Historie verzí MGEO

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky MGEO 8.3 - seznam změn od verze 8.2

červenec 2006

1. Nové možnosti kreslení

Pokud pracujete v programu MGEO na zakázce, u níž musíte splnit požadavky určité směrnice, projekt s největší pravděpodobností zakládáte podle předlohy, jež odpovídá směrnici. Účelem směrnice je standardizovat data, proto je její hlavní součástí definice struktury a atributů dat. A protože jsou výsledná data uložena ve výkresech s jednoúrovňovým strukturováním podle vrstev, je tím dána i jednoúrovňovost definice dat. Směrnice tudíž vypadají tak, že definují jednotlivé typy výkresů, pro každý typ výkresu seznam vrstev, typy prvků a atributy, které jsou v jednotlivých vrstvách povoleny. Pokud je však definice projektu nebo předlohy projektu projektu strukturována tak, jak je uvedeno v textu směrnice, při praktickém používání to nemusí být ideální. Můžete se setkat například s těmito problémy:

 • existuje velký počet objektů pro kreslení, ve kterém není snadné se zorientovat. Rovněž, čím delší je seznam na jedné úrovni, tím častěji se bude používat posuvník nebo tím větší bude dialogové okno.
 • směrnice pokrývá všechna data a všechny možnosti využití, jinými slovy, obsahuje objekty, které pro určité činnosti nebo určité subjekty (např. externí zpracovatele) nemají význam. Např. pro geodetické zaměření stačí pracovat jen s částí celého datového modelu.
 • datový model může v některých případech používat méně srozumitelnou terminologii, která je dána směrnicí nebo je ovlivněna plošnou strukturou dat
 • související objekty v jedné kategorii nelze seskupit přesně podle potřeb - jediným "nástrojem" pro seskupení v plošné struktuře dat je volba vhodných prefixů ve jménech objektů

Řešením výše uvedených problémů jsou seznamy pro kreslení. Nezávisle na tom, jak je nadefinován datový model určující strukturu dat (plošnou strukturu dat), může být nadefinován jeden nebo i více seznamů pro kreslení organizovaných tak, aby byly co nejvýhodnější při kreslení. Seznam může připravit tvůrce předlohy a dodat jej spolu s předlohou. Představ o tom, jak by měl seznam pro kreslení ideálně vypadat však může být více, a asi nejlepší představu bude mít ten, kdo seznam pro kreslení používá, kdo vytváří data. Pokud uživatel při kreslení narazí na něco, co by chtěl v seznamu změnit, může si okamžitě z dialogového okna Umístit objekt vyvolat nástroj pro úpravu seznamu. Důležité je, že provedené úpravy nijak nezasahují do definice datového modelu, tedy do definice dat, jen do jeho "prezentace".

Konkrétně v dialogovém okně Umístit objekt najdete následující nové vlastnosti:

 • Možnost práce s více seznamy pro kreslení
  Pokud poprvé otevřete projekt vytvořený v předchozí verzi programu, bude zobrazen Výchozí seznam, který je členěn jednoúrovňově podle kategorií projektu, tak jak jste byli zvyklí (v záložce Vše). Na nejvyšším řádku seznamu si všimněte ikony O úroveň výše, pomocí které se v případě Výchozího seznamu dostanete na seznam kategorií. Z nabídky Seznam si můžete vybrat případné další seznamy dostupné pro daný projekt, jejichž obsah může být lépe uzpůsoben vašim konkrétním potřebám (viz dále). Obecně mohou být v nabídce uvedeny tyto typy seznamů:
  • Výchozí seznam - ten je v nabídce vždy a odpovídá základnímu jednoúrovňovému členění podle kategorií resp. podle směrnice
  • Seznam nebo seznamy dodané s předlohou projektu, tj. seznamy navržené tvůrcem předlohy
  • Vlastní seznam nebo seznamy
 • Možnost strukturování a dalších úprav seznamu
  Pokud nenajdete kromě Výchozího seznamu žádný další, můžete si vytvořit vlastní seznam podle svých představ. Můžete upravit libovolný existující seznam nebo vytvořit zcela nový (pozn.: pokud budete upravovat seznam dodaný s předlohou, doporučujeme úpravy uložit pod jiným jménem, aby při aktualizaci projektu nedošlo k přepsání vašich změn).
  Pro vytvoření a úpravy seznamu máte k dispozici komfortní nástroj, v němž můžete provést tyto typy úprav:
  • seznam můžete filtrovat, tj. odstranit objekty nebo celé kategorie, které nepoužíváte a které zbytečně zvětšují počet položek seznamu
  • seznam můžete strukturovat, tj. vytvářet skupiny, podskupiny
   • hierarchický seznam umožňuje snadnější orientaci a větší volnost v pojmenovávání jednotlivých položek. V důsledku toho pak můžete dialogové okno Umístit objekt zmenšit na výšku (vždy se zobrazují jen položky jedné skupiny, jejichž počet je menší), tak i na šířku (díky hierarchii není nutné uvádět plné názvy - v plošné struktuře je objekt nazván např. "Kanalizace - průběh vedení", v hierarchické struktuře lze vytvořit skupinu "Kanalizace" a v ní položku "Průběh vedení").
   • struktura může být zcela volná, dokonce nezávislá na kategoriích, přesto však doporučujeme, aby skupiny na první úrovni odpovídaly kategoriím, podle nichž se vytvářejí různé typy výkresů. Pokud některá skupina odpovídá kategorii, pak je při práci se seznamem možné se pohybovat nejen o jednu úroveň níže nebo výše, ale lze skočit přímo na vybranou kategorii.
   • jednotlivé položky mohou být duplicitně i v několika skupinách
  • seznam můžete přeuspořádat, tj. zvolit jiné než standardní seřazení, při kterém jsou objekty seřazeny nejprve podle druhu a pak podle abecedy
  • jednotlivé položky můžete přejmenovat (použít vhodnější pojmenování nebo jinou terminologii)
  • existuje i možnost rozbalit varianty do položek seznamu. Toho lze využít například pro přípravu seznamu, který je zcela shodný se seznamem jiného softwaru, ze kterého se na MGEO přechází. Přestože může být datový model výhodněji nadefinován a používán s využitím variant, pro konzervativnější uživatele může být lepší nadefinovat seznam pro kreslení přesně tak, jak byli zvyklí v jiném softwaru.
 • Hledání
  Některé datové modely mohou obsahovat velké množství objektů, ve kterých není snadné se zorientovat. Nyní můžete seznam objektů pro kreslení prohledávat, což je užitečné jak ve fázi seznamování s předpisem kresby, tak i při rutinním používání. Zadaný text se standardně vyhledává v názvech položek seznamu a v kódech. Pro zeměměřiče, kteří používají kódované měření, je velice užitečná možnost vyhledávat pouze v kódech (tj. možnost vypnout hledání v názvech položek). Při kreslení pak mohou velice rychle vyvolat kreslení objektu zadáním stejného kódu, který používají v terénu. Při vyhledávání kódů si můžete zobrazit kódy vedle položek v seznamu nebo u výběru variant.
 • Další urychlení představuje možnost výběru ze seznamu posledních deseti umístěných objektů.
 • Pozice dialogového okna se seznamem variant objektů již není nezávislá - standardně se zobrazuje vedle hlavního dialogového okna.
 • Byla přidána možnost nastavení, zda se položky nebo skupiny v seznamu budou aktivovat / otevírat jedním klikem (výchozí nastavení) nebo dvojklikem.

2. Práce s geodetickými body

 • Informace o geodetických bodech nyní standardně obsahují informace o druhé zetové souřadnici, třídě přesnosti (kódu kvality), původu bodu (zda je bod měřený, konstruovaný, převzatý), datu měření nebo převzetí bodu, zodpovědné osobě (kdo bod změřil nebo převzal), organizaci zodpovědné osobyorganizaci, od které byl bod převzat. Starší projekty jsou při otevření automaticky aktualizovány.
  • Všechny nové informace o geodetických bodech je možné načítat ze seznamu souřadnic a také exportovat do výstupního seznamu souřadnic. Podle všech informací lze body vyhledávat.
  • Pro všechny operace, které vytvářejí nové body (Vstup bodů, Hromadné vytvoření bodů, Připravit existující výkres s body) je možné nastavit výchozí vlastnosti bodů. Takto můžete například při načtení seznamu souřadnic zadat pro všechny body datum měření nebo zodpovědnou osobu. Tato výchozí nastavení se použijí, pokud nebudou uvedeny u jednotlivých bodů v seznamu souřadnic.
 • S výše popsaným rozšířením informací o bodech souvisejí i další změny. Protože možných sloupců v seznamech souřadnic je více, bylo zcela přepracováno nastavení definice vstupního a výstupního seznamu souřadnic. Kromě nastavení významu jednotlivých sloupců je dále možné nastavit oddělovače poznámek nebo komentářů, oddělovače pro kódování, hlavičku a další, a to samostatně pro vstupní a výstupní seznam souřadnic. Takových definic si můžete vytvořit více a pak se mezi nimi jednoduše přepínat - na vstupu např. mezi definicemi vaší firmy a definicemi seznamů souřadnic získaných z jiných zdrojů, na výstupu mezi definicemi podle požadavků zadavatelů. Definice může být společná pro všechny projekty nebo specifická pouze pro daný projekt resp. předlohu (tzn. lze ji dodat s předlohou). Na výstupu si můžete vybrat i vlastní sloupce jako je např. Způsob zaměření (před/po záhozu) použitý na obrázku níže.
  Pozn.: vzhledem k velkým odlišnostem oproti starší verzi programu není původní konfigurace obsahu seznamu souřadnic převedena do nové. Proto si před prvním načtením nebo výstupem seznamu souřadnic ověřte, zda nastavení odpovídá vašim požadavkům. Pokud ne, vytvořte si vlastní definici.
 • Pro kreslení jednotlivých objektů lze nastavit závislost na geodetických bodech. Pokud je v definici třídy objektu zapnut přepínač Objekt je závislý na geodetickém bodu, nelze lomové body objektu nebo značku umístit jinam než na geodetický bod.
  • Pokud je tato závislost nastavena, pak se při kreslení používá automatický nájezd na geodetické body, a to i v případě, že je Pružný nájezd MicroStationu vypnut.
  • Pokud je v toleranci nájezdu nalezeno více geodetických bodů, zobrazí se pohled s detailem, ve kterém můžete bod vybrat přesněji.
  • Pokud jsou geodetické body v toleranci nájezdu velmi blízko, došlo by při velkém přiblížení k takovému zvětšení textů a značek, že by například nebylo možné kvůli velikosti zjistit číslo bodu. Proto jsou texty a značky v pohledu s detailem standardně zobrazovány v konstantní velikosti nezávisle na jeho zvětšení.
  • Objekt lze v odůvodněných případech umístit i mimo geodetický bod, ale v tom případě je nutné stisknout klávesu Ctrl.

 • Při výstupu seznamu souřadnic je možné seznam bodů omezit jen na přečíslované body, tj. na body, které mají vyplněno Nové číslo bodu. To je užitečné v případech, kdy ze všech bodů potřebujete předat jen vybrané, a to navíc přečíslované podle požadavků zadavatele. Výběr bodu pro přečíslování pak nemusíte opakovat při výstupu bodu, jen zvolíte, že se budou exportovat jen přečíslované body.
 • Ve funkcích Zkontrolovat existenci bodů pod objekty, Výstup bodů, Přečíslování bodů, Doplnění poznámek a kódůHromadné vytvoření bodů existuje při výběru objektů pro zpracování nová možnost jedním kliknutím na ikonu vybrat všechny objekty závislé na geodetických bodech.
 • Při načtení kódovaného měření nyní existuje možnost U doplňkového textu nahrazovat podtržítka mezerami.
 • V geodetických konstrukčních úlohách byla zohledněna práce ve 3D výkresech.
 • Pokud seznam souřadnic obsahuje poznámku, je možné ji načíst pro další zpracování. Dříve se poznámka při vstupu ignorovala a doplňovala se jen poznámka na základě kódu, tj. ze seznamu souřadnic ze zaměření.

3. Kontrola a změna atributů prvků

 • Modul Kontrola a změna atributů prvků je od této verze standardní součástí základního softwaru MGEO, není již tedy placeným volitelným modulem. Do budoucna můžete očekávat užší propojení s jinými částmi programu, např. exportem výkresů.
 • Zakládací výkres, který se používá v režimu změny atributů, se nyní nastavuje v dialogovém okně. Tento zakládací výkres se používá i při dávkové změně více výkresů, pokud není určen jiný zakládací výkres v dávkovém souboru.

4. Tisk mapových listů

 • Rámy mapových listů se doposud vybíraly z knihovny ramy_ml.cel, případně ještě z uživatelské knihovny ramy_uzv.cel z programové podsložky Data. Nyní lze rámy vybrat z více knihoven, což usnadní jejich organizaci a zpřehlední výběr většího množství rámů.
 • Knihovny s rámy se nyní hledají ve stejné složce jako ostatní knihovny. Díky tomu mohou být pohromadě všechny knihovny, které jsou svázány s určitým typem zakázky nebo naopak, rámy pro různé typy zakázek mohou být v samostatných knihovnách. Pracujete-li na zakázce pro zadavatele A, budete používat sadu knihoven A, a to včetně knihovny nebo knihoven s rámy mapových listů. Pracujete-li pro zadavatele B, budete používat sadu knihoven B.
 • Při výběru rámu je zobrazován náhled.
 • Je podporován klad JŽM. Práce s tímto kladem vyžaduje licenci na Rozšíření pro ČD a existenci textového souboru s kladem požadované lokality, který byste měli dostat od pracovníků střediska SDC.
 • Kopie výkresů (výřez výkresu s rámem) zplošťuje 3D výkresy do roviny.
 • Bylo urychleno dynamické umisťování rámů. Při použití komplikovaných rámů (větší množství textů s TrueType fonty, komplikovaná loga apod.) se dynamické vykreslování značky před umístěním "zadrhávalo". Proto se nyní při dynamickém vykreslování zobrazuje pouze rám a okraj popisového pole.

5. Klad mapových listů

 • Je podporován klad JŽM. Práce s tímto kladem vyžaduje licenci na Rozšíření pro ČD a existenci textového souboru s kladem požadované lokality, který byste měli dostat od pracovníků střediska SDC.

6. Import dat KN ve výměnném formátu

 • Je podporována verze 3.0 nového výměnného formátu. Tato verze rozšiřuje obsah katastrální mapy o prvky polohově popisující věcná břemena. Protože došlo ke změně v obsahu mapy, doporučujeme, abyste podle postupu v dokumentaci zaktualizovali ve vašem projektu nebo projektech strukturu kategorie s katastrální mapou, přesněji abyste do projektu přidali třídu objektu vnitřní kresby věcných břemen. Pokud byste tuto změnu neprovedli, případná kresba popisující věcná břemena se nenačte a zobrazí se chybové hlášení.

7. Ostatní změny

 • Existuje možnost nastavení automatického centrování pohledů. Pokud při kreslení (např. spojování geodetických bodů) zadáte datový bod poblíž okraje pohledu (vzdálenost lze nastavit), dojde k automatickému vycentrování tohoto bodu, tj. k posunu do středu pohledu. Díky tomu odpadne nutnost ručního posouvání pohledů, což urychlí kreslení.
 • Pokud chcete do projektu načíst data z výkresu ve formátu DWG, můžete k tomu využít běžně dostupných prostředků MicroStationu. MicroStation při otevření i uložení výkresu DWG nabízí velké množství nastavení, jejichž pochopení však vyžaduje hlubší znalost této problematiky. Pro bezproblémový převod do projektu MGEO je potřeba splnit několik předpokladů, které nemusejí být všem uživatelům známy. Proto byla do Správce výkresů přidána možnost Importovat z DWG, která ověří nebo zajistí splnění těchto předpokladů, aniž by se museli zajímat o detaily. Přesto však doporučujeme k přečtení stránky dokumentace MGEO, které se věnují převodu výkresů DWG (v dialogovém okně Správce výkresů > Přidat existující stiskněte tlačítko F1 a klikněte na odkaz Práce s výkresy DWG.).
 • Export výkresů
  • Při exportu výkresů je možné určit výstupní formát. Na výběr jsou tyto možnosti: Beze změny, Vše v DGN V7, Vše v DGN V8, Vše v DWG.
  • Pokud to vyžaduje zadavatel, objekt a všechny jeho popisy mohou být v exportovaném výkresu přidány do jedné grafické skupiny.
  • Znovu byla zavedena možnost Nastavit viditelnost všech vrstev ve všech pohledech. Ta byla při přechodu na platformu V8 dočasně nedostupná vzhledem ke způsobu, jakým export výkresů fungoval. Nyní export funguje na jiném principu, proto je tato možnost opět k dispozici.
 • Změny v nastavení projektu - u jednotlivých tříd objektů lze nastavit tyto vlastnosti:
  • Možnost nájezdu na geodetické body
  • Byl rozšířen rozsah možných čísel vrstev. Pamatujte však, že vrstvy s čísly 0 a větší než 63 nelze použít, pokud vytváříte výkresy ve formátu DGN V7.
  • Bylo rozšířeno nastavení popisů, aby bylo možné snadno umisťovat popisy orientované podle značek, např. popisy ve značkách. Požadovaného nastavení dosáhnete vhodným nastavením několika nových položek. Režimy určení úhlu popisu byly rozšířeny o Podle prvkuKolmo na prvek, dále byly přidány přepínače Normalizovat úhelZohlednit natočení pohledu. Podrobnější popis je uveden v dokumentaci.
  • Bylo přidáno nastavení Třída objektu není určena pro kreslení. Taková třída objektu nebude zobrazena v žádném seznamu pro kreslení, ani ve výchozím.
 • Knihovny značek, stylů čar, zakládací výkresy apod. jsou v MicroStationu umístěny v poměrně komplikované cestě. Proto byla do nabídky Nastavení přidána možnost jednoduše Otevřít složku s knihovnami.
 • Kromě výše uvedených funkcí byla práce ve 3D výkresech zohledněna v dalších funkcích, např. ve funkcích pro práci s popisy.
 • Opravy problémů
  • Byl opraven problém s víceřádkovými popisy, u nichž byl použit některý z doplňkových fontů (Nimbus xxx nebo URW Palladio).
  • MGEO na platformě Bentley PowerMap pracuje v jeho základním prostředí podobném prostředí MicroStationu. Při vyvolání Přednostního nastavení nebo Konfigurace se však stávalo, že se načetla nadstavbová konfigurace PowerMapu, což způsobovalo drobné komplikace. Toto chování bylo odstraněno.

8. MGEO 8.3.1 (říjen 2006)

Pozn.: Upgrade z verze 8.3.0 je bezplatný.

 • Při odstranění výkresu z projektu je vždy provedeno odstranění referenčního připojení ze všech ostatních výkresů projektu.
 • Některé výkresy (nejčastěji výkresy převedené z DWG) mohou mít některé vrstvy vypnuty globálně. To může způsobit mnohá nedorozumění v nastavení viditelnosti, proto se vrstvy vždy zapínají globálně a pak je možné nastavit viditelnost v jednotlivých pohledech individuálně.
 • Před spuštěním hromadné náhrady popisných informací je zobrazen počet záznamů, ve kterých se údaje budou nahrazovat.
 • V modulu Import dat KN ve výměnném formátu byla lépe ošetřena příprava na možné změny ve výměnném formátu. Pokud se v souboru ve výměnném formátu vyskytne neznámý kód (to může nastat v případě, že importujete soubor v novější verzi výměnného formátu než je ta, kterou podporuje vaše verze modulu), pak se kresba načte jako nezařazený prvek a vypíše se o tom zpráva do log souboru. Dříve se pouze vypsala zpráva do log souboru.
 • V modulu Práce s popisnými informacemi KN se nyní lépe zobrazuje podíl jednotlivých vlastníků. Pokud subjekt vlastní celou nemovitost, je uvedeno 100% (dříve pomlčka), pokud subjekt vlastní část nemovitosti, je uveden podíl v podobě zlomku, pokud uvedený subjekt není vlastníkem (např. nemovitost pouze spravuje), není ve sloupci Podíl zobrazeno nic a pokud existuje duplicitní záznam vlastnictví, je řádek zvýrazněn červeně.
 • V modulu Práce s geodetickými body byl odstraněn problém s uložením absolutní cesty v definici seznamu souřadnic - to mohlo způsobit drobné potíže při vytvoření projektu podle předlohy nebo při přesunu / zkopírování projektu na jiné místo.
 • V několika funkcích a modulech bylo zohledněno i jiné nastavení rozlišení pracovních jednotek, než které se běžně používá v Česku a na Slovensku.
 • V modulu Tvorba ploch byly odstraněny tyto problémy:
  • problém s vytvořením některých ploch
  • pokud byla plocha při nastaveném vyplnění ploch vytvořena tak, že pro její vytvoření stačilo nalezení pouze jediného prvku (útvar, lomená čára, jež měla první a poslední vrchol shodný, kružnice), pak výsledná plocha nebyla vyplněna, tj. byla průhledná.

9. MGEO 8.3.2 (květen 2007)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 8.3.x je bezplatný.

 • Import dat KN ve výměnném formátu (VFK, VKM)
  • Pro import souborů ve výměnných formátech VFK a VKM byly vytvořeny příkazy, s jejichž pomocí lze načíst větší množství souborů hromadně, v kombinaci s otevíráním projektů i do samostatných projektů. Příklady:
   • MDL KEYIN GI_VKM VFK IMPORT "VFK,VKM\*.vfk" - z projektové podsložky VFK,VKM načte všechny soubory VFK obsahující popisné informace a/nebo mapu DKM
   • MDL KEYIN GI_VKM VKM IMPORT "VFK,VKM\*.vkm" -name $[ku].dgn - z projektové podsložky VFK,VKM načte všechny soubory VKM s mapami KM-D nebo DKM (ty se dodávají po katastrálních územích) a výsledné výkresy DGN pojmenuje podle čísla katastrálního území zjištěného ze souboru VKM
  • Import map z výměnných formátů VFK i VKM byl obecně urychlen. Při dávkovém způsobu načtení je urychlení ještě větší, a to díky potlačení všech vizuálních projevů a souvisejících událostí v průběhu zpracování (zobrazování načítaných prvků na obrazovku, připojování referenčních výkresů apod.).
  • Při interaktivním importu více souborů VFK nebo VKM není nutné výkresy vytvářet dopředu.
  • Import výměnného formátu VKM - nezařazené prvky se zpracovávají stejným způsobem jako u importu VFK, tj. načtou se jako objekty Nezařazená linie, Nezařazený symbol nebo Nezařazený text. Z dialogu zmizela volba vrstvy.
  • Šablona struktury katastrální mapy
   • V aktuálně dodávaných datech ve výměnném formátu VKM se vyskytují i prvky (kódy), které neodpovídají poslední zveřejněné specifikaci. Šablona struktury katastrální mapy (soubor katastr.xml) nově obsahuje i tyto empiricky zjištěné kódy. Aktualizujte si vaše projekty podle této struktury, jinak se prvky s nepublikovanými kódy budou importovat jako nezařazené.
   • Kromě šablony katastr.xml je dodávána i šablona, jež odpovídá vzhledu používanému na katastrálních úřadech (zelené hranice parcel, žlutá vnitřní kresba apod.). Pokud jste z nějakých důvodů nuceni dodržet tento vzhled, použijte šablonu s názvem katastr (vzhled dle ČÚZK).xml. Jinak je vzhled dle základní šablony katastr.xml po všech stránkách výhodnější.
  • Je podporován výměnný formát VFK verze 3.1
  • Pro zobrazení právního vztahu vlastníka (v modulu Práce s popisnými informacemi KN) je nutné, aby byl přítomen číselník právních vztahů. Ten je ve výměnném formátu bohužel nevhodně obsažen v bloku Jiné právní vztahy, který katastrální úřady poskytují jen vybraným subjektům. Proto byl modul importu upraven tak, aby se v případě, že soubor ve výměnném formátu neobsahuje uvedený číselník, vytvořil z hodnot vestavěných v programu.
  • Byl opraven problém s načtením souboru, který obsahuje více než desetimístné číslo v čitateli nebo jmenovateli podílu vlastníka.
 • Práce s popisnými informacemi KN
  • Při vyhledávání a následné lokalizaci parcel se doposud předpokládalo, že všechny výkresy s katastrální mapou budou otevřeny. Při větším počtu výkresů je však s ohledem na rychlost a využití paměti výhodnější nastavit režim připojování referenčních výkresů podle jejich rozsahů, kdy se připojuje jen nejnutnější počet výkresů. Lokalizace parcel tento režim nyní zohledňuje, tzn. pokud výkres s vyhledanou parcelou není otevřen, nejprve jej připojí.
  • Dialogové okno pro nastavení bylo přepracováno - v samostatné záložce se nastavuje přiřazení katastrálních území jednotlivým výkresům a rovněž přiřazení identifikátorů k.ú. parcelním číslům. Pokud byly katastrální mapy načteny ze souborů ve výměnných formátech VFK nebo VKM, není nutné nic nastavovat - vše se provede automaticky. Nastavením je potřeba se zabývat pouze v případech, kdy výkres s katastrální mapou vznikl digitalizací nebo k.ú. nebylo možné zjistit ze souboru ve výměnném formátu (např. souboru VFK obsahujícího více k.ú. bez popisných informací).
  • Jsou lépe ošetřena parcelní čísla se šipkou (čísla umístěná mimo samotnou parcelu z důvodu nedostatku místa v samotné parcele). U nově načtených nebo nově připravených map se popisné informace o příslušné parcele identifikované pomocí parcelního čísla se šipkou zobrazí bez nutnosti případného upřesnění v dialogovém okně. V předchozích verzích se v případě nejednoznačností nabídl na výběr seznam možností.
  • Ve funkci, která zajišťuje volitelné propojení parcelních čísel s příslušnými databázovými záznamy prostřednictvím standardních databázových vazeb, byl režim Všechny připojené výkresy změněn na Všechny výkresy s katastrální mapou, tzn., že lze hromadně propojit výkresy bez ohledu na to, zda jsou při vyvolání funkce otevřeny či nikoli
 • Práce s geodetickými body
  • Byly provedeny optimalizace načtení velkých seznamů souřadnic.
   • V předchozích verzích docházelo při načítání seznamů souřadnic vlivem netypického chování interní funkce MicroStationu k postupnému zpomalování (prodlužování času nutného ke zpracování každého bodu). Na běžných seznamech souřadnic to bylo nepostřehnutelné nebo zanedbatelné, při načtení velkého počtu bodů (řádově statisíce) už zpomalování bylo viditelné. Nyní již k takovému chování nedochází.
   • Byly sníženy paměťové nároky, což se opět pozitivně projeví při načtení velkých seznamů souřadnic.
  • Při otevření projektu vytvořeného ve verzi MGEO 8.2 nebo starší dojde k rozšíření databázové tabulky s body o nové položky rychleji.
 • Kreslení křížků (funkce modulu Klad mapových listů)
  • Existuje rychlejší možnost jak se přepínat mezi vykreslením samotného křížku a vykreslením souřadnic. Toho lze nyní dosáhnout změnou stavu jednoho výběrového tlačítka v dialogu Parametry funkce (možnosti jsou Křížek i popis / Jen křížek / Jen popis)
  • Existuje možnost nastavit font pro souřadnice křížku
  • Lze změnit měřítko, které určuje velikost a rozestup křížků a velikost souřadnic. Ve výchozím stavu je měřítko nastaveno podle aktuálního měřítka projektu.
  • V souvislosti se změnou měřítka se nyní všechny rozměry v nastavení zadávají v jednotkách tisku (milimetrech).
  • Byla přidána nová možnost, jak vykreslit křížek, a to ze 2 lomených čar s lomovým bodem uprostřed. To usnadňuje pohodlný nájezd na střed křížku bez ohledu na právě aktivní režim nájezdu.
  • V závislosti na nastavené Přesnosti křížek při umisťování skáče jen po zobrazovaných souřadnicích.
 • Kontrola a změna atributů prvků
  • Nově je k dispozici možnost nastavit, jak se bude vytvářet seznam chyb pro pozdější lokalizaci - Nevytvářet / Vytvářet dočasný / Ukládat do souboru .lve. Volba Vytvářet dočasný odpovídá původnímu chování, nové režimy NevytvářetUkládat do souboru .lve jsou vhodné pro dávkové zpracování. Pokud jsou seznamy chyb uloženy do souborů .lve, můžete je otevřít až v případě potřeby pomocí nástroje Prohlížení vybraných prvků.
  • Existuje možnost uložit a načíst konfiguraci, uloženou konfiguraci lze použít i při dávkovém zpracování pomocí parametru -B jako u ostatních modulů podporujících dávkové zpracování.
  • Byly provedeny optimalizace - rychlejší zpracování v režimu Přesouvat prvky, úspornější práce s pamětí a potlačení všech dialogů při dávkovém zpracování
  • Pokud v cílovém řádku souboru pravidel uvedete hvězdičku před zkratkou zarovnání textu, pak text zůstane na místě a posune se souřadnice vztažného bodu textu (bez hvězdičky zůstane vztažný bod textu na místě a posune se text).
  • Pokud v cílovém řádku souboru pravidel uvedete hvězdičku před stylem čáry, dojde u liniových prvků k otočení směru linie. Samotná hvězdička linii otočí, styl zůstane zachován.
  • Byl opraven problém s kopírováním / přesunem prvků s uživatelskými liniovými styly do jiného výkresu.
 • Ostatní
  • Ve Správci výkresů lze pomocí tlačítka Lokalizovat vyvolat lokalizaci vybraného výkresu, tj. obdobu funkce MicroStationu Zobrazit celek pro jeden konkrétní výkres s tím rozdílem, že výkres nemusí být předem otevřen (zobrazen). To je užitečné, pokud v projektu pracujete s větším množstvím výkresů a používáte režimy připojování referenčních výkresů Automaticky podle rozsahů výkresů nebo Ručně - při lokalizaci pak dojde k automatickému připojení. Funkci můžete samozřejmě využít kdykoli, pokud se "ztratíte" a potřebujete zobrazit rozsah konkrétního výkresu. Funkci si můžete vyzkoušet na novém ukázkovém projektu Demo_VelkáData.
  • Kreslení
   • Kótování
    • Doposud byly kótovací funkce programu MGEO využitelné pro okótování již nakreslené kresby. Při digitalizaci papírových podkladů však vyvstává jiná potřeba - na základě kót uvedených ve výkresu zkonstruovat kresbu. Proto byla funkce Okótovat kolmo k prvku rozšířena o tento způsob vykreslení kóty, kdy se kolmá a podélná vzdálenost neurčuje podle kótovaného prvku, ale zadává se z klávesnice. Podobně byla přidána funkce Okótovat k protnutí zadaných délek (je to obdoba geodetické funkce Protínání z délek vpřed).

    • Byl přidán samostatný režim pro případ, kdy je potřeba vykreslit pouze kótu kolmo k určitému prvku. Analogicky k tomu existuje i "opačná" funkce, kdy se vzdálenost zadává z klávesnice.
   • V panelu Manipulace a úpravy je k dispozici nová funkce pro převod lomené čáry na křivku nebo naopak.
   • Funkce pro umístění značky - úhel natočení nastavený u objektu má nyní vliv i na režimy umístění značky 2 body, 3 bodyPodle prvku. Tuto změnu si vyžádalo použití některých knihoven třetích stran, ve kterých nejsou značky nadefinovány s odpovídající orientací a základní natočení je potřeba přičítat za všech okolností, např. při umístění podél linie.
  • Byl opraven problém ve funkci Hromadně vynést popisy, kdy popisy se vztažným bodem na střed nebo pravý okraj (např. výšky geodetických bodů) se vynášely nepatrně posunuté.
  • Pokud si chtěl někdo vytvořit vlastní panel nástrojů z nástrojů programu MGEO (viz Prostředí > Upravit), některé ikony nebyly vzhledem ke způsobu jejich uložení dostupné. Tyto chybějící ikony nyní najdete pod názvem Základní nástroje GISoft.
  • Při použití sdílené síťové licence není program při výpadku komunikace s licenčním serverem ukončen nebo přepnut do demonstračního režimu, ale uživatel je pouze upozorněn, že k výpadku došlo a program pokračuje v plném režimu po dobu 30 minut. Tato změna usnadňuje použití v případech, kdy počítač s licenčním serverem je potřeba z nějakého důvodu restartovat nebo kdy je tento počítač dostupný přes internet (VPN), tj. výpadek konektivity je více pravděpodobný než v případě lokální sítě.
  • Ukázkový projekt Demo_MTS byl upraven podle aktuálně platné směrnice. Nově obsahuje rovněž ukázkový strukturovaný seznam pro kreslení.

10. MGEO 8.3.3 (červen 2007)

Pozn.: Upgrade z předchozích verzí 8.3.x je bezplatný.

 • Pokud je ve funkcích Výstup bodů, Přečíslovat bodyDoplnit poznámky / kódy použit režim Body na vybraných objektech, pak se v případě oblouků a kružnic exportují všechny geodetické body na těchto prvcích. Doposud se exportovaly jen krajní body oblouků.
 • Byla provedena optimalizace, díky níž odstranění většího množství objektů s popisnými údaji (např. geodetických bodů) proběhne mnohem rychleji.
 • V šablonách se strukturou katastrální mapy (souborech katastr.xmlkatastr (vzhled dle ČÚZK).xml) byla u příslušných tříd objektů nastavena závislost na geodetických bodech. Umožní to pohodlnější výběr objektů v operacích pro práci s body.

Vaše dotazy nebo připomínky k obsahu této stránky

Pozn.: Zadané údaje budou odeslány příslušným pracovníkům společnosti GISoft. Nebudou zobrazeny v textu stránky.

Jméno:

Příjmení:

E-mail:


Dotaz nebo připomínka:

© Copyright 1995-2018 GISoft