Informace o firmě

Produkty

Související software

Klávesové zkratky na tomto webu - základní

Novinky LookIn 3.1 - seznam změn od verze 3.0

prosinec 2005

1. Modul Práce s daty KN

 • Bylo zcela přepracováno zobrazování informací o budovách včetně budov na cizím pozemku:
  • V seznamu parcel v hlavním dialogovém okně
   • jsou ikonami odlišeny parcely bez budovy, parcely, na nichž stojí budova stejného vlastníka a parcely, na nichž stojí budova jiného vlastníka
   • je uveden list nejen vlastnictví parcely, ale i list vlastnictví budovy, která leží na vybrané parcele. Odlišné číslo listu vlastnictví budovy znamená, že budova má jiné vlastníky nebo jinou strukturu vlastníků.
  • Podrobné údaje o parcele byly rozděleny na dvě části - v první jsou zobrazeny informace o parcele a ve druhé informace o budově. V části budov je uvedeno, na kterých parcelách budova stojí (může stát i na více parcelách).
  • V případě, že vyhledáte nebo kliknete na parcelu, na níž stojí budova jiného vlastníka, zobrazí kromě seznamu vlastníků parcely i seznam vlastníků budovy (v samostatném dialogovém okně). Výhodou je, že informace o vlastnících budovy zjistíte v jednom kroku. Kromě toho je v části Vlastnický vztah zobrazen odkaz na list vlastnictví budovy. Jakmile na něj kliknete, zobrazí se všechny nemovitosti na daném listu vlastnictví (tak jako byste vyhledali příslušný list vlastnictví).
  • V kontextové nabídce po stisku pravého tlačítka je možné vyvolat vyhledání všech nemovitostí na listu vlastnictví parcely nebo listu vlastnictví budovy. To je užitečné zejména tehdy, pokud parcelu vyberete v mapě, vyhledáte podle parcelního čísla nebo čísla popisného a následně chcete zjistit všechny další nemovitosti, které jsou uvedeny na stejném listu vlastnictví.
   Pozn.: vyhledání listu vlastnictví budovy je stejné jako kliknutí na odkaz popsaný v předchozím bodě.
  • Vlastníci budovy jsou uvedeni i ve výstupních souborech HTML a CSV. Opět i zde je výhodou, že na jedné stránce dostanete informace o vlastnících parcel i vlastnících budovy, která na parcele stojí.
 • Jsou zobrazovány informace o BPEJ, a to v dialogovém okně i výstupních souborech.
 • Další změny v seznamu parcel v hlavním dialogovém okně:
  • pro snazší orientaci je ikonou zobrazen druh pozemku
  • je uvedeno, jestli pro parcelu (resp. její katastrální území) je k dispozici mapa nebo ne. Při pokusu o lokalizaci parcely v k.ú. bez mapy se zobrazí upozornění.
  • seznam je nyní možné seřadit kliknutím na záhlaví jednotlivých sloupců, a to včetně nových sloupců.
 • Dialogová okna Vlastníci na listu vlastnictví zobrazují podrobnější informace o charakteristice vybraného vlastníka a právním vztahu. V případě, že je v seznamu uvedena fyzická nebo právnická osoba, která majetek pouze spravuje, je ve sloupci Podíl uvedeno "Správa".
 • Pokud při vyhledání zadáte více slov, pak na jejich pořadí nezáleží.
 • Číselníkové hodnoty (např. druh pozemku) byly dříve vestavěny v programu, nyní se používají číselníkové hodnoty načtené ze souboru ve výměnném formátu.
 • V průběhu lokalizace více parcel se v hlavním dialogovém okně průběžně zobrazují popisné informace o jednotlivých parcelách.
 • V HTML výstupech listu vlastnictví jsou hypertextové odkazy na vlastníky budov.
 • Upozornění: chcete-li využít nových vlastností modulu, musí být data ze souboru ve výměnném formátu znovu načtena. Data načtená v předchozích verzích modulu budete moci používat, ale některé údaje (informace o vlastnictví budov, BPEJ, číselníkové hodnoty z načteného souboru apod.) nebudou zobrazeny. Při každém spuštění modulu v projektu se staršími daty se objeví dialogové okno s upozorněním.

2. Modul Import dat KN ve výměnném formátu VFK, VKM

 • Pokud je při importu souboru ve výměnném formátu VFK zvolen režim importu s mapou a soubor obsahuje několik katastrálních území, z nichž některé nemusejí mapu mít, pak se po ukončení importu zobrazí seznam takových katastrálních území. U těchto katastrálních území je možné pracovat pouze s popisnými informacemi. Podrobné informace jsou uvedeny rovněž v protokolu.
 • Na operačním systému Windows XP mohou MicroStation i další odvozené platformy Bentley Systems v průběhu importu přestat překreslovat obrazovku, a to včetně indikátoru stavu importu. Protože by někdo mohl nabýt dojmu, že import "zamrzl", je před spuštěním importu zobrazeno upozornění na tento problém. MicroStation neukončujte a trpělivě vyčkejte na dokončení importu.
 • Ze souboru ve výměnném formátu se načítá množství dalších údajů, které jsou nyní využívány modulem Práce s daty KN. Jak již bylo řečeno, znovunačtení dat je předpokladem zobrazování některých hodnot v modulu Práce s daty KN.
 • Byl opraven problém s načítáním kružnic.

3. Modul Tisk mapových listů

 • Pokud umisťujete najednou několik mapových listů podle ohrady, lze rámy ihned vložit do výběrové množiny pro následný tisk nebo vytvoření kopií
 • Změny v kopírování (vytváření výřezů) mapových listů:
  • je možné nastavit, zda se budou kopírovat texty na rozhraní mapových listů (dříve se kopírovaly jen texty, které byly zcela uvnitř mapového listu)
  • je možné nastavit, zda značky na rozhraní mapových listů se budou ořezávat nebo kopírovat celé (dříve se jen ořezávaly)
  • nastavení pro pojmenování vytvářených souborů s mapovými listy podle označení kladu ZMVM bylo přesunuto přímo do funkce pro kopírování
 • Nastavení území pro mapové listy v kladu ZMVM je nyní přímo v programu a je synchronizováno s obdobným nastavením v modulu Klad mapových listů.

4. Modul Klad mapových listů

 • Klad SMO-5 je podporován i na území Slovenské republiky
 • Byla opravena jména některých mapových listů kladu ZMVM na území Slovenské republiky

5. Ostatní změny

 • Prohlížení vybraných prvků - nastavení parametrů lokalizace je nyní přehlednější - provádí se přímo v seznamu jednotlivých pohledů.
 • V režimu automatického připojování výkresů podle rozsahu se nyní zobrazuje upozornění, pokud počet výkresů, které se mají připojit, překročí určitou mez nastavenou v dialogovém okně Základní vlastnosti projektu.
© Copyright 1995-2017 GISoft