jako doposud, tj. tečka geodetického bodu a značka na základě kódu.
 • Vylepšení možností práce s textovými popisy
  • Pro připojení nového textového popisu lze použít jak funkci Vynést popis, tak funkci Připojit popisné informace.
  • Pokud je pro třídu objektu textového popisu nastaven jako povolený typ prvku pouze Text, v textovém poli pak nelze zadat víceřádkový text (nelze odřádkovat klávesou Enter).
  • Pokud je k objektu připojeno více textových popisů se stejným obsahem, pak ukázáním na objekt se upravují všechny popisy současně.
  • Pokud je k objektu připojeno více textových popisů s odlišným obsahem, pak se po vyvolání úpravy ukázáním na objekt zobrazí v dialogovém okně šipky, kterými je možné se posunout na editaci dalšího popisu.
  • Pomocí funkce Upravit popisné informace je možné upravit i prosté texty. Stává se tak z ní univerzální nástroj pro úpravu čehokoli, co je ve výkresu reprezentováno prvky typu text nebo textový uzel - prostých textů, textových popisů nebo popisů, které zobrazují hodnoty uložené ve výkresu nebo v databázi.
  • Pro jednotlivé třídy objektů je možné nadefinovat více než jeden textový popis odlišující se atributy nebo způsobem vynesení.
 • Je podporován výměnný formát VFK verze 3.6. V této souvislosti byla knihovna geo1000.cel rozšířena o novou značku 3.19 - Zbořeniště, společný dvůr.
  Pozn.: Doporučujeme provést aktualizaci existujících projektů podle nově dodané struktury odpovídající VFK 3.6, jinak se Zbořeniště, společný dvůr načte jako nezařazená značka.
 • Všem dodávaným zakládacím výkresům byla nastavena návaznost na zeměpisné souřadnice. Toho lze na platformách Bentley od verze V8i využít ve funkcích, které potřebují znát polohu na Zemi. Výkresy s tímto nastavením můžete např. bez dodatečných kroků vyexportovat do Google Earth ve formátu KMZ (KML).
 • Tato verze je první, která byla testována v prostředí Windows 7 (na platformě MicroStation V8i SELECTseries 1). V této souvislosti byla provedena jen jedna drobná úprava týkající se zobrazení formulářů.

Poznámky k úvodnímu stavu prostředí na verzích V8i:

 • V MicroStationu V8i zabírá oblast s úlohami poměrně velkou část obrazovky. Proto byl při práci v prostředí MGEO jako výchozí zvolen režim Panel s úzkými panely po stranách (jako na platformách řady XM Edition) - viz Přednostní nastavení > Úlohy > Prezentace.
 • Ve Standardním panelu MGEO, který se ukotvuje v horní části plochy, jsou dvě doposud dostupné ikony ve výchozím stavu skryty. Ze statistik používaných rozlišení obrazovek vyplývá, že nejčastější horizontální rozlišení je 1280 pixelů a při tomto rozlišení by se už Standardní panel se všemi ikonami na platformách řady V8i nevešel do jedné řady. Kdo má větší rozlišení, může si tyto ikony zapnout z kontextové nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka.

9. MGEO 9.0.2 (únor 2010)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 9.0.x je bezplatný.

 • Byla vytvořena nová funkce pro vyhledání, výběr nebo odstranění geodetických bodů. Oproti původnímu vyhledání umí zkombinovat více výběrových podmínek (např. "Vyhledej mi body na trase elektrického vedení v rozsahu od-do v zadané lokalitě") a nově umožňuje vybrané body přidat do výběrové množiny a následně s nimi provést nějakou další operaci. Příklad využití: Potřebujete bodům na určitých objektech změnit typ bodu (vzhled). Pomocí funkce Vyhledat / vybrat body je vyberete a pomocí funkce Objekt > Vytvořit / změnit objekty změníte na jiný typ bodu. Nová funkce zjednodušila nabídku Body - nahrazuje dosavadní funkce Vyhledat bod, Prohlédnout bodyOdstranit body v zadaném rozsahu.
 • Existuje možnost nastavit maximální jednotkovou velikost zobrazení textů a značek, což je užitečné při práci s hustě zaměřenou kresbou. Při přibližování pohledu se texty a značky nezobrazí větší než určitá velikost v pixelech a přitom zůstávají zachovány vzájemné poměry jejich velikostí. Doposud MGEO nabízelo tuto možnost jen při nájezdu na blízké geodetické body, kdy se velikost zobrazení textů a značek upravovala pouze v pohledu s detailem. Nyní lze tento způsob zobrazení zapnout pro běžné pohledy. V nastavení se určuje, kolika pixelům na obrazovce má odpovídat nejmenší čitelný text na papíře. Je-li velikost konkrétního textu násobkem nejmenšího textu, je pak tento text na obrazovce zobrazen maximálně násobkem zadaného počtu pixelů.
 • Výše popsané nastavení velikostí textů a značek spolu s dříve dostupným nastavením změny vzhledu prvků můžete nyní pohotově měnit i v novém panelu, který lze ukotvit např. ke spodnímu okraji pracovní plochy. Panel se otevírá z nabídky Nastavení.
 • Pokud je zvolen odlišný vzhled prvků, např. Referenční výkresy v jedné barvě, projeví se nyní i v tiskovém výstupu.
 • Ve funkcích pro práci s geodetickými body lze výběry objektů uložit. Příklad využití: směrnice ČEZ vyžaduje předat více seznamů souřadnic, přičemž je potřeba exportovat zvlášť body na trase NN a VN, které jsou vedeny v rámci jedné kategorie. Toho lze nyní jednoduše dosáhnout výběrem připravených seznamů objektů.
 • Ve funkci pro doplnění poznámek / kódů geodetických bodů podle kresby můžete nyní:
  • určit typ kódů, které mají být doplněny (měřické, kódy směrnice apod.)
  • doplnit prioritně poznámky podle bodových objektů (pokud je na geodetickém bodu bodový i liniový objekt, doplní se volitelně jen poznámka podle bodového objektu / značky)
  • zvolit, zda se poznámky a kódy budou doplňovat ke stávajícím (pokud ještě neexistují) nebo zda se budou vždy přepisovat
  • doplnit poznámky / kódy i v případě, že značka objektu je současně geodetickým bodem
  • doplnit poznámky / kódy i v případě, že prvek, pod kterým je geodetický bod, není objektem
 • Pokud je při použití funkce Přesunout objekt včetně popisů a související kresby zapnuto Přesunout včetně navázaných linií, přesouvá se nyní i kresba tvořená dalšími typy prvků (oblouky, komplexními prvky...).
 • Funkce Kopírovat objekt včetně popisů byla přejmenována na Kopírovat objekt / prvek a rozšířena tak, že nekopíruje jen objekty a s nimi provázané popisy, ale i ostatní kresbu (neobjekty, samotné popisy...). Nemusíte tedy uvažovat, kterou funkci pro kopírování použít. Pro připomenutí, funkci kopírování z MicroStationu nelze použít pro kopírování včetně popisných informací a popisů. Proto vznikla obdobná funkce MGEO, která očekávané chování zajišťuje.
 • Kreslení terénních šraf
  • Počátek šraf lze určit odděleně od identifikace hrany svahu, což umožňuje přesnou návaznost protilehlých šraf v korytech
  • Byla přidána další metoda seskupení prvků, a to do grafické skupiny
 • Pro spojení výkresů můžete využít novou funkci v kontextové nabídce Správce výkresů. Při dodržení postupu přidání výkresu do projektu a následného spojení pomocí této funkce jsou vyřešeny potenciální konflikty (na rozdíl od obdobné funkce MicroStation).
 • Součástí instalace MGEO je nyní funkce pro inteligentní kreslení linií, která byla doposud dostupná pouze v softwarech řady SPIDER. Funkce je užitečná pro automatické začišťování kresby, např. odboček trasy vedení a pro kreslení pravoúhlých schémat i geoschémat s paralelními liniemi vedení s pravidelným rozestupem.
  Podobně jako rozšířená funkce pro umisťování značek není tato funkce dostupná z ikony, protože se vyvolává při kreslení konkrétních objektů. Její přítomnost je nebo bude předpokladem některých námi dodávaných předloh, např. předlohy podle směrnice ČEZ. Pokud ji budete chtít použít ve vlastních předlohách (datových modelech), použijte příkaz PLACE LINE EXTENDED a chcete-li, aby fungovalo začišťování, mělo by být u dané třídy objektu zapnuto Objekt se automaticky začišťuje.

10. MGEO 9.0.3 (červen 2010)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 9.0.x je bezplatný.

 • Kontrola a změna atributů prvků
  • Prvky umí vybrat i na základě hodnoty v popisných databázových informacích, v režimu změn umí hodnotu popisných informací změnit
  • Kopírování / přesun prvků do jiných výkresů (např. při rozdělování kresby do více výkresů) pracuje nyní jiným způsobem, nedochází k rušivému otevírání cílových výkresů. Týká se to i použití v rámci exportu výkresů.
  • Kromě běžných měřítek je možné zadat jakékoli méně časté nebo netypické měřítko.
 • Práce s geodetickými body
  • Do funkce pro Kontrolu bodů byl přidán přepínač, kterým lze ovlivnit, zda se budou kontrolovat body vůči konstrukčním objektům (objektům se třídou Konstrukční).
  • V nastavení projektu je nový přepínač, kterým lze globálně (pro všechny třídy objektů) vypnout povinnost umístění na geodetické body. Tak mohou stejnou předlohu použít různí uživatelé - zatímco pro geodety je povinnost umístění určité kresby na geodetické body užitečná, pro projektanty by to bylo na obtíž. Přepínač se týká jen kreslení, ostatní funkce, které využívají nastavení návaznosti na geodetické body, zůstávají beze změny.
  • Kontrola duplicit čísel bodů je řešena jiným způsobem - je rychlejší a není závislá na tom, kde jsou uloženy popisné informace bodů (tzn., že je dostupná nyní i v případě, že jsou popisné informace uloženy ve výkresu).
 • Funkce pro zaokrouhlení souřadnic zobrazuje hodnoty souřadnic a odchylku a pamatuje si nastavení přesnosti zaokrouhlení pro každý projekt samostatně.
 • V definici textových tříd objektů je možné nastavit:
  • Zarovnání se spodním dotahem podporovaným na platformách Bentley od verze V8i (pro zobrazení i na XM Edition), které lze využít pro zajištění kompatibility při výměně dat s jinými softwary
  • Pozadí textu. Při výchozím nastavení je použita barva pozadí výkresu, čehož lze využít u textů, pod nimiž nemá být zobrazena žádná kresba. Je-li např. umístěn na linii, pak linie vypadá zdánlivě přerušena. Tak lze zajistit požadavky na kartografický vzhled bez degradace dat na úroveň obrázku. Abyste dosáhli požadovaného vzhledu za všech okolností, bez ohledu na pořadí prvků ve výkresu, pořadí překreslování referenčních výkresů apod., je vhodné nastavení pozadí zkombinovat s nastavením priority (texty s pozadím by měly mít vyšší prioritu).
  • Hodnoty parametrů Řádkování, RozpalOdstup pozadí jsou nebo mohou být relativní vůči výšce textu. Výhodou je, že pokud se mění velikost textu, třeba i ve variantách, není nutné adekvátně tomu měnit nebo nastavovat související parametry. U Řádkování je to z důvodu kompatibility s původními hodnotami volitelné, při vytvoření nové třídy objektů je už standardně zapnuto použití relativního řádkování.
  • Pevnou mezeru pokud potřebujete použít neproporcionální písmo i s běžným, proporcionálním fontem. Při vypnutém přepínači má Rozpal význam vzdálenosti mezi znaky, při zapnutém přepínači má význam šířky znaku (mezery).
 • Ve funkcích pro umisťování značek a nastavení aktivního úhlu podle prvku je možné úhel nastavit i podle křivky, oblouku a kružnice (podle tečny v místě potvrzení).
 • Ve funkci pro umístění převýšení se text s hodnotou převýšení umisťuje se zetovou souřadnicí vypočtenou z průměru zetových souřadnic vybraných bodů.
Ukázka umisťování paralelních vedení
 • Byla rozšířena funkce pro paralelní kreslení linií
  • Sledování nyní pokračuje i v případě, že vybraná linie, vůči které má být kreslená linie paralelní, skončí a navazuje na ní další linie. Zastaví se až v místě větvení, kdy je potřeba znovu určit, kterým směrem se má nová linie vydat.
  • Změnu odstupu paralelní linie je možné provést rychleji pomoci myši - přičíst nebo odečíst o zadaný krok kliknutím na tlačítko.
 • Doposud, pokud jste potřebovali rozšířit nabídku programu o funkce nebo volání nástrojů s připravenými konfiguracemi, které jsou specifické pro daný typ zakázky nebo konkrétní projekt, museli jste upravovat standardně dodávaný soubor MDF, a to po každé instalaci nové verze programu. Nyní je možné nabídku rozšířit pomocí doplňkových souborů MDF, a to na několika úrovních - na úrovni uživatele, na úrovni sady knihoven nebo na úrovni projektu. Pokud je například v projektu nalezen soubor supplement.mdf, pak se při otevření takového projektu rozšíří standardní nabídka MGEO o položky nadefinované v tomto souboru. Pokud je supplement.mdf součástí předlohy, pak bude nabídka rozšířena u všech projektů vytvořených podle této předlohy.
 • Byla upravena knihovna gisoft.rsc obsahující liniové styly dle normy ČSN 01 3411 / STN 01 3411. Úpravy mají vliv na chování stylů v lomových bodech tak, aby se v místě zalomení nepoužívala mezera a byl vykreslen vrchol. Byly zkontrolovány a nastaveny textové části stylů tak, aby se na segmentu linie znaky vždy vypsaly celé nebo vůbec.
 • Instalace MGEO zabraňuje problému Bentley PowerMapu V8i (08.11), kdy se ve výkresech nabízí 13 nežádoucích vrstev s názvy Border, Border_outline, BorderPlot, Ebene 1 atd. a může pak způsobit problémy při předávání dat. Příčinou je konfigurace PowerMapu, která vždy zahrnuje soubor DGNLIB s uvedenými vrstvami.

11. MGEO 9.0.4 (červenec 2010)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 9.0.x je bezplatný.

 • Do panelu nástrojů Manipulace a úpravy byly přidány dvě funkce pro úpravu linií. První odpovídá rozšířené funkci pro kreslení linií a můžete ji využít např. pro pokračování paralelní linie. Druhá slouží k navázání dvou linií a řeší i případné popisné informace připojené k liniím.
 • Rozšířený příkaz pro kreslení linií (PLACE LINE EXTENDED) je nyní výchozím příkazem při vytvoření nové liniové třídy objektu.
 • V dialogovém okně pro načtení geodetických bodů byl přepínač ohrady přesunut do první záložky, aby byl lépe dostupný v případě, že chcete načítat body jen v oblasti omezené ohradou.
 • V modulu Kontrola a změna atributů prvků byl odstraněn problém při spouštění kontroly s parametry v příkazovém řádku, kdy se na závěr nebral v potaz stav některých přepínačů určujících jak mají být zobrazeny výsledky.
 • Měřítko je možné zadat i v úvodním dialogovém okně při vytvoření projektu.
 • Bylo provedeno několik dalších úprav, které zjednodušují zpracování zakázek podle směrnice ČEZ - podrobnosti jsou popsány v nápovědě programu a v samostatném dokumentu dodávaném s předlohou vytvořenou podle této směrnice.

12. MGEO 9.0.5 (listopad 2010)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 9.0.x je bezplatný.

 • Nastavení viditelnosti
  • Ovládání dialogových oken pro nastavení viditelnosti je nyní intuitivnější. V dialogovém okně Nastavení viditelnosti po objektech se již nepoužívají pojmy vstupnívýstupní pohled. Při běžném stisku tlačítka Použít se nastavení aplikuje jen na vybraný pohled. Pokud chcete nastavení aplikovat na více pohledů najednou, rozbalte tlačítko Použít a zaškrtněte požadované pohledy.
  • Ze Standardního panelu nástrojů je možné otevřít nebo rozbalit i dialogová okna Nastavení viditelnosti po skupináchSkupiny v pohledech. Ve výchozím stavu je zobrazena ikona pro otevření nebo rozbalení dialogového okna Nastavení viditelnosti po objektech. Klikněte na panel nástrojů pravým tlačítkem a zapněte si ty ikony, které používáte pro nastavení viditelnosti nejčastěji. Dialogové okno Skupiny v pohledech je nové a nabízí jinou možnost, jak pro pohledy nastavit viditelnost po skupinách. Na rozdíl od okna Nastavení viditelnosti po skupinách zobrazuje i stav.
  • Na základě odezvy uživatelů bylo obnoveno zobrazení názvu skupiny viditelnosti v záhlaví pohledů. Tato vlastnost byla vypuštěna v souvislosti s přechodem na Bentley platformy řady V8i, odkdy MicroStation často přepisuje záhlaví, např. při zoomování kolečkem myši. Nyní MGEO obnovuje své záhlaví i při těchto příležitostech. V případě potřeby je možné tuto vlastnost vypnout.
 • Tisk mapových listů
  • Pokud spouštíte MGEO s jinou než standardně dodávanou sadou knihoven, pak knihovnu s rámy můžete nyní vybrat vždy i ze standardně dodávané sady knihoven. To je užitečné v případech, kdy zadavatel neurčuje vzhled tisku, takže v sadě knihoven pro tohoto zadavatele není speciální knihovna s rámy a tudíž je možné tisknout pomocí standardně dodávaných rámů.
  • Pokud jste dříve chtěli, aby se určité prvky rámu netiskly (např. ořezávací rám, rámeček legendy), řešilo se to nezávisle na Tisku mapových listů a předpokladem byly úpravy v konfiguraci tisku v MicroStationu (.plt, .pltcfg). Nyní je to jednodušší - stačí, když vybrané prvky v rámu nastavíte jako konstrukční. Z důvodu kompatibility s dříve definovanými rámy se netisknou také prvky s číslem barvy 254 (aniž by bylo nutné upravovat konfiguraci tisku).
  • Je možné nastavit velikost ochranného okolí textů a priority.
 • V nastavení projektu je k dispozici nový přepínač Ukládat rozložení pohledů při zavření projektu. Pokud bude zapnut, po otevření projektu bude rozložení pohledů a výřezy v nich ve stavu před posledním uzavřením projektu. Oproti obdobnému přepínači Ukládat nastavení při ukládání změnPřednostním nastavení MicroStationu se liší v tom, že jej lze nastavit individuálně pro každý projekt a že záměrně neukládá mnohá další nikde zdokumentovaná nastavení, čímž se můžete se vyhnout nečekaným problémům při předávání dat.
 • V modulu Kontrola a oprava čárové kresby byla přidána možnost neoznačovat duplicitní prvky. To je potřeba v případech, kdy se v dávce spolu s kontrolou čárové kresby řeší duplicity samostatně pomocí modulu Duplicity a není žádoucí, aby se ve výsledném seznamu stejná duplicita objevila dvakrát.
 • Byl odstraněn problém v modulu Kontrola a změna atributů prvků, který se vyskytoval od verze 9.0.3. V případě, že se přesouvaly prvky z jednoho výkresu do druhého a tyto výkresy neměly stejnou tabulku barev, docházelo při zapnutém přepínači Při kopírování udržet barevný odstínPřednostním nastavení MicroStationu k přemapování barev.
 • V modulu Duplicity byl odstraněn problém, kdy nebyla odhalena duplicita u značek se vztažným bodem mimo kresbu značky.
 • Byl odstraněn problém při umisťování značky v režimu Rozdělit prvek v počátku značky, kdy docházelo k odstranění popisu i v případech, kdy to nebylo nutné.
 • Bylo provedeno mnoho dalších změn, které se používání dotýkají nepřímo. Například tvůrce předlohy může přesněji určit, které konfigurace se mají při aktualizaci projektu zkopírovat z předlohy a které nikoli.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2019 GISoft