Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 8.4 - seznam změn od verze 8.3

říjen 2007

1. Export výkresů pro předání

Možnosti exportu výkresů pro předání byly výrazně rozšířeny. Obecně se dá říci, že díky těmto rozšířením není nutné data vytvářet přesně tak, jak to požaduje směrnice, ale tak, aby jejich tvorba a údržba byla co nejjednodušší. Některé požadavky směrnic lze tudíž řešit až těsně před předáním, a to jednoduchým vyvoláním exportu.

 • Součástí prováděných úprav výkresů mohou být jakékoli změny atributů prvků nebo kopírování / přesuny prvků do jiných výkresů. Díky tomu můžete například data pořizovat do jednoho výkresu a pak je spolu s dalšími případnými úpravami "na jedno kliknutí" rozdělit do několika výkresů, jak to po vás může požadovat určitá směrnice. Změny se provádějí na základě souborů pravidel modulu Kontrola a změna atributů prvků, který je od verze 8.3 standardní součástí MGEO (není již volitelný modul).
 • Bylo zjednodušeno rutinní používání. Nastavení úprav prováděných při exportu je možné uložit pod zadaným jménem a při použití pak stačí vybírat z uložených nastavení, aniž byste se museli zabývat detaily. Z toho také vyplývá, že nastavení může být více - z jednoho projektu tak můžete snadno vytvářet výstupy pro více zadavatelů. Nastavení může být dodáno i jako součást předlohy.
 • Můžete zvolit, zda se budou exportovat otevřené výkresy (jako doposud) nebo vybrané výkresy projektu bez ohledu na to, zda jsou otevřeny či nikoli. Výběr výkresů se pamatuje pro další použití.
 • Možnost exportu podle ohrady - ohrada se aplikuje současně na všechny exportované výkresy.
 • Popisné informace objektů lze při exportu převést do podoby štítků. Přepínač je dostupný, pokud je v projektu nadefinováno jak a kam se mají jednotlivé popisné informace uložit.

2. Kontrola a změna atributů prvků

 • Mají-li se v režimu změn vybrané prvky kopírovat nebo přesouvat do jiného výkresu, upřesnění chování se už neurčuje nastavením položek v dialogovém okně, ale zadáním nových instrukcí v souboru pravidel. To znamená, že je nastavení spjato se souborem pravidel, jinými slovy, při použití už není nutné pamatovat na správné nastavení položek v dialogovém okně. Konkrétně:
  • Místo výběrového tlačítka Kopírovat / Přesunout jsou k dispozici instrukce COPYMOVE. Oproti dřívějšímu chování je navíc možné nastavení aplikovat nejen pro celé zpracování (tj. uvedením instrukce na začátku souboru pravidel), ale pro každé pravidlo nebo skupinu pravidel zvlášť. Po uvedení instrukce COPY nebo MOVE budou prvky určené v následujících dvojicích řádků kopírovány nebo přesouvány.
  • Zakládací výkres je možné určit pomocí instrukce SEEDFILE jménovýkresu.dgn.
  • Místo přepínače Zpracovávat prvky pouze jednou je k dispozici instrukce ONLYONE.
  • Výše uvedené změny se promítly i do funkce, která generuje soubory pravidel z výkresu nebo datového modelu. Generované soubory obsahují nové instrukce, stačí je upravit nebo odpoznámkovat.
  • Upozornění: Pokud používáte přesun prvků do jiného výkresu nebo volbu Zpracovávat prvky pouze jednou, musíte tato nastavení před prvním použitím v této verzi uvést do souboru pravidel. Totéž platí, pokud máte tyto odpovídající parametry uvedeny v příkazovém řádku vyvolaném z dávky nebo nabídky. Nová verze jim už nebude rozumět.
 • V souvislosti s možností použít změny atributů v exportu výkresů byly přidány tyto možnosti:
  • existuje možnost specifikovat prvky pomocí tříd objektů - místo vrstvy uvedete ve špičatých závorkách identifikátor třídy objektu, což je pro výběr prvků zcela postačující. Konkrétní atributy má smysl uvést jen v případě, že třída objektu má varianty a vy budete chtít zpracovat jen objekty určité třídy a varianty.
  • instrukce DELETE - odstranění prvků s nastavenými atributy - příklad použití: odstranění pracovní kresby, odstranění kresby, kterou některý zadavatel nepožaduje
  • instrukce CLONE - zkopírování prvku ve stejném výkresu s jinými atributy - příklad použití: rozdělení protlaku na dva prvky - osu trasy a značku chráničky
 • Jako oddělovač jednotlivých hodnot souboru pravidel CSV lze použít i středník a jako oddělovač desetinných míst čárku. To umožňuje úpravu těchto souborů i v prostředí novějších verzí programu Microsoft Excel, jehož česká verze již neumí načíst soubor oddělený čárkami.

3. Práce s projekty

 • Pokud jste v předchozích verzích do některé z projektových složek zkopírovali projekt pomocí souborového manažeru (např. projekt, který vznikl na jiném počítači, projekt, který vám někdo poslal, projekt ze zálohy apod.), museli jste jej nejprve Připojit, aby se objevil v seznamu projektů. Stejně tak, pokud jste chtěli, aby projekt nadále nebyl v seznamu, museli jste jej odpojit. To již není nutné. Správce projektů nyní uchovává pouze seznam skupin projektů (tj. seznam složek, ve kterých mohou být projekty umístěny) a seznam projektů se zjišťuje podle aktuálního obsahu projektových složek. Zkopírujete-li projekt do projektové složky, objeví se v seznamu po znovuotevření dialogového okna nebo po vyvolání volby Aktualizovat seznam projektů z kontextové nabídky.
  Pozn.: Je možné, že se vám v seznamu zobrazí více projektů než v předchozí verzi - navíc to mohou být projekty, které jsou umístěny v projektové složce, ale nebyly připojeny.
 • V různých skupinách mohou být projekty pojmenovány stejně. Na druhé straně to však znamená, že v dávkových operacích nebo při vytvoření zástupce pro spouštění s konkrétním projektem musíte projekt z důvodu jednoznačnosti zadat včetně skupiny, ve které se nachází.
 • Projekty je možné přejmenovat vyvoláním z kontextové nabídky nebo dvojím odstupňovaným kliknutím na název projektu.
 • Při vytvoření skupiny projektů jsou odlišeny projektové složky od ostatních složek - tak snadněji zjistíte, že už jste ve správné složce. Připojuje se vybraná nebo otevřená složka.
 • Z kontextové nabídky Správce projektů můžete snadno otevřít složku s projekty / předlohami nebo složku konkrétního projektu v souborovém manažeru.

4. Podpora Windows Vista a uživatelských složek

V souvislosti s podporou operačního systému Windows Vista byla provedena řada úprav. V následujících bodech jsou popsány ty nejviditelnější. Přečtěte si je i v případě, že Windows Vista zatím nemáte, protože změny mají vliv i na MGEO instalované ve starších operačních systémech.

 • Soubory programu MGEO byly doposud umístěny ve dvou složkách (nepočítáme-li knihovny). V jedné složce, standardně c:\Program Files\GISoft\MGEO, byly programové, konfigurační a pomocné datové soubory, ve druhé složce, standardně c:\Prj, data programu neboli projekty. Některé soubory se při práci s programem vytvářely nebo modifikovaly ve složce c:\Program Files\GISoft\MGEO, což na Windows Vista není možné. V této složce a všech podsložkách nemají uživatelé oprávnění pro zápis, aby instalované programy byly chráněny před útoky počítačové havěti. Z tohoto důvodu byly všechny soubory, které se při práci s programem MGEO vytvářejí nebo modifikují, přesunuty dle doporučení Microsoftu mimo složku Program Files. Z těch nejdůležitějších jmenujme:
  • Konfigurační soubory nezávislé na projektu - byly přesunuty do uživatelské složky. Z toho také vyplývá, že pokud se na jednom počítači střídá více uživatelů, každý má nyní své vlastní nastavení. Jinými slovy, globální nastavení (nastavení nezávislé na projektech), změnilo svůj význam na uživatelské nastavení.
   • Protože jsou nové složky hůře dostupné (např. c:\Users\VášÚčet\AppData\Roaming\GISoft\MGEO na Windows Vista nebo c:\Documents and Settings\VášÚčet\Data aplikací\GISoft\MGEO na Windows XP), snažili jsme se co nejvíce usnadnit přístup do těchto složek přímo z prostředí programu, a to stiskem tlačítka Otevřít složku s uživatelskými konfiguracemi v dialogovém okně Nastavení > Základní možnosti.
   • Konfigurace ze starších verzí je při prvním spuštění zkopírována do nového umístění.
  • Předlohy a ukázkové projekty - byly přesunuty do podsložek základní složky pro projekty.
   Pozn.: Pokud budete tuto verzi instalovat přes předchozí verzi, v seznamu projektů uvidíte dvojí předdefinované skupiny - ve skupinách pojmenovaných PředlohyPříklady najdete projekty z nové verze programu, ve skupinách Předlohy (1)Příklady (1) projekty z předchozí verze umístěné v původní složce c:\Program Files\GISoft\MGEO\Projects. Máte-li v těchto skupinách nějaké vlastní projekty, přesuňte je nebo překopírujte do nového umístění a pak původní skupiny Předlohy (1)Příklady (1) odstraňte.
  • Soubory LIC s licenčním klíčem - mohou být nyní ve dvou složkách. Základní složku nejjednodušeji otevřete z nápovědy s úvodními informacemi, kterou lze zobrazit zapnutím přepínače Zobrazit informace o dalších krocích před spuštěním na poslední stránce instalačního programu nebo kdykoli později z nabídky Nápověda > Úvodní informace. Seznam složek, ve kterých se hledají soubory LIC lze dále upravit, čehož je možné využít, pokud používáte sdílené síťové licence - soubory LIC pak mohou být na jednom místě (serveru) společném pro všechny uživatele.
  • Definice nabídky je standardně umístěna v programové složce, tedy na Vistách nedostupná pro editaci běžným uživatelem. Neznamená to však, že běžný uživatel nemůže nabídku upravit. Nově může být definice nabídky umístěna i v uživatelské složce. Najdou-li se definice nabídky v obou složkách, prioritně se použije definice s novějším časem - je to proto, aby se po instalaci novější verze vždy použila standardní, neupravená nabídka.
 • Základní složka pro projekty na Vistách je c:\Users\Public\MGEO projects.
 • Změna složek si vyžádala i úpravu v programových rozšířeních pro MGEO, např. Rozšíření pro České dráhy. Po instalaci této verze MGEO byste si měli nainstalovat i novější verzi rozšíření (upgrade je zdarma).

5. Kontrola a oprava čárové kresby

 • V některých případech je výběr prvků ke zpracování pomocí vrstev nedostatečný a je potřeba je rozlišit podle dalších atributů. Proto byla do nastavení přidána možnost upřesnění výběru pomocí barvy, tloušťky a stylu. Atributy je možné do výběru přidat (např. zpracovat pouze linie se zadanými styly) nebo naopak z výběru odebrat (např. zpracovat linie se všemi styly vyjma zadaných).
 • Doposud bylo možné odstranit přesahy kratší než tolerance začištění. Nyní je možné délku odstraňovaných přesahů nastavit nezávisle na toleranci začištění a tak odstranit i delší přesahy. Pokud bude v poli Zapisovat přetahy delší než uvedena hodnota 0, bude to mít stejný význam jako vypnutý přepínač Zapisovat krátké čáry přetahů v předchozích verzích (tento přepínač byl odstraněn).
 • Je možné nastavit, aby nově vzniklé body byly zaokrouhlovány na zadanou hodnotu, např. na centimetry. Doposud se nové body vytvářely vždy s maximální přesností, kterou dovoloval výkres.
 • U kontroly volných konců lze nastavit, že Konec čáry ve vrcholu jiné čáry je v pořádku. Toho lze využít pro odhalení chyb u specifických prvků jako jsou chráničky, u nichž by koncové body měly ležet na lomových bodech jiných liniových prvků (trasy vedení). Pole Vrstvy se značkami bylo v této souvislosti změněno na Vrstvy navazujících prvků.
 • Krátké čáry je možné nejen zkontrolovat, ale i opravit, tj. odstranit krátké úsečky nebo vypustit krátké segmenty lomených čar.
 • Je možné zapnout označování opravených míst. Díky tomu můžete po začištění zkontrolovat, jak byly jednotlivé prohřešky v kresbě vyřešeny. Tato místa jsou označena odlišně od stejných, ale nevyřešených míst, aby je bylo možné při prohlížení odfiltrovat.
 • Byla přidána volba Ponechat chyby z předchozí kontroly / opravy. Zapnout tento přepínač je užitečné, pokud jeden výkres začišťujete v několika krocích a chcete mít všechna chybová místa v jednom seznamu.
 • Při volání programu z příkazového řádku lze zadat parametr -VERIFY, který zajistí spuštění programu v režimu označování chybových míst. Parametr je nutno zadat až na konci za případným názvem XML souboru s konfigurací.

6. Podpora databáze SQL Server 2005 Express Edition

Poznámka na úvod: Pokud jste doposud nevěděli, že MGEO pracuje s nějakou databází, můžete tuto část s klidem přeskočit.

SQL Server 2005 Express Edition (dále SSE) je databázový systém odvozený od "plného" SQL Server 2005. Je nabízen zdarma, ale za cenu toho, že maximální velikost databáze je omezena na 4GB. Na druhé straně však na rozdíl od "plného" SQL Serveru nabízí vlastnosti využitelné pro lokální databáze. To prakticky znamená, že databáze (databázový soubor MDF) může být uložena spolu s ostatními daty projektu. Pokud zkopírujete složku projektu, zkopírujete s ním i jeho databázi, což v případě "plného" SQL serveru není možné. S projekty tak můžete nadále pracovat tak, jak jste zvyklí (kopírovat, přesouvat, zabalit do souboru ZIP, poslat e-mailem apod.).

Pro použití SSE v programu MGEO jsou v zásadě dva důvody. Pokud jsou vaše data tak velká, že se v určitém projektu nebo projektech blížíte k limitu databáze Microsoft Access 2GB, můžete tento limit posunout na dvojnásobek aniž byste museli investovat do placeného databázového systému. Druhým důvodem může být potřeba datové spolupráce s "plným" SQL Serverem.

Předpokladem použití je nainstalovaný SQL Server 2005 Express Edition (volně ke stažení na stránkách společnosti Microsoft) a v MGEO nastavení stejného jména instance, které bylo zvoleno při instalaci SSE. Pokud je použito standardní jméno SQLEXPRESS, není nutné na straně MGEO dělat nic. Případný převod databáze existujících projektů je velice jednoduchý - v nastavení konkrétního projektu změníte Typ databáze a počkáte až převod proběhne.

Pozn.: Výchozí databází zůstává Microsoft Access. V tomto případě není nutné po instalaci provádět žádné další kroky.

7. Ostatní

 • Na různých místech programu lze otevřít určitou složku v souborovém manažeru (např. složku projektu, složku s uživatelskými konfiguracemi apod.). Nyní si můžete nastavit, který souborový manažer se použije. Standardně se používá Průzkumník Windows, v případě, že nemáte tento souborový manažer v oblibě, můžete si zvolit jiný, např. Total Commander.
 • Existuje možnost snadného spuštění více verzí MGEO v jedné verzi MicroStationu (nebo jiné odvozené platformy). Při instalaci zvolíte jinou složku a zadáte takové jméno zástupce pro spouštění, které nepřepíše zástupce z předchozí verze. To je vše. Kromě základní složky programu jsou samostatně umístěny i dodané knihovny značek, stylů čar apod. Každá verze používá svou sadu knihoven.
  Pozn.: Takto jednoduché je to pro MGEO 8.4 a budoucí verze programu. Pokud potřebujete pracovat současně s touto a starší verzí, musíte provést jeden krok navíc, a to upravit zástupce starší verze. V poli Cíl přidejte na konec např. "-wsGI_MGEO=c:\Program Files\GISoft\MGEO83\", a to včetně uvozovek. Cestu na hlavní složku starší verze upravte podle umístění na vašem počítači.
 • Zjednodušilo se vytvoření nové sady knihoven. V dialogovém okně Nastavení > Základní možnosti > Sada knihoven klepněte na tlačítko Připravit novou sadu knihoven..., zadejte jméno a zvolte, kde se má vytvořit zástupce pro spouštění. Pak již stačí do připravených složek nakopírovat knihovny a spustit MGEO pomocí nového zástupce.
 • Mapové kóty - do nastavení byla přidána možnost ovlivnit, zda se budou zobrazovat vynášecí čáry či nikoli.
 • Zaokrouhlení výkresu se zadanou přesností je možné spustit i z příkazového řádku. Toho lze využít např. při dávkovém zpracování.
 • Do knihoven bodových a liniových značek byly přidány nové značky podle vyhlášky ČÚZK 26/2007. Současně byly v knihovně geo1000.cel upraveny popisy jednotlivých značek. Původní popisy totiž pocházely ještě z éry V7, kdy popis byl v mnoha směrech omezen.
 • Import / export šablon datového modelu - nevybírají se soubory XML, ale jména ze seznamu.
 • Možnost volby oddělovačů v CSV souborech byla zavedena i v dalších modulech - Práce s popisnými informacemi KN (výstupy), Mapové listy (klad ČD).

8. MGEO 8.4.1 (březen 2008)

Pozn.: Upgrade z předchozí verze 8.4.0 je bezplatný.

Nejvýznamnější změnou je, že od této verze MGEO podporuje Bentley platformy XM Edition, a to

 • MicroStation V8 XM Edition
 • MicroStation PowerDraft XM Edition
 • Bentley PowerMap XM Edition

Upozornění 1: MGEO pro platformy řady XM Edition má tentokrát samostatnou instalaci. Proto věnujte pozornost tomu, kterou verzi stahujete.

Upozornění 2: Pokud budete MGEO provozovat s Bentley platformou verze XM Edition, doporučujeme se vyhnout verzi 08.09.04.51. Při práci s většími výkresy jsou některé operace (např. připojování referenčních výkresů) výrazně pomalejší, což se projeví negativně i v některých funkcích MGEO. Použijte starší (08.09.03.xx) nebo novější verzi (08.09.04.88 nebo vyšší).

8.1  Další změny

 • Modul Práce s geodetickými body - funkce pro spojování geodetických bodů (Zadávat body pomocí čísel) byla rozšířena. Je možné zadat počáteční a koncové číslo bodu. Po potvrzení dojde ke spojení všech bodů v zadaném rozsahu, což je užitečné pro spojení souvislé trasy.
 • V nástroji pro kreslení terénních šraf je nový přepínač Hranu/patu zjišťovat z převýšení. Bude-li zapnutý, můžete linie vybrat v libovolném pořadí, tzn. nemusíte uvažovat, která linie je hrana a která pata svahu. To funguje nejen pro 3D kresbu, ale i 2D kresbu za předpokladu, že na lomových bodech identifikovaných linií jsou nalezeny geodetické body s vyplněnou zetovou souřadnicí.
 • Modul Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM)
  • Je podporován výměnný formát verze VFK 3.2.
   Pozn.: Doporučujeme provést aktualizaci vašich projektů podle nově dodané struktury odpovídající VFK 3.2, jinak se věcná břemena načtou jako nezařazené.
  • Nově se vytvářejí prvky orientační mapy (pokud jsou v souboru VFK obsaženy)
 • Modul Práce s daty KN
  • Protože došlo ke změně odkazu pro ověření popisných informací na serveru http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , byl tento odkaz změněn i v programu. Navíc je možné tvar odkazu zadat uživatelsky v dialogovém okně Nastavení, aby bylo možné reagovat na případné změny v budoucnu bez nutnosti zásahu do programu.
 • Tisk mapových listů
  • Pokud je v poli Výstupní soubor zadáno nějaké jméno, pozice počítadla souborů je nyní na konci jména souboru, např. Tisk001.pdf, Tisk002.pdf atd.
  • Pokud se tiskne do souboru (např. PDF) a v poli Výstupní soubor není uvedeno žádné jméno, nabídne se možnost zadání jména souboru ihned po stisku tlačítka Vytisknout. Výchozí jméno odpovídá nastavení MicroStationu a pokud jej chcete změnit, upravte si příslušné nastavení ovladače tisku.
  • Index bílé barvy pro tisk ochranného okolí textů a značek již není nutné nastavovat - bílá barva je definována interně pomocí složek RGB.
  • Barva pozadí pracovních výkresů pro tisky (pltwrk2d.dgnpltwrk3d.dgn) je nastavena na bílou.
   Pozn.: V existujících projektech, ve kterých už byly pracovní výkresy použity (nakopírovány), zůstává původní barva a v případě potřeby je možné ji změnit. Není to ale nutné, na výsledný tisk to nemá vliv. Výchozí bílá barva je nastavena jen proto, aby pozadí na obrazovce odpovídalo bílé barvě papíru.
 • Zpřehlednění dialogového okna pro vytvoření nového výkresu, možnost zadat poznámku už při vytvoření, zobrazení doporučeného názvu výkresu...
 • Prohlížení vybraných prvků
  • Zvýraznění a podbarvení je možné vytisknout (!) - pouze na Bentley platformě verze XM Edition
  • Ze záhlaví i z nabídky Seznam je nyní zřejmé, zda je aktuální seznam dočasný nebo uložený v souboru LVE
 • Změny v Definici seznamu pro kreslení
  • Je možné nastavit, aby ve výchozím seznamu nebyly zobrazeny již použité třídy objektů
  • Výchozí seznam je možné seřadit podle vybraného sloupce

9. MGEO 8.4.2 (červenec 2008)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 8.4.x je bezplatný.

 • Práce s geodetickými body
  • Ve funkcích Hromadně vytvořit body (dnes Vytvořit body na objektech), Přečíslovat bodyVýstup bodů je možné zpracovávané prvky (např. prvky, na kterých se mají vytvořit geodetické body) zadat i přes výběrovou množinu. Výběr prvků tak můžete provést jinde na základě jiných kritérií než je vrstva resp. objekt, např. na základě stavu projektovaný / stávající.
  • V dřívějších verzích se ve funkci Hromadně vytvořit body (dnes Vytvořit body na objektech) bod nevytvářel, pokud byl na dané souřadnic nalezen jakýkoli geodetický bod. Nyní se zohledňují i typy bodů, tzn. že se další bod nevytváří jen pokud je na stejné souřadnici nalezen bod stejného typu.
  • Při ručním zadávání poznámek ve výstupu seznamu souřadnic se nabízí naposledy zadaná poznámka.
  • Funkce Hromadně vytvořit body byla přejmenována na výstižnější Vytvořit body na objektech.
 • Bylo změněno nastavení způsobu zobrazení (Nastavení > Základní možnosti > Zobrazování). Nově jsou předdefinovány tyto způsoby zobrazení:
  • Referenční výkresy v tlumených barvách (ve výchozím stavu 40% hodnoty barvy)
  • Kontrola návazností kresby výkresů (způsob zobrazení, při kterém jsou tloušťkou a barvou odlišeny překrývající se linie v aktivním a referenčních výkresech)
  • Rozlišit objekty s / bez DB vazby
  • Rozlišit objekty / neobjekty
  Stojí za to zmínit, že způsoby zobrazení nejsou vázány na výkresy a zůstávají aktivní i při přepínání mezi výkresy. Navíc jsou všechny způsoby zobrazení editovatelné a je možné vytvořit vlastní pojmenovaný způsob zobrazení. K dispozici jsou tyto nové možnosti:
  • Nastavit atributy zobrazení nejen pro referenční, ale i pro aktivní výkres
  • Nastavit tloušťku prvků
  • Nastavit zobrazení v tlumených barvách
  • Nastavit zobrazení podle nových rozlišovacích kritérií - objekty s / bez databázové vazby a objekty / neobjekty
  • Oproti dřívějším verzím jsou nastavené barvy nezávislé na tabulkách barev výkresů, tzn. že při přepínání výkresů s různými tabulkami barev se nastavená barva nebude měnit. Na platformě XM Edition lze nastavit libovolnou barvu 24bitového barevného prostoru.
 • Byla přidána možnost upravit texty v externím textovém editoru. Nejprve se texty aktivního výkresu vyexportují do textového souboru s příponou .TXT, který je možné otevřít v libovolném textovém editoru. Chcete-li funkci využít pro kontrolu pravopisu, můžete použít textový editor PSPad nebo MS Word (při použití MS Word je nutné pamatovat na to, aby po uložení zůstal zachován formát souboru, tj. aby se neuložily řídicí znaky). Po provedení úprav vyvoláte v MGEu aktualizaci textů, přičemž máte možnost prohlédnout opravené texty pro případ, že se změnila jejich délka.
  • Pokud text v textovém editoru odstraníte (číselný identifikátor je nutné zachovat), odstraní se při aktualizaci text z výkresu.
  • Pokud v textovém editoru změníte počet řádků textu, dojde při aktualizaci k odpovídající změně typu prvku (texttextový uzel). Změna textový uzel na text se řídí nastavením přepínače Uchovat textyPřednostním nastavení
  Pozn.: tato funkce z pochopitelných důvodů neumožňuje upravit popisy, tj. texty zobrazující formátovaný obsah připojených databázových údajů, protože by při nejbližší příležitosti došlo k aktualizaci podle hodnot v databázi.
 • Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM) umožňuje načíst VFK s definičními body parcel. Definiční body se načítají jako parcelní čísla a můžete je využít pro vyhledání parcel v katastrálních územích, kde zatím neexistuje katastrální mapa ve vektorové podobě. Související změna byla provedena i v modulu Práce s popisnými informacemi KN - kliknutím na definiční bod ve formě parcelního čísla se zobrazí popisné informace parcely.
 • Kontrola a oprava čárové kresby
  • Byla přidána nová možnost dělit lomené čáry v počátku značek (v režimu kontrol jsou při odpovídajícím nastavení nerozdělené lomové body v počátku značek označeny jako chyba).
  • Segmenty nulové délky v lomených čarách jsou označeny i v režimu kontrol (doposud byly řešeny jen v režimu oprav).
 • Do panelu nástrojů Manipulace a úpravy byla přidána funkce pro změnu zarovnání textu bez posunu pozice textu (MicroStation při změně zarovnání mění pozici textu). Doposud byla tato možnost jen v modulu Kontrola a změna atributů prvků (je-li v cílovém řádku před zkratkou zarovnání uvedena hvězdička), nyní je dostupná i pro interaktivní změny - změnu lze aplikovat na texty vybrané ukázáním nebo texty ve výběrové množině.
 • Export výkresů nyní vytváří výkresy v podsložkách projektové složky EXPORT pojmenovaných podle data a pořadí v rámci dne, např. 2008-06-27 Export výkresů 01. To umožňuje jednoduše najít (vybrat) soubory, které s určitým exportem souvisejí a současně zachovat dřívější exporty, např. stav k určitému dni.
 • Možnost otevřít složku v nastaveném souborovém manažeru byla přidána na další dvě místa - hlavní složku projektu je možné otevřít při zavření projektu a projektovou podsložku DGN je možné otevřít v dialogovém okně pro přidání existujících výkresů do projektu.
 • V dialogovém okně Tisk > Úpravy při tisku byl odstraněn přepínač Tisknout jednobarevně (pocházel z doby, kdy v MicroStationu nebylo možné jednoduše nastavit černobílý tisk).
 • Bylo opraveno několik problémů vyskytujících se v MGEO 8.4.1 na platformě XM Edition (šlo většinou o problémy způsobené odlišným chováním interních funkcí MicroStation XM Edition)
  • Nebylo možné vytvořit nový projekt ve výchozí skupině Projekty
  • Nebylo možné identifikovat body ve funkci Vyrovnat body do přímky
  • Objekty typu útvar se vytvářely vždy jako neprůhledné, i když byl nastaven atribut Vyplnění na Ne.
  • MicroStation XM Edition používá styl dialogových položek Windows - na Windows Vista to má bohužel negativní důsledek, že rozbalovací seznam vypadá jako tlačítko a je tudíž potlačena případná barva pozadí. Rozbalovací seznamy ve formulářích MGEO vypadají nyní tak, jak bylo doposud zvykem.

10. MGEO 8.4.3 (říjen 2008)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 8.4.x je bezplatný.

 • Bylo vyřešeno několik problémů se vzhledem vyskytujících se v prostředí Bentley platformy XM Edition na operačním systému Windows Vista.
 • Program nebylo možné provozovat s verzí Bentley platformy 08.09.02.xx (důvodem byla neexistence jedné interní funkce).
 • Byl optimalizován export výkresů podle ohrady. Pokud pracujete s daty, kde jsou referenční výkresy využity pro plošné rozdělení rozsáhlejšího zájmového území, pak se vyexportovaly i výkresy, jejichž obsah do ohrady nezasahoval (výkresy byly prázdné a jejich seznam se vypsal do protokolu). Nyní se takové výkresy vůbec nezpracovávají.
 • Byl opraven problém s vyvoláním některých starších uložených dotazů (mezi něž patřil i dotaz Prohlédnout všechny body).

11. MGEO 8.4.4 (leden 2009)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 8.4.x je bezplatný.

Bylo provedeno několik změn souvisejících především se zpracováním zakázek dle požadavků RWE a Telefónica O2.

 • V modulu Práce s geodetickými body
  • Pro výstupní seznam souřadnic je možné:
   • Nastavit i jiný oddělovač sloupců než mezery, např. čárku nebo středník (pro výstup do CSV)
   • Nastavit variabilní šířku jednotlivých sloupců (pomocí hodnoty 0)
   • Vypnout záhlaví sloupců
  • Byly provedeny dvě změny v nastavení vlastností výškových kót:
   • Je možné určit jaký znak bude uveden za platnými číslicemi desetinných míst do zadaného počtu desetinných míst. Doposud se doplňovalo nulami, nyní je možné doplnit i mezerami. Příklad: při přesnosti na 2 desetinná místa se dříve výška 1222.30 umisťovala do výkresu jako 1222.30__, nyní je možný i tvar 1222.3___
    Pozn.: Ve stávajících projektech a předlohách, ve kterých byste chtěli tuto vlastnost využít, je nutné aktualizovat formátovací soubor gpointe.fmg
   • Nastavení počtu znaků před desetinnou čárkou, které se používá pro zobrazení výšek v redukované podobě, změnilo význam na maximální počet číslic. Příklad: Při počtu míst před desetinnou tečkou 4 se výška 685.26 doposud umisťovala jako _685.26__ (tedy s nadbytečnými mezerami), nyní se umísťuje jako 685.26_
  • Ve Výstupu bodů je možné určit, zda body budou v seznamu souřadnic seřazeny podle čísla bodu. Užitečné je to např. při výstupu bodů na vybraných objektech (bez seřazení je pořadí určeno pořadím vybraných objektů) nebo při výstupu s přečíslovanými body. Dva režimy seřazení nepodporují - v režimu Interaktivně vybrané body je pořadí určeno pořadím výběru bodů, v režimu Body na linii je pořadí určeno linií.
 • Byly provedeny drobné úpravy exportu výkresů týkající se převodu popisů do štítků.
 • Ukázkový projekt Demo_MTS byl aktualizován podle směrnice TO2 B400.T000002. Nově obsahuje i kategorie se schématy. V těch se popisné údaje jednotlivých prvků sítě vyplňují v databázových formulářích a ve výkresu jsou zobrazeny pomocí popisů, jejichž vzhled odpovídá možnostem štítků. Do cílové podoby, tj. do štítků, se převádějí v rámci závěrečného exportu výkresů. To vám umožní opustit jednoúčelovou aplikaci TagTEL, která je k dispozici pouze pro starší verze MicroStationu (nejvýše 7.x).
 • V modulu Import dat KN ve výměnném formátu byla mezi podporované verze výměnného formátu přidána i verze 3.4. Nedošlo v ní k žádným změnám, které by měly vliv na načtení dat, jen se při výběru souboru s touto verzí nezobrazí upozornění.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2018 GISoft